پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادههای تهرانی، نقش برنامههای تلویزیونی در شاخصهایی همچون اعتماد، مشارکت، پیوندهای اجتماعی و … تا حدی مشخص میشود. این پژوهش در جهت دستیابی به راهحلهایی برای ایجاد انسجام در خانواده تلاش میکند، زیرا هر نوع تغییری در جامعه ایرانی، ریشه در خانواده دارد.
4-1- اهداف تحقیق
هدف کلی:تعیین ارتباط بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی
اهداف جزیی
1-تعیین ارتباط بین تماشای برنامه های تلویزیون با اعتماد اجتماعی خانوادههای تهرانی
2- تعیین ارتباط بین تماشای برنامه های تلویزیون با انسجام اجتماعی خانوادههای تهرانی
3- تعیین ارتباط بین تماشای برنامه های تلویزیون با شبکه های اجتماعی خانوادههای تهرانی
4-تعیین ارتباط بین آگاهیهای سیاسی اجتماعی خانوادههای تهرانی و تماشای برنامههای تلویزیون
5- تعیین ارتباط بین نوع شبکه مورد استفاده تلویزیونی با سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی
6- تعیین ارتباط بین اعتماد به برنامههای تلویزیون و سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی
7- تعیین ارتباط بین رضایت اجتماعی خانوادههای تهرانی و تماشای برنامههای تلویزیون
8- تعیین ارتباط بین نوع برنامههای تلویزیونی مورد استفاده (سیاسی، ورزشی و…) با سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی
9- تعیین ارتباط بین متغیرهای زمینهای (جنس، قومیت، تحصیلات و وضعیت اشتغال) و سرمایه اجتماعی خانوادههای تهرانی
5-1- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند.
فرضیات فرعی
1- خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند، اعتماد اجتماعی بیشتری دارند.
2- خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند،انسجام اجتماعی بیشتری دارند.
3- خانوادههایی که از برنامههای سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر استفاده میکنند،از شبکههای اجتماعی بهتری برخوردارند.
4- خانوادههایی که بیشتر تلویزیون نگاه میکنند، دارای آگاهی سیاسی اجتماعی بیشتری هستند
5- خانوادههایی که به برنامههای تلویزیون اعتماد دارند، سرمایه اجتماعی بیشتری دارند.
6- خانوادههایی که بیشتر تلویزیون نگاه میکنند رضایت اجتماعی بیشتری دارند.
7- خانوادههایی که به تلویزیون اعتماد دارند، رضایت اجتماعی بیشتری دارند.
8- خانوادههایی که برنامههای تلویزیون سیاسی را تماشا میکنند دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هستند.
9- خانوادههایی که شبکه یک تلویزیون (شبکه ملی) را بیشتر نگاه میکنند دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هستند.
10- خانوادههایی که تحصیلات بالاتری دارند از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار هستند.
11- قومیتهای مختلف نسبت به یکدیگر دارای سرمایههای اجتماعی متفاوتی هستند.
12- بین وضعیت اشتغال و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
13- مردان و زنان سرمایههای اجتماعی متفاوتی دارند.

6-1- تعریف مفاهیم
1-6-1- سرمایه اجتماعی3
مجموع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در گروه است . سرمایه اجتماعی دارای دو جزء اساسی است: کمیت روابط اجتماعی که در واقع میزان روابط بین فردی و گروهی افراد و گروههاست و کیفیت روابط اجتماعی که مربوط به هنجارهایی است که باید در رابطه متقابل رعایت شود و بیشتر اعتماد اجتماعی و هنجار عمل متقابل را در بر میگیرد ( شارعپور، 1380، ص103 )
سرمایه اجتماعی از سه مؤلفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و شبکههای اجتماعی تشکیل میشود.
2-6-1- اعتماد اجتماعی4
اعتماد در لغت به معنای تکیه کردن، واگذاشتن کاری به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتماد است. (معین، 1375، ص302) اعتماد عبارت است از واگذاری منابع به دیگران با این انتظار که آنها به گونهای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دستیابی به اهداف میسر گردد. (جواهری و بالاخانی، 1385، ص 3)
اعتماد اجتماعی دلالت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی دارد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیشان دارند. اعتماد اجتماعی به چهاربخش تقسیم میشود: 1) اعتماد بنیادی 2)اعتماد فردی 3) اعتماد عمومی(تعمیمیافته) 4) اعتماد نهادی ( غفاری، 1380، ص99 )
1-2-6-1- اعتماد بنیادی5
اعتماد بنیادین نگرش نسبت به خود و دنیای اطراف است که بر رفتار و اعمال ما اثر میگذارد و این فکر را تقویت میکند که افراد و امور جهان قابل اعتمادند. (اوجاقلو به نقل از شارعپور و دیگران، 1389،ص65) میتوان گفت که این نوع اعتماد پایهای برای انواع دیگر اعتماد بوده و در صورت عدم وجود این نوع، انواع دیگر نیز وجود نخواهد داشت.

2-2-6-1- اعتماد فردی (بینشخصی)6
انتظارات و تعهدات فرد از آشنایان خود (اعضای خانواده، بستگان و اقوام، دوستان نزدیک و همسایگان صمیمی) در مواقعی که نیاز به مساعدت کردن و مساعدت شدن وجود دارد. این نوع اعتماد معمولاً در شبکههای اجتماعی و روابط پایدار دیده میشود. (جاوید و ایزدیجیران، 1389، ص159)
3-2-6-1- اعتماد عمومی (تعمیمیافته)7
اعتماد فرد نسبت به بیگانگان میباشد. این نوع اعتماد بر اساس انتظارات رفتاری یا حس هنجارهای مشترک شکل میگیرد. اعتماد اجتماعی تعمیمیافته آن بخش از سرمایه اجتماعی است که مردم قانوناً در مجموعهای متناسب بر اساس روابط مبتنی بر اعتماد و تأثیر متقابل چندجانبه پیوند دارند، این نوع اعتماد میتواند الگوهای رسمی و غیررسمی اجتماعی را ایجاد کند که سطوح عمومی اعتمادی که مردم به یکدیگر و سازمانها دارند، را افزایش دهد hare,1995,2 ).)
4-2-6-1- اعتماد نهادی8
اعتماد به نهادها و موسسات رسمی حکومت. نظریهپردازانی نظیر گیدنز بین دو نوع اعتماد تمایز قائل میشوند: اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظامهای انتزاعی. افراد میتوانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به نظامهای انتزاعی نظیر نهادها دارای باورهایی باشند. این نهادها و سازمانها شامل مدرسه، ارتش، دانشگاه، دادگاه، نیروی انتظامی و مانند آن است. همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد که اعتماد رویّهای نامیده میشود. اعتمادی که در اعمال یا رویّههای نهادی شده بر مبنای این اعتقاد وجود دارد که اگر از این رویهها و اعمال پیروی شود، بهترین نتایج حاصل خواهد شد؛ مانند اعتماد به شیوههای مردمسالارانه(انتخابات، نمایندگی اکثریت آراء و…). (شارعپور و دیگران، 1389، ص67)
3-6-1- انسجام اجتماعی9
توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی ( احساس ما کردن ) و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است ( غفاری، 1380، ص110 ) همبستگی اجتماعی منشأ روابط عاطفی، تعهد عام و اعتماد اجتماعی است. (چلبی، 1375، ص112) «ژولیوس گولد»10 و «ویلیام ل. کولب» همبستگی اجتماعی را با انسجام، مترادف دانسته و در تعریف آن میگویند:
«همبستگی به معنای صفبندی نزدیک اجزای یک جمع، در راستای اصطلاح رایجتر یکپارچگی به کار میرود. جامعهشناسان از این مفهوم برای نشان دادن کیفیت یگانگی در یک جمع استفاده نمودهاند.» ( گولد، 1376، صص 905-904)
4-6-1- شبکههای اجتماعی11
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گروههایی (که عمدتا” فردی یا سازمانی هستند)تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصلاند. به عبارت دیگر شبکههای اجتماعی پیوندهای رسمی و غیر رسمی است که اعضای مختلف جامعه را به یکدیگر پیوند داده و کنشهای متقابل آنها را تقویت میکند. (فصیحی، 1389، ص161)
شبکههای اجتماعی به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم میشوند. شبکههای اجتماعی رسمی، شبکههایی هستند که دارای سلسله مراتب بوده وبرای عضویت در آنها باید قوانین آن را رعایت کرد ولی شبکههای غیر رسمی اینگونه نیستند.
5-6-1- آگاهیهای سیاسی- اجتماعی
توجه و حساسیت به محیط پیرامون زندگی اجتماعی و سیاسی است و موضوع توجه آن بیشتر امور عمومی بوده و اینکه نسبت به کیفیت زندگی عامه، رخدادها و مسائل اجتماعی توجه و آگاهی لازم داشته باشیم. (فیروزآبادی، 1389، ص165)
6-6-1- رضایت اجتماعی12
رضایت اجتماعی عبارت است از برقراری مناسبات همسان میان زندگی اجتماعی فرد و نیازهای اولیه و ثانویه او. بدین معنی که نیازهای فرد در جامعه در حد رضایت او قابل برآورده شدن باشند. (تمجیدی، 1387، ص141) شاخص رضایت از زندگی در یک جامعه، مفهوم فراگیر و در عین حال پایداری است که منعکسکننده احساس و نظر کلی مردم آن جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی میکنند و اهمیت آن به خاطر دلالتهایی است که نسبت به ویژگیهای پایدار نظام اجتماعی در بر دارد. (عبدی و گودرزی، 1378، ص153)

7-6-1- اعتماد به برنامههای تلویزیون
اعتماد به برنامههای تلویزیون یعنی باور به اینکه تلویزیون هر آنچه میگوید مبتنی بر واقعیت میباشد.

2- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

1-2- پیشینه تحقیق
در هر پژوهش آشنایی با کارهای تحقیقاتی قبلی و نظریههای مربوط به موضوع و آگاهی از وجوه مشابهتها و تفاوتهای موضوع مورد مطالعه با آن ضروری به نظر میرسد. در واقع هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که بضاعت علمیاش او را از خوشهچینی در این دستاوردها بینیاز میسازد. (کیوی و کامپنهود، 1370، ص36)
1-1-2 تحقیقات داخلی
– پژوهش « سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت» توسط عبدالله گیویان و احمد غلامی ناصرآبادی در سال 1388 انجام شده و در این تحقیق رابطه استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکهای کاربران اینترنت، بررسی میشود. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ، از روش پیمایشی با تکنیک مصاحبه حضوری استفاده شده است . مهمترین نتایج تحقیق بدین قرار است:
الف. رابطه مثبتی بین میزان استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکهای برقرار است.
ب. بین استفاده اجتماعی از اینترنت و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه معناداری برقرار است
ج. بین نوع رشته تحصیلی پاسخگو و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست.( گیویان، غلامی ناصر آبادی، 1388 )
– در پژوهش « نقش رسانه در سرمایه اجتماعی » که توسط محمود یعقوبی دوست انجام شده ، به این نتیجه رسیده است که رادیو و تلویزیون تأثیر فراوانی بر مخاطبان دارند که این تأثیر از نیاز روزانه مردم به اطلاعات و اخبار جدید و پر کردن اوقات فراغتشان یا بهره گیری از آنها به وجود میآید. محقق بر کارکردی که رادیو و تلویزیون در زمینه تغییر نگرش و افکار و رفتار مخاطبان، تغییر فرهنگ عمومی، اثرگذاری بر باورهای مردم و هدایت افکار عمومی دارد و نیز کارکرد بالا بردن مشارکت سیاسی مردم و … اشاره میکند و معتقد است که رادیو و تلویزیون ابزارهای دولتند و انتظار بر این است که اخبار و برنامههای آنها به تقویت برخی از شاخصهای سرمایه اجتماعی بپردازند. ( یعقوبی دوست ، بی تا )
– در پژوهش « میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانهها » توسط سمیرا کلهر با همکاری عباس عبدی در سال 1378 انجام شده ، محقق ضمن اشاره به کارکردهای متنوع رسانه ها در عرصه حیات اجتماعی به بحث در مورد مبانی تئوریک خود میپردازد. وی با استفاده از تئوری مازلو، به طرح ارتباط نیاز به امنیت و بروز احساس بی اعتمادی میپردازد. نبود امنیت نسبت به محیط، منجر به بی اعتمادی به نظام سیاسی میگردد. در این تحقیق میزان استفاده از رادیو، مطالعه روزنامه، نحوه کسب خبر و میزان علاقه به انواع خبر مورد توجه بوده است. از این رو رسانههای مورد بررسی علاوه بر رادیو و تلویزیون، شامل مطبوعات و هفته نامههای خبری نیز هست. این پژوهش در پنج شهر تهران، تبریز، مشهد، بوشهر، بندرعباس با نمونه آماری 729 نفر انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد 20 تا 34 سال بوده است. در این پژوهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، نهاد خانواده، اوقات فراغت، برنامه های تلویزیون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رادیو و تلویزیون، تعهد اجتماعی