پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، عملکرد شرکت، کسب و کار، شهرک صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد

مشتریمدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو14، 2009). در مقابل، مشتریمداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهتگیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیتها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه میباشد (ناوِر و اسلاتِر15، 1990).
به منظور ارائه تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفافسازی رابطه چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبههای بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایهگذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره میکند.
بنابراین در این پایاننامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطهای محتملی که جهتگیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف اصلی
تعیین چگونگی تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت
1-3-2- اهداف فرعی
• تعیین چگونگی تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر مشتریمداری بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
• تعیین چگونگی تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
1-4- سوالات تحقیق
1-4-1- سوال اصلی
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟
1-4-2- سوالات فرعی
1- تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟
2- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟
3- تأثیر مشتریمداری بالا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟
4- تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟
1-5- فرضیههای تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.
1-5-2- فرضیههای فرعی
1-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
1-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
3- مشتریمداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
4- جهتگیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
1-6- روششناسی تحقیق
1-6-1- مدل مفهومی تحقیق

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابحانهای، مقالات معتبر داخلی و خارجی، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
1-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات از ابزارهایی چون پرسشنامه و نیز مصاحبه با صاحبنظران، مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکتهای تولیدی و صنعتی واقع در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز استفاده شده است.
1-6-4- تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها، از روش مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسه مراتبی16(HMRA) با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از آنجا كه روش تحليل رگرسيون چند متغیره سلسله مراتبي با توجه به چارچوب نظري يا تجربي ویژهاي صورت ميگيرد، در تحقيقات علوم رفتاري از اهميت خاصي برخوردار است.
1-6-5- جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی خواهد بود که بنا به آمار ارائه شده از طرف مسئولین مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک 877 شرکت است که از این تعداد 568 مورد به بهرهبرداری رسیده است. با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران 182 شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین شرکتهای مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.

1-7 متغیرهای تحقیق
1-7-1- یکپارچهسازی زنجیره تأمین:
یکپارچهسازی زنجیره تأمین در اصل یکی کردن شرکای زنجیره (حلقهها) را مدنظر ندارد، بلکه هدف، یکی کردن دیدگاهها، اهداف و استراتژیها است. همه این حلقهها باید بفهمند که با هم شریک بوده و کسی در این زنجیره موفق است که حلقههای موفق دیگری وی را دربرگرفته باشند. موفقیت یک حلقه در گرو موفقیت حلقههای دیگر است و شکست یک حلقه، شکست حلقههای دیگر را در پی خواهد داشت. یکپارچهسازی زنجیره تأمین ممکن است که به عنوان فرآیند تعامل و همکاری که در آن شرکتها در یک زنجیره تأمین با هم به طریقه تعاونی و همکارانه جهت رسیدن به نتایج قابل قبول متقابل، کار میکنند. تعریف شود (هی و لای، 2012).
1-7-2- جهتگیری بازار:
جهتگیری بازار اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی میکند. از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.
1-7-3- عملکرد شرکت:
مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبههای بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین درباره مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایهگذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره میکند.
1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سال 1392 است. و قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است.
1-9- ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق در پنچ فصل ارائه شده است. فصل اول کلیات تحقیق و مختصری از مطالب فصول آتی تحقیق میپردازد که اشاره شد. مبانی نظری و تحقیقات تجربی داخلی و خارجی جهت حمایت از فرضیات و مدل تحقیق در فصل دوم مرور میشود. در ادامه در فصل سوم به توضیح درباره جامعه و نمونه، جمعآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دادهها میپردازد. تجزیه و تحلیل دادهها، در سه سطح یکمتغیره، دومتغیره و چندمتغیره در فصل چهارم انجام میگیرد. در نهایت در فصل پنچم به خلاصه و نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات مستند به یافتهها میپردازد.

2-1- مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین هم یک تئوری است و هم یک شیوه عملی. دامنه دید آن فراتر از یک سازمان بوده و همه چیزهایی را که در تولید و ارسال یک محصول یا خدمات دخالت دارد در نظر گرفته و همه آنها را به گونهای به هم متصل میکند که به صورت یک تیم کارآمد و بدون مرز عمل کنند. یعنی اینکه مشتریان، عرضهکنندگان، شرکتهای حمل و نقل و رقبای تجاری با هم متحد شده و یک شبکه تشکیل دهند تا از وقت و منابع به کار گرفته شده، بهترین استفاده ممکن شود (غضنفری و فتحاله، 1389).
2-2- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
نیاز به تأمین کالا و خدمات تقریبا همزمان با پیدایش شرکتها و سازمانها شکل گرفت. در ابتدا شرکتها و سازمانها با استفاده از رویههای موردی و بدون برنامه قبلی، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تأمین مینمودند. در دهه 30 میلادی، تئوریهای تقسیم کار آدام اسمیت منجر به ایجاد گونه جدیدی از سازمان شد که وظیفهای عمل میکردند تا کارایی کارمندان را بالا ببرند. تجمیع وظایف کاری در قالب یک واحد سازمانی، مزیت تمرکز در مهارت و تخصص را بوجود آورد و در نتیجه منجر به پیدایش ساختارهای سازمانی وظیفهای کنونی گردید. از همان ابتدا، بخش تدارک و خرید که مسئول تهیه و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد محصول یک شرکت یا سازمان بود، طرحریزی شد. وجود چنین کارکرد متمرکزی در قالب یک بخش، منجر به ایجاد نظم بیشتر در فرایند تولید در سازمانها گردید (همان منبع، ص 11).
به سختی میتوان زمان دقیقی را مشخص کرد که در آن، بحث درباره زنجیره تأمین برای اولین بار در دنیا شروع شد. اما لااقل از یک چیز اطمینان داریم و آن اینکه این اصطلاح که در حوالی سال 1993 به عنوان یکی از بزرگترین و پابرجاترین بحثهای صنایع مطرح شده است، ریشه در شیوههایی دارد که در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 میلادی اجرا میشد. اولین طرحهای اجرایی زنجیره تأمین نوین در اواخر دهه 1950 آغاز شد یعنی وقتی که «کارکنان برای اولین بار به مدیریت کالا بهویژه به تدارکات مربوط به انتقال مواد اولیه و محصولات تمام شده، به کارخانه و به بیرون از آن، توجه کردند». بیشتر کارشناسان با این نظر موافقند که مدیریت زنجیره تأمین به شکل امروزی آن از تلاشهای برنامهریزی مواد اولیه (MRP)17 حاصل شده که شرکتهای بزرگی همچون پراکتر اند گمبل18، هولت پاکارد19 و دیری20 و شرکتهای دیگر در اواخر دهه 1970 برای برنامهریزی و کنترل بهتر مواد اولیه تجربه میکردند.
کارشناسان دیگر آغاز تفکر زنجیره تأمین را سال 1963 میدانند که در آن، نظام ملی مدیریت توزیع فیزیکی آمریکا (NCPDM)21 تأسیس شد که سکوی پرتابی برای تفکر نوین آن زمان درباره روابط متقابل بین عملکرد بخشهای انبارداری و حمل و نقل بود.
همه کارشناسان معتقدند که تحولات عمده در مدیریت موجودی کالا و ارسال آنها در دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 1980 بروز کرد. یعنی وقتی که سیستمهای کامپیوتری تا آن حد تکامل یافتند که میتوانستند گزارشهای مدیریت و دادههای دیگر را به دفعات بیشتر، ارائه کنند.
در اوایل دهه 1990 میلادی، مفهوم زنجیره تأمین هنوز وارد واژگان عامیانه سازمانی نشده بود. کارکنان درباره تولید یا دسترسی به منابع، روندهای توزیع صحبت میکردند. آنها MRP، پاسخ کارآمد به خواستههای مشتری (ECR)22 را که یک نسخه اولیه از جهتگیری زنجیره تقاضا بود، اجرا میکردند و برنامههایی برای پرکردن مداوم جاهای خالی انبار تنظیم کرده بودند. حدودا در سال 1995و 96 زنجیره تأمین جای خود را در میان عموم باز کرد (زوکرمن، ترجمه تقیزاده و صالحی، 1383، ص24-28).
2-3- مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روشهایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضهکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهها به کار میرود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینههای کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده شود (سیمچی و کامینسکی، 2000). نقش موجودیها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین میباشد. از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است (ستون سون، 2004).
کوتاه شدن دوره عمر محصول، افزایش رقابت و نیازهای متغیر مشتریان، موجبات تحول در رویکرد سنتی مدیریت تدارکات به مدیریت نوین زنجیره تأمین را فراهم آورده است. در دنیای نوین صنعتی، هر نوع اقدام به منظور کاهش هزینههای تولید، تلاش مؤثر و کارآمد به شمار میآید. مدیریت زنجیره تأمین، یکی از رویکردهای مؤثر و کارآمد است که موجبات کاهش هزینه تولید و زمان انتظار را فراهم میآورد. تعاریف زیادی از مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد که تقریبا همه آنها شامل هماهنگ ساختن تولید، موجودی، ترابری و اطلاعات و دانش، بین اجزاء یک زنجیره تأمین میباشد تا بهترین ترکیب ممکن از پاسخدهی و کارایی برای بازاری که آن را تغذیه میکند بدس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، مدل مفهومی، عملکرد شرکت، مدل ساختاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، عملکرد شرکت، مدیریت عملکرد، بازاریابی