پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، متغیر مستقل، امکان سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

محقق
موضوع
نتیجه
1
1385
بهمن سهرابی
علی رضاییان
بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر
اثر امکانات و تسهیلات / نگرش افراد نسبت به دورکاری /تمایلات و عادات رفتاری / کارایی /شرایط و وضعیت حمایتی دورکاری مورد بررسی قرار گرفته است .

1386
سمانه عبدی
مطالعه و بررسی روشهاي کار از راه دور کشورهاي مطرح و ارائه روش مناسب براي کار از راه دور در ایران
به بررسی روند توسعه و پیشرفت دورکاري بر مبناي فناوري اطلاعات و ارتباطات، از جنبه هاي مختلف پرداخته و سپس روشهاي به کار گرفته شده در کشورهاي مطرح از جمله هند،امریکا، استرالیا و اتحادیه اروپا، مورد مطالعه قرار داده است و ابعاد مختلف را مقایسه کرده است. سپس روشی مناسب برای دورکاری در کشور پیشنهاد داده است
2
2008
جانسون
مدیریت تصمیمات رد خلاقیت
با استفاده از مدلIDM پذیرش دورکاری در وزارت دفاع امریکا را مورد بررسی قرار داده است و تامین تکنولوژی و منابع را از عوامل مهم در پذیرش دورکاری برشمرده است .در این پژوهش بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل انتشار نواوری مورد بررسی قرار گرفته است .
3
2009
شریت و همکاران
امکان بکارگیری کارکنان مسن تر به عنوان دورکار
دورکاری تاثیر مثبت بر بهره وری و کیفیت دارد وجهه شرکت را متمایز میکند . همچنین مهمترین چالش دورکاری از دست دادن کنترل و کاهش مدیریت است. کارکنان قدیمی تر چون کارایی و اعتماد به نفس بالاتری در انجام کار از راه دور دارند، برای دورکاری مناسب تر هستند.
4
2008
مارتینز
پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر
تعهدات منابع انسانی هرچه بیشتر باشد فرد منافع شخصی بیشتری داشته و دورکاری مورد پذیرش قرار می گیرد
5
2009
مایو و پوستر و کریستینا
چرا برخی شرکتها دورکاری را می پذیرند و برخی نه
سن و سایز شرکت وهمچنین میزان احساس استقلال در هنگام دورکاری بر درک از مفید بودن و در نهایت بر پذیرش دورکاری موثر است .
6
2007
تسکین و ادوارد
امکان سنجی دورکاری و محدودیت های آن
از مهمترین نتایج دورکاری دستیابی به استقلال بیشتر است که مهمترین فاکتور مورد پذیرش واقع شدن دورکاری است
7
1998
هیگا
دورکاری در ژاپن : پذیرش و پیاده سازی
پذیرش دورکاری در نوع مشاغل مختلف متفاوت بوده و به سازگاری آن نوع شغل و نحوه انجام دادن آن بستگی دارد .
8
2009
پیترزینگ
تفاوت فرهنگی در دورکاری
در بین فرهنگ های مختلف پذیرش دورکاری متفاوت است .
9
1998
کلارک
تصمیم به دورکاری
تصمیم به دورکاری را با استفاده از مدل پذیرش فناوری و مدل رفتاربرنامه ریزی شده مورد بررسی قرار داده است .
10
2004
چون لینگ سیا
تاثیر محیط بر تمایل به توافقات کاری غیر متمرکز (از کلمه دورکاری به این شکل استفاده کرده است)
مدلی ارائه داده است که متغییر های وابسته ان درک از مزایای دورکاری / درک از سازگاری / درک از پیچیدگی است . و در این مدل تاثیر محیط به شکل دوو مولفه پیچیدگی محیط و متغییر بودن محیط امده است و این دو متغییر مستقل بر سه متغییر وابسته تاثیر می گذارند .یعنی هرچه محیط پیچیده تر و متغییر تر باشد درک از مزایای دورکاری / درک از پیچیدگی / سازگاری بیشتر بوده و در نتیجه تمایل به دورکاری بیشتر است .
11
1997
شین
مدل پذیرش دورکاری برای سازمان
دورکاری رادر چهار مرحله ابتدایی / پذیرش / پیاده سازی و سازمانی کردن دورکاری مدل کرده است .به گونه ای که نهایت کارایی از دورکاری حاصل شود . در این مدل فاکتور های مشوق دورکاری از فاکتور فشار های محیط خارجی بر سازمان و فرصت های حاصل بر سازمان ناشی میشود و همچنین یکسری مزایای بالقوه دورکاری منجر به تمایل به دورکاری میشود. از طرفی درجه حمایت مدیر از دورکاری بر پذیرش دورکاری موثر است .
12
1999
هرینگتون و راپل
دورکاری : آزمون اعتماد ، ارزش و مزایای آن
پذیرش دورکاری را مدل کرده است و چها ر مولفه مستقل را بر پذیرش دورکاری موثر برشمرده است. این مولفه ها شامل : اعتماد ، فرهنگ ( نظر افراد گروه ، منطق خود فرد ، نظر همکاران ) ،سازگاری و درک از مزایای دورکاری
13
2005
نلسون اولی
بررسی پذیرش دورکاری در مالزی
به بررسی دورکاری در مالزی پرداخته و از مهمترین فاکتور های تاثیر گذار به مولفه فرهنگ در پذیرش دورکاری پرداخته است .
14
1997
محمد خلیفه
جمشید اعتضادی
دورکاری
مطالعه ای از منظر تفکرات کارکنان
.در مدلی که این دو پژوهشگر ارائه داده اند دورکاری بر 5 فاکتور تاثیر مثبت و بر دوفاکتور تاثیر منفی دارد :
تاثیر مثبت بر وجهه شرکت ،‌کیفیت زندگی ،‌جامعه و محیط همچنین تاثیر مثبت بر بهره وری از نتایج دورکاری بوده است . هرچند که با دورکاری مسئله ارتقا شغلی کارکنان و مدیریت و کنترل آنها با چالش هایی روبرواست .
15
2011
لیلیان منز و همکاران
کار منعطف و کارایی
مطالعه مروری بر تمام پژوهش های صورت گرفته درباره دورکاری از دیتابیس های EBSCO ,Proquest,psysch Infoو ISI انجام شده است .اکثریت مطالعات درباره دورکاری در غرب اروپا وشمال آمریکا بوده است . بطورکلی مطالعات درباره دورکاری به سه دسته کلی تقسیم کرده است یک دسته عملکرد سازمانی در دورکاری را مورد توجه قرار داده اند و به موضوعات کارایی ، بهره وری و تمایلات رویگردان در دورکاری پرداخته اند .دسته دوم بهدورکاری از جنبه عملکرد فردی و بهره وری حاصل از آن و نرخ کارایی و کیفیت کار را سنجیده اند .و دسته سوم مطالعات در باب نگرش و نتایج پیاده سازی دورکاری صورت گرفته است .

خلاصه و نتیجه گیري :
در داخل کشور تحقیقات چندانی در زمینه پذیرش دورکاری انجام نشده است . بخش قابل توجهی از تحقیقات پیرامون دورکاری به ترویج دورکاری و مزایای آن اشاره دارند . در میان پژوهش های انجام شده در ارتباط با پذیرش دورکاری مقالات و پایان نامه هایی ارائه شده که مختصر خلاصه ای از آنها عنوان شد . .بطور کلی پژوهش های انجام شده درباره پذیرش دورکاری به دودسته کلی تقسیم میشود . یک دسته آنها که پذیرش را بطورکلی مورد بررسی قرار داده اند و یک یا چند فرضیه عامل را مورد بررسی قرارداده اند به عبارت دیگر بررسی پذیرش مبتنی بر مدلی ارائه نشده است بلکه با بررسی روی ادبیات موضوع به این مهم پرداخته اند و دسته دوم پژوهش هایی است که برای پذیرش دورکاری مدلی ارائه کرده اند و مدل را آزموده اند . بر اساس آنها و بر اساس ویژگی های جامعه آماری در کشور مدل پژوهش استخراج شد .

فصل چهارم

روش تحقیق

مقدمه
فصل چهارم اين طرح پژوهشي، به روش شناسی تحقيق اختصاص دارد. دستيابي به شناخت علمي ميسر نخواهد شد مگر اينكه با روش شناسي صحيح صورت پذيرد. روش شناس علمي، نظامي است از قواعد و روشهايي كه پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. روش، مجموعه شيوه ها و تدابيري است كه براي شناخت حقيقت و پرهيز از لغزش بكار گرفته مي شود. روش، لازمه دستيابي به دانش و ابزاري جهت حركت از مجهولات به معلومات است. روش علمي تحقيق، به همه مراحلي اشاره دارد كه در جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي رسيدن به يك هدف معين (كه همان دستيابي به حقيقت است) مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از روش علمي، كشف حقيقت است. تحقيق از نظر روش شناسي، كاربرد روشهاي علمي در حل يك مساله يا پاسخگويي به يك سوال مي باشد.
انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است.
برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجربه نتیجه گیری نادرست می شود. در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق ، روش های گردآوری اطلاعات و جامعه آماری پرداخته می شود و سپس پایایی و روایی ابزار سنجش مورد بررسی و روشهای آماری تحلیل داده ها بیان می گردد.
روش تحقیق

طبقه بندی های گوناگونی از انواع روش تحقیق از دیدگاه صاحب نظران انجام گرفته است. یکی از این طبقه بندی ها، طبقه بندی بر مبنای هدف و طبقه بندی بر اساس روش است. پژوهش حاضر از نظر هدف ازنوع تحقیقات کاربردی است، به این دلیل که یافته های این تحقیق و تجزیه و تحلیل آن می تواند برای حل مسایل اجرایی و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد و پس از انجام آزمون های آماری و بحث و نتیجه گیری می توان به آزمونی تجربی از بررسی پذیرش دورکاری در ایران مبتنی بر مدل پذیرش فناوری که شامل ابعاد مختلفی است دست یافت وآنها را مورد سنجش قرار داد. به عبارت دیگر هدف از انجام این تحقیق ایجاد دانشی تجربی به منظور بررسی امکان سنجی پیاده سازی دورکاری در بین سازمانهای دولتی در ایران است. همچنین تحقیق حاضر از نظر روش، از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد.
پیمایش، روشی برای بدست آوردن اطلاعات درباره دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها و یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. در تحقیقات پیمایشی جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش از افرادی که به طور منظم انتخاب شده و در گروههای نمونه دسته بندی شده اند، صورت می گیرد.

متغیرهای تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیر ها امری ضروری است.
به طور کلی متغیر های یک تحقیق را میتوان از سه منظر مختلف دسته بندی کرد که در زیر متغییر های تحقیق حاظر را در هر کدام از دیدگاه ها تقسیم بندی میکنیم.
تقسیم بندی متغیر ها براساس رابطه
در این نوع تقسیم بندی متغیر ها به متغیر مستقل و متغیر وابسته تقسیم میگردد.که متغیر وابسته خود به متغییر وابسته میانجی و وابسته نهایی تقسیم میگردد.که در زیر به توضیح آنها میپردازیم.

الف) متغیر مستقل (برون‏زا) یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر(وابسته) مشاهده شود. البته از منظری دیگری، متغیر برون‏زا (مستقل) اشاره به متغیر دارد که میزان آن بر اساس عواملی خارج از مدل مورد بررسی تعیین می‏گردد. در این تحقیق با توجه به مدل ارائه شده متغیر تمایل به استفاده از دورکاری به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق در نظر گرفته میشود.
ب)متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. این تحقیق با توجه مدل آن شامل دو نوع متغیر وایسته است.

متغیر وابسته واسطه (میانجی) این نوع متغیر ، متغیری است که در مدل هم نقش متغیر مستقل را دارد و هم نقش متغیر وابسته. به عبارت دیگر هم متغیری تاثیر گذار است و هم متغییری تاثیر پذیر. با توجه به تعریف ارائه شده و مدل تحقیق متغیر های هنجار، رفتار، کنترل رفتار درک شده را به عنوان متغیر واسطه میانجی در نظر میگیریم.

متغیر وابسته نهایی:این نوع متغیر، متغیری صرفا تاثیر پذیر بوده و از متغییر های دیگر در مدل تحقیق تاثیر میگیرد .بنابراین با توجه به تعریف و مدل ارائه شده متغیر های درک از منافع شخصی، درک از مفید بودن، درک از راحتی استفاده، سازگاری، درستی و حقانیت، ساختار و فرهنگ، درجه کارائی شخصی، در دسترس بودن منابع و شرایط تسهیل کننده فناوی به عنوان متغییر واسطه نهایی در نظر گرفته شده است.

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده

در این نوع تقسیم بندی متغییر ها بر اساس اینکه مستقیما قابل مشاهده هستند یا نه دسته بندی میشوند.بنابراین در این دسته بندی دو دسته متغیر وجود دارد:

متغیر مشاهده گر (آشکار) : این نوع متغیر ها مستقیما قابل مشاهده بوده و برای اندازه گیری آنها نیازی به شکستن آنها به ابعاد ویا گویه نیست. بنابراین این تحقیق فاقد متغیر مشاهده گر یا آشکار است. چرا که برای اندازه گیری آنها نیاز به طراحی سوال بود.

متغیر مکنون یا پنهان: در این نوع دسته بندی متغیر ها مسقیما قابل مشاهده نبوده و نمیتوان آنها را به تنهایی اندازه گیری نمود. متغیر های مکنون ممکن است برون زا یا درون زا باشند. منظور از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، تحلیل عاملی، فرهنگ سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دورکاری، تعریف مفهومی، میزان سازگاری