پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، وضعیت تأهل، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ایه اجتماعی مشاغل مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری مورد نظر میباشد.
اکنون به منظور استفاده از آزمونهای تعقیبی، ابتدا از آزمون برابری واریانسها استفاده میکنیم:
آزمون برابری واریانس ها
آماره لوین
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
Sig.
999/3
3
395
008/.
نتیجه آزمون برابری واریانسها( 01/. >008/. Sig=) فرض نابرابری واریانسها را تأیید میکند و باید از آزمون تعقیبی با فرض نابرابری واریانسها استفاده شود.

جدول (41-4) آزمون معناداری تامهین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال
مقایسه جفتی وضعیت اشتغال
تفاوت میانگی
معناداری
بیکار
شاغل دولتی
031/7-
337/.

شاغل خصوصی
416/11
018/.

سایر
384/.
1

شاغل دولتی
بیکار
031/7
337/.

شاغل خصوصی
447/18
00/.

سایر
415/7
253/.

شاغل خصوصی
بیکار
416/11-
018/.

شاغل دولتی
447/18-
000/.

سایر
032/11-
020/.

سایر
بیکار
384/.-
1

شاغل دولتی
415/7-
253/.

شاغل خصوصی
032/11-
020/.
جدول فوق میانگین سرمایه اجتماعی را بر حسب وضعیت اشتغال نشان میدهد. تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی افرادی که شاغل در بخش خصوصی هستند با آنهایی که بیکارند معنادار است. همچنین تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی افرادی که در بخش دولتی شاغلند با آنهایی که در بخش خصوصی شاغل هستند معنادار بوده و افرادی که در مشاغل «سایر» مشغول به کارند با آنهایی که در بخش خصوصی کار میکنند معنادار است.

فرضیه 14) بین جنسیت و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول (42-4) آزمون تفاوت میانگین میزان سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت
رشته تحصیلی
فراوانی
میانگین
انحراف معیار
Tمقدار
Sig.
مرد
276
92/163
754/21

686/1-

765/.
زن
121
91/167
648/21

با توجه به نتیجه آزمون T (01/. < 765/. Sig. = ) با 99 درصد اطمینان میتوان گفت تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی با جنسیت، معنادار نیست. همان طور که در جدول بالا دیده میشود میانگین سرمایه اجتماعی مردان 92/163 و میانگین سرمایه اجتماعی زنان 91/167 میباشد. بنابراین میانگین سرمایه اجتماعی مردان و زنان تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد.
3-4- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون
براي محاسبه رگرسيون چند متغيره از روشinter استفاده شده است. در اين روش کليه متغيرهاي مستقل همزمان وارد تحليل شده و اثرات کليه متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته بررسي ميشود (کلانتري، 1385: 181).

جدول(43-4) رگرسیون خطی؛ بررسی همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغيرهاي مستقل
ضرايب غيراستاندارد
ضرايب استاندارد
T
Sig.

همبستگی

B
Std. Error
Beta

همبستگی کلی
همبستگی جزئی
همبستگی نیمه تفکیکی
تماشای تلویزیون در شبانهروز
3.718
1.123
.154
3.310
.001
.136
.180
.129
اعتماد به تلویزیون
1.572
.207
.350
7.607
.000
.467
.387
.297
رضایت اجتماعی
3.091
.342
.410
9.045
.000
.541
.447
.353
سن
-.073
.101
-.034
-.722
.471
-.148
-.040
-.028
تحصیلات
-1.615
.771
-.084
-2.093
.037
.058
-.115
-.082
جنس
-1.247
2.638
-.024
-.473
.637
-.087
-.026
-.018
وضعیت تاهل
-14.260
2.731
-.263
-5.222
.000
-.231
-.277
-.204
وضعیت اشتغال
-5.275
3.170
-.079
-1.664
.097
-.022
-.091
-.065
آگاهی سیاسی اجتماعی
-1.974
.878
-.099
-2.248
.025
-.201
-.123
-.088
شبکه مورد تماشا
4.336
2.275
.079
1.906
.057
.127
.105
.074
مقدار ثابت (Constant)
112.046
9.510

11.782
.000

R
.708a
R Square
.501
Adjusted R Square
.486
F
32.922
Sig.
.000a

Predictors: (Constant),تماشای تلویزیون در شبانهروز، اعتماد به تلویزیون، رضایت اجتماعی، سن، تحصیلات، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، آگاهی سیاسی اجتماعی، شبکه مورد تماشا

b. Dependent Variable: سرمایه اجتماعی

ستون B در جدول، به منظور پيش بيني مقدار y در معادله رگرسيون مورد استفاده قرار ميگيرد. ستون t ضرايب تک تک متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد و ستون sig نيز سطح معنيداري متغيرها را به ما ميگويد (کلانتري، 1385: 183- 182).
طبق اطلاعات جدول(41-4) سطح معناداری بدست آمده بین تماشای تلویزیون در شبانهروز، اعتماد به تلویزیون، رضایت اجتماعی، وضعیت تأهل، تخصیلات و آگاهیهای سیاسی اجتماعی معنادار میباشد.
در مورد اهميت و نقش متغيرهاي مستقل در پيشگويي معادله رگرسيون بايد از مقادير beta استفاده کرد. از آنجا که مقادير بتا استاندارد شده ميباشند، بنابراين از طريق آن ميتوان در مورد اهميت نسبي متغيرها قضاوت کرد. بزرگ بودن مقدار بتا نشان دهنده اهميت نسبي و نقش آن در پيشگويي متغير وابسته است (کلانتري، 1385: 183- 182).
طبق جدول، میزان بتای (ضریب B) رضایت اجتماعی (410/.) بوده و از همه متغیرها بیشتر است. ضریب B ميزان تغيير در متغير وابسته به ازاي هر واحد تغيير در متغير مستقل را نشان ميدهد. جهت ضریب نیز مثبت است. عدد 091/3 به ما میگوید به ازای یک واحد افزایش در رضایت اجتماعی، 091/3 افزایش در میزان سرمایه اجتماعی ایجاد میشود. بعد از متغیر رضایت اجتماعی، بتای اعتماد به تلویزیون، تماشای تلویزیون در شبانهروز و وضعیت تأهل در ردههای بعدی قرار دارند.
از آنجائيکه در روش Enter کليه متغيرها همزمان وارد معادله رگرسيون ميشوند، بنابراين R2 بدست آمده (Adjusted R Square) نشان ميدهد که متغيرهاي مستقل در مجموع چند درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين ميکنند (کلانتري، 1385: 181). مقدار R2 بدست آمده در تحقيق کنوني (486/.) که نشان میدهد مجموعه متغیرهای مستقل 486/. تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند. به بیان دیگر نزدیک به 49 درصد تغییرات سرمایه اجتماعی توسط متغیرهای تماشای تلویزیون، اعتماد به تلویزیون، رضایت اجتماعی و وضعیت تأهل تبیین میشود و بقیه(51 درصد) مربوط به متغیرهایی میشود که در این تحقیق مدنظر نبوده است.
نتیجه آزمون F ( 01/. >sig. = 0.000 ) نیز نشان دهنده معنی دار بودن کل معادله رگرسیون می باشد. همچنین همبستگی جزئی بین یک متغیر مستقل با متغیر وابسته با کنترل تأثیر دیگر متغیرهای مستقل در جدول بالا مشاهده می شود. بیشترین آن مربوط به رضایت اجتماعی(447/.) میباشد.
جدول (44-4)نتایج تبیینی فرضیههای تحقیق در یک نگاه
ردیف
فرضیهها
آزمون آماری
سطح معناداری
تعداد نمونه
رابطه معنادار

1
خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده
میکنند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند. (فرضیه اصلی)
F
000.
400
وجود دارد
2

خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده
میکنند، اعتماد اجتماعی بیشتری دارند.
F
145/.
400
وجود ندارد
3

خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده
میکنند،انسجام اجتماعی بیشتری دارند.
F ودی سامرز
290/.
400
وجود ندارد
4

خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده
میکنند،از شبکههای اجتماعی بهتری برخوردارند.
F
000/.
400
وجود دارد
5

خانوادههایی که بیشتر تلویزیون نگاه میکنند، دارای آگاهی سیاسی اجتماعی
بیشتری هستند.
دی سامرز
749/.
400
وجود ندارد
6

خانوادههایی که به برنامههای تلویزیون اعتماد دارند، سرمایه اجتماعی بیشتری
دارند.
پیرسون
000/.
400
وجود دارد

7
خانوادههایی که بیشتر تلویزیون نگاه میکنند، رضایت اجتماعی بیشتری دارند
F ودی سامرز
045/.
400
وجود دارد
8
خانوادههایی که به تلویزیون اعتماد دارند، رضایتاجتماعی بیشتری دارند.
پیرسون

000/.
400
وجود دارد
9

خانوادههایی که به برنامههای سیاسی تلویزیون را نگاه میکنند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند
F ودی سامرز
274/.
400
وجود ندارد
10

خانوادههایی که شبکه یک تلویزیون (شبکه ملی)را بیشتر نگاه میکنند دارای
سرمایه اجتماعی بیشتری هستند.
مقایسه میانگینها (mean)

400
وجود ندارد
11
بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
پیرسون
238/.
400
وجود ندارد
12
بین قومیت خانوادهها و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
F
287/.
400
وجود ندارد
13
بین وضعیت اشتغال خانوادهها و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
F
000.
400
وجود دارد
14
بین جنسیت و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد..
T
765/.
400
وجود ندارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سطح معنادار Next Entries منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رگرسیون، تعدیل اقتصادی، نرخ بیکاری