پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، فارسی زبان، مصرف کننده، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

ربیعی و دیگران ، 1390)
7 – ” بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برنگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید ” عنوان مقاله ای است که درمیان 388 نفر از شهروندان شهر تهران و ازطریق نمونه گیری به روش تمام شمارشی و روش پژوهشی و با ابزار پرسشنامه صورت پذیرفت و نتایج حاصل از این تحقیق بدین صورت بیان گردید: چهار مرحله ای که در الگوی آیدا درخصوص مراحل اثرگذاری تبلیغات برنگرش مخاطبان وجود دارد درمورد تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مورد تائید قرارگرفت. هدف تحقیق گسترش روزافزون تبلیغات درعصر صنعتی شدن و گسترش حوزه نامحدود تاثیر گذاری بر مخاطبین باعث شده که تحقیق دراین خصوص اهمیت داشته باشد. به طور کلی دو هدف بررسی ویژگیهای تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و هدف دیگر بررسی رفتار و نگرش مخاطبان ایرانی نسبت به تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مورد بررسی قرار گرفته است. ( دیندار فرکوش و حیدربیگی ، 1390 )
8 – در تحقیقی تحت عنوان ” تاثير جاذبه هاي فروش نرم و سخت آگهي هاي تجاري بر قصد خريد مصرف كنندگان ” که درمیان 204 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران صورت گرفت و براي نمونه گيري از روش تصادفي متناسب با حجم جامعه استفاده کرده اند. براي تجزيه و تحليل محتوا، 6 آگهي – يكي فروش نرم و يكي فروش سخت از هر كدام ازطبقه محصول مايكروويو، ال اي دي و تلويزيون ال اي دي سه بعدي انتخاب شدند که نتايج تحقيق بيانگر آن است كه جاذبه هاي فروش نرم و سخت، هر دو تاثير مثبتي بر نگرش نسبت به آگهي و قابل باور بودن آن دارد. اگر چه تاثير جاذبه هاي فروش سخت كمتر از تاثير جاذبه هاي فروش نرم بر نگرش نسبت به آگهي است و اين تاثير بر قابل باور بودن آگهي بيشتر است. طبق يافته هاي تحقيق، جاذبه هاي فروش نرم نسبت به جاذبه هاي فروش سخت تاثير بيشتري بر قصد خريد مصرف كنندگان دارند. ( نیکومرام و سرآبادانی، 1390 )
9 – در مقاله دیگری تحت عنوان ” مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان ” که درسال 90 به چاپ رسیده است به بررسی مدل های مختلف ازسال 1898 تاکنون دراین زمینه پرداخته است. این بررسی ابتدا الگوهای سلسله مراتب سنتی را توصیف می کند و سپس به بحث درباره الگوهای سلسله مراتب نوین می پردازد. باتوجه به پیشرفتهای سالیان اخیر و ورود ابزارهای الکترونیک ارتباطات که بواسطه آن تبلیغات اینترنتی ( الکترونیک ) تبدیل به یکی از کانالهای مهم بازاریابی برای شرکتها شده است لذا مدل راهبردی برای تبلیغات اینترنتی باتوجه به نقد و بررسی مدل های گذشته ارائه شده است. ( حمیدی زاده و یزدانی ، 1390 )
10 – تحقیقی تحت عنوان ” كاربرد نظريه هاي خودمختاري، رفتار برنامه ريزي شده و كنش عقلايي در قصد خريد آنلاين ” بر اساس داده هاي 162 مشتري شركت مسافربري رويال سفر ايرانيان بررسي شد و روش تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي و از ديدگاه روش، پيمايشي با استفاده از روش همبستگي ورگرسيون میباشد که نتايج نشان ميدهد كه كيفيت درك شده از تارنماي شركت، از طريق اعتماد به تارنما، قصد خريد -آنلاين را تحت تاثير قرار ميدهد. ضمن آنكه تاثير نگرش مشتريان نسبت به خريد اينترنتي بر قصد خريد آنلاين آنها نيز مورد تأييد قرار گرفت. نتايج همچنين نشان ميدهد كه جنسيت مشتريان و لذت و خوشي ناشي از تعامل با تارنما، برقصد خريدآنلاين آنها اثرگذار نبوده است. نتايج اين پژوهش، مديريت اين شركت را در راستاي ارتقا و بهبود خدمات اينترنتي به مشتريان كمك خواهد نمود. ( خائف الهی و همکاران ، 1391 )
11 – ” تحليل رابطه بين ارزش درك شده، كيفيت درك شده، رضايت مشتري و قصد خريد مجدد در فروشگاه هاي زنجيره اي تهران ” عنوان تحقیقی است که جامعه آماري اين پژوهش را، مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه، شهروند و اتكا در شهر تهران تشكيل مي دهد و نمونه انتخاب شده، 491 نفر از مشتريان اين فروشگاه ها بوده اند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بوده و از الگويابي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده استفاده شده است يافته هاي پژوهش نشان داد كه در فروشگاه هاي زنجيره اي، كيفيت درك شده، بر ارزش درك شده و همچنين بر رضايت مشتري و قصد خريد مجدد اثر مي گذارد. افزون برآن، ارزش درك شده، بر رضايت مشتري و همچنين بر قصد خريد مجدد اثر مي گذارد و سرانجام، الگوي پيشنهاد شده، به طور اثربخش، روابط بين كيفيت درك شده، ارزش درك شده، رضايت مشتري و قصد خريد مجدد در فروشگاه هاي زنجيره اي را تبيين مي كند. ( رنجبریان و همکاران ، 1391 )
12 – ” بررسي تأثير ويژگي هاي فروشگاه اينترنتي B2C در قصد خرید اينترنتي مشتريان با استفاده از تكنيك تحليل متقارن ” تحقیقی است که محقق درمیان 399 پاسخ جمع آوري شده به وسيله سامانه پرسشنامه اينترنتي با استفاده از تكنيك تحليل متقارن تحليل کرده است. يافته ها نشان داد ، “داشتن گواهي الكترونيكي هويت و رمزگذاري ارتباط بين رايانه مشتري و سرور فروشگاه” (امنيت) و “امكان تعويض و مرجوعي كالاي” (تسهيلات) مهمترين ويژگي هاي تأثيرگذار برقصد خريد اينترنتي مشتريان بوده اند. ( نظری و همکاران ، 1391 )
13 – قلی پور و همکارانش مقاله ای تحت عنوان ” ارائه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی ” ارائه کرده اند. نتايج پژوهش، ابعاد شش گانه ي مدل سياست گذاري تبليغات اثربخش شامل شرايط علّي و مسئله يابي؛ تدوين و تصويب سياستها؛ شرايط مداخله گر؛ شرايط زمين هاي؛ اجراي سياستها، راهبردها و اقدامات؛ و پيامدها و ارزيابي سياستها را تأييد و چگونگي ارتباط بين ابعاد مدل نظری اولیه را تاحدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است. ( قلی پور و همکاران ، 1391 )

2-4-2- پیشینه بین المللی :
1 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” مقایسه دو نوع از تخفیف قیمت در نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان ” صورت پذیرفت و بررسی کرد که چگونه یک مدل طبقه بندی برند برای پیش بینی تاثیر انواع مختلف تخفیف نقدی بر رفتار خرید مشتری تهیه نمایند. وقتی تخفیف نقدی با حداقل نیاز به خرید درمورد محصولاتی که فقط در ذهن مشتری نقش بسته اند به کارگرفته میشود برند از این گروه به محصولات مورد توجه مشتری تغییر می یابد، با این وجود تاثیر هر دو تخفیف بر نگرش مشتری و قصد خرید او خیلی متفاوت نیست. (Teng , 2009)
2 – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” برداشت های مصرف کننده در تبلیغات وب و عوامل انگیزه برای خرید ” که درمیان 264 نفر از مصرف کنندگان آنلاین در کره جنوبی صورت پذیرفت و هدف این تحقیق بررسی تاثیرات تعدیلی و واسط میزان درگیری محصول و اعتماد به محصول در تبلیغات وب سایت ها و همچنین بررسی تاثیر ویژگی های تبلیغات وب بر قصد خرید مشتریان می باشد. نظر مشتریان دراین باره اینگونه بود که آنها می توانند اطلاعات بیشتری درمورد محصول بدست آورند و اینکه مشتریان با میزان درگیری پائین با محصول بیشتر به میزان سرگرمی تمایل نشان میدهند علاوه براین مشتریانی که به وب سایت ها اعتماد دارند بیشتر تمایل به سرگرمی دارند بنابراین بیشتر در سایت های خرید وقت مصرف می کنند و مشتریانی که اعتماد کمتری به وب سایت ها دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و کم کردن عدم اطمینان محیطی وقت صرف می کنند. نتایج نشان می دهد سایت های خرید آنلاین باید بر ویژگی های خاص محصول به منظور جذب مشتریان با میزان درگیری بالا با محصول تاکید نمایند و همچنین تصویری نیکخواهانه از شرکت ایجاد کنند تا مشتریان به خدمات آنان اعتماد نمایند. همچنین برای مشتریان با میزان درگیری پائین تر که به دنبال محصولاتی برای هدیه دادن هستند باید مولفه های سرگرمی نیز به ویژگی های محصول اضافه شود و همچنین از طراحی های خلاقانه برای جذابیت بیشتر استفاده نمایند. ( Kim et al ., 2010 )
3 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” چند وظیفه رسانه ها و اثربخشی ترکیب های آنلاین و تبلیغات رادیویی ” که درمیان 111 نفر شرکت کننده صورت پذیرفت و این تحقیقات نشان می دهد ترکیب مبارزات تبلیغات آنلاین با تبلیغات رسانه ای آفلاین بر پاسخ مثبت مشتری تاثیر بیشتری دارد نسبت به اینکه تنها از یکی از این موارد استفاده شود. همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که ترکیب تبلیغات آنلاین با تبلیغات رادیوئی به طور همزمان یک ترکیب تبلیغاتی چندکاره را به وجود می آورد. ( Voorveld , 2011 )
4 – هاستلر و همکارانش در سال 2011 در مقاله ای با عنوان ” ارزیابی تاثیر عوامل توصیفگر برروی خط مصرف کننده و رفتار خرید بدون برنامه ریزی قبلی ” که درمیان 251 دانش آموز کسب و کار در مقطع کارشناسی هنرهای آزاد کالج های خصوصی آمریکا صورت پذیرفت و این تحقیق یک مدل تئوری به منظور نشان دادن تاثیر RA ها بر رفتار مشتریان آنلاین ارائه داده است پس توسط یک نمونه شبیه سازی خرید آنلاین تست شده که در آن از فیلترینگ همکاری براساس RA محصول استفاده نشده است. در این مدل توجه خاصی به تاثیر RA بر رفتار مشتری شده است و نتایج نشان داد که این مورد اثر سرچ محصول، تبلیغات پیشبرد فروش، رضایت مشتریان از وب سایت و خریدهای بی برنامه را افزایش میدهد. (Hostler et al ., 2011 )
5 – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” اثرات کوتاه مدت و بلندمدت از تبلیغات آنلاین: تفاوت های بین مشتریان جدید و موجود ” مطرح گردید که SEM و بازاریابی ازطریق موتورهای جستجوی Search engine تاثیری طولانی مدت تر خواهد داشت و بعد از آن بنرها، تبلیغات وفاداری کوپن ( CLA )، تبلیغات مقایسه ای قیمت ( PCA ) قرار می گیرند. همچنین نتایج نشان داد CLA برای مشتریان موجود نسبت به مشتریان جدید تاثیرگذارتر است و PCA برای جذب کردن مشتریان جدید تاثیرش بیشتر است. ( Breuer & Brettel , 2012 )
6 – مقاله دیگری توسط هارتمن و همکارش درسال 2012 تحت عنوان ” نگرش مصرف کنندگان و قصد خرید به سمت مارک های انرژی سبز: نقش منافع و نگرانی های زیست محیطی ” درمیان 726 مصرف کننده مورد مطالعه قرار گرفت، این تحقیق بیان می کند شرکت های تبلیغاتی که هدف آنان افزایش تقاضای مشتری برای انرژی سبز است نه تنها باید بر مسائل زیست محیطی و فواید و مطلوبیت آنان تاکید داشته باشد بلکه باید بر فواید برند فیزیولوژیکی نیز تاکید نماید. سه گروه از فواید فیزیولوژیکی که قصد خرید مشتری و تمایل او برای محصولات سبز را افزایش می دهد عبارتنداز: میزان گرما، فواید خودبیانگر و تجارب طبیعی می باشند. نتایج نشان میدهد تنها محصولات خودبیانگر تاثیر چندانی بر گرایش مشتری و قصد خرید آنان ندارد. تجربیات طبیعی تاثیر دوچندانی بر گرایش به برندهای زیست محیطی دارد. ( Hartmann & Apaolaza-Ibanez , 2012 )
7 – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” قصد و نیت خرید خودرو و محیط زیست ” که درمیان 250 نفر صورت پذیرفت که نتایج نشان میدهد دانش محیطی تاثیر چندانی بر دریافت و درک مشتری از تبلیغات زیست محیطی ندارد اما تاثیر زیادی بر درک تبلیغات خودروهای محیط زیستی، محیط آشنا خواهد داشت. حس مسئولیت محیطی مشتریان و ارزش های آنان تاثیر زیادی بر درک تبلیغات و محصولات زیست محیطی دارد و درنهایت اینکه درک تبلیغات زیست محیطی تاثیر چندانی بر قصد خرید اتومبیل های محیط زیستی ندارد اما تبلیغاتی با این مضمون ( اتومبیل های محیط زیستی ) بر قصد خرید آنان تاثیرگذار است. (Yusof et al ., 2013 )
8 – در مقاله دیگری که در سال 2013 با عنوان ” بررسی نقش تبلیغات و مقیاس تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه برند ” درمیان 302 مصرف کننده صورت پذیرفت و نتایج این تحقیق نشان می دهد نگرش فرد درمقابل تبلیغات نقش مهمی در تاثیرگذاری بر ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام با نام تجاری ایفا می کند اما نکته مهم اینست که تبلیغات میزان آگاهی فرد درمورد برند را افزایش می دهند ولی بر نگرش فرد درمورد کیفیت برند و میزان وابستگی به برند تاثیر آنچنانی ندارد همچنین تاثیر تبلیغات پیشبرد فروش نقدی و غیرنقدی بر ارزش برند را نشان میدهد. ( Buil et al ., 2013 )
9 –

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثربخشی تبلیغات، جذب مشتری، سلسله مراتب، ارزیابی اثربخشی Next Entries منابع مقاله درمورد سازمان ملل، استقراض، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني