پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، تعریف مفهومی، میزان سازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر برون زا، متغیری است که بر روی متغیرهای دیگر تاثیر گذار است و منظور از متغیر های درون زا، متغیری است که در مدل تاثیر پذیر هستند. بنابراین با توجه به مدل تحقیق و تعاریف بالا متغیرهای هنجار، رفتار، کنترل رفتار درک شده، درک از منافع شخصی، درک از مفید بودن، درک از راحتی استفاده، سازگاری، درستی و حقانیت، ساختار و فرهنگ، درجه کارائی شخصی، در دسترس بودن منابع و شرایط تسهیل کننده فناوی متغیر های مکنون برون زا و متغیر تمایل به استفاده از دورکاری مکنون درون زا در نظر گرفته میشود.
تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش

در نوع طبقه بندی نیز متغیرها را میتوان به در دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی دسته بندی نمود.که متغیر های کمی خود شامل متغیر کمی گسسته و متغیر کمی پیوسته میشود.
در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرها از نوع متغیر کیفی هستند. متغیر های کیفی مقادیر عددی به خود نمی گیرند بلکه ارزشهای کیفی را می پذیرند.
تعریف متغیرها:
سازه و متغیر ها را میتوان به دو صورت تعریف کرد: تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. در زیر تمام متغیر های تحقیق به هر دو صورت تعریف شده اند.
تعریف مفهومی 10(تئوریک ) متغیر ها:
تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در اینگونه تعریف از واژه های انتزاعی و ملاکهای فرضی استفاده میشود. این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده کمک کرده و نقش مهمی را در فرایند منطقی تدوین فرضیه ها ایفا میکند.

درک از راحتی استفاده11 :
راحتي استفاده درجه‌اي است كه فناوري كاربر پسند ارائه شده است. ابزارها ممكن است قدرتمند و مفيد باشند اما در استفاده راحت نباشد كه در نتيجه آن بر درك از مفيد بودن در قبال آن فناوري و تمايل به استفاده از فناوري تاثير منفي مي‌گذارد.
درک از مفید بودن12 :
درك از مفيد بودن درجه‌اي است كه تصميم گيرنده معتقد است دوركاري در اجراي وظايف معمولي كار مفيد است. براي كاركنان مفيد بودن درجه‌اي است كه فناوري براي انجام كار به آن‌ها كمك مي‌كند. و همین متغیر براي مديران درجه‌اي است كه فناوري براي مديريت زير مجموعه(کارمندان زیر دست) به او كمك مي‌كند.
درک از منافع شخصی 13:
میزان درکی از منافع شخصی با انجام دورکاری در پذیرش آن موثر است. درك از منافع شخصي براي مديران و كاركنان متفاوت است براي كاركنان منافع مستقيماٌ از دوركاري ناشي مي‌شود در حالي كه درك از منافع شخصي براي مديران ار سرپرستي يك دوركار ناشي مي‌شود
سازگاری 14 :
درک از میزان انعطاف دورکاری بر پذیرش دورکاری توسط مدیران و کارکنان تاثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر سازگاری عبارت است از این که دورکاری تا چه حد با تمایلات، فرهنگ، روحیات و نوع شغل همخوانی دارد.
درک از درستی 15 :
تاثیری که اجتماع بر سازمان و کار اشخاص دارد. میزان پذیرش دورکاری در اجتماع بر پذیرفتن توسط مدیر وکارکنان تاثیر مثبت دارد .
ساختار فرهنگ :16
تاثیر درک دیگران از دورکاری (سرپرست و افراد زیر مجموعه ) هرچه از دید این افراد دورکاری مورد پذیرش باشد تمایل به دورکاری در کارکنان و مدیران بیشتر است. تفکر دوستان و افراد خانواده درباره دورکاری بر تمایل بر دورکاری موثر است .
درجه کارایی 17:
عبارت است از میزان اعتماد به نفس در انجام وظیفه محوله. هرچه که این وظایف بیشتر باشد فرد در اداره کردن فناوری و شیو های دورکاری موفق تر است.
میزان در دسترس بودن منابع18:
عبارت است از در دسترس بودن فضا و تجهیزات کافی برای شخص دورکار که میتواند تاثیر زیادی بر پذیرش دورکاری داشته باشد.
9- شرایط تسهیل کننده فناوری 19:
این مولفه در دسترس بودن منابع لازم را نه فقط از نظر مالی بلکه از نظر فناوری و تکنولوژی که دورکاری را راحتتر می کند در بر دارد و این تکنولوژی باید با تکنولوژی اداره های سنتی نیز سازگار باشد.
تعریف عملیاتی 20متغیر ها:
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است.در این بیان عبارت «قابل مشاهده» به نکته مهمی در این تعریف اشاره دارد. تعریف عملیاتی فعالیت محقق را اندازه گیری یا دستکاری یک متغیر مشخص میسازد. به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در آنچه که باید انجام گیرد و شیوه انجام گرفتن آن ( سرمد ،1381،ص 40).
در این تحقیق منظور اندازه گیری متغیر ها و طراحی پرسشنامه از تمامی متغیر ها تعریف عملیاتی ارائه کرده که در جدول شماره 1-3 گردآوری شده است.
جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها
متغیر ها
تعریف عملیاتی
تمایل به پذیرش دورکاری
رفتار
و
نگرش
درک از راحتی استفاده
میزان ساده تر شدن کارها حاصل از دور کاری برای شخص

نیاز به تلاش فکری بیشتر برای اشخاص در هنگام دور کاری

میزان سخت بودن و غیر منعطف بودن فرایند دورکاری

میزان راحتی کار با تکنولوژهای مختلف حاصل از دورکاری

میزان ارتکاب به اشتباه از طرف اشخاص در هنگام دورکاری

سخت یا آسان بودن فرایند یادگیری دورکاری

درک از مفید بودن
میزان کاهش در انجام کارهای غیر مفید حاصل از دورکاری

میزان منفعت دورکاری برای اشخاص

تغییر در میزان کنترل روی کارها از طرف اشخاص با استفاده از دورکاری

میزان تاثیر گذاری اشخاص روی کارها با استفاده از دورکاری

تغییر در میزان بهره وری در انجام کارها با استفاده از دورکاری

درک از منافع شخصی
میزان تغیر در انعطاف پذیری اشخاص با استفاده از دورکاری

میزان تاثیر دورکاری بر فرایند ارتباطات اشخاص

میزان بهره مندی از منابع با بستفاده از دورکاری

صرفه جویی در وقت و هزینه با استفاده از دورکاری

میزان تمرکز بر کار در هنگام دورکاری

بهره وری کاری با استفاده از فرایند دورکاری

سازگاری
میزان سازگاری ماهیت کار با فرایند دورکاری

میزان سازگاری زمانی با تنظیمات انجام کار

هنجار
درک از درستی
تعداد همکاران یا نزدیکانی که از دورکاری استفاده میکنند

تعداد افرادی که در دپارتمان مربوطه به دورکاری مشغول کار هستند

ساختار فرهنگ
نظر همکاران در مورد دورکاری

نظر رئیس و یا یا مدیر مربوطه در مورد دورکاری

نظر افرادی که اشخاص با آنها زندگی میکنند در مورد دورکاری

نظر دوستان در مورد دورکاری

کنترل رفتار درک شده
درجه کارائی شخصی
میزان توانائی افراد برای راه اندازی تجهیزات دورکاری

میزان آمادگی افراد برای راه اندازی و کار با نرم افزارهای دورکاری

در دسترس بودن منابع
داشتن فضایی در خانه با مکان دیگر برای اختصاص به دورکاری

هزینه راه اندازی دور کاری برای افراد

میزان در دسترس بودن منابع در هر وقت که لازم باشد

سختی راه اندازی و نصب تجهیزات دورکاری

شرایط تسهیل کننده فناوری
میزان اهمیت سازگاری تجهیزات و فناوری با دورکاری

میزان اهمیت سازگاری نرم افزار های دورکاری

جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری:
جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند. محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند. جامعه آماری عبارت است از کلیه افراد، وقایع یا چیزهایی که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد بطوریکه حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند. با توجه به تعریف بیان شده جامعه آماری در این تحقیق شامل کارمندان و سرپرستان وزارت صنایع و معادن در تهران می باشد.

نمونه آماری و روش نمونه گیری:
از آنجا كه جامعه آماري اين تحقيق یعنی کارمندان و سرپرستان وزارت صنایع در تهران ذکر شده، جامعه محدود بوده، لذا در اين تحقيق از فرمول جامعه محدود براي نمونه گيري استفاده شده است.
واحد نمونۀ مورد مشاهده
با توجه به جامعۀ آماری و هدف، واحد نمونۀ مورد مشاهده، یک فرد (شخصی که در وزارتخانه صنایع و معادن مشغول به کار میباشد) مدنظر قرار گرفته شده است.
برآورد حجم نمونه
گروه نمونه، يک مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعة آن محقق قادر است نتيجه را به کل جامعة آماري تعميم دهد. يا به عبارت ديگر، تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد را نمونه گويند.
در اين تحقيق از آن جايي که جامعه مورد نظر که کارمندان و سرپرستان سازمان است محدود در نظر گرفته شده است، بنابراين جهت محاسبة حجم نمونة مورد نياز براي پژوهش از رابطه زير استفاده گرديده است

که در آن :
P: برآورد نسبت صفت متغير، (5/0 = P)
Z: مقدار متغير نرمال واحد، متناظر با سطح اطمينان 95 درصد، ( )
مقدار اشتباه مجاز، (068/0 = )
N : حجم جامعه محدود
مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است. زيرا اگر 5/0 = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا ‌مي‌کند. اين امر سبب مي‌شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد. (آذر، مومني، 1380 ،ج2: 72).
بنابراين حجم نمونه مورد نياز پژوهش عبارت است از :
n=(820×〖1.96〗^2×0.5×0.5)/(819×0.068×0.068+1.96×1.96×0.5×0.5)≅201

روشهاي گرد آوري داده ها
يکي از مهم ترين مراحل تحقيق، گرد آوري اطلاعات است. اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق رابه طرق مختلف مي‏توان جمع آوري نمود. ابزارهاي گوناگوني مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غيره براي به دست آوردن داده ها وجود دارد. هر يک از اين ابزارها معايب و مزايايي دارند که هنگام استفاده از آنها بايد مورد توجه قرار گيرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفي نقاط قوت ابزار تقويت گردد. هر پژوهشگر بايد با توجه به ماهيت مسأله و فرضيه هاي طراحي شده يک يا چند ابزار را انتخاب نمايد و پس از کسب شرايط لازم در مورد اعتبار اين ابزارها، از آنها در جهت جمع آوري داده ها بهره جويد تا در نهايت از طريق پردازش و تحليل اين داده ها، بتواند در مورد فرضيه ها قضاوت نمايد. انتخاب ابزارها بايد به گونه اي باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از اين طريق دستاوردهاي پژوهش خود را معتبر سازد. مهمترين روشهاي گردآوري داده ها در اين تحقيق بدين شرح است :
مطالعات كتابخانه اي
از طريق اين نوع مطالعه داده هاي ثانوي به دست مي آيند که پيش از آغاز تحقيق توسط پژوهشگر بررسي مي شوند. منابع اين داده ها عبارتند از : داده هاي موجود در اسناد گذشته، آمارهاي رسمي، آمارهاي غير رسمي و اسناد و مدارک سازماني. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات اين تحقيق و مباحث نظري مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه اي (کتب و مقالات انگليسي و فارسي ، پايان نامه ها، سايتهاي اينترنتي) استفاده شده است.
مطالعات میدانی
روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، روش میدانی با استفاده از پرسشنامه است، با توجه به اينكه پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي براي كسب داده‏‏هاي پژوهش است محقق در اين پژوهش به منظور دست‏يابي به حقايق مربوط به گذشته، حال و پيش‏بيني وقايع آينده از پرسشنامه منظم سازمان يافته استفاده نموده است كه با ارزشگذاري، كدگذاري و تجزيه و تحليل، تعبير و تفسير پرسشنامه منظم به علت يكنواختي آن براي همه آزمودني‏‏ها، آسان و راحت بوده، چرا كه از پاسخگو خواسته مي‏شود به جاي انشاي پاسخ، تنها يك علامت در مقابل يكي از پاسخ‏هاي پيش‏بيني شده بگذارد .
همانطور که در جدول نشان داده شده است پرسشنامه طراحی شده در این تحقیق شامل 43 سوال بوده. برای هر کدام از ابعاد 3 گانه مفهوم تمایل به پذیرش دورکاری (رفتار، هنجار، کنترل رفتار درک شده) به ترتیب 4 و 2 و3 بعد در نظر گرفته شده است که برای هر کدام از آنها سوالاتی طراحی شده که در واقع هر کدام از ابعاد مورد نظر به وسیله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، متغیر مستقل، امکان سنجی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه، اعتبار سازه، دورکاری