پایان نامه ارشد رایگان درمورد روزنامه نگاران، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

ن نمره يا رتبه چيزي (دهخدا، 1385، 115)
تعريف عملياتي: تعيين معيار يا ارزش چيزي
3- كتابدار:
تعريف مفهومي: كتابدار كسي است كه با داشتن دانش كتابداري به كار كتابداري و امور فني آن اشتغال داشته باشد (سلطاني، 1381، 341).
تعريف عملياتي: منظور از كتابداران در اين پژوهش، كليه كتابداران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران كه در امور كتابداري فعاليت مستقيم دارند و در شته كتابداري تحصيل كردهاند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پيشينه تحقيق

2-1. مروري بر ادبيات
2-1-1. مقدمه
نياز کاربران در عصر کنوني تنها دسترسي به اطلاعات نيست، بلکه سرعت و سهولت دسترسي به اطلاعات مناسب يکي از دلايلي است که امروزه، کاربرد فنآوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي را افزايش داده است. فنآوري معمولا زاييدهي نياز زمان است و فنآوريهايي که وارد زندگي عملي ميشوند و نيروي اقتصادي پشتوانهي آنها قرار ميگيرد، بدون ترديد کاربردهاي عملي دارند و نياز اجتماعي به آنها امکان رشد و گسترش ميدهد. فنآوري که نيروي اقتصادي را پشتيبان و نياز اجتماعي را حامي خود داشته باشد، بهسهولت ميتواند از آرمانهاي فرهنگي صحبت کند، يا حتي گامي فراتر رود و از آرمانهاي بشري سخن بگويد و فنآوري ديگري را به چالش بخواند (آذرنگ، 1382، 82). با پديد آمدن مواد و منابع الکترونيکي، دگرگوني کتابخانهها و پديداري نسل جديدي از آنها آغاز شده است. در واقع اين تغيير در شکل مواد و منابع بوده است که موضوعهاي جديدي را کتابخانهها از جمله درخدمات، کتابداران و کاربران، و فضاي کتابخانهها پديد آورده است. چرا که اطلاعات کانون و محور يک کتابخانه در هر شکل آن است (طباطباییفر، 1387، 1). امروزه با پيشرفت تکنولوژي اطلاعات، شاهد خلق کتابهاي الکترونيکي هستيم که ارزانتر و انتقال آن بسيار سريعتر از کتابهاي سنتي است. اين دسته از کتابها جايگاه خود را در بين محققان و دانشپژوهان و حتي مردم عادي بتدريج پيدا کرده است. کتاب الکترونيک کتابي است که به شکل الکترونيکي توليد و توزيع ميشود. کتابهاي الکترونيکي را معمولا با کتابخوانهاي الکترونيکي/ الکتروکتابخوانها، رايانههاي شخصي، تلفنهاي همراه و ابزارهاي الکترونيکي ديگري ميتوان خواند. توليد کتاب الکترونيک در سال 1991 توسط مايکل هارت3، که در آن زمان دانشجوي دانشگاه ايلينويز4 آمريکا بود، معرفي شد. قصد وي انتشار اعلاميه روز استقلال آمريکا از طريق شبکه شبه اينترنتي آن دوره بود. بدين منظور او نشاني متن الکترونيکي مورد نظرش را براي ديگران به اشتراک گذاشت و نهايتا 3 کاربر موفق به ذخيره فايل مايکل شدند، اينگونه بود که پروژهي گوتنبرگ متولد شد (عاصمي، 1389، 129). ما در حال حاضر، يکي از دورههايي را تجربه ميکنيم که در آن افول کتابهاي چاپي جشن گرفته شده و موفقيت کتابهاي الکترونيک بهعنوان يک واقعيت اعلام شده است. اگرچه اين رويداد غالبا در حال رخ دادن است، اما معمولا يک دورهي اوج وجود دارد که در آن، يک يا چند گروه تجاري که داراي سرمايهي عظيم و روابط عمومي بالا هستند، محصولاتي را براي ارائه به بازار، آماده دارند. بخشهاي روابط عمومي، به انتشار مطبوعات پرداخته، و روزنامه نگاراني که به دنبال کپي اين نشريات هستند، آنها را مجددا بستهبندي کرده و در نهايت، انقلاب ديجيتال رخ ميدهد (جوينت5، 2010، 84). کتابهاي الکترونيکي بهطور موثر جايگزين کاغذ هستند، کتاب الکترونيکي را نميتوان بدون کامپيوتر مطالعه کرد. مطالعات کارلسون نشان ميدهد که مرور از طريق متنهاي ديجيتالي يکي از بزرگترين شکايات کاربران براي استفاده از اين کتابها ميباشد. آنها دريافتند حرکت از يک صفحه به صفحه ديگر براي پيدا کردن فصل خاص در متن خسته کننده و دشوار بوده است (کانگ6، 2009، 49).
کتابهاي الکترونيکي را ميتوان به دو صورت در محيط وب شناسايي کرد. برخي کتابهاي الکترونيکي، شکل چاپي ندارند و فقط در قالب ديجيتالي منتشر ميشوند. همه فرآيند نشر کتاب از زمان تاليف تا قرار گرفتن در محيط وب، بهصورت الکترونيکي انجام ميشود. بنابراين چنين کتابهايي را نميتوان در جهان چاپي و کتابخانههاي سنتي يافت و از اين لحاظ اثري منحصر به فرد به شمار ميآيند. اين بخش از عرصه نشر کتابهاي الکترونيکي هنوز با مشکلات حقوقي، معنوي، و اقتصادي روبروست. در واقع، ناشران به اين نکته مهم پي بردهاند که چه از نظر رقابت با ديگران و چه از لحاظ پاسخگويي به نيازهاي جامعه جديدي از مخاطبان يعني”خوانندگان اينترنتي”چارهاي جز توجه به امکانات و قابليتهاي نشر اينترنتي ندارند و ناچار به نقشآفريني در اين محيط هستند. بخش دوم از کتابهاي الکترونيکي در محيط وب، در واقع شکل الکترونيکي نسخههاي چاپي منتشر شده به شمار ميآيند که ناشران آنها را از طريق وب نيز دسترسپذير کردهاند. اين گروه کتابهاي الکترونيکي به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند (حيدري، 1388، 12). براي کمک به جامعهي متنوع و پراکنده، ناشران و متوليان عرصهي کتابهاي الکترونيک، کارهاي بيشتري بايد انجام پذيرد تا اين اطمينان حاصل گردد که درک مشترکي از کتابهاي الکترونيک و آنچه که ميتوانند انجام دهند، بهدست آمده است. در عين حال که ما منتظر آن لحظه جادوئي هستيم که همه بازيگران عرصهي بازار کتابهاي الکترونيک به يک تعريف و ديدگاه مشترک دست يابند، خود جامعهي پژوهشي نيز نيازمند رسيدن به شاخصهاي مشترک است تا براي ما اين امکان را فراهم نمايد که بتوانيم نمونههاي جديد کتاب الکترونيک را ارزيابي کنيم. مکانيسمي براي به اشتراک گذاردن و مقايسهي نتايج نيز مورد نياز است تا اين امکان فراهم گردد که به جاي طراحي و ابداع مجدد، بتوانيم از تجربهي يکديگر استفاده کنيم (بنت، 2005، 11). در اين فصل به تعاريف کتاب الکترونيکي، انواع کتابهاي الکترونيکي، مزايا و ويژگيهاي کتاب الکترونيک و شرح مختصري از تاريخچه و سير تحول کتابهاي الکترونيکي پرداخته ميشود.
2-1-2. تعريف کتاب الکترونيکي
تعريفهاي ارائه شده براي کتاب الکترونيک بسيار متنوع و متفاوت است، در ذيل برخي از تعاريف، که توسط متخصصان از ديدگاههاي متفاوت بيان شده، ارائه ميگردد.
کتاب الکترونيکي استعارهاي براي اداره و ايجاد مقادير بزرگ اطلاعات رايانهاي است که در برگيرنده مجموعهاي از صفحات فعال اطلاعات الکترونيکي سازمان يافته به روش موضوعي هستند و مشخصهها و ويژگيهاي خاصي از کتاب معمولي را (تعداد صفحات، سرفصلها و غيره) به نمايش ميگذارند (گوپال، 1382، 33).
در دانشنامه آزاد ويکيپديا (2011) آمده است: کتاب الکترونيکي پديده‌اي کاملاً تازه است و مي‌رود تا نظام آموزش و اطلاع‌رساني را با دگرگوني‌هايي اساسي مواجه سازد. کتاب‌هاي الکترونيکي صرفاً نسخه‌هاي الکترونيکي مطالب مکتوب نيستند، بلکه مي‌توانند علاوه بر‏‎‍ متن، فيلم، صوت، تصاوير و انيميشن را نيز شامل شوند. بهعلاوه مي‌توانند در بافت پرونده‌هايي که مي‌تواند توسط يک کامپيوتر اجرا شود مانند قالب‌هاي Word Text ،HTML ،PDF و فايل‌هاي اجرايي7 درآيند (کتاب الکترونيکي، 2011).
انجمن ناشران آمريکا8 کتاب الکترونيک را اينگونه تعريف کرده است: کتاب الکترونيک تصنيف9 يک شيء رقومي10است و مرکب از يک يا چند شناسهي منحصر به فرد، فراداده11، و محتواي تکنگاشتي است که سعي شده تا بهصورت الکترونيکي منتشر شود و همچنين بهصورت الکترونيک در دسترس قرار گيرد. هستهي اين تعريف به اين نکته اشاره دارد که کتاب الکترونيک يک محتواست، يک شيء رقومي که يک کتاب را بهصورت الکترونيکي نمايش ميدهد (جانسون، 1389، 284).
کتاب الکترونيکي همان متنهاي الکترونيکي12است که شامل فايلهاي ساخته شده توسط واژه پردازهاي مختلف، خبرنامههاي الکترونيکي و فايلهاي کامپيوتري است که پس از اجرا در کامپيوتر مانند کتاب قابل خواندن هستند. وسيلهاي وجود دارد که قابليت خواندن کتابهاي مختلف را دارد. به اين وسيلهebook Reader گفته ميشود و کتابي را که توسط اين وسيله ميخوانيم همان کتاب الکترونيکي است.
کتاب الکترونيکي يک فايل اچتیامال اجرايي است. يک فايل که از تبديل چندين فايل اجتیامال شامل گرافيک، تصاوير، متن و حتي صدا (موسيقي) توسط يک نرمافزار خاص ايجاد ميشود کتاب الکترونيکي ناميده ميشود (مومن زاده، 1387، 155).
رائو تعريفهاي مطرح شده براي کتاب الکترونيکي را چنين ارائه ميکند:
– کتاب الکترونيکي اصطلاحي است که براي توصيف متني شبيه به کتاب، اما در شکل ديجيتالي استفاده ميشود، و بر روي صفحه کامپيوتر نمايش داده ميشود.
– کتاب الکترونيکي کتابي است که به شکل ديجيتالي درآمده و قابل خواندن با کامپيوتر است. اين نوع کتابها معمولا بر روي ديسک فشرده ارائه ميشود. ويژگيهايي مانند پيوندهاي فرامتني، عملکردهاي جستجو، ارجاعهاي درون متني، و قابليت چندرسانهاي، ميتوانند به اين نوع کتابها اضافه شوند.
– کتاب الکترونيکي ماده يا منبعي خواندني در شکل ديجيتالي است که روي کامپيوترهاي کيفي و روميزي يا دستگاههاي اختصاصي حمل شدني، قابل مشاهده است. دستگاههايي که داراي ظرفيت ذخيرهسازي بالا و توانايي دانلود عنوانهاي جديد با اتصال به شبکه هستند.
– کتابهاي الکترونيکي کتابهايي در قالب فايل کامپيوتري و قابل خواندن در انواع کامپيوترها هستند. اين کتابها داراي ابزارهايي هستند که منحصرا براي خواندن کتابهاي الکترونيکي طراحي شدهاند. کتابهاي الکترونيکي در عين شباهت به کتابهاي چاپي، داراي ويژگيهاي بيمانند رسانه الکترونيکي هستند. اين کتابها داراي قابليتهاي صدا، تصوير، فيلم، پيوندهاي فرامتني فعال، و تحويل از طريق دانلود يا بهصورت فايل پيوستنامه الکترونيکي هستند. کتابهايي که بر روي ديسکت يا ديسکهاي فشرده قرار دارند، از طريق پست ارسال يا در کتاب فروشيها و ديگر مراکز فروش کالاهاي فرهنگي فروخته ميشوند.
– کتابهاي الکترونيکي به فايلهاي الکترونيکي واژهها و تصويرهايي گفته ميشود که در اندازه کتاب و براي ارائه در دستگاههايي بهنام خوانندگان کتاب الکترونيکي قالب بندي و بهصورت محصولاتي مستقل فروخته ميشوند (رائو13، 2001، 248-249).
کتاب الکترونيک ميتواند بهعنوان هر تکه متن الکترونيکي بدون در نظر گرفتن اندازه يا ترکيب (ولي با حذف مجلات الکترونيکي) که براي هر نوع وسيله (دستي يا ميزي) که صفحه نمايش دارد بهصورت الکترونيکي در دسترس قرار داده شده است. تعريف آرمسترانگ بهطور گسترده توسط بسياري از دانشمندان مورد قبول قرار گرفته است (آرمسترانگ14، 2002، 217).
چن کتاب الکترونيکي را از چهار جنبهي رسانه، دستگاه، تحويل و محتوا تعريف ميکند.
رسانه: بيشتر نوشتجات، کتاب الکترونيکي را نوع ديگري از کتاب، در قالب رسانهي الکترونيکي يا ديجيتالي معرفي ميکنند.
دستگاه: کتاب الکترونيکي کتابي است که با استفاده از دستگاه يا ابزاري ويژه خوانده ميشود. اين دستگاه از نرمافزار و سختافزار کامپيوتري تشکيل شده است.
تحويل: کتاب الکترونيکي کتابي است که در يک وبسايت منتشر ميشود يا بهصورت مستقيم از طريق يک شبکه کامپيوتري تحويل داده ميشود.
محتوا: محتواي کتابهاي الکترونيکي با توجه به امکان کاربرد قابليتهاي فنآوري اطلاعات در آنها ميتواند متفاوت از کتابهاي کاغذي باشد. از اين گذشته اين نوع کتابها براي ارائه و توزيع، وابسته به شيئي فيزيکي نيستند (لچومنان15، 2010، 110).
با توجه به تعاريف ارائه شده از نظر نگارنده كتاب الكترونيكي كتابي است در قالب متن و تصوبر، كه از طريق ديسك فشرده و يا اينترنت قابل دسترسي بوده و برروي صفحه مانيتور قابل مشاهده است.
2-1-3. سير تحول کتاب الکترونيکي
تصور کتاب الکترونيکي و آينده کتاب، در سال 1895، پيش از اختراع الکتريسته، تلويزيون و هواپيما، در تصور غيرعملي فردي فرانسوي بهنام” آلبرت ربيدا16″پديدار شد، که ديد خود را از آينده به تصوير کشيد. اين ديد، در برگيرنده تصويري بود که او آن را پايان کتاب ناميد. او و همکارانش اکتيوازان،17 بيان کردند که کلمه نوشتن ممکن است به گرامافون يا مجراي سخن تبديل شده و ماهيت خود را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، منابع مرجع، کتابخانه مرکزی، قصد استفاده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلسله مراتب، منابع مرجع، زمان گذشته، کتابداران