پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشد اقتصادی، زیست محیطی، درآمد سرانه، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

براي تحليل کمي سياست محيط زيستي در ايران ارايه مي کند. در اين مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضاي انرژي، مسير انتشار آلاينده هاي زيست محيطي شبيه سازي مي شود. معادله تقاضاي انرژي تابعي از قيمت، درآمد و جمعيت است که به روش حداقل مربعات معمولي تخمين زده مي شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا براي فناوريهاي آلوده کننده موجود و فناوريهاي با آلودگي کم در نظر گرفته مي شود. مدل براي سه آلاينده (دي اکسيد کربن، اکسيدهاي گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناريوهاي مختلف شبيه سازي مي شود. نتايج نشان مي دهد درآمد همچنان يک متغير مهم در تعيين مقدار انتشارآلودگي است و با اعمال سياست محيط زيستي جانشيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي مي توان زودتر از آنچه منحني محيط زيستي کوزنتز نشان مي دهد، آلاينده ها را کاهش داد ولي اين به معناي استفاده بي رويه از اين انرژي تجديدپذير نيست؛ بنابراين با اتخاذ سياستهاي مناسب قيمتي و سرمايه گذاري در فناوريهاي پاک مي توان آلودگي را همراه با افزايش درآمد کاهش داد.
برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با استفاده از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.
لطفعلی پور و همکاران (1393) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از دادههای آماری دوره 1349-139 استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفههای توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست میشود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان میدهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشاندهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با استفاده از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.
پورکاظمی و ابراهیمی (1387) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های 1980 تا 2003 می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.
نکته ای که این مقاله را از سایر مقالات مشابه مجزا می سازد، آزمون این فرضیه برای مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه به تنهایی (خاورمیانه) است که با وجود سطوح پایین توسعه یافتگی، به لطف منابع غنی نفت و گاز خود، از درآمد سرانه ای جتی در برخی از کشورها برابر با کشورهای توسعه یافته برخوردارند. نتایج این پژوهش نشان دادند درآمدی که از آن به بعد، آلودگی شروع به کاهش می نماید برابر 25000 دلار بر حسب برابری قدرت خرید بوده و از آنجا که حداکثر درآمد مشاهده شده در نمونه بیش از 28000 دلار بوده است، نقطه برگشت در درون نمونه واقع است.
اصغری و همکاران (1390) پژوهشی با عنوان نقش منابع رشد اقتصادی بر روی کيفيّت محيط زيست در سه منطقه‌ مختلف انجام داده اند. هدف اين مطالعه بررسی نقش منابع رشد مانند تجارت و FDI بر روی کيفيّت محيط زيست در بلوک‌های منطقه‌ای کشورهای منتخب خليج فارس، اتحاديه اروپا و کشورهای شمال ـ جنوب در دوره زمانی 2009-1980 است. نتايج تحقيق ما نشان می‌دهد که در منطقه اتحاديه اروپا، هنگامی که تجارت و FDI منابع رشد هستند، در منطقه خليج فارس، هنگامی که تجارت منبع رشد است، در منطقه شمال ـ جنوب، هنگامی که FDI منبع رشد است، منحنی EKC به شکل U وارونه است؛ يعنی، آلودگی سرانه افزايش می‌يابد تا جايی که به حدّ آستانه‌ای خود می‌رسد سپس کاهش می‌يابد. امّا، در منطقه خليج فارس، هنگامی که FDI منبع رشد است، در منطقه شمال ـ جنوب، هنگامی که تجارت منبع رشد است، منحنی EKC به شکل N است.

صادقی و سعادت (1383) پژوهشی با عنوان رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علی) انجام دادند. این مقاله، به بررسی روابط علی بین رشد جمعیت، آ لودگی زیست محیطی و رشد اقتصادی درایران می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های آ ماری سری زمانی سالهای 80-1346، به روش آزمون علیت هشیائو به بر آ ورد مدلها پرداخته شده است. نتایج به دست آ مده نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از رشد جمعیت (P) به تخریب زیست محیطی (EI) وجود دارد و همچنین یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطی و رشد اقتصادی (GNP)برقرار است.

حسینی نسب و پایکاری (1391) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست انجام دادند. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین دو نوع آلودگی هوا، آب و رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه بافته و در حال توسعه طی سال های 2000- 1980 براساس مبانی نطری منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته شده است که کشور ایران نیز در زمره کشورهای در حال توسعه منظور گردیده است. در الگوی مورد استفاده این مطالعه علاوه بر متغیر درآمد ملی، متغیر آزادسازی تجاری و یک متغیر مجازی نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و ضمن استفاده از روش داده های تلفیقی جهت برآورد الگو تلاش شده تا نوع رابطه موجود را روشن تر نموده و به تعیین بهتری درباره این نوع رابطه دست یابیم. نتایج بدست آمده از نمونه های مورد بررسی منحنی کوزنتس را برای هر دو نوع آلودگی در کشورهای توسعه یافته مورد تایید قرار می دهد، اما برای گروه کشورهای در حال توسعه تنها آلودگی آب با منحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگی هوا از منحنی کوزنتس پیروی نمی کند.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
بررسی روند متغیرها در بررسیهای اقتصادی به لحاظ توضیح میزان تغییرات و روند زمانی متغیرهای اقتصادی در طول زمان در هر مطالعه اقتصادی ضرورت ویژهای دارد و از سوی دیگر بررسی مبانی اقتصاد سنجی روش مورد استفاده نیز برای تفهیم مبانی نظری روش اقتصاد سنجی از جایگاه مهمی برخوردار میباشد. بر همین اساس در این فصل از تحقیق در قسمت اول به بررسی مبانی نظری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته و سپس در قسمت دوم فصل نیز مدل تصریح شده و به معرفی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.

3-2- انواع داده ها
اطلاعات آماري مورد استفاده در مباحث اقتصادسنجي به سه دسته تقسيم مي شود که عبارتند از:
الف – اطلاعات سري زماني
این داده ها مربوط به اندازه گيري و ثبت مقادير يک متغير در دوره اي از زمان است. نظير آمار حسابهاي ملي. داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده‌های سری زمانی به طور کلی موضوع کار “اقتصادسنجی کلان” است که روشهای اقتصادسنجی را در سطح کلان بررسی می‌کند. در اقتصاد کلان عموماً از سری زمانی‌های سالانه یا فصلی استفاده می‌شود چرا که جمع‌آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه‌تر با دشواری‌های زیادی همراه است. اما در اقتصادسنجی مالی که داده‌ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، استفاده از سری‌های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیرمعمول نیست. معمولاً از اندیس t برای داده‌های سری زمانی استفاده می‌کنند.
ب- اطلاعات مقطعي
داده‌های مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می‌کند. این واحدها می‌توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صنایع، نواحی مختلف و حتی کشورهای مختلف باشند. مثلاً می‌توان داده‌های درآمد و مصرف خانوارهای مختلف را در سال معینی جمع‌آوری کرد. معمولاً از اندیس i برای داده‌های مقطعی استفاده می‌کنند.
ج- اطلاعات تلفيقي
این داده ها ترکيبي از اطلاعات سري زماني و مقطعي مي باشد به عبارت دیگر داده‌های تلفیقی در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان هستند. بنابراین حجم مشاهدات در داده‌های تلفیقی نسبتاً زیاد است. در سالهای اخیر، کاربرد داده‌های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته‌است. معمولاً داده‌های تلفیقی و داده‌های مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می‌روند که موضوع آن بررسی روشهای اقتصادسنجی در اقتصاد خرد است.
در این پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شده است که در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد:
دادههاي تركيبي14 به يك مجموعه از دادهها گفته ميشود كه بر اساس آن مشاهدات به وسيله تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي (N)، كه اغلب به صورت تصادفي انتخاب ميشوند، در طول يك دوره زماني مشخص (T) مورد بررسي قرار گرفته باشند. در اين صورت (N×T) داده آماري را دادههاي تركيبي از دادههاي مقطعي و سري زماني15 مينامند. به عبارتي ديگر، اگر ويژگيهاي دادههاي مقطعي براي دو سال يا بيشتر مورد بررسي قرار گيرند، ساختار شكل گرفته مشاهدات، مجموعه دادههاي تركيبي يا مجموعه دادههاي طولي16 ناميده ميشوند. اين مجموعه دادهها شامل هر مجموعه از اشيا، موجودات و … است كه ويژگيهاي آن در طول زمان تكرار ميشود. به اين دليل كه دادههاي تركيبي در برگيرنده هر دو جنبه دادههاي سري زماني و مقطعي است، بكارگيري مدلهاي توضيح دهنده آماري مناسبي كه ويژگيهاي آن متغيرها را توصيف كند، پيچيدهتر از مدلهاي استفاده شده در دادههاي مقطعي يا سري زماني است.(زراء نژاد و انواری)

مزایای داده‌های پانل
امروزه استفاده از داده هاي پانل در مطالعات اقتصاد سنجي گسترش قابل ملاحظه اي يافته است. کاربرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد محیط زیست، زیست محیطی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثرات ثابت، گشتاورهای تعمیم یافته، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی