پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

است؟
17
4/4
47
2/12
69
18
174
3/45
77
1/20
64/3
تا چه حد ميزان آگهي در مورد مراکز ارائه دهندۀ خدمات دندانپزشکي در دسترس ،بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
6
6/1
17
4/4
39
2/10
155
4/40
167
5/43
2/4
جمع کل

87/3
با توجه به جدول 4-9 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤال مربوط به متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي چگونه است. بيشترين ميانگين مربوط به گويه ” تا چه حد ميزان آگهي در مورد مراکز ارائه دهندۀ خدمات دندانپزشکي در دسترس ،بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 2/4 نشان دهنده آن است كه بسيار زياد ميزان آگهي در مورد مراکز ارائه دهندۀ خدمات دندانپزشکي در دسترس ،بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است و كمترين ميانگين مربوط به گويه ” تا چه حد کارآمد بودن خدمات در دسترس بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 54/3 نشان دهنده آن است كه در حد متوسط کارآمد بودن خدمات در دسترس بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است.
4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT

جدول 4-10توزيع سؤالات متغير شاخص DMFT
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

تا چه حد تعداد دندان هاي پر شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
19
9/4
33
6/8
55
3/14
153
8/39
124
3/32
86/3
تا چه حد تعداد دندان هاي کشيده شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
6
6/1
9
3/2
16
2/4
140
5/36
213
5/55
42/4
تا چه حد تعداد دندان هاي پوسيده شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
11
9/2
17
4/4
24
2/6
151
3/39
181
1/47
23/4

17/4

با توجه به جدول 4-10 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير شاخص DMFT چگونه است. بيشترين ميانگين مربوط به گويه ” تا چه حد تعداد دندان هاي کشيده شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 42/4 است و به اين معنا است بسيار زياد تعداد دندان هاي کشيده شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است و کمترين ميانگين مربوط به سؤال ” تا چه حد تعداد دندان هاي پر شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 86/3 است که اين بدان معنا است كه نسبتاً زياد تعداد دندان هاي پر شده شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است.

4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن
جدول 4-11 توزيع سؤالات متغير سن
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

سن شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است ؟
27
7
52
5/13
54
1/14
124
3/32
127
1/33
71/3

با توجه به جدول 4-11 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير سن چگونه است. گويه ” سن شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است ؟” با ميانگين 71/3 نشان دهنده آن است كه سن نسبتاً زياد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت
جدول 4-12 توزيع سؤالات متغير جنسيت
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

جنسيت شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است ؟
42
9/10
70
2/18
83
6/21
115
9/29
74
3/19
28/3

با توجه به جدول 4-12 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير جنسيت چگونه است. گويه ” جنسيت شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است ؟” با ميانگين 28/3 نشان دهنده آن است كه جنسيت در حد متوسط بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات
جدول 4-13 توزيع سؤالات متغير سطح تحصيلات
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

سطح تحصيلات شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
28
3/7
37
6/9
74
3/19
134
9/34
111
9/28
68/3

با توجه به جدول 4-13 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير سطح تحصيلات چگونه است. گويه ” سطح تحصيلات شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است ؟” با ميانگين 68/3 نشان دهنده آن است كه سطح تحصيلات در حد نسبتاً زياد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل)
جدول 4-14 توزيع سؤالات متغير وضعيت تاهل بيمه گذار
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
28
3/7
67
4/17
104
1/27
107
9/27
78
3/20
36/3

با توجه به جدول 4-14 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) چگونه است. گويه ” وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است ؟” با ميانگين 36/3 نشان دهنده آن است كه وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل) در حد نسبتاً زياد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-3-آمار استنباطي
دراين بخش جهت بررسي فرضيه هاي تحقیق پس از کمي سازي و جمع بندي امتياز پاسخ سؤالات مربوط به هر سؤال تحقیقي به بررسي فرضيات پرداخته شده است. به کمک آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن توزيع متغير هاي مورد بررسي مي پردازيم.در آزمون كلموگروف اسميرنوف فرض صفر برابر است با نرمال بودن توزيع متغير مورد نظر. در صورتي كه سطح معني داري آزمون كمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد شده و توزيع متغير نرمال نيست. در صورتي كه توزيع متغيرهاي مورد نظر نرمال باشد از آزمون‌هاي پارامتريك جهت بررسي فرضيه‌ها استفاده شود در غير اين صورت از آزمون هاي ناپارامتريك جهت بررسي فرضيه‌ها استفاده مي‌كنيم. براي انجام آزمون کلموگروف اسميرنوف کميت هاي زير را محاسبه مي کنيم:
D_n^+=sup⁡{F_o (x_i )-F_e (x_i )}
D_n^-=sup⁡{F_e (x_i )-F_o (x_i )}
D_n=Max⁡{D_n^+,D_n^- }
F_e (x_i ) فراواني تجمعي نسبي مشاهده iام
F_e (x_i ) مقدار تابع توزيع مفروض براي مشاهده iام
آزمون t يک جامعه42 به بررسي تأثير يک متغير بر متغير ديگر مي پردازد. در صورتي که سطح معني داري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد شده و متغير مورد نظر اثرگذار است. اين آزمون براي متغيرهاي کمي به کار مي رود و در مواردي براي تشخيص تأثير يا عدم تأثير يک متغير (ها) در وضعيت مورد بررسي استفاده مي شود. x ̅برابر ميانگين نمونه ، μ_0 برابر عدد 3 به معني خنثي (متوسط) و S_x ̅ برابر انحراف استاندارد نمونه مي باشد.
t=( x ̅-μ_0)/S_x ̅

در صورتي که نرمال نباشد از آزمون ناپارامتري دوجمله اي43 استفاده مي نماييم. اين آزمون گاهي آزمون نسبت نيز ناميده مي شود و زماني به کار مي رود که مي خواهيم نسبت خاصي را در جامعه بسنجيم. اين آزمون معادل ناپارامتري آزمون ميانگين يک جامعه است. در اين تحقيق فرض بر اين است که افراد در دو گروه با نمره کمتر از 3 و بيشتر از 3 دسته بندي مي شوند و افراد با نمره بيشتر از 3 عامل مورد نظر را موثر مي دانند.
نمره گذاري هر گزينه به شرح ذيل است :
بسيار زياد 5 زياد 4 متوسط 3 کم 2 بسيارکم 1
با کمک آزمون فريدمن متغيرها را رتبه بندي مي کنيم.فرض صفر در اين آزمون عبارت است از يکسان بودن اولويت ها و فرص مقابل عبارت است از عدم برابري اولويت ها(مومني107،1389).. در صورتي که سطح معني داري آزمون کمتر از 0.05 باشد ، فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان شاخص ها را بر اساس ميانگين رتبه (Mean Rank) رتبه بندي نمود.
4-3-1- بررسي توزيع متغيرها
در اين قسمت ابتدا به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها مي‌پردازيم.
فرض صفر آزمون عبارت است از: نرمال بودن توزيع متغير ها
فرض مقابل عبارت است از : عدم نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي
در صورتي كه سطح معني داري آزمون كمتر از 05/0 باشد فرض صفر را رد كرده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت توزيع داده‌ها نرمال نيست. در صورتي كه سطح معني داري آزمون بيشتر از 05/0 باشد فرض صفر را مي‌پذيريم و توزيع داده‌ها نرمال است.
جدول 4-15 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
متغير
آماره z
سطح معني‌داري(sig)
نتيجه
داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي
87/0
436/0
sig 0.05 پذيرش فرض صفر- توزيع متغير نرمال است.
داراي فرزند بودن بيمه گذار
081/1
254/0
sig 0.05 پذيرش فرض صفر- توزيع متغير نرمال است.
ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي
246/1
089/0
sig 0.05 پذيرش فرض صفر- توزيع متغير نرمال است.
شاخص DMFT
213/1
092/0
sig 0.05 پذيرش فرض صفر- توزيع متغير نرمال است.
تأثير سن بيمه گذار از نظر پاسخ دهنده ها
038/4
000/0
sig 0.05 رد فرض صفر- توزيع متغير نرمال نيست.
تأثير جنسيت بيمه گذار از نظر پاسخ دهند ها
102/3
000/0
sig 0.05 رد فرض صفر- توزيع متغير نرمال نيست.
تأثير سطح تحصيلات بيمه گذار از نظر پاسخ دهنده ها
24/4
000/0
sig 0.05 رد فرض صفر- توزيع متغير نرمال نيست.
تأثير وضعيت تاهل از نظر پاسخ دهنده ها
946/2
000/0
sig 0.05 رد فرض صفر- توزيع متغير نرمال نيست.

با توجه به جدول 4-15 از آنجا كه سطح معني داري آزمون نرمال بودن متغيرهاي داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي، داراي فرزند بودن بيمه گذار، ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي و شاخص DMFT بيشتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر را رد نکرده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت توزيع متغيرها نرمال است. سطح معني داري ساير متغيرها كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر را رد کرده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت توزيع متغيرها نرمال نيست.
4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق
جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق از آزمون t يك جامعه و آزمون دوجمله اي استفاده مي نماييم.
4-3-2-1- فرضيه اول
” داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.”
فرض صفر (H_0): داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذاربر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون t يك جامعه استفاده مي نماييم.
در آزمون t يك جامعه عدد 3 را به عنوان عدد خنثي در نظر مي گيريم. با توجه به كدگذاري ميانگين کمتر از عدد 3 (عدم تأثير) و بيشتر از 3 (تأثير) تعريف مي شود. با توجه به جدول 4-15 مشاهده مي شود مقدار آماره t برابر 99/23 و سطح معني داري آزمون 000/0 مي باشد. مقدار سطح معني داري آزمون از 05/0 کمتر است بنابراين فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 95%مي توان گفت داشتن پوشش‌هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذاربر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد و فرضيه تاييد مي گردد.

جدول 4-16 آزمون t متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي
متغير
تعداد
ميانگين
آماره t
درجه آزادي
سطح معني داري
فاصله اطمينان 95%
نتيجه

حد بالا
حد پايين

داشتن پوشش هاي بيمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک