پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، تعهد سازمانی، هوش سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

، مبانی نظری و پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.و این نتیجه بدست آمد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه متقابل وجود دارد.بدین معنی که بهبود کیفیت زندگی کاری موجب افزایش تعهد و احساس مسئولیت بیشتر کارکنان نسبت به سازمان و اهداف آن می گردد.

– خدادادی و کاشف در سال 1392 در تحقیق با عنوان ” بررسی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی”به بررسی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی پرداخته اند.نتایج تحقیق نشان داده اند که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین پنج مولفه سرنوشت مشترک،میل به تغییر،روحیه،ایجاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داده است که از بین مولفه های هوش سازمانی،سرنوشت مشترک،اتحاد و توافق و روحیه قادر به پیش بینی معنادار فرهنگ سازمانی هستند.(خدادادی،1392)
– در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی” که توسط قربانی و حقیقی در سال 1391 صورت گرفته است، با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی انجام گرفته است. نتایج آن که از طریق تحلیل داده ها و آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شده است،حاکی از آن است که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکان های مذهبی و متولیان آن،تجربه های معنوی ،اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدفمندی در دنیا،دارای بیشترین همبستگی با تعهد سازمانی است. همچنین ،فرضیه اصلی تحقیق که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد،باقی مانده و بیشترین رابطه همبستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی و تعهد عاطفی است.(قربانی و حقیقی،1391)
– سیف و همکاران ( 1388) در تحقیقی به بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند. نمونه مورد مطالعه آنها شامل 156 نفر از کارکنان و 169 نفر از اعضای هیات علمی بود ، به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ابعاد هوش سازمانی(چشم انداز استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییر، روحیه ، اتحاد ، کاربرد دانش و فشار عملکرد) در هر دو گروه آزمودنی ها با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند.
– ابزری و ستاری(1386) در پژوهشی رابطه بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی وجود دارد. همچنین هر گونه تغییری در سطح هوش سازمانی نتیجه یکسانی را در سطح فرهنگ سازمانی در بر دارد.

– اردلان و همکاران ( 1387 ) در پژوهشی رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان را با استفاده از مدل دنیسون در دانشگاههای غرب کشور،مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که هر چهار بعد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون در دانشگاههای دولتی غرب حکم است. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بعد رسالت بالاترین همبستگی و بعد درگیر شدن در کار پایین ترین همبستگی را با معیارهای فردی یگانگی فرد- سازمان داشته است.

– در تحقیق با عنوان ” رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با تعهد سازمانی در معلمان،پرستاران و کارمندان ” که توسط سورشجانی در سال 1387 و با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با تعهد سازمانی در بین معلمان،پرستاران و کارمندان آب و برق بهبهان اجرا شده است. به بررسی رابطه بین این شاخص ها اقدام شده است و نتایج ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین هوش هیجانی و سلامت روان با تعهد سازمانی بوده است،همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده که هوش هیجانی و سلامت روان به گونه ای مثبت و معنی دار می توانند تعهد سازمانی را برای شاغلین هر سه شغل پیش بینی کنند.(سورشجانی ،1387)

– بر اساس پژوهش انجام شده توسط زهرا زمانیان ( 1386 ) شيوع موارد مشکوک به اختلالات رواني پرستاران بیمارستانهای تهران با استفاده از نمره برش 23 در کل و 6 در خرده مقياس نشان داد که 7/28% پرستاران نوبت کار، مشکوک به اختلالات رواني بودند . بين شيوع موارد مشکوک به اختلال رواني و جنس و تأهل ارتباط معنا دار آماري مثبتي وجود داشت .

– بر اساس پژوهش انجام شده توسط مرتضی خاقانی (1385) میزان سلامت روان در جامعه 200 نفری پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستانهای شیراز از 9/11 % تا 8/23 % متفاوت بوده است و در تحقیقی که در زمینه بررسی وضعیت سلامت روان در افراد 15 سال و بالاتر در ایران انجام شد، نشان داد که به طور کلی 21 درصد افراد مورد مطالعه مشکوک به اختلال روانی بوده اند . (مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراری سلامت روانی )
– بر اساس پژوهش انجام شده توسط فتانه عبدی ( 1385 ) میزان شیوع اختلال در سلامت روان در بین پرستاران را 34 % در مقابل جمعیت عمومی 3/33 % گزارش کردند .

– در پژوهشی که مصدق راد(1385)، از دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایوان فارلی و دوسکا روزنبرگ از دانشکده مدیریت دانشگاه رویال هالووی لندن انگلستان با عنوان بررسی رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و قصد گردش در میان کارکنان بیمارستانهای اصفهان انجام دادند به این نتایج رسیدند که: بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با قصد گردش رابطه معنی داری وجود ندارد.

– بر اساس پژوهش انجام شده توسط مریم شکری ( 1377 ) نتايج تحقيق نشان داد که‌٣/٧٩ درصد واحدهاي پژوهش در طبقه متوسط فرسودگي شغلي جاي داشتند، همچنين ‌‌٧٧/٢١ درصد افراد تحت مطالعه مشکوک به اختلالات روانشناختي بودند.ديگر يافته ها بيانگر آن بود که بين فرسودگي شغلي و نمرات GHQ-28 ارتباط همبستگي مثبت مستقيم و معني دار وجود دارد؛ همچنين نمرات GHQ-28 در مقياس نشانه هاي جسماني، اضطراب وافسردگي در سطح مختلف فرسودگي شغلي اختلاف آماري معني داري نشان مي دهد .

– نتایج پژوهش انجام شده توسط (محمدی، رخشنده،1376) با عنوان«نقش مدیریت در سلامت روانی پرستاران بیمارستانهای تهران» حاکی از آن است که حمایت مسؤلان، مطلوب شدن روابط پرستاران با مدیران بیمارستان و رهبران پرستاری بر رضایت شغلی و سلامت روانی پرستاران تأثیر مستقیم دارد. دیگر یافته های تحقیق مذکور نشان می دهد که جنبه های مدیریت و سرپرستی رضایت شغلی همبستگی زیادی را با جنبه روانی آن دارد.
بدین صورت که با افزایش رضایت از جنبه مدیریت و سرپرستی، رضایت شغلی از جنبه روانی نسبت به سایر جنبه ها بیشتر حاصل می شود. در رابطه با ابعاد مختلف بهداشت روانی و مشخص های فردی پرستاران بیشترین همبستگی بین جنس و سابقه کار پرستاران با کل سلامت روانی آنها بود. بدین صورت که با افزایش سابقه کار سلامت روانی کاهش می یابد و در جنس زن سلامت روانی بیشتر از جنس مرد می باشد.
همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین بعد علائم افسردگی و نشانه جسمانی بیش از سایر جنبهها بود بدین معنی که در پرستارانی که بیشتر دچار اختلال خواب و اضطراب بودند علائم افسردگی بارزتر بود و در کارکنانی که به صورت شیفت در گردش یا شب کار بودند یا آنهایی که در شیفت اضافی کار می کردند علائم افسردگی بیشتر ذکر شده بود (محمدی، 1376،ص35).

– بر اساس نتايج تحقیقات زهرا زمانيان اردکاني در سال 1375 که در مورد بررسي وضعيت سلامت رواني پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر شيراز می باشد یافته‌ها نشان داد که بین جو سازمانی و سلامت روانی کارکنان در سطح (05/0=α) رابطه معني‌دار آماري وجود دارد (03/0p). از میان ابعاد نه گانه سلامت روان، پنج بعد آن شامل اختلال وسواس– اجبار (04/0p )، افسردگی (04/0p )، اضطراب (01/0p)، ترس مرضی (01/0 p ) و روان پریشی (01/0p ) با جو سازمانی ارتباط معني‌داری نشان داد. همچنین بین میزان درآمد با جو سازمانی همبستگی مثبت معني‌دار وجود داشت. ( مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، 1383 )

جمع بندی ادبیات تحقیق:
با توجه به مطالب بیان شده در گستره نظری تحقیق و پیشینه تحقیق مشخص می گردد که برای بررسی هوش سازمانی در این تحقیق از 7 شاخص چشم انداز استراتژیک،سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،روحیه ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد و برای بررسی فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون و معیارهای موجود در آن یعنی مشارکت ،انسجام ،قابلیت انطباق و ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد،در این تحقیق جهت بررسی تعهد سازمانی از مدل سه بعدی میلر و آلن مورد استفاده قرار می یگرد که شامل شاخص های تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری می گردد و در بررسی سلامت روان از مدل گبرگ استفاده شده است.

فصل سوم :

روش تحقیق

مقدمه :
در این فصل به بررسی جامعه آماری تحقیق ، نمونه آماری ،پرسشنامه های تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته می شود.

جامعه آماري :
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
به تعداد 1500 نفر می باشد.

نمونه آماري و روش نمونه‌گيري :
نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان محاسبه و تعیین شده است که روش نمونه گیری با توجه به اینکه بدون در نظر گرفتن پست سازمانی ،گروه سنی ،سابقه کاری،جنسیت ،… افراد و به صورت کاملا تصادفی انجام شده است لذا این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام می گردد.
حجم نمونه آماری :
توجه به حجم جامعه آماری در این تحقیق (1500نفر) حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 306 نفر تعیین می گردد.

ابزار جمع آوري داده (پرسشنامه های تحقیق )
در این پژوهش از چهار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است:
1)پرسشنامه هوش سازمانی
2)پرسشنامه فرهنگ سازمانی
3)پرسشنامه سلامت روان
4)پرسشنامه تعهد سازمانی
الف) پرسشنامه هوش سازمانی
هوش سازمانی توسط کارل آلبرشت در سال 2003 به منظور سنجش میزان هوش سازمانی طراحی و تدوین گردیده و شامل 49 آیتم می باشد که آزمودنی ها میزان توافق خود با هر آیتم را در یک طبقه پنج درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) مشخص شده است.این مقیاس دارای 7 مولفه و هر مولفه از 7 آیتم تشکیل شده است که هیچ یک آیتم ها با هم همپوشی ندارند و هر آیتم در یک مولفه قرار می گیرد.این مقیاس را می توان بصورت گروهی و انفرادی اجرا کرد و جهت اجرا محدودیت زمانی وجود ندارد. (کهنسال و همکاران 1389).

ب) پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه 36 سوالی دنیسون(2003) از نوع مقیاس لیکرت می باشد و 5 طیف دارد که از کاملاً ناموافقم 1 تا کاملاً موافقم 5 تشکیل شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85% بدست آمده است( قناتی 1387).

ج: پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مبتنی بر مدل سه بعدی مایر و آلن (2004) که 18 سوال دارد و از مقیاس 5 درجه ای لیکرت که از کاملاً ناموافقم 1 , تا کاملاً موافقم 5 ساخته شده است. پرسشنامه تعهد سازمانی استاندارد آلن و مایر پرسشنامه‌ ای 18 سوالی است که در سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری طراحی شده است. مایر و آلن در مطالعه متاآنالیزی که انجام دادند، میانگین پایایی را از میان 15 مطالعه؛ 82/0 برای تعهد عاطفی، 73/0 برای تعهد مستمر و 76/0 برای تعهد هنجاری گزارش نموده‌اند.در این مطالعه، پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است..

د)پرسشنامه سلامت روان
معرفي پرسشنامه و كاربرد آن :
پرسشنامه سلامت عمومي داراي 28 سوال است. پرسشنامه GHQ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فرهنگ سازمانی، هوش سازمانی، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، هوش سازمانی، تعهد سازمانی