پایان نامه ارشد رایگان درمورد زمان واکنش، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

القایی
Inductively Coupled Plasma
ICP
حداقل مربعات معکوس
Inverse Least Squares
ILS
جریان دماغۀ آندی
Anodic peak current
IPa
ثابت جفت شدن اسپین- اسپین
Spin-spin coupling constant
J
کیلو هرتز
Kilohertz
KHz
گسترۀ دینامیکی خطی
Linear Dynamic Range
LDR
حد تشخیص
Limit of Detection
LOD
غلظت مولار
Molar concentration
M
غلظت میلی مولار
Millimolar concentration
mM
هیدروترمال کمکدهی شده با ریزموج
Microwave Assisted Hydrothermal
MAH
متیل کوبال آمین
Methylcobalamin
MCA
آلومينوفسفاتهای فلزی
Metalloaluminophosphates
MeAPO-n
سیلیکوآلومينوفسفاتهای فلزی
Silicomtalloaluminophosphates
MeAPSO-n
کروماتوگرافی لوله مویین الکتروسنتیکی مایسلی
Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography
MEKC
عدد کوانتومی مغناطیسی
Magnetic quantum number
ml
میلیلیتر
Milliliter
mL
برازش خطي چندگانه
Multiple Linear Regression
MLR
طیفسنجی جرمی
Mass Spectrometry
MS
میلیمتر
Millimeter
mm
واحد فشار (میلیمتر جیوه)
Millimeter of mercury
mm Hg
مگا هرتز
Megahertz
MHz
مقياسبندی چندمتغيره-1
Multivariate Calibration-1
MVC-1
میلیولت بر ثانیه
Millivolt per second
mV s−1
ریزموج
Microwave
MW
پردازش خالص مادۀ مورد تجزیه
Net Analyte Processing
NAP
علامت خالص مادۀ مورد تجـزیه
Net Analyte Signal
NAS
الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نیکل فسفات که در محلول M 1/0 NiCl2 قرار داده شد
Carbon Paste Electrode modified by Nickel Phosphate that immersed in the 0.1 M NiCl2
Ni-NP/CPE
نانومتر
Nanometer
nm
رزونانس مغناطیسی هسته
Nuclear Magnetic Resonance
NMR
نیکل فسفات
Nickel Phosphate
NP
الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نیکل فسفات
Carbon Paste Electrode modified by Nickel Phosphate
NP/CPE
میکروسکوپ نوری
Optical Microscopy
OM
تصحيح اورتوگونال علامت
Orthogonal Signal Correction
OSC
پاراستامول (استامینوفن)
Paracetamol
PAR
تحليل اجزاء اصلي
Principal Component Analysis
PCA
برازش اجزاء اصلي
Principal Component Regression
PCR
پلی اتیلن گلیکول
Poly Ethylene Glycol
pEG
فنیل افرین هیدروکلرید
Phenylephrine hydrochloride
PHE
حداقل مربعات جزئي
Partial Least Squares
PLS
طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هسته فسفر-31
Phosphorus-31 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
31P NMR
قسمت در میلیون
Part Per Million
ppm
مجموع مربعات خطای باقیمانده پیشبینی
Predication Residual Error Sum of Squares
PRESS
ثابت گازها
Gases constant
R
مربع ضريب همبستگي
Square of correlation coefficient
R2
میانگین درصد خطای نسبی
Mean values of relative errors percentage

خطاي نسبي پيشبیني
Relative Error of Prediction
REP
فرکانس رادیویی
Radio Frequency
RF
جذر ميانگين فاصله مربعات
Root Mean Square Distance
RMSD
درصد انحراف استاندارد نسبي
Relative Standard Deviation Percentage
RSD %
خطاي استاندارد نسبي
Relative Standard Error
RSE
سیلیکوآلومینوفسفات
Silicoaluminophosphate
SAPO-n
تفرق پرتو ایکس زاویه کوچک
Small Angle X-ray Scattering
SAXS
انحراف استاندارد
Standard Deviation
S.D.
عوامل جهت دهندۀ ساختار
Structure Directing Agents
SDAs
گزینشپذیری
Selectivity
SEL
میکروسکوپ الکترونی پویشی
Scanning Electron Microscopy
SEM
حساسیت
Sensitivity
SEN
میکروسکوپ تونلی پویشی
Scanning Tunneling Microscopy
STM
زمان آسایش
Relaxation Time
T1
تترا آلکیل آمونیوم هیدروکسید
Tetra Alkyle Ammonium Hydroxide
TAAOH
تری اتیل آمین
Triethyl Amine
TEA
تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید
Tetra Ethyl Ammonium Hydroxide
TEAOH
تجزیه گرماسنجی
Thermogravimetric Analysis
TGA
تترا متیل آمونیوم هیدروکسید
Tetra Methyl Ammonium Hydroxide
TMAOH
تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید
Tetra Propyl Ammonium Hydroxide
TPAOH
طیفسنجی فرابنفش- مرئی
Ultraviolet/Visible Spectroscopy
UV-Vis
ویتامین B12
Cyanocobalamin (vitamin B12)
VB12
نماد VPI-5
Virgina Polytechnic Institute-5
VFI
ورسایلز سانتا باربارا- 1
Versailles Santa Barbara-1
VSB-1
ورسایلز سانتا باربارا- 5
Versailles Santa Barbara-5
VSB-5
تفرق پرتو ایکس زاویه وسیع
Wide Angle X-ray Scattering
WAXS
پراش پرتو ایکس
X-ray Diffraction
XRD
طیفسنجی فلئورسانس پرتو ایکس
X-ray Fluorsecnce Spectroscopy
XRF
الکترودهای اصلاح شده با زئولیتها
Zeolite Modified Electrodes
ZMEs
روی فسفات
Zinc Phosphate
ZP
ضریب انتقال
Transformation coefficient
α
نسبت ژیرومغناطیس
Magnetogyric ratio
γ
معکوس حساسیت تجزیهای
Reverse of analytical sensitivity
γ−1
جابجایی شیمیایی
Chemical shift
δ
فقدان دیالکتریک
Dielectric Loss
ε
نوفۀ دستگاهی
Instrumental noise
ε
دو برابر زاویه پراش در طیفسنجی پرتو ایکس
2-Theta
θ2
طول موج
Wavelength
λ
گشتاور مغناطیسی
Magnetic momentum
µ
میکرولیتر
Microliter
μL
میکرومتر
Micrometer
μm
میکروثانیه
Microsecond
μs
سرعت روبش
Scan rate
υ

1-1- تاریخچه پیدایش زئولیت
زئوليتها بهطور معمول ترکيبات آلومينوسيليکات بلوري هستند که ساختار چهار وجهي TO4 Si) و Al (T = بهصورت شبکۀ سه بعدي چهار اتصالي دارند و اکثراً داراي ابعاد مولکولي با اندازۀ حفرههای يکنواخت هستند [1،2]. تاریخچه زئولیت با کشف مادۀ طبیعی استیلبیت1 در سال 1765 میلادی توسط کرونستد2 شروع شد که با گرمادهی مواد سیلیکاتی مشاهده نمود که جوش خورده و در شعله ذوب میشوند. با این مشاهدات کرونستد نام زئولیت که مشتق از لغات یونانی ”زئو“3 به معنای جوشیدن و ”لیتوس“4 به معنای سنگ میباشد را برای این مواد انتخاب نمود [3]. اولین زئولیت سنتزی تحت شرایط هیدروترمال در سال 1862 میلادی توسط دویل5 با نام لواینیت6 تهیه شد [4]. در سال 1948 میلادی بارر7 مقالهای را در مورد سنتز و خواص جذب سطحی زئولیتها گزارش نمود و در سال 1955 کاربید8 تعدادی از شکلهای کاتیونی زئولیت سنتزی مثل زئولیت A و X را گزارش نمود که نوع X شکل فوجاسیت9 (FAU) مواد کمیاب معدنی میباشد. موبیل10 در 1955 استفاده از زئولیتهای سنتزی بهعنوان جاذب سطحی و کاتالیزور را گزارش نمود و استفاده از زئولیت X بهعنوان کاتالیزور جهت هیدروکراکینگ مواد نفتی و گازی را ارائه نمود.
سنتز مواد با ساختار پیکره- باز11 بهعنوان يک بحث جالب و کاربردي در فناوريهاي صنعتي نظير استفاده در فرآيندهاي کاتاليزوري، جذبي، تعويض يوني و جداسازی حائز اهمیت ميباشد [5]. علاوه بر زئوليتهاي آلومينوسيليکاتي که بهعنوان بهترين مواد پیکره- باز محسوب ميگردند، شبکههاي معدني ديگري که با گروههاي آلي شکلدهي ميشوند نيز مفيد و کاربردي هستند [6]. در سال 1982 میلادی سنتز اولين خانوادۀ غربالهاي مولکولي12 بدون سيليکا بهنام آلومينوفسفاتها توسط ويلسون13 و همکاران [7] گزارش گرديد که زمينۀ جديدي در مورد سنتز مواد معدني پیکره- باز بهوجود آمد [8]. غربالهای مولکولی، اکسیدهای بلوری میکرومتخلخل هستند که دستۀ بزرگ مواد پیکره- باز با ساختار بلوری سه بعدی را شامل میشوند و پلهای اکسیژنی در شبکۀ خود دارند.
ساختار آلومينوفسفاتها (AlPO4-n) بر پايۀ يک تناوب چهار وجهي AlO4 و PO4 براي توليد سيستم پیکره- باز ميباشد که اتمهاي آلومینیوم و فسفر موجود در شبکه ميتوانند توسط سيليس و عناصر دیگر نظير Li، Be، B، Mg، Fe، Mn، Co، Zn، Ge، Ga، As و Ti برای توليد موقعيتهاي اسيد برونستد14 و يا مراکز فعال کاتاليزوري جايگزين شوند [9،10]. در سال 1984 میلادی با وارد کردن سیلیس در هنگام سنتز غربالهای مولکولی آلومینوفسفات، نوع جدیدی از غربالهای مولکولی بهنام سیلیکوآلومینوفسـفات15 (SAPO-n) تهیه شد که در این مواد با جانشینی P5+ توسط Si4+ بار شبکۀ زئولیت منفی میشود و خواص مبادلۀ کاتیونی و کاتالیزوری اسید ضعیف تا متوسط را مییابد [11]. خانوادۀ آلومینوفسفاتهای فلزی16 (MeAlPO-n) و سیلیکوآلومینوفسفاتهای فلزی17 (MeAPSO-n) نیز تهیه شدند. بعد از این سنتزها، فسفاتهای فلزی مثل بریلیوم فسفات و روی فسفات با ساختار مشابۀ زئولیتها که بدون آلومینیوم بودند، تهیه شدند. هاروی18 و همکاران [12] پنج نوع بریلیوم فسفات با ساختار مشابۀ زئوليتهاي آلومينوسيليکاتي و با ساختار جدید سنتز نمودند. استاکی19 و همکاران [13] در سال 1991 میلادی غربالهای مولکولی بریلیوم فسفات، روی فسفات، بریلیوم آرسنات و روی آرسنات هیدراته با ساختار مشابه آلومينوسيليکاتها گزارش نمودند. این مواد در گسترۀ وسیعی از pH و در دمای سنتزی پائینتری نسبت به آلومینوفسفاتها تهیه میشوند. غربالهای مولکولی دیگر نظیر بریلیوم سیلیکات و روی سیلیکات، گالیم آرسنات و فسفات، بور سیلیکات و گالیم سیلیکات [18-14] نیز تهیه شدند. گويلو20 و همکاران [19] با بهکار بردن عنصر واسطۀ نيکل بهجاي آلومينيوم در شبکه آلومينوفسفات در حضور ديآمينها بهعنوان قالب دهنده21، نوع جديدي از غربالهاي مولکولي پیکره- باز بهنام نيکل فسفات با ريختVSB-1 22 و VSB-5 را سنتز نمودند [20،21]. از غربالهاي مولکولي ديگر که پايۀ فسفاتي دارند، ميتوان به روي فسفات اشاره نمود که اولين بار توسط استاکي و همکاران [13] سنتز شد. اين ترکيب داراي خواص جالبي نظير تعويض يون، کاتاليزور نوري، رسانايي يوني، جداسازي و ذخيره کنندۀ گازهايي نظیر هيدروژن ميباشند [22،23]. یک دستهبندی از غربالهای مولکولی در شکل 1-1 نشان داده شده است.

1-2- سنتز غربالهای مولکولی به روش هیدروترمال معمول (CH)23
معمولاً تبلور غربالهای مولکولی در حالت هیدروترمال در دمای پائین و در فشار خودتولیدی24 انجام میشود. ژل اولیه حاوی منبع عناصر شبکه، آب و ترکیبات آلی و یا کاتیونهای معدنی بهعنوان عوامل جهت دهندۀ ساختار25 (SDAs) میباشد. تشکیل غربالهای مولکولی به منبع اولیۀ عناصر شبکه، حلال، منبع کاتیون معدنی یا ترکیب آلی، ترکیب ژل اولیه، زمان و دمای سنتز بستگی دارد [25]. دو مکانیسم برای سنتز غربالهای مولکولی پیشنهاد شده است: در مکانیسم اول گونهها در حالت محلول هستند و در اثر واکنش با هم هستهزایی و رشد بلورها انجام میشود. در مکانیسم دوم که انتقال در فاز جامد میباشد، ساختار غربال مولکولی از هیدروژل جامد تشکیل میشود [26].

شکل 1-1- طبقهبندی غربالهای مولکولی [24].

1-3- سنتز غربالهای مولکولی توسط ریزموج (MW)26
امواج در ناحیۀ ریزموج برای تسریع سنتز در واکنشهای آلی استفاده میشوند. این امواج میتوانند بدون هیچ مشکلی گرما را از طریق دیوارۀ ظرف انتقال دهند و مخلوط واکنش را به سرعت و بهطور یکنواخت گرم کنند، به نحوی که سرعت گرمـادهی 2-1 درجۀ سانتیـگراد بر ثانیه برای 100 گـرم نـمونه بهوجود آورد. اثر گرمادهی تابش ریزموج از طریق فرآیند فقدان دیالکتریک27(ε) ظاهر میگردد [29-27]. مایعات و جامدات با هدایت بالا نظیر سوسپانسیون و مایعات قطبی فقدان دیالکتریک بالایی نشان میدهند، در حالیکه هیدروکربنها و حلالهای با قطبیت پائین اثرات گرمایی کمی را نشان میدهند [30].
سنتز غربالهای مولکولی با ریزموج در مقایسه با هیدروترمال معمول دارای مزیت زمان واکنش کم و تبلور یکنواخت میباشد. گرمادهی سریع و ایجاد نقاط داغ باعث کاهش قابل توجهی در زمان سنتز میشود و هستهزایی تحت گرمادهی ریزموج تقریباً ده مرتبه سریعتر میباشد [31]. حل شدن سریع ژل سنتزی زئولیت باعث کاهش زمان تبلور در طی گرمادهی ریزموج میشود و انرژی ریزموج میتواند بدون تغییرات دمایی توسط حلال جذب گردد و باعث یکنواختی و سرعت گرمادهی شود. اولین آلومینوفسفات سنتزی توسط گرمادهی ریزموج توسط گیموس28 با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بلورشناسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دینامیکی