پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، دندانپزشکی، بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

خطي

-اهداف فرعي:
– بررسي برخي از عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي بيمه گذاران بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي
-تعيين الگوي مديريت ريسک بيمه هاي دندانپزشکي تجاري
-تعيين تعرفه گذاري خدمات بيمه هاي دندانپزشکي در کشور
1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق
الف) نياز مبرم شرکت هاي بيمه بازرگاني به ورود در بسته مکمل درماني دندانپزشکي با ضريب وزني بالا.
ب)درخواست روزافزون مشتريان بيمه به خدمات دندانپزشکي در بسته هاي بيمه هاي درمان مازاد از شرکت های بيمه، و ارائه پاسخي مناسب به اين درخواست ها.
ج)اهميت مديريت ريسک بيمه هاي مازاد دندانپزشکي در شرکت هاي بيمه تجاري و جلوگیری از زيان اين شرکت ها.
د)ارائه تعرفه مناسب با خدمات دندانپزشکي با توجه به کشش قيمتي بسيار بالاي تجهيزات و مواد اين بخش از خدمات درماني.
1-5- چهارچوب نظري تحقيق
چهارچوب نظري تحقيق، نگرش يا چشم اندازي که تمام تحقیق بر آن استوار است و در اين مرحله نسبت به رد يا پذيرش مسئله مطرح شده در فرضيات تصميم گيري مي شود.
ادبيات و چهارچوب نظري اين تحقيق با توجه به سوابق و پيشينه مطالعات گذشته در خصوص بيمه هاي دندانپزشکي و مصاحبه با تعدادي از کارشناسان اين صنعت در شرکت بيمه ايران، مي باشد. در اين تحقيق ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي به عنوان متغير وابسته است که جهت شناسايي و سنجش آن از تحقيقي که Moonkyung kate choi انجام داده و نتايج تحقيق خود را در سال 2011 در مجله Journal of Health Economic چاپ نموده استفاده شده است.
Moonkyung kate choi ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي را متغير وابسته که طبق پرسشنامه های استاندارد شده به این صورت است که اگر فرد در 12 ماه گذشته ویزیت دندانپزشکی داشته باشد به این معنی ایست که از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است. و از طرفی داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي ، داراي فرزند بودن و ويژگي هاي قابل مشاهده فرد که عبارت است از: وضعيت تاهل، جنسيت، سطح تحصيلات، و شاخص DMFT ،را به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته است.
در این تحقیق علاوه بر متغير هاي مستقل ذکر شده متغير ميزان دسترسي را با توجه به نظر متخصصان اين صنعت به متغير هاي مستقل اضافه نموديم و سپس ميزان تاثير آنها را از نظر بيمه گذاران بيمه دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران مورد سنجش قرار داديم.
در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي عوامل موثر در افزايش استفاده از خدمات دندانپزشکي در ايران بپردازيم و با معرفي آن به کارشناسان ، تصميم سازان و تصميم گيران حوزه بيمه به شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل صنعت بيمه کشور کمک کنیم.
1-6- مدل تحقيق
براي بررسي تأثير فوايد درمان دندانپزشکي از معادله مدل احتمال خطي به صورت زير استفاده شده است:
طبق تعريفي که در پرسشنامه هاي استاندارد وجود دارد استفاده از خدمات دندانپزشکي به اين صورت تعريف مي شود که فرد در 12 ماه گذشته ويزيت دندانپزشکي داشته است که در اينجا متغير وابسته ومتغيرهاي ديگر ،متغير مستقل تحقیق مي باشند.

مدل Moonkyung Kate choi 2011

تعديل شده مدل Moonkyung Kate choi 2011

1-7- فرضيات تحقيق
1 – داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
2- داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
3- ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4- ويژگي هاي قابل مشاهده بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-1 شاخص DMFT (تعداد دندان هاي پر شده، کشيده شده، پوسيده) بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-2 سن بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-3 جنسيت بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-4 سطح تحصيلات بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
5-4-وضعيت تاهل بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
1-8- متغير ها و داده ها
متغير وابسته
استفاده از خدمات دندانپزشکي
طبق پرسشنامه های استاندارد شده، به اين صورت تعريف مي شود که اگر شخص در طول 12 ماه گذشته ويزيت دندانپزشکي داشته باشد، بنابراین از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده است.
متغير هاي مستقل
-داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي: بيمه درمان شخص بيمه گذار داراي پوششهاي بيمه دندانپزشکي نيز باشد
-داراي فرزند بودن
-ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي
-سطح تحصيلات
-شاخص DMFT:
DMFT از چهار کلمه Decayed(پوسيده)، Missed(از دست داده شده به علت پوسيدگي)، Filled (پر شده)، و Teeth(دندان ها) اقتباس شده است.
-سن
– جنسيت
– وضعيت تاهل
1-9- جامعه آماري مورد مطالعه
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه از افراد يا واحدهايي که داراي حداقعل يک صفت مشترک باشند و معمولا در هر تحقیق علمي، جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که محقق مايل است صفات يا صفت هاي متغير بين واحد هاي آن را مورد مطالعه قرار دهد.
موضوع اين مطالعه از نظر قلمرو موضوعي در حيطه دانش بيمه هاي مکمل است. و بيمه گذاران بيمه دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته اند. با استعلامی که از مدیر وقت بیمه اشخاص شرکت بیمه ایران، جناب آقای دکتر ریاحی فر صورت گرفت تعداد 900000 نفر بيمه شده دندانپزشکي شرکت بيمه ايران در شهر تهران در سال 1392 جامعه آماري تحقيق حاضر تعيين شده است.
1-10- بر آورد حجم نمونه
در این تحقیق تعيين حجم نمونه از جامعه محدود صورت مي گيرد و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شده است. تعيين حجم نمونه از جامعه محدود از فرمول:

n=(NZ^2 α/2 P(1-P))/((N-1) d^2+Z^2 α/2 P(1-P) )

n=(9000000×〖1/96〗^2×0/5×0/5)/((9000000-1)×〖0/05〗^2+〖1/96〗^2×0/5×0/5)=384/111~384

384 نفر تعيين مي شود.
1-11- روش تحقيق
روش تحقيق از نظر هدف تحقيق کاربردي، و از نظر طرح تحقيق توصيفي – پيمايشي است.
1-12- ابزار گرد آوري داده‌ها
داده ها از طريق مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با افراد متخصص و از طريق پرسشنامه هاي استاندارد که بومي، شد گردآوري شده است. و براي پاسخ سؤالها از طيف ليکرت که شامل پنج گزينه بسيار زياد، زياد، متوسط، کم، بسيارکم است استفاده مي شود.
1-13- روش هاي گردآوري داده ها
در ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق مي‌پردازيم. در صورت نرمال بودن و با توجه مقياس هاي متغيرها وارد بحث آزمون هاي پارامتريک ودر غير اين صورت آزمونهاي ناپارامتريک جهت بررسي فرضيه ها استفاده خواهد شد. و از آزمون فريدمن براي رتبه بندي متغيرهاي تأثير گذار استفاده می شود.
1-14- روش تحقیق
به طور اجمالي، تحقیق حاضر از ديد روش و نوع گردآوري اطلاعات، از نوع تحقیق‌هاي توصيفي1 و پيمايشي2، به لحاظ هدف، از نوع تحقیق‌هاي کاربردي3، بر اساس زمان جمع‌آوري داده‌ها، از نوعِ تحقیق‌هاي مقطعي حائز ويژگيِ تحقیق‌هايِ زمينهيابي است. جامعه آماري تحقیق، شامل تمامي بيمه شده گان تحت پوشش بيمه هاي دندانپزشکي بیمه ایران در شهر تهران است. براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز از دو روش كتابخانه‌اي و ميداني استفاده شده است. ابزار اصلي گردآوري اطلاعات پرسشنامه4 بوده و داده‌هاي حاصل از توزيع پرسشنامه نيز، در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
1- 15- قلمرو تحقیق
قلمروهاي سه‌گانه‌ي تحقیق حاضر به ترتيب در زير معرفي و تبيين شده‌اند:
1-15-1 قلمرو موضوعي
به لحاظ مفهومي تحقیق حاضر در حوزه مديريت بيمه و ذيل مباحث بيمه تکميلي مي باشد.

1-15-2 قلمرو مکاني
به لحاظ مکاني تحقیق حاضر در بين تمامي بيمه شدگان تحت پوشش بيمه هاي دندانپزشکي بیمه ایران در شهر تهران انجام گرفته است.
1-15-3 قلمرو زماني
به لحاظ زماني، تحقیق حاضر در يک بازه شش ماهه، در سه ماه آخر سال 1391 و سه ماه اول سال 1392 انجام گرفته است.

فصل دوم
ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه
بهداشت دهان و دندان جزء حياتي و كامل از سلامت عمومي و تندرستي است كه بايد پيش شرط مراقبت از سلامت عمومي باشد (American Dental Assoceation 2006). رسيدن و حفاظت از بهداشت دهان و دندان نياز به توجه افراد، و براي كامل شدن، نياز به توجه و فعاليت زير‌ساخت‌هاي جامعه و مراقبت‌هاي حرفه‌اي دارد. (Bendall and Asubonteg 1995).
دستيابي به خدمات حرفه‌اي سلامت دهان و دندان به واسطه افراد، فرهنگ و عامل‌ سازمان‌هاي ذيربط، و وابسته به ويژگي‌هاي شخصيتي افراد، ويژگي‌هاي يك سيستم مراقبت از بهداشت دهان و دندان مثل وجود يك عامل ثالث، براي پرداخت‌ها و يا كمك به پرداخت هزينه‌ها است
(Kiyak, 1993, Manski and Gold farb, 1996; Osterberg et al., 1998).
براي ايجاد مراقبت، افراد بايد باور داشته باشند كه به آن نياز دارند. و همينطور افراد مفهوم درستي از سلامتي داشته باشند و باور داشته باشند كه مراقبت از سلامتي فردي مي‌تواند آنها را در رسيدن به اهداف سلامتي كمك كند (Kegelas 1961) که اين امر مصداق ارزش و جايگاه مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان نيز هست(Petersen and Pedersen, 1984).
با فرض اينكه بيمار مي‌تواند موضوعات فيزيكي و فرهنگي‌اش غلبه کند و تصميم به استفاده از خدمات مراقبت از دهان و دندان بگيرد، سيستم سلامت نيز بايد داراي ويژگي‌هاي مناسب براي تشويق افراد براي استفاده از خدمات مراقبت از سلامتي را داشته باشد (Daly et al., 2002).
در بين موانع استفاده از مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان مثل فقر، جهالت (كمبود آگاهي)، و كمبود منابع مالي، آخري (كمبود منابع مالي) بزرگترين مانع است (NIDCR,2008). حتي در اقتصادهاي پيشرفته منابع مالي هميشه قابل دسترس نيست و براي اطمينان فرد براي دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان به طور مناسب اختصاص داده نشده است (Nash et al., 2008). ويژگي‌هاي سيستم‌هاي مراقبت بهداشت دهان و دندان به خصوص ويژگي‌هاي مالي و بيمه نقش مهمي براي آسان كردن دسترسي به سرويس‌هاي بهداشت دهان و دندان و كم كردن هزينه‌ها بازي مي‌كنند.
افزايش سيستم‌هايي كه حق بيمه مردم را جمع‌آوري مي‌كنند و تحت تعهد يك شركت كه موافقت مي‌كند، مقدار معيني از زيان‌هاي پيش‌بيني نشده مردم را تأمين كند. حق بيمه تعداد زيادي از افراد كه جمع‌آوري شد اساساً زيان‌هاي افراد را پشتيباني مي‌كند (Praiss et al., 1978). مفهوم ريسك و غيرقابل پيش‌بيني بودن كمتر ، بيماري‌هاي دهان و دندان باعث مي شود بيمه دندانپزشكي با مدل كلاسيك بيمه متفاوت ‌شود. (Evans and Williamson, 1978). البته به جز اتفاقاتي كه در تصادفات مي‌افتد و همينطور بعضي از عفونت‌هاي دنداني كه شايع و متداول هستند و نياز به مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان دارند که كم و بيش قابل پيش‌بيني هستند (Feldstein, 1973; 2004). به دليل اين عوامل، بيمه دندانپزشكي بيشتر به عنوان يك سيستم بودجه‌بندي، تا يك سيستم محافظتي در مقابل حوادث مصيبت‌بار و غيرقابل پيش‌بيني شناخته شده است. (zatz et al., 1987; Feldstein 1973; 2004) بنابراين بهترين راه اين است كه بيمه دندانپزشكي را به عنوان يك تصميم سودمندي كه تا اندازه‌اي بيمه و تا اندازه‌اي پيش پرداخت و مقدار زيادي از آن به صورت تخفيف است شناخته شود (Manski, 2001).
ايران به عنوان يك كشور با درآمد متوسط پايين و صادركننده نفت و با جمعيتي حدود 75 ميليون نفر و از نظر بزرگي ششمين كشور در آسيا است. از كل جمعيت ايران 12 درصد ساكن تهران (حدود 5/8 ميليون در سال 2011) و بزرگترين شهر در كشور با بالاترين نرخ شاغلين و با حدود 28 درصد جمعيت تحصيل كرده با مدرك آكادميك يا تحصيل كرده در دانشگاهها و دانشكده‌ها (SCI 2011).
ايران با يك سيستم بهداشت دهان و دندان در حال رشد، و كلينيك‌هاي دندانپزشكي كه توسط دولت به وجو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد دندانپزشک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق فرانسه، جبران خسارت، مفهوم وجود