پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، محیط زیست، پرسش نامه، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت.
محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران با حجم جامعه محدود با استفاده از فرمول زیر می باشد.
در این فرمول داریم:
: احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر = 5/0
q: احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر = 5/0
d: انحراف یا خطای مطلوب = 05/0
z: درجه یا ضریب اطمینان 95 درصد = 96/1
حجم جامعه آماری = 280
حجم نمونه بنا بر محاسبه در فرمول=162.2 = 162 نفر

3-8-سنجش روایی و پایایی:
اعتبار یا روایي، مسئله اي عمدتا کيفي و ارزیابي آن بسيار مشكل است، و در واقع، چگونگي حرکت محقق از تعریف نظري به تعریف عملي مورد توجه قرار مي گيرد. یكي از روش ها تعيين اعتبار محتوا، یعني سنجش ميزان اعتبار اجزاي تشكيل دهنده ي یک ابزار اندازه گيري است؛ که معمولا افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه، آن را انجام مي دهند. از این رو، اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد پژوهشگر به منظور بررسي روایي پرسشنامه و اینكه آیا سؤالات مطرح شده اهداف مورد نظر را پوشش مي دهد و اینكه مانعي از نظر نگارش و ابهامات در جملات ندارد، آن را در اختيار استادان راهنما، مشاور و دیگر استادان صاحب نظر قرار داد. آنها پس از بررسي دقيق، شایستگي ویژگي مورد نظر را تأیيد کردند. اعتماد یا پایایي مسئله اي کمي و تكنيكي و بيشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گيري با چه دقت و صحتي، پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه گيري مي کند(کلانتري،1382،77)
در تحقيقات اجتماعي، محقق به کمک برخي از روش ها، حدود اعتماد یا پایایي ابزارهاي اندازه گيري را مشخص مي کند. مهم ترین این روش ها عبارت اند از: روش بازآمایي، روش موازي یا آزمون همتا، روش آلفاي کرونباخ و … . بسياري از این روش ها در نرم افزار SPSS قابل محاسبه اند، اما به دليل آنكه استفاده از آلفاي کرونباخ عموميت بيشتري دارد، اصولا این روش براي محاسبه ي انسجام دروني ابزار اندازه گيري یا مقياس ها به کار مي رود. زماني که مقياس ها از نوع ليكرت وجود داشته باشد و محقق بخواهد از طریق گویه هاي مختلف، مفهوم پيچيده اي را اندازه گيري کند، براي انسجام دروني مي تواند از آماره ي آلفاي کرونباخ استفاده کند ) همان منبع، 71)
پرسشنامه ي تدوین شده به یک نمونه ي کوچک 20 نفري از جامعه ي مورد نظر، به صورت تصادفي و آزمایشي داده شد و در محاسبات انجام شده براي آلفا، ضریبي معادل753/0به دست آمد که نشانه اعتبار مناسب پرسشنامه است.
در پایایی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا اندازه‌گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی بدست می‌دهد یا خیر؟ روشهای مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار spss18 استفاده شده است. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می‌باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 7/0 باشد و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیک‌تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می‌باشد.
ضريب آلفاي کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و يکي ازمتداولترين روشهاي اندازه گيري اعتماد پذيري و يا پايائي پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار يا پايايي پرسش نامه اين است که اگر صفت هاي مورد سنجش با همان وسيله و تحت شرايط مشابه و در زمانهاي مختلف مجددا اندازه گيري شوند، نتايج تقريبا يکسان حاصله شود.
ضريب آلفاي کرونباخ، براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها، عقايد و … بکار مي رود. در واقع مي خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يکسان بوده است. اساس اين ضريب بر پايه مقياسه است. مقياس عبارتند از دسته اي از اعداد که بر روي يک پيوستار به افراد، اشيا يا رفتارها در جهت به کميت کشاندن کيفيت ها اختصاص داده مي شود. رايج ترين مقياس که در تحقيقات اجتماعي بکار مي رود مقياس ليکرت است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه ها استوار است. بدين ترتيب به هر گويه نمراتي (مثلا از1 تا 5 براي مقياس ليکرت 5 گويه اي) داده مي شود که مجموع نمراتي که هر فرد از گويه ها مي گيرد نمايانگر گرايش او خواهد بود.
جدول 3-1-پایایی پرسش نامه عملکرد بازاریابی سبز
ابعاد
تعداد سوالات
ضریب الفا کرونباخ
ضریب کل
منابع فیزیکی
8
842/0
753/0
منابع مالی شرکت
6
719/0

منابع تجربی شرکت
10
700/0

قابلیت ارتباط سازی شرکت
6
802/0

مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز
3
734/0

پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت
2
718/0

محصول سبز
7
707/0

قیمت سبز
4
805/0

ترویج سبز
5
717/0

توزیع سبز
2
816/0

مطابق جدول فوق در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 7/0 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است.
3-9-روش جمع آوری اطلاعات:
در این بررسي، از شيوه پرسشنامه، براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده اسشت. پرسش نامه وسيله اي است که محقق با آن، اطلاعات مورد نياز را با طرح سؤال به صورتي کتبي، از پاسخگو دریافت مي کند. پرسشنامه تدوین شده 53 سؤال دارد که داراي طيف ليكرت است.
جدول 3-2- شاخص های پرسش نامه
مؤلفه‌ها
شاخص‌ها
1)منابع فیزیکی شرکت
1) میزان مفید بودن منابع فیزیکی (امکانات زیر ساختی) شهرک صنعتی در ارائه محصولات سبز به مشتریان

2)میزان موفقیت مدیران و کارکنان در به کار گیری روش های زیست محیطی مناسب برای شرکت

3)میزان تلاش شرکت در کاهش میزان اسیب رسانی محصولات به محیط زیست

4) میزان بهبود کیفیت در محصولات و خدمات شرکت در کاهش تاثیر منفی مسائل زیست محیطی

5)میزان صرفه جویی شرکت در مصرف انرژی

6)میزان مدیریت شرکت در بازیافت زباله ها

7)استفاده شرکت از انرژی های تجدید پذیر

8)میزان به حداقل رساندن اسیب های زیست محیطی شرکت برای تولید محصولات
2)منابع مالی شرکت
9) میزان سود اوری استفاده از راهکار های ارائه محصولات و خدمات سبز به مشتریان برای شرکت

10) کافی بودن منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه در سوق دادن شرکت به سوی ارائه محصولات سبز

11)میزان کاهش قیمت محصولات سبز در موفقیت های مالی شرکت

12)میزان دست یابی به بازار های سود اور با با اتخاذ مسائل زیست محیطی

13) میزان دست یابی به بازارهای سود آور جدید با اتخاذ استراتژی های زیست محیط

14)در بر داشتن هزینه زیاد شرکت با اتخاد استراتژی سبز
3)منابع تجربی شرکت
15)میزان موفقیت استراتژی های شرکت در راستای ارائه خدمات سبز به مشتریان

16) میزان موفقیت استراتژی بازاریابی سبز شرکت در راستای جذب مشتری

17) میزان حفظ مشتریان در بازار رقابتی فعلی با به کار بردن استراتژی بازاریابی سبز

18)میزان در اولویت قرار دادن دست یابی به توان ارائه محصولات سبز

19) داشتن یک ایده بسیار روشن در مورد اهداف زیست محیطی کارمندان شرکت

20)میزان تلاش کارمندان برای رسیدن به اهداف زیست محیطی شرکت

21)داشتن ایده های ارزشمند برای بهبود توانایی های شرکت برای رسیدن به اهداف زیست محیطی کارکنان

22) میزان درک شرکت از نیاز مشتری در مورد مسائل زیست محیطی

23) میزان هزینه ای که شرکت در قبال اهمیت دادن شرکت به مسائل زیست محیطی حاضر پرداخت می کند

24) میزان تلاش شرکت در به دست اوردن فناوری جدید تولید محصولات سبز به

4)قابلیت ارتباط سازی شرکت
25) میزان تلاش شرکت برای ایجاد و حفظ روابط نزدیک با تامین کنندگان در مورد مسائل زیست محیطی

26)میزان تلاش برای ایجاد و حفظ همکاری نزدیک با شرکای داخلی / خارجی استراتژیک در مورد مسائل زیست محیطی

27) میزان اولویت دهی شرکت به تامین کنندگان و شرکای استراتژیک که به مسائل زیست محیطی اهمیت میدهند

28) میزان اطلاع رسانی طرح های زیست محیطی شرکت به کارمندان خود

29) میزان آموزش شرکت به کارکنان خود در مورد مسائل زیست محیطی

30) میزان تشویق کارمندان شرکت در صورت ارئه طرح های زیست محیطی

5)مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز
31) میزان تلاش شرکت در ارائه خدمات خاص سبز به مشتریان

32) میزان افزایش جذب مشتری در ارائه خدماتی نو و بی بدیل در زمینه محصولات سبز

33) میزان تلاش شرکت در ارائه محصولات بهتر با قیمت رقابتی در مقایسه دیگر شرکت ها

6)پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت
34) میزان تاثیر گذاری پویایی بازار در جذب مشتزیان به سمت خرید محصولات سبز

35)الگو بودن شرکت به عنوان یک نمونه در مسائل جدید سازگار با محیط زیست فن آوری ها، فرآیندها و استراتژی های سرمایه گذاری ، در بازار

7)محصول سبز
36)میزان روی گردانی شرکت به فناوری های مضر محیط زیست

37) میزان استفاده شرکت از مواد سازگار با محیط زیست

38) میزان الویت قرار دادن خدمات مطابق با محیط زیست در شرکت ارائه

39) میزان مطابق بودن طرح های اینده شرکت با ارائه محصولات زیست محیطی

40) میزان مراقب بودن شرکت در هنگام انتخاب لوازم و محصولات مصرفی به طوری که اینها با محیط زیست سازگار باشند

41) میزان افزایش کیفیت خدمات شرکت با ساخت فرآیندهای فعلی سازگار با محیط زیست

42) میزان افزایش کیفیت خدمات با ساخت فرآیندهای فعلی سازگار با محیط زیست

8)قیمت سبز
43) میزان موفقیت استراتژی کاهش قیمت محصول سبز در جذب مشتریان

44)میزان موثر بودن استراتژی قیمت گذاری محصولات بر جذب و حفظ مشتری

45) میزان حذف رقبا با کاهش قیمت محصولات سبز

46)میزان تشویق شرکت به تامین کنندگان / فروشندگان و عوامل / نمایندگان را برای بر عهده گیری مسئولیت زیست محیطی

9)ترویج سبز
47)میزان جذب مشتری با ارائه تبلیغات برای محصولات سبز

48) میزان تبلیغات شرکت برای اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد محصولات سبز

49)میزان برگزاری کلاس های اموزشی برای کارکنان در راستای اهداف زیست محیطی

50)میزان یاداوری شرکت در تبلیغات خود به مشتریان برای گرایش به محصولات سبز

51)میزان تبلیغات شرکت دراستفاده از محصولات سبز برای مشتریان

10)توزیع سبز
52)میزان مفید بودن توزیع مناسب محصول در کسب رضایت مشتریان برای خرید محصولات سبز

53)میزان تلاش شرکت برای به دست اوردن اطلاعاتی در مورد تغییر در فن آوری در کمک محیط زیست
منبع : داده های پژوهش
3-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
در پژوهش حاضر، پس از جمع آوري پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاري شد و تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (که مختص آزمون هاي آماري در علوم اجتماعي است) انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحليل داده هاي توصيفي، از جداول توزیع فراواني، درصدي، استخراج نمودارهاي صوري داده ها) و مقایسه هاي توصيفي استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحليل داده هاي استنباطي، به منظور بررسي رابطه ي بين متغيرها، بررسي فرضيه ها، پيدا کردن روابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات تحقيق، از آزمون خي دو (x2) یا کاي اسكوئر، درجه ي آزادي و ضریب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه:
در پژوهش حاضر، پس از جمع آوري پرسشنامه ها، سؤالات کد گذاري شد و تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار( SPSS )که مختص آزمون هاي آماري در علوم اجتماعي است انجام گرفت. در سطح تجزیه و تحليل داده هاي توصيفي، از جداول توزیع فراواني، درصدي، استخراج نمودارهاي صوري داده ها و مقایسه هاي توصيفي استفاده شده است؛ و در سطح تجزیه و تحليل داده هاي استنباطي، به منظور بررسي رابطه ي بين متغيرها، بررسي فرضيه ها، پيدا کردن روابط معنادار و اثبات یا رد آنها و پاسخ به سؤالات تحقيق، از آزمون خي دو (x2) یا کاي اسكوئر، درجه ي آزادي و ضریب همبستگي اسپيرمن استفاده شد.

جدول3-3- توزیع فراوانی منابع فیزیکی شرکت
مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1) میزان مفید بودن منابع فیزیکی
(امکانات زیر ساختی)
فراوانی
23
15
56
18
50
1)
درصد
15
9
29
13
32
2) میزان موفقیت مدیران و کارکنان در به کار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بازاریابی سبز، توسعه پایدار، بازاریابی، توسعه پاید Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، توزیع فراوانی، بازاریابی، بازاریابی سبز