پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، قانون مجازات اسلامی، سند رسمی مالکیت، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

کیفری تصرف عدوانی، با عنایت به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مقنن ثبوت مالکیت شاکی را جهت طرح دعوی، لازم و ضروری دانسته و ثبوت مالکیت بایستی در محدوده قوانین حاضر صورت گیرد. برای مثال میتوان به ارائه سند رسمی مالکیت با رای قطعی دائر به ثبوت مالکیت در محدوده رای وحدت رویه 672 مورخ1/10/83 و یا اسناد قابل قبول متضمن اقرار متقاعدین به تحقق بیع عادی و امثالهم اشاره نمود.

گفتار سوم- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال راجع به مال غیر منقول
1- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، فضاهای آموزشی، استان گیلان، آلودگی صوتی