پایان نامه ارشد رایگان درمورد رگرسیون، سیستم مدیریت، سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

نصب هستند؟
6945/3
88659/0
94158/0
تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به عملکرد کیفیت برای دسترسی کارکنان آماده است؟
9153/3
77568/0
88072/0
تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به بهره وری برای دسترسی کارکنان آماده است؟
6523/3
87312/0
9344/0

نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير عملکرد کیفیت بالاتر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 1038/4 و 70479/0 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر مدیران نشان داد که میانگین گویه های مربوط به عملکرد کیفیت بالاتر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 37 تا 44 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-6) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول5-6- توصیف معیارهای عمکلرد کیفیت
عملکرد کیفیت
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای شاخص های عملکرد شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
0377/4
918/0
95812/0
تا چه اندازه ای اقدامات برجسته ی شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
9198/3
908/0
95301/0
تا چه اندازه ای ثبات و دوام محصولات شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
9481/3
912/0
95498/0
تا چه اندازه ای همراستایی در کیفیت شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
1085/4
789/0
88833/0
تا چه اندازه ای ماندگاری و استمرار محصولات جدید شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
0519/4
751/0
86652/0
تا چه اندازه ای قابلیت خدمت دهی شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
2642/4
66/0
81225/0
تا چه اندازه ای زیبایی و تصویر محصول شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
25/4
558/0
74703/0
تا چه اندازه ای کیفیت ادراک شده ی محصولات جدید شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
25/4
586/0
76583/0

نتایج حاصل از بررسي آمار توصيفي نشان داد که میانگین متغير عملکرد نوآوری بالاتر از حد متوسط قرار دارد. مقدار میانگین و انحراف معیار این شاخص به ترتیب برابر با 5825/3 و 0042/1 می باشد. با توجه به اینکه میانگین مورد انتظار جامعه در طیف لیکرت(پنج گزینه ای) عدد 3 می باشد، ارزیابی نظر مدیران نشان داد که میانگین گویه های مربوط به عملکرد نوآوری بالاتر از حد متوسط است. این نتایج از پاسخ های داده شده به سوالات 45 تا 46 پرسشنامه به دست آمده است. جدول(5-7) شامل میانگین، واريانس و انحراف معيار امتیازات داده شده، به هر یک از سوالات ذکر شده است.

جدول5-7- توصیف معیارهای عمکلرد نوآوری
عملکرد نوآوری
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
تا چه اندازه ای سرعت معرفی محصولات جدید شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
2358/3
745/1
32101/1
تا چه اندازه ای نوآوری در تولیدات شرکت شما در مقایسه با رقبایش در صنعت مربوطه بیشتر است؟
9292/3
957/0
97829/0

5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق
در این بخش خلاصه ای از نتایج فرضیه ها و مقایسه ی آن با نتایج پژوهش های مشابه ارائه می گردد.

5-3-1-فرضیه اول تحقیق
با توجه به بررسي فرضيه از طريق مدل سازي معادلات ساختاري نيز ملاحظه مي شود كه ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت تاثیر مثبت دارد و ضريب اثر استاندارد برابر با 94/0 مي باشد. به اين معني كه در ازاي افزايش يك واحد از ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت ميزان ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت 94/0 افزايش مي يابد. نتیجه ی این فرضیه با نتایج پژوهش ژنگ و همکاران(2014) همراستا می باشد. در تحقیق ژنگ و همکاران(2014) میزان ضریب استاندارد رگرسیونی برابر با 9/0 بدست آمده است، که در تحقیق جاری میزان تاثیر به اندازه ی 04/0 قوی تر بوده است.

5-3-2-فرضیه دوم تحقیق
با توجه به بررسي فرضيه از طريق مدل سازي معادلات ساختاري نيز ملاحظه مي شود كه ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد و ضريب اثر استاندارد برابر با 41/0 مي باشد. به اين معني كه در ازاي افزايش يك واحد ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت ميزان عملکرد کیفیت 41/0 افزايش مي يابد. نتیجه ی این فرضیه با نتایج پژوهش ژنگ و همکاران(2014)، زهیر و همکاران (2012)، بین و همکاران(2012)، سادیکوگلو و زهیر(2010) همراستا می باشد. در تحقیق ژنگ و همکاران(2014) میزان ضریب استاندارد رگرسیونی برابر با 29/0 بدست آمده است، که در تحقیق جاری میزان تاثیر به اندازه ی 12/0 قوی تر بوده است.

5-3-3-فرضیه سوم تحقیق
با توجه به بررسي فرضيه از طريق مدل سازي معادلات ساختاري نيز ملاحظه مي شود كه ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد کیفیت تاثیر مثبت دارد و ضريب اثر استاندارد برابر با 66/0 مي باشد. به اين معني كه در ازاي افزايش يك واحد از ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت ميزان عملکرد کیفیت 66/0 افزايش مي يابد. نتيجه ي اين فرضيه با نتايج پژوهش ژنگ و همکاران(2014)، زهیر و همکاران (2012)، بین و همکاران(2012)، سادیکوگلو و زهیر(2010) همراستا می باشد. در تحقیق ژنگ و همکاران(2014) میزان ضریب استاندارد رگرسیونی برابر با 69/0 بدست آمده است، که در تحقیق جاری میزان تاثیر به اندازه ی 03/0 ضعیف تر بوده است.

5-3-4-فرضیه چهارم تحقیق
با توجه به بررسي فرضيه از طريق مدل سازي معادلات ساختاري نيز ملاحظه مي شود كه ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد و ضريب اثر استاندارد برابر با 37/0 مي باشد. به اين معني كه در ازاي افزايش يك واحد از ابعاد سخت افزاري مديريت كيفيت ميزان عملکرد نوآوری 37/0 افزايش مي يابد. نتيجه ي اين فرضيه با نتايج پژوهش ژنگ و همکاران(2014)، بون و مصطفی (2014)، بین و همکاران(2012)، یوآن هونگ و همکاران(2011)، سادیکوگلو و زهیر(2010)، کاظمی و همکاران (1392)، اسماعیل پور و همکاران (1392)، جمشیدی و همکاران (1392)، خیری و خواجوی (1392)، اکبری و همکاران (1392)همراستا می باشد. در تحقیق ژنگ و همکاران(2014) میزان ضریب استاندارد رگرسیونی برابر با 14/0 بدست آمده است، که در تحقیق جاری میزان تاثیر به اندازه ی 23/0 قوی تر بوده است.

5-3-5-فرضیه پنجم تحقیق
با توجه به بررسي فرضيه از طريق مدل سازي معادلات ساختاري نيز ملاحظه مي شود كه ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد و ضريب اثر استاندارد برابر با 79/0 مي باشد. به اين معني كه در ازاي افزايش يك واحد از ابعاد نرم افزاري مديريت كيفيت ميزان عملکرد نوآوری 79/0 افزايش مي يابد. نتيجه ي اين فرضيه با نتايج پژوهش ژنگ و همکاران(2014)، بون و مصطفی (2014)، بین و همکاران(2012)، یوآن هونگ و همکاران(2011)، سادیکوگلو و زهیر(2010)، کاظمی و همکاران (1392)، اسماعیل پور و همکاران (1392)، جمشیدی و همکاران (1392)، خیری و خواجوی (1392)، اکبری و همکاران (1392) همراستا می باشد. در تحقیق ژنگ و همکاران(2014) میزان ضریب استاندارد رگرسیونی برابر با 38/0 بدست آمده است، که در تحقیق جاری میزان تاثیر به اندازه ی 41/0 قوی تر بوده است.

5-3-6-فرضیه ششم تحقیق
با توجه به بررسي فرضيه از طريق مدل سازي معادلات ساختاري نيز ملاحظه مي شود كه عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد و ضريب اثر استاندارد برابر با 85/0 مي باشد. به اين معني كه در ازاي افزايش يك واحد از عملکرد کیفیت ميزان عملکرد نوآوری 85/0 افزايش مي يابد. نتيجه ي اين فرضيه با نتايج پژوهش ژنگ و همکاران(2014)، سادیکوگلو و زهیر(2010) همراستا می باشد. در تحقیق ژنگ و همکاران(2014) میزان ضریب استاندارد رگرسیونی برابر با 31/0 بدست آمده است، که در تحقیق جاری میزان تاثیر به اندازه ی 54/0 قوی تر بوده است.

5-4-پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش
با توجه به اینکه سازه ی سوم حل مسئله به نسبت سایر سازه ها میانگین پایین تری را بدست آورده است پیشنهاد می گردد مدیران سازمان در ارتباط با حل مشکلات سازمانی از مشورت و توانایی کارکنان استفاده ی بیشتری به عمل آورند و مشکلات خطوط تولید اعم از افزایش نرخ ضایعات، ضعف فرایند تولید، مشکلات تحویل به موقع وخرابی ماشین آلات را با کارکنان در میان گذارند و از آنها بخواهند برای رفع مشکل راهکارهای عملی ارائه دهند. همچنین مدیران این سازمان ها می توانند با برگزاری جلسات طوفان فکری و پرسش و پاسخ کارکنان را ترغیب به ارائه ی پیشنهاد و راهکار نمایند.
با توجه به اینکه سازه ی اول پیشنهاد کارکنان نسبت به سایر سازه ها در وضعیت نامناسب تری قرار دارد پیشنهاد می گردد مدیران سازمان ها نسبت به استقرار فرآیند نظام و پیشنهادات در سازمان خود اقدام کنند. در این ارتباط مدیران می توانند با در نظر گرفتن پاداش های نقدی و غیر نقدی به عنوان عامل انگیزشی، کارکنان را ترغیب کنند تا فرایندهای بیمار سازمان را شناسایی کرده و در راستای بهبود آن پیشنهاد دهند و تلاش کنند.
با توجه به اینکه سازه ی ششم فرایند مدیریت نسبت به سایر سازه ها در وضعیت نامناسب تری قرار دارد پیشنهاد می گردد مدیران سازمان با هماهنگی مدیران فنی و مهندسی سازمان نسبت به انتقال تکنولوژی به سازمان از طریق خریداری تجهیزات جدید اقدامی شایسته انجام دهند و در صورت کمبود بودجه های پیش بینی شده برای برخی سازمان ها پیشنهاد می گردد این سازمان ها نسبت به تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و احتیاطی اقدامات مناسب را انجام دهند و با برنامه ریزی مناسب تعمیرات نگهداری زمان توقف خط تولید حاصل از خرابی و از کارافتادگی ماشین آلات را به حداقل برسانند.
با توجه به اینکه سازه ی هفتم فرایند مدیریت نیز نسبت به سایر سازه ها در وضعیت نامناسبی قرار دارد پیشنهاد می گردد تیم های فنی، پشتیبانی، مهندسی و مکانیک فرآیندهای ناکارآمد تولید را شناسایی کرده و با بررسی عدم انطباق های موجود، از طریق الزامات سیستم مدیریت کیفیت وضعیت فرایند را بهبود بخشند.
با توجه به اینکه سازه ی دوم اطلاعات کیفیت نسبت به سایر سازها در وضعیت نامناسب تری قرار دارد پیشنهاد می گردد واحد تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، ازمایشگاه و تیم های حلقه ی کیفیت در ارتباط با تهیه خلاصه آمارهای تولید عملکرد دقیق تری از خود نشان دهند. افراد این تیم ها می توانند گزارش های مربوط به سیکل های مختلف تولید اعم از پرترافیک، کم ترافیک، توقف خطوط تولید، نقص در بسته بندی، درصد ضایعات به دلیل نوسان کیفیت مواد اولیه و سایر موارد را در قالب نمودارهایی در سراسر سالن نصب کنند، تا کارکنان سازمان به صورت دقیق اطلاعات مربوط به تولید را در اختیار داشته باشند.
با توجه به اینکه سازه ی دوم و سوم عملکرد کیفیت نسبت به سایر سازه ها در وضعیت نامناسب تری قرار دارد پیشنهاد می گردد مدیران سازمان در هماهنگی با مدیران تولید و مدیران تضمین کیفیت نسبت به نوسان کیفیت محصولات از خود واکنش مناسب تری نشان دهند و با تحلیل ماهانه و هفتگی نرخ شکایات مشتریان، محموله های ارسالی و پرشکایت و گزارشات کارشناسان تضمین کیفیت تحلیل دقیق تری انجام دهند و مواردی که باعث به وجود آمدن مشکلات کیفیتی شده شناسایی کرده و رفع نمایند. در این ارتباط کارشناسان تضمین کیفیت می توانند در هنگام ارسال سفارش به مشتریان چک لیست هایی را که نشان دهنده ی احتمال وجود در محصولات است، را ارائه دهند تا از این طریق در سریع ترین زمان ممکن این مشکلات شناسایی گردد.

5-5- محدودیت هاي تحقيق
مدل تحقیق تنها در شرکت هایی آزمون گردید که حداقل دارای یکی از گواهینامه های سیستم های نوبن مدیریت بوده اند، در صورتی که بعضی از متغیرهای مدل در مورد سازمانهایی صادق است که حداقل دو سیستم مدیریت کیفیت مانند 9001 و 14000 را پیاده سازی و اجرا کرده باشند، لذا این عامل ممکن بر نتیجه ی تحقیق تاثیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، انحراف معیار، ابعاد سخت افزاری، تحلیل مسیر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد --------، SEIPR3، SEIPR5، SEIPR4