پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، رضایت اجتماعی، ضریب همبستگی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ای تلویزیون و آگاهیهای سیاسی اجتماعی تصادفی بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری نیست.
شاید بتوان گفت آگاهیهای سیاسی اجتماعی متأثر از دیگر وسایل رسانهای (اینترنت، روزنامه، رادیو و …) بوده و کمتر متأثر از تلویزیون میباشد.
فرضیه 6) خانوادههایی که به برنامههای تلویزیون اعتماد دارند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند.
جدول(29-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی
اعتماد تلویزیون

سرمایه اجتماعی
ضریب همبستگی پیرسون
473/.

سطح معناداری
000/.

تعداد نمونه
400
متغیر سرمایه اجتماعی از مجموع سه متغیر اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و شبکههای اجتماعی تشکیل شده است. با توجه به اینکه سطح سنجش هر دو متغیر فاصلهای است استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مناسب است. این فرضیه بیان میکند خانوادههایی که به تلویزیون اعتماد دارند از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارند.
ضریب همبستگی به دست آمده بین دو متغیر 473/. میباشد که نشان دهنده ار تباط مثبت و متوسط بین دو متغیر است. به سخن دیگر، هر چقدر میزان اعتماد به تلویزیون افزایش یابد میزان سرمایه اجتماعی نیز افزایش مییابد.
برای آنکه بدانیم همبستگی مشاهده شده معنادر هست یا خیر، باید فرضیه صفر و یک را بنویسیم:
فرضیه صفرH.) ): هیچگونه همبستگی معناداری بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): همبستگی معناداری بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها وجود دارد.
چون سطح معناداری مشاهده شده (000/.) از سطح معناداری قابل قبول(05/.) کوچکتر بوده، بنابراین با 95 درصد اطمینان میتوان فرض صفر را رد کرد و فرض یک را پذیرفت. پس همبستگی مشاهده شده بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی معنادار است و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد.
فرضیه 7) خانوادههایی که بیشتر تلویزیون نگاه میکنند، رضایت اجتماعی بیشتری دارند.
جدول(30-4) آزمون تفاوت ميانگين رضایت اجتماعی برحسب میزان تماشای تلویزیون
تماشای تلویزیون
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
خیلیکم
70
09/16
725/3

046/4

007/.
کم
93
33/16
194/3

متوسط
164
29/15
713/2

زیاد
73
51/16
478/2

جمع
400
89/15
023/3

این فرضیه به دنبال ارتباط بین رضایت اجتماعی خانوادهها و میزان تماشای تلویزیون است. و میخواهد بداند که با افزایش میزان تماشای تلویزیون، رضایت اجتماعی نیز افزایش مییابد یا خیر؟
نتایج جدول نشان میدهد که، میانگین رضایت اجتماعی خانوادههایی که کم تلویزیون تماشا میکنند 33/16 بوده، خانوادههایی که متوسط تلویزیون تماشا میکنند 29/15 و خانوادههایی که زیاد تلویزیون تماشا میکنند، میانگین رضایت اجتماعی آنها 51/16 است. بنابراین بین رضایت اجتماعی و تماشای تلویزیون یک ارتباط خطی وجود ندارد. برای پی بردن ارتباط خطی و معنادار بودن دو متغیر، از ضریب همبستگی استفاده میکنیم. چون متغیر تماشای تلویزیون دارای سطح سنجش ترتیبی بوده و متغیر رضایت اجتماعی دارای سطح سنجش فاصلهای، بنابراین با استفاده از میانگین و انحراف معیار، رضایت اجتماعی را به یک متغیر ترتیبی تبدیل میکنیم.
مناسبترین ضریب، استفاده از ضریب همبستگی دیسامرز میباشد:
جدول (31-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی
تماشای تلویزیون

شاخص رضایت اجتماعی

کم
متوسط
زیاد

خیلیکم

درصد
3/14
6/28
1/57

کم

درصد
7/9
3/32
57

متوسط

7/3
1/67
3/29

درصد

زیاد

4/1
2/56
5/42

درصد

جدول (32-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی
تماشای تلویزیون

رضایت اجتماعی
ضریب همبستگی دیسامرز
095/.-

سطح معناداری
045/.

تعداد نمونه
400
ضریب همبستگی بدست آمده (095/.-) نشان میدهد ارتباط منفی و بسیار ضعیفی بین دو متغیر فوق وجود دارد.
برای بررسی معناداری دو متغیر فوق باید فرضیه صفر و یک را نوشت:
فرضیه صفرH.) ): هیچگونه همبستگی معناداری بین رضایت اجتماعی خانوادهها و میزان تماشای تلویزیون وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): همبستگی معناداری بین رضایت اجتماعی خانوادهها و میزان تماشای تلویزیون وجود دارد.
از آنجا که میزان معناداری بدست آمده(045/.)، کمتر از میزان مورد قبول(05/.) است، با 95 درصد اطمینان میتوان فرضیه صفر را رد کرد و فرضیه یک را پذیرفت. بنابراین، همبستگی مشاهده شده بین رضایت اجتماعی و تماشای تلویزیون معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری میباشد؛ یعنی افزایش تماشای تلویزیون، کاهش رضایت اجتماعی را موجب میگردد و بالعکس.

فرضیه 8): خانوادههایی که به تلویزیون اعتماد دارند، رضایت اجتماعی بیشتری دارند.
جدول(33-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی
اعتماد تلویزیون

رضایت اجتماعی
ضریب همبستگی پیرسون
285/.

سطح معناداری
000/.

تعداد نمونه
400
فرضیه فوق به دنبال بررسی رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی است ضریب همبستگی پیرسون(285/.) نشان میدهد همبستگی مثبت و ضعیفی بین دو متغیر وجود دارد. با افزایش اعتماد به تلویزیون رضایت اجتماعی نیز افزایش مییابد و با کاهش اعتماد به تلویزیون، رضایت اجتماعی نیز کاهش مییابد.
برای بررسی معنادار بودن رابطه فوق و اینکه آیا میتوان آن را به جامعه آماری تعمیم داد یا خیر؛ فرضیه صفر و فرضیه یک را مینویسیم:
فرضیه صفرH.) ): هیچگونه همبستگی معناداری بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): همبستگی معناداری بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی وجود دارد.
چون سطح معناداری بدست آمده(000/.) کمتر از سطح معناداری قابل قبول(05/.) میباشد، پس با 95 درصد اطمینان میتوان فرضیه صفر را ابطال کرد و فرضیه یک را پذیرفت. همبستگی مشاهده شده بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی معنادار بوده و میتوان آن را به جامعه آماری تعمیم داد. بنابراین، با افزایش اعتماد به تلویزیون، رضایت اجتماعی افزایش مییابد.

فرضیه 9) خانوادههایی که برنامههای سیاسی تلویزیون را بیشتر نگاه میکنند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند.
جدول(34-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون
تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
خیلیکم
58
38/157
955/26

504/7

000/.
کم
69
81/167
910/20

متوسط
136
86/162
236/22

زیاد
123
18/166
894/15

خیلیزیاد
14
33/191
393/20

جمع
400
89/164
049/22

این فرضیه بیان میکند خانوادههایی که از برنامههای سیاسی تلویزیون بیشتر استفاده میکنند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند. نتایج جدول نشان میدهد، میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که برنامههای سیاسی تلویزیون را کم تماشا میکنند 81/167، آنهایی که متوسط نگاه میکنند 86/162 و خانوادههایی که برنامههای سیاسی را زیاد تماشا میکنند 18/166 است؛ بنابراین یک ارتباط خطی و معنادار بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی وجود ندارد. برای مشاهده ارتباط خطی و معناداری بین دو متغیر از ضریب همبستگی استفاده میکنیم؛ متغیر تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون دارای سطح سنجش ترتیبی بوده و متغیر سرمایه اجتماعی دارای سطح سنجش فاصلهای است که با استفاده از میانگین و انحراف معیار به ترتیبی تبدیل شده است.
مناسبترین ضریب برای سنجش ارتباط بین دو متغیر فوق، ضریب همبستگی دیسامرز است
جدول (35-4) توزیع فراوانی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی
تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون

شاخص سرمایه اجتماعی

کم
متوسط
زیاد

خیلیکم
درصد
1/24
5/34
4/41

کم

درصد
3/20
1/26
6/53

متوسط

1/26
6/30
3/43

درصد

زیاد
درصد
0
9/69
1/30

خیلیزیاد
درصد
8/15
4/42
9/41

جدول (36-4) رابطه بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی
تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون

سرمایه اجتماعی
ضریب همبستگی Somers,d
045/.

سطح معناداری
274/.

تعداد نمونه
400
ضریب همبستگی بدست آمده(274/.) نشان میدهد یک ارتباط مثبت و ضعیفی بین تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها وجود دارد.
برای بررسی معناداری بین میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها باید فرضیه صفر و یک را بنویسیم:
فرضیه صفرH.) ): هیچگونه همبستگی معناداری بین میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): همبستگی معناداری بین میزان تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادهها وجود دارد.
چون میزان معناداری بین دو متغیر(045/.) کمتر از میزان قابل قبول (آلفا)(05/.) میباشد پس با 95 درصد اطمینان فرضیه صفر را ابطال کرده و فرضیه یک را میپذیریم. یعنی همبستگی مشاهده شده بین دو متغیر معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری است. بنابراین افزایش تماشای برنامههای سیاسی تلویزیون موجب افزایش سرمایه اجتماعی خانوادهها میباشد.

فرضیه 10) خانوادههایی که شبکه یک تلویزیون (شبکه ملی) را بیشتر نگاه میکنند دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هستند.
جدول (37-4) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکههای سیما
شبکهها
فراوانی
میانگین سرمایه اجتماعی
انحراف معیار
شبکه یک
76
43/169
983/23
شبکه دو
23
65/163
272/15
شبکه سه
96
21/174
656/20
شبکه چهار
74
05/160
618/18
شبکه پنج
16
31/163
668/14
شبکه خبر
11
45/182
948/8
شبکه آموزش
9
89/177
984/19
شبکه قرآن
3
00/156
713/27
سایر
81
00/150
404/21
بیپاسخ
11
173.50
13.970
جمع
400
164.87
22.049
همان طور که در جدول مشاهده میشود، افرادی که شبکه خبر را تماشا میکنند بیشترین سرمایه اجتماعی را دارند ( 45/182) و پس از آن شبکه آموزش با 89/177 میباشد. افرادی که به شبکههایی به غیر از شبکههای سراسری سیما نگاه میکنند دارای کمترین میزان سرمایه اجتماعی (00/150) هستند یعنی کسانی که به «سایر» نگاه میکنند.
این فرضیه مطرح میکند افرادی که شبکه یک تلویزیون را بیشتر تماشا کنند سرمایه اجتماعی بیشتری دارند؛ میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکه یک سیما 43/169 میباشد که این میزان از میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکه خبر، آموزش و شبکه سه کمتر است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بینندگان شبکه یک سیما نسبت به بینندگان شبکههای خبر، آموزش و شبکه سه دارای میانگین سرمایه اجتماعی کمتری هستند.

فرضیه 11) بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد. به گونهای که خانوادههای با تحصیلات بالا سرمایه اجتماعی بالایی نیز دارند.
جدول(38-4) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی
میزان تحصیلات

سرمایه اجتماعی
ضریب همبستگی پیرسون
059/.

سطح معناداری
238/.

تعداد نمونه
400

متغیر تحصیلات دارای سطح سنجش ترتیبی است ولی چون تعداد طبقات آن زیاد است(8 طبقه)، میتوان آن را فاصلهای در نظر گرفت؛ متغیر سرمایه اجتماعی از سطح سنجش فاصلهای برخوردار است، بنابراین میتوان از ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین دو متغیر استفاده کرد.
همبستگی بدست آمده (059/.) نشان میدهد یک ار تباط مثبت و بسیار ضعیفی بین دو متغیر وجود دارد. برای بررسی معناداری بین دو متغیر فوق فرضیه صفر و یک را مینویسیم:
: هیچگونه همبستگی معناداری بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی وجود ندارد. (H.)فرضیه صفر
فرضیه یک (H1): همبستگی معناداری بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی وجود دارد.
با توجه به میزان معناداری(05/. <238 /. Sig=) با 95 درصد اطمینان نمیتوان فرض صفر را رد کرد. پس همبستگی مشاهده شده بین دو متغیر فوق تصادفی بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری نیست. فرضیه 12) بین قومیت خانوادهها و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول(39-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت
ردیف
قومیت
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
1
فارس
268
93/162
892/20

217/1

287/.
2
ترک
93
06/169
253/23

3
کرد
8
75/174
479/14

4
لر
11
73/165
685/34

5
گیلک
4
25/162
903/20

6
لک
1
00/186
0

7
عرب
1
00/156
0

8
سایر
10
90/168
642/24

9
بیپاسخ
4
00/161
422/33

10
جمع
400
87/164
049/22

این فرضیه به دنبال بررسی رابطه بین قومیت خانوادهها و سرمایه اجتماعی میباشد. همان طور که در جدول مشاهده میشود میانگین سرمایه اجتماعی قوم «کرد» با 75/174 بیش از سایر اقوام میباشد. برای بررسی معناداری، باید فرضیه صفر و فرضیه یک را نوشت:
فرضیه صفرH.) ): بین میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که دارای قومیتهای متفاوتی هستند، تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه یک (H1): بین میانگین سرمایه اجتماعی خانوادههایی که دارای قومیتهای متفاوتی هستند، تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به میزان معناداری بدست آمده ( 01/. <287/. Sig=) نمیتوان نسبت به ابطال فرضیه صفر اقدام کرد بنابراین میانگین سرمایه اجتماعی قومیتهای مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. فرضیه 13) بین وضعیت اشتغال خانوادهها و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول(40-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
فراواني
ميانگين
انحراف معيار
مقدارF
Sig.
بیکار
46
72/165
917/22

524/20

000/.
شاغل در بخش دولتی
175
75/172
966/21

شاغل در بخش خصوصی
136
30/154
506/17

سایر
43
33/165
211/21

جمع
400
87/164
049/22

این فرضیه به دنبال بررسی رابطه بین اشتغال و سرمایه اجتماعی میباشد. نتیجه جدول نشان میدهد، میانگین سرمایه اجتماعی افرادی که شاغل در بخش دولتی هستند 75/172 بوده که بیش از سایر مشاغل است.
برای بررسی معناداری رابطه بین دو متغیر فوق، فرضیه صفر و فرضیه یک را مینویسیم:
فرضیه صفرH.) ): بین میانگین سرمایه اجتماعی افرادی که مشاغل مختلفی دارند، تفاوتی وجود ندارد
فرضیه یک (H1): بین میانگین سرمایه اجتماعی افرادی که مشاغل مختلفی دارند، تفاوت وجود دارد
با توجه به میزان معناداری بدست آمده ( 01/. >000/. Sig=) میتوان با 99 درصد اطمینان نسبت به ابطال فرضیه صفر اقدام کرد. بنابراین میانگین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سطح معنادار Next Entries منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رگرسیون، تعدیل اقتصادی، نرخ بیکاری