پایان نامه ارشد رایگان درمورد رشته تحصیلی، انتخاب رشته، کدگذاری محوری

دانلود پایان نامه ارشد

بالاتر است.
درسهای حفظ کردنیم بهتر است، در دروس مفهمومی ضعیفترم.
حفظیاتم بهتر است.
استعداد دارم چون از اول علومم بهتر بوده و می خواهم همین راه را ادامه بدهم.
استعداد دارم، ما خانوادگی مغز ریاضی هستیم و من درسهای مفهومی را یک ساعته یاد می گیرم و باهوشم.
حفظیاتم بهتر است، با فرمولهای ریاضی گیج می شوم، در درسهای مفهومی ضعیفم.
در ریاضی استعداد دارم.
زیستم خیلی قویه.
در کارهای هنری خلاقیت دارم.

باور به مستعد بودن در رشته انتخابی

12

52.17

می خواهم پزشک شوم.
به پزشکی علاقه دارم.
بخاطر شغل پزشکی که شأن اجتماعی بالا و درآمد خوب دارد.
بخاطر شغل داروسازی.
معماری را دوست دارم بخاطر همین باید رشته ریاضی را انتخاب کنم.
هدفم خلبانی مراقبت پرواز است که به رشته ریاضی نیاز دارد.
چون می خواهم روان شناسی بخوانم.
از بچگی آرزویم پزشک شدن بوده ، بخاطر همین می خواهم تجربی را انتخاب کنم

پیش نیاز شغل انتخابی آینده

10

43.47

ادامه جدول 9-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
آینده شغلی خوبی دارد.
آینده خوبی دارد.
آینده شغلی مناسب
2

8.69
دلایل انتخاب رشته مورد علاقه دانش آموزان در دبیرستان
چون معلم ریاضی ام را دوست داشتم از ریاضی هم خوشم آمد.
معلمم خیلی مؤثر بود.از اول می خواستم انسانی را انتخاب کنم ولی چون از معلم ریاضیم خوشم آمد، نظرم عوض شد.
به معلم ریاضی ام علاقه مند شدم، از ریاضی هم خوشم آمد.
علاقه مندی به معلم

3

13.04

چون رشته راحتیه. اگر فنی را انتخاب کنی یا ریاضی، در هر دو رشته مهندس می شوی پس فنی چون راحتر است بهتر است.
انسانی از تجربی راحتر است.
رشته راحتی است.
چون راحت طلبم، فکر می کنم هنرستان بهتر است وگرنه علاقه ای ندارم.
هنرستان راحت تر است.

آسان بودن رشته

5

21.73

رشته های نظری را دوست دارم ولی می ترسم انتخاب کنم و نتوانم.
ریاضی علاقه ای به فنی ندارم ولی فکر می کنم از پس رشته های نظری نتوانم برآیم، اگر هم انتخاب کنم بالاخره وسط راه می مانم.
در درسهای امسالم مانده ام، نمی توانم رشته نظری را اتخاب کنم.

عدم توانایی در رشته های نظری

3

13.04

در خانواده پدری و مادریم کسی تجربی نخوانده، شاید یکی از دلایلی که می خواهم تجربی را انتخاب کنم این است که می خواهم اولین کسی باشم که تجربی می خواند.

کمال طلبی

1

4.34

تعداد شرکت کننده های کنکور در تجربی بیشتر و در ریاضی کمتر است و در قبولی تأثیر دارد.

احتمال قبولی بیشتر در کنکور

1

4.34

فکر میکنم در رشته ریاضی موفق ترم.
در رشته انسانی موفق ترم.
با توجه به تحقیقاتی که کردم و درسهایی که دارد متوجه شدم در این رشته موفق ترم.
در این رشته موفق ترم.

باور به تحصیل موفقیت در رشته انتخابی

4

17.39

پدر و مادرم خیلی دوست دارند من این رشته را انتخاب کنم، بخاطر علاقه آنها.
علاقه والدین به رشته مورد نظر

1

4.34

جدول 9-4 کد گذاری عبارات مهم در خصوص دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان در دبیرستان را نشان می دهد. 39.13% علاقه مندی به رشته، 47.82% علاقه مند بودن به دروس، 34.78% تأثیر پذیری از اطرافیان،، 17.39% باور به تحصیل موفقیت در رشته انتخابی، 52.17% باور به مستعد بودن در رشته انتخابی،43.47% پیش نیاز شغل انتخابی آینده، 8.69% آینده شغلی مناسب، 13.04% علاقه مندی به معلم، 21.73% آسان بودن رشته، 13.04% عدم توانایی در رشته های نظری، 4.34% احتمال قبولی بیشتر در کنکور و کمال طلبی را به عنوان دلایل انتخاب رشته تحصیلی خود در دبیرستان اظهار نموده اند.
جدول 10-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
از بچگی دوست داشتم.
علاقه دارم.
علاقه دارم چون به نقاشی خیلی علاقه دارم.
از سوم ابتدائی علاقه داشتم.
رشته خوبیه و من دوستش دارم.
علاقه دارم، چون علوم را خیلی دوست دارم.
دوست دارم، بخاطر دل خودم نه بخاطر دیگران.

علاقه

10

43.47

دلایل انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه

n
شاید بخاطر اینکه پولدار بشوم.
درآمد بیشترین دلیلمه.
درآمد بالا
2
8.69

چون می خواهم از طریق این شغل به مردم کمک کنم.
چون از طریق این شغل می توانی به مردم کمک کنی.
خدمت به همنوع
2
8.69

چون می خواهم از طریق این شغل افتخاری باشم برای مادرم.
چون می خواهم در خانواده سربلند بشوم، مخوصا پیش مادرم.
افتخار آفرینی برای خانواده
2
8.69

بخاطر اینه همه به من بگویند خانم دکتر.
از اسم پزشکی خوشم می آید.
منزلت اجتماعی

2
8.69

چون فکر می کنم خیلی باهوشم و این رشته بدردم می خورد. تست هوشم در ابتدائی بالا شد و همین مصمم ترم کرد.
فکر می کنم استعدادش را دارم.

مستعد بودن

2

8.69

به نمایشگاه هواپیمائی جنگنده در دزفول رفتیم، از آن موقع بود که علاقه مند شدم.
چون خیلی بخاطر ارتودنسی ام به دندانپزشکی می رفتم،
آن اجبار به رفتن به دندانپزشکی وابستگی من را به این رشته زیاد کرد.

بازدید از شغل مورد نظر

2

8.69

چون مرتبط با رشته دبیرستانی ام می شود.
مرتبط با رشته دبیرستان
3
13.04

از بچگی آرزوی من پزشک شدن بوده و می خواهم به آرزویم برسم.
نشان بدهم که به آرزوییی که دارم می توانم برسم.
آرزوی کودکی

2

8.69

با روحیه ام خیلی سازگار است.
همخوانی با شخصیت
1
4.34

چون در بانک و شرکت می توانی کا کنی.
علاقه به محیط کاری
1
4.34

نتایج جدول 10-4 نشان می دهد که 43.47% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، علاقه، 8.69% درآمد بالا، خدمت به همنوع، افتخار آفرینی برای خانواده، منزلت اجتماعی، مستعد بودن و بازدید از شغل مورد نظر، 13.04% مرتبط بودن با رشته دبیرستان، 8.69% آرزوی کودکی، 4.34% همخوانی با شخصیت و علاقه به محیط کاری را به عنوان دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر خود در دانشگاه عنوان کرده اند.
جدول 11-4 میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
شرایط ورود را نمی دانم.

عدم آگاهی

19

82.60

میزان اطلاع دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان

میزان اطلاع از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان
شرایط ورود را نمی دانم.

عدم آگاهی

14

60.86

میزان اطلاع دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دانشگاه

میزان اطلاع دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دانشگاه
معدل باید 19 به بالا باشد، زیست و فیزیک و شیمی هم خوب باشد.
معدل بالایی داشته باشیم، نمره زیست کاملا بالا باشد.
معدلم 18 باشد.
باید درسهای مربوط به تجربی خوب باشد.
حتما باید معدل و نمره ریاضی بالا باشد.
معدل و نمره هایم بالا باشد.

اطلاعات نادرست

4

17.39

رتبه ام یک رقمی باشد.
رتبه ام زیر 500باشد.
باید رتبه ات از 17 بالاتر باشد.
رتبه ات باید زیر 100 باشد.
باید رتبه ات بالا باشد.
درسم باید خوب باشد.
نمره هایت باید بالا باشد.

آگاهی سطحی

6

26.08

عدم انتخاب رشته دانشگاهی
4

17.39

جدول 11-4 کدگذاری عبارات مهم در خصوص میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان را نشان می دهد. نتایج این جدول نشان می دهد که 82.60% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم آگاهی و 17.39% اطلاعات نادرست را در مورد رشته های دبیرستان عنوان نموده اند و نیز 60.86% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم آگاهی و 26.08% آگاهی سطحی را از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه در دانشگاه عنوان کرده اند.

جدول 12-4 میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدکذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدکذاری باز
فراوانی
درصد
کدکذاری محوری

تحقیق نکردم.

عدم تحقیق

15

62.21
میزان تحقیق در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان
تحقیق نکردم.
به ذهنم نرسیده که تحقیق کنم.
تحقیق نکردم، چون به آن فکر نمی کنم.
تحقیق نکردم چون تا می آیم تحقیق کنم مادرم می گوید هنوز زود است.
تحقیق نکردم، هنوز زود است.
تحقیق نکردم چون کلا در مورد رشته دبیرستانی هم تردید دارم.
تحقیق نکردم فقط می دانم باید بتوانی در محیط بیمارستان طاقت بیاوری.

عدم تحقیق

9

39.13

میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دانشگاه

تحقیق کردم.

اقدام به تحقیق

8

34.78

بیشتر اوقات فراغتم در موردش تحقیق می کنم.
خیلی تحقیق کردم.
خیلی تحقیق کردم و می دانم.
در موردش زیاد تحقیق کردم.

تحقیق فراوان

4

17.39

تا حدودی تحقیق کردم.
کمی تحقیق کردم و یک سری چیزها در موردش می دانم.
تحقیق کردم ولی چیز خاصی بدست نیاوردم.
تحقیق کردم.

تحقیق مختصر

6

26.08

فاقد انتخاب رشته دانشگاهی
4
17.39

نتایج جدول 12-4 نشان می دهد که 62.21% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم تحقیق و 34.78% اقدام به تحقیق را در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان اظهار نموده اند و نیز 39.13% از اعضای گروه نمونه مورد بررسی، عدم تحقیق، 17.34% تحقیق فراوان و 26.08% تحقیق مختصر را در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دانشگاه عنوان کرده اند.

جدول 13-4 منابع اطلاعات دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کدگذاری محوری
اینترنت
اینترنت
4
17.39
منابع اطلاعاتی در مورد رشته دبیرستان

اینترنت
اینترنت
6
26.08

منابع اطلاعاتی در مورد رشته دانشگاهی
اقوامم که این رشته را انتخاب کرده اند.
برادرم که همین رشته را انتخاب کرده است.
از کسانی که معماری انتخاب کرده اند.
از کسانی که تجربی خوانده اند.
دختر خالم که این رشته را انتخاب کرده است.
خواهر و پسر دایی ام که این رشته را انتخاب کرده اند.

افراد دارای رشته مورد نظر دانش آموز

6

26.08

از اقوامم که این رشته را انتخاب کرده اند.
از کسانی که این رشته را انتخاب کرده اند و در فامیل هستند.
از یکی از اقوامم که مهندسی پرواز تدریس می کند و شوهر خواهرم که ارتشی است.
از دختر خالم که دندانپزشک است.
از چند نفر از اقوامم که دبیر ریاضی هستند.
از خانم عمویم که معماری خوانده و کسانی که در این زمینه علاقه دارند.
خانم عمویم که دندانپزشک است.
از خواهرم که رشته اش نقشه کشی است.

اقوام شاغل در رشته مورد نظر

8

43.74

معلمان
دبیران
دختر دائی پدرم که معلم است و معلمان مدرسه.

دبیران

3

13.04

در پروازهائی که داشتیم از خلبانها اطلاعات می گرفتم.
از روان شناسان

شاغلین در رشته مورد نظر

2

8.69

مشاور
مشاور
3
13.04

مشاور
مشاور
1
4.34

بچه های مدرسه
دانش آموزان

دانش آموزان مقاطع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد علوم انسانی، علوم تجربی، کدگذاری محوری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، کدگذاری محوری