پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، توزیع فراوانی، بازاریابی، بازاریابی سبز

دانلود پایان نامه ارشد

گیری روش های زیست محیطی مناسب
فراوانی
17
31
21
56
37
1)
درصد
10
19
13
35
23
3) میزان تلاش شرکت در کاهش میزان اسیب رسانی محصولات به محیط زیست
فراوانی
16
19
40
46
41
1)
درصد
11
12
24
28
25
4) میزان بهبود کیفیت در محصولات شرکت در کاهش تاثیر منفی مسائل زیست محیطی
فراوانی
21
34
23
41
43
1)
درصد
13
20
14
25
28
5) میزان صرفه جویی شرکت در مصرف انرژی
فراوانی
39
23
14
64
22
1)
درصد
22
14
10
40
14
6) میزان مدیریت شرکت در بازیافت زباله ها
فراوانی
21
34
21
43
43
1)
درصد
13
21
13
26
27
7) استفاده شرکت از انرژی های تجدید پذیر
فراوانی
17
24
18
84
19
1)
درصد
11
14
11
52
12
8) میزان به حداقل رساندن اسیب های زیست محیطی شرکت برای تولید محصولات
فراوانی
18
19
38
46
41

درصد
12
12
23
28
25
منبع:یافته های تحقیق
همان طور که در جدول شماره ….. مشاهده می شود 68 درصد از پاسخ گویان امکانات زیر ساختی را برای فراهم اوردن محصولات سبز مفید دانسته اند و 58 در صد از پاسخ گویان مدیران و کارکنان در به کار گیری روش های زیست محیطی مناسب موفق دانسته اند و همچنین 53 درصد از پاسخ گویان ازمیزان تلاش شرکت در کاهش میزان آسیب رسانی محصولات به محیط زیست و میزان بهبود کیفیت در محصولات شرکت در کاهش تاثیر منفی مسائل زیست محیطی راضی بوده اند . و 54 درصد نیز نظر مواقف بر برصه جویی شرکت در مصرف انرژی داشته اند و52 درصد از میزان مدیریت شرکت در بازیافت زباله ها راضی و 64 درصد نیز بر استفاده شرکت از انرژی های تجدید پذیر و 83 درصد به میزان به حداقل رساندن اسیب های زیست محیطی شرکت برای تولید محصولات اعتقاد داشتند .
جدول3-4- توزیع فراوانی منابع مالی شرکت
مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1) بالا رفتن میزان سود اوری با استفاده از راهکار های ارائه محصولات و خدمات سبز به مشتریان برای شرکت
فراوانی
25
18
26
39
54
1)
درصد
26
11
16
24
33
2) کافی بودن منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه در سوق دادن شرکت به سوی ارائه محصولات سبز
فراوانی
25
18
26
39
54
1)
درصد
26
11
16
24
33
3) میزان کاهش قیمت محصولات سبز در موفقیت های مالی شرکت
فراوانی
18
19
38
46
41
1)
درصد
11
13
23
28
25
4) میزان دست یابی به بازار های سود اور با با اتخاذ مسائل زیست محیطی
فراوانی
17
24
18
84
19
1)
درصد
11
14
11
52
12
5) میزان دست یابی به بازارهای سود آور جدید با اتخاذ استراتژی های زیست محیط
فراوانی
16
19
40
46
41
1)
درصد
11
13
24
27
25
6) در بر داشتن هزینه زیاد شرکت با اتخاد استراتژی سبز
فراوانی
26
52
69
10
5

درصد
16
31
43
6
4
منبع:یافته های تحقیق
جدول3-5- توزیع فراوانی منابع تجربی شرکت
مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1) میزان موفقیت استراتژی های شرکت در راستای ارائه خدمات سبز به مشتریان
فراوانی
25
18
26
39
54
1)
درصد
26
11
16
24
33
2) میزان موفقیت استراتژی بازاریابی سبز شرکت در راستای جذب مشتری
فراوانی
25
18
26
39
54
1)
درصد
26
11
16
24
35
3) میزان حفظ مشتریان در بازار رقابتی فعلی با به کار بردن استراتژی بازاریابی سبز
فراوانی
18
19
38
46
42
1)
درصد
11
13
25
28
25
4) میزان در اولویت قرار دادن دست یابی به توان ارائه محصولات سبز
فراوانی
17
24
19
84
21
1)
درصد
11
14
11
50
12
5) داشتن یک ایده بسیار روشن در مورد اهداف زیست محیطی کارمندان شرکت
فراوانی
16
19
42
46
41
1)
درصد
11
12
25
27
25
6) میزان تلاش کارمندان برای رسیدن به اهداف زیست محیطی شرکت
فراوانی
26
52
71
10
5
1)
درصد
16
30
44
6
4
7) داشتن ایده های ارزشمند برای بهبود توانایی های شرکت برای رسیدن به اهداف زیست محیطی کارکنان
فراوانی
25
18
26
39
56
1)
درصد
26
11
16
23
34
8) میزان درک شرکت از نیاز مشتری در مورد مسائل زیست محیطی
فراوانی
25
18
26
39
54
1)
درصد
26
11
16
24
33
9) میزان هزینه ای که شرکت در قبال اهمیت دادن شرکت به مسائل زیست محیطی حاضر پرداخت می کند
فراوانی
18
19
38
46
41
1)
درصد
11
13
23
28
25
10) میزان تلاش شرکت در به دست اوردن فناوری جدید تولید محصولات سبز به
فراوانی
15
24
18
84
19

درصد
10
13
11
52
12
منبع:یافته های تحقیق

همان طور که در جدو شماره مشاهده می شود 58 درصد از پاسخ گویا ن معتقدند با استفاده از راهکار های ارائه محصولات و خدمات سبز به مشتریان برای شرکت موجب بالا رفتن میزان سود اوری شده است و منابع مالی شرکت شهرک صنعتی رجه در سوق دادن شرکت به سوی ارائه محصولات سبز کافی می باشد.و 64 در صد معتقدند که شرکت به گرایش به محصولات سبز به بازرا های سود اور و جدید دست پیدا کرده است.
جدول3-6- توزیع فراوانی قابلیت ارتباط سازی شرکت

مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1) میزان تلاش شرکت برای ایجاد و حفظ روابط نزدیک با تامین کنندگان در مورد مسائل زیست محیطی
فراوانی
14
16
30
87
13
1)
درصد
8
10
18
55
9
2) میزان تلاش برای ایجاد و حفظ همکاری نزدیک با شرکای داخلی / خارجی استراتژیک در مورد مسائل زیست محیطی
فراوانی
15
24
18
84
19
1)
درصد
10
15
11
52
12
3) میزان اولویت دهی شرکت به تامین کنندگان و شرکای استراتژیک که به مسائل زیست محیطی اهمیت میدهند
فراوانی
16
19
38
46
41
1)
درصد
11
13
23
28
25
4) میزان اطلاع رسانی طرح های زیست محیطی شرکت به کارمندان خود
فراوانی
25
18
26
39
56
1)
درصد
26
11
16
23
34
5) میزان آموزش شرکت به کارکنان خود در مورد مسائل زیست محیطی
فراوانی
16
23
18
84
19
1)
درصد
11
14
11
52
12
6) میزان تشویق کارمندان شرکت در صورت ارئه طرح های زیست محیطی
فراوانی
39
21
14
64
22
1)
درصد
23
13
10
40
14
منبع:یافته های تحقیق

جدول3-7- توزیع فراوانی مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز
مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1. میزان تلاش شرکت در ارائه خدمات خاص سبز به مشتریان

فراوانی
17
24
18
88
15
1.
درصد
11
15
11
53
10
2. میزان افزایش جذب مشتری در ارائه خدماتی نو و بی بدیل در زمینه محصولات سبز
فراوانی
3
2
21
70
63
1.
درصد
3
2
12
41
40
3. میزان تلاش شرکت در ارائه محصولات بهتر با قیمت رقابتی در مقایسه دیگر شرکت ها
فراوانی
20
15
38
45
42

درصد
12
10
23
28
25
منبع:یافته های تحقیق
جدول3-8- توزیع فراوانی پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت
مولفه ها
نمونه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1. میزان تاثیر گذاری پویایی بازار در جذب مشتزیان به سمت خرید محصولات سبز
فراوانی
3
14
8
95
39
1.
درصد
2
8
5
61
24
2. میزان تاثیر گذاری پویایی بازار در جذب مشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زیست محیطی، محیط زیست، پرسش نامه، بازاریابی Next Entries منبع مقاله درباره شاهنامه فردوسی، ایران باستان، شاهنامه ی فردوسی، ادب فارسی