پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، عملکرد شرکت، کسب و کار، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

رویکرد اقتضایی و وضعیتی پرداختهاند. دادههای تحقیق از تعداد 1356 نمونه از شرکتهای تولیدی در چین جمعآوری گردیده است. در کاربرد رویکرد اقتضایی، رگرسیون سلسلهمراتبی به منظور تعیین تأثیر ابعاد فردی SCI (یکپارچهسازی مشتری، تأمینکننده و داخلی) و تأثیرات متقابل آنها بر عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. در رویکرد وضعیتی، تحلیل خوشهای به منظور توسعه شرکای SCI، که براساس قدرت و تعادل SCI آنالیز شدهاند، استفاده گردیده است. یافتهها نشاندهنده آن بودهاند که در هر دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی SCI با هر دو عملکرد عملیاتی و کسب و کار رابطه دارد. علاوه بر این، یکپارچهسازی مشتری و داخلی نسبت به یکپارچهسازی تأمینکننده رابطه قویتری با بهبود عملکرد دارند. فرضیههای ادعایی در این پژوهش بدین صورت بودهاند: 1-1 یکپارچهسازی داخلی رابطه مثبتی با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 2-1 یکپارچهسازی داخلی رابطه مثبتی با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 1-2 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده، مفروض به رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی، رابطه مثبتی با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 2-2 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده، مفروض به رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد کسب و کار، رابطه مثبتی با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین دارد، 1-3 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی را تعدیل خواهد کرد، 2-3 یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد کسب و کار را تعدیل خواهد کرد، 4- طبقهبندی جدید تولیدکنندگان میتواند براساس شرکاهای یکپارچهسازی تأمینکننده، داخلی و مشتری، توسعه داده شود، 1-5 الگوهای SCI با عملکرد عملیاتی تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین رابطه دارد، 2-5 الگوهای SCI با عملکرد کسب و کار تولیدکننده در بطن زنجیره تأمین رابطه دارد. با توجه به نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون و تحلیل خوشهای بیشتر فرضیهها به غیر از 2-2 و 2-3، مورد تأیید قرار گرفته است.
قوناسِکاران و نِقای45 (2004)، در پژوهشی با نام «سیستمهای اطلاعاتی در یکپارچهسازی و مدیریت زنجیره تأمین» بیان داشتهاند که در قرن بیست و یک، مدیریت زنجیره تأمین استراتژی عملیاتی جهانی برای رقابت سازمانی به حساب میآید. شرکتها در تلاش هستند تا روشهای را برای بهبود قابلیت انعطافپذیری و پاسخگویی و در نتیجه داشتن قدرت رقابت بیابند که این کار را از طریق تغییر در استراتژیهای عملیاتی، متدها و فناوریهای خودشان که شامل پیادهسازی پاردایم مدیریت زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات میگردد، انجام میدهند. آنها در این تحقیق، پیشینه و ادبیات موجود در خصوص فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین با بکارگیری شاخصهای مناسب، طبقهبندی کرده و سپس با مرور آن به ارائه چارچوبی برای مطالعه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین پرداختهاند.
ناراسیمهام و کیم46 (2002)، در مطالعهای با عنوان «تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنوع و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کرهای» بیان داشتهاند که استراتژیهای زنجیره تأمین و فعالیتهای مرتبط نتنها به ماهیت کسب و کار، محیط رقابتی و سطح فنآوری محصول بستگی دارند، بلکه به خصوصیات و مشخصههای محصول و بازار نیز وابسته است. در نتیجه استراتژیهای یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) بایستی در پرتو استراتژیهای بازار و محصول شرکت، مورد ارزیابی قرار گیرند. آنان در این مطالعه به بررسی اثر SCI بر رابطه میان تنوع و گوناگونی و عملکرد رقابتی شرکت پرداختهاند. نتایج حکایت از آن داشته است که استراتژی SCI رابطه میان تنوع و عملکرد را تعدیل میکند. علاوه بر این، چنین استنباط شده است که استفاده هماهنگ از استراتژیهای SCI و تنوع اثر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.

این مطالعه نمونهای 668 نفری از مدیران کرهای و ژاپنی (265 کرهای و 403 ژاپنی) را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحلیل رگرسیون انجام شده بر روی سه مدل مختلف برای آزمون فرضیههای این مطالعه نشان داده است که یکپارچهسازی داخلی در طول زنجیره تأمین و یکپارچهسازی خارجی با عرضهکنندگان و مشتریان به صورت مثبت رابطههای منحنی مانند به ترتیب میان تنوع محصول و عملکرد و میان IMD و عملکرد، را تعدیل میکند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای زیر گروههای طبقهبندی شده بر حسب نوع SCI نشان میدهد که سطح افزایش SCI، اثر یکپارچهسازی تنوع محصول و IMD بر عملکرد معنادار است، بنابراین این امر نشانگر آن است که SCI امکان دارد که جانشینی برای نقش یکپارچهسازی بین تنوع محصول و IMD، به عنوان تعدیلگر و واسطه رابطه مثبت میان تنوع و عملکرد، باشد.
2-15-2- مطالعات داخلی
هر چند در ایران نیز مطالعات و تحقیقات متعددی در خصوص زنجیره تأمین و متغیرهای مرتبط صورت گرفته است. اما در مورد یکپارچگی زنجیره تأمین تحقیقات کمی صورت گرفته است.
رادفر و همکاران (1391)، در پژوهشی با عنوان ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران، انجام دادهاند. که رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار دادهاند. جامعه مورد مطالعه آنها زنجیره تأمین شرکت ساپکو بود و نتایج نشان میدهد که بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد. مدل مفهومی این پژوهش:

رجب زاده و همکاران (1389)، در پژوهشی با هدف ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفههای آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی، تأثیر ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی را برعملکرد شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک بررسی کردهاند. سنجش همبستگی و مدلسازی ساختاری در این تحقیق پیشنهاد میکند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. مدل مفهومی این پژوهش:

صادقی مقدم و همکاران (1388)، با بکارگیری الگوریتم ژنتیک به برنامهریزی یکپارچه تأمین، تولید و توزیع زنجیره تأمین اقدام کردهاند.. آنان پس از بررسی مدلهای گوناگون ارائه شده در خصوص جریان مواد در زنجیره تأمین با رویکردی یکپارچه به مدلسازی جریان مواد در طول زنجیره تأمین در بخشهای تأمین، تولید و توزیع در کارخانه کاچیران پرداختهاند.
کریمی دستجردی و همکاران (1388)، طی تحقیقی به توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقهبندی زنجیرههای تأمین با استفاده از رویکرد منبع محور (رویکرد انتخاب استراتژیک مایلز و اسنو47 (1978)) و فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین در صنعت خودرو پرداختهاند.
رحمان سرشت و افسر (1387)، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین رابطه مستقیم و معناداری داشته و استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین نیز رابطه مستقیم و معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.
میر غفوری (1382)، یک ساختار سه سطحی شامل سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را برای زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد طراحی نموده است. وی در سطح استراتژیک از تحلیل سلسه مراتبی با رویکرد فازی، در سطح تاکتیکی از برنامهریزی چند هدفه فازی و در سطح عملیاتی از برنامهریزی خطی استفاده نموده است.
جدول 2-2: خلاصه مطالعات خارجی
نتیجه گیری
جامعه آماری
عنوان پژوهش
محققان-سال
امکان توضیح واریانس عملکرد توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی، اثر مثبت و معنادار مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی بر عملکرد و اثر جهتگیری رقبا معنادار نیست ولی رابطه مثبتی با عملکرد دارد.
مدیران ارشد، میانی و نیز مدیران اجرایی در بخش بازاریابی در شش دفتر مرکزی شرکت تاکافول مالزی
جهتگیری بازار و عملکرد: مطالعه ای در خصوص عملکرد شرکت تاکافول مالزی
داؤد و همکاران (2013)
یکپارچهسازی داخلی، یکپارچهسازی خارجی را بهبود میبخشد و این که یکپارچهسازی داخلی و خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد شرکت را افزایش میدهد. به علاوه، اثرات واسطهای جزئی و کامل در میان SCI و عملکرد شرکت شناسایی گردیده است.
617 شرکت چینی
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت: از منظر قابلیت سازمانی
هئو (2012)
اثر معنادار یکپارچهسازی تدارکات بر عملکرد عملیاتی و روابط بلندمدت تأمینکننده اثرات مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر عملکرد دارد
232 شرکت استرالیایی
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثرات بلند مدت روابط، به اشتراکگذاری و فناوری اطلاعات و یکپارچهسازی تدارکات
پراژوگو و اولهاقر (2012)
صرف نظر از سطح پیچیدگی تأمین، آنها هیچ گونه تأثیری بر هزینه ندارند. در حالی که ارتباطات غیر ساختاری به بهبود عملکرد خدمات کمک میکنند، ارتباطات ساختارمند منجر به افزایش هزینهها میگردند
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین
جیمنز و همکاران (2011)
جهتگیری بازار اثر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. تعامل و تأثیر متقابل میان جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی، مثبت و معنادار است
600 سازمان بزرگ و متوسط از انواع مختلف
اثرات جهتگیری کارآفرینی، جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی بر عملکرد شرکت
مِرلو و آی (2009)
استراتژی SCI رابطه میان تنوع و عملکرد را تعدیل میکند و استفاده هماهنگ از استراتژیهای SCI و تنوع اثر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
شرکتهای ژاپنی و کرهای
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنوع و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کرهای
ناراسیم هام و کیم (2002)
در هر دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی SCI با هر دو عملکرد عملیاتی و کسب و کار رابطه دارد. یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی را تعدیل خواهد کرد.
1356 نمونه از شرکتهای تولیدی در چین
اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد: رویکرد اقتضایی و وضعیتی
فلاین و همکاران (2009)
(منبع: مطالعه حاضر)
جدول 3-2: خلاصه مطالعات داخلی
نتیجه گیری
جامعه آماری
عنوان پژوهش
محققان-سال
بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد.
زنجیره تأمین شرکت ساپکو
ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران
رادفر و همکاران (1391)
شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد.
شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک
ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان
رجب زاده و همکاران (1389)
تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین رابطه مستقیم و معناداری داشته و استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین نیز رابطه مستقیم و معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.
شرکتهای تولیدی در ایران
بررسی رابطه تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین و عملکرد
رحمان سرشت و افسر (1387)
در این تحقیق در سطح استراتژیک از تحلیل سلسه مراتبی با رویکرد فازی، در سطح تاکتیکی از برنامهریزی چند هدفه فازی و در سطح عملیاتی از برنامهریزی خطی استفاده شده است.
مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد
طراحی ساختار سه سطحی شامل سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد
میر غفوری (1382)
(منبع: مطالعه حاضر)
2-16- جمعبندی فصل دوم
در این فصل اقدام به تبین مبانی نظری و تجربی مرتبط با متغیرهای مورد نظر در این تحقیق گردید. در بخش مبانی تجربی، از نقاط قوت تحقیقات خارجی و داخلی مطرح در این پژوهش، جمعآوری اطلاعات موضوعی و مقیاسهای اندازهگیری آن‌ها است که بسترهای مناسب و مفیدی جهت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، عملکرد شرکت، بازاریابی، کارآفرینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، متغیر مستقل، معادلات ساختاری، عملکرد شرکت