پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

سازي، از آزمون‌هاي آماري براي بررسي فرضيه ها استفاده شده است.
شايان ذکراست که فصل حاضر در دو بخش زيرارائه شده است:
بخش اول:توصيف داده ها با استفاده از آمار توصيفي(جداول فراواني و رسم نمودار)
بخش دوم:بررسي فرضيه ها با استفاده از آمار استنباطي (آزمون هاي آماري)
4-2 آمار توصيفي
در اين نوع تجزيه و تحليل ، تحقیقگر داده هاي جمع آوري شده را با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، خلاصه و طبقه بندي مي کند. درسطح توصيفي از شاخص هاي فراواني( فراواني ،درصد فراواني،درصد تراكمي و … ) استفاده شده است. در خصوص بررسي سؤالات پرسشنامه با توجه به کد گذاري انجام شده (بسيار زياد 5 ، زياد 4، متوسط 3، كم 2، بسيار كم 1) ميانگين پاسخگويي هر چه به عدد 5 نزديکتر باشد مي توان نتيجه گرفت افراد عامل مطرح شده در آن سؤال را بسيار زياد موثر مي‌دانند و هرچه ميانگين به يک نزديک باشد، نشان دهنده اين است كه افراد عامل مطرح شده در آن سؤال را بسيار كم موثر مي‌دانند. ميانگين در بازه 1-3/2 کم، 31/2- 7/3 متوسط و 71/3-5 زياد ارزيابي ميگردد.
4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن
جدول 4-1 بررسي متغير سن
ميانگين
ميانه
مد
انحراف معيار
كمترين مقدار
بيشترين مقدار
45/36
5/33
33
47/4
22
52

در جدول 4-1 به بررسي آماره هاي توصيفي ، ميانگين، ميانه، مد، انحراف معيار، کمترين و بيشترين مقدار براي متغير سن پرداخته شده است. ميانگين متغير سن عبارت است از مجموع سن هر فرد تقسيم بر حجم نمونه.
X ̅=(∑▒x_i )/384
که در آن x_i عبارت است از سن هر فرد. ميانگين سن برابر 45/36 سال است.
ميانه عبارت است از مقداري که در صورت مرتب کردن داده ها، در وسط قرار مي گيرد، به عبارتي ميانه مقداري است که 50% داده هاي جامعه کمتر از آن و 50% بيشتر از آن هستند.در بررسي متغير سن ميانه عبارت است از 5/33 سال.
مد عبارت است از مقداري كه بيشترين فراواني را دارد، در بررسي متغير سن مد عبارت است از 33 سال.
انحراف معيار شاخصي است از پراکندگي داده ها و همان جذر واريانس مي باشد.
s= √(s^2 )
در بررسي متغير سن انحراف معيار برابر است با 47/4 سال.
آماره هاي توصيفي کمترين و بيشترين مقدار به بررسي کمترين و بيشترين سن افراد نمونه مي پردازد. كمترين سن برابر 22 سال و بيشترين سن برابر 51 سال مي باشد.
4-2-2- تفکيک نمونه بر حسب متغير جنسيت
جدول 4-2 بررسي توزيع فراواني متغير جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
زن
186
4/48
مرد
198
6/51
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-2 مشاهده مي شود، 186 نفر (4/48%) از افراد نمونه زن و 198 نفر (6/51%) مرد مي باشند. با توجه به جدول مشاهده مي شود بيشترين فراواني مربوط به جنسيت مذكر است.

نمودار 4-1 توزيع فراواني متغير جنسيت
4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل
جدول 4-3 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل
وضعيت تاهل
فراواني
درصد فراواني
مجرد
149
8/38
متاهل
235
2/61
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-3 مشاهده مي شود، 149 نفر (8/38%) از افراد نمونه مجرد و 235 نفر (2/61%) متاهل مي باشند. با توجه به جدول مشاهده مي شود بيشترين فراواني مربوط به افراد متاهل است.

نمودار 4-2 توزيع فراواني متغير وضعيت تأهل

4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات
جدول 4-4 بررسي توزيع فراواني متغير تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
ديپلم و زيرديپلم
39
1/10
فوق ديپلم
112
2/29
ليسانس
177
1/46
فوق ليسانس و بالاتر
56
6/14
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-4 مشاهده مي شود، 39 نفر (1/10%) از افراد نمونه داراي تحصيلات ديپلم و زير ديپلم هستند، 112 نفر (2/29%) از افراد نمونه داراي تحصيلات در سطح فوق ديپلم هستند ، 177 نفر (1/46%) ليسانس، 56 نفر (6/14%) داراي تحصيلات در مقطع کارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند. با توجه به جدول مشاهده مي شود بيشترين فراواني مربوط به سطح تحصيلات کارشناسي است و کمترين فراواني مربوط به سطح تحصيلات ديپلم و زيرديپلم مي باشد.

نمودار 4-3 توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات

4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار
جدول 4-5 بررسي توزيع فراواني تعداد افراد خانوار
تعداد افراد خانوار
فراواني
درصد فراواني
3 نفر و كمتر
86
4/22
4-6 نفر
200
1/52
بيشتر از 6 نفر
98
5/25
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-5 مشاهده مي شود، 86 نفر (4/22%) از افراد نمونه تعداد افراد خانواده‌شان 3 نفر و كمتر از 3 نفر است، 200 نفر (1/52%) از افراد نمونه 4-6 نفر و 98 نفر (5/25%) افراد نمونه تعداد افراد خانواده‌شان بيشتر از 6 نفر است. با توجه به جدول مشاهده مي شود بيشترين فراواني مربوط به رده 4-6 نفر است و کمترين فراواني مربوط به رده 3 نفر و كمتر مي باشد.

نمودار 4-4 توزيع فراواني متغير تعداد افراد خانوار

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي
جدول 4-6 بررسي توزيع فراواني زمان ويزيت دندانپزشکي
زمان ويزيت دندانپزشکي
فراواني
درصد فراواني
6 ماه يا کمتر
144
5/37
بيش از 6 ماه اما کمتر از يکسال گذشته
240
5/62
جمع
384
100

با توجه به جدول 4-6 مشاهده مي شود، 144 نفر (5/37%) از افراد نمونه تعداد افراد 6 ماه يا کمتر ويزيت دندانپزشکي داشته اند ، 240 نفر (5/62%) بيش از 6 ماه اما کمتر از يکسال گذشته ويزيت دندانپزشکي داشته اند.

نمودار 4-5 توزيع فراواني متغير زمان ويزيت دندانپزشكي

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار

جدول 4-7 توزيع سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

تا چه حد موارد تحت پوشش بيمه نامه دندانپزشکي شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
17
4/4
21
5/5
27
7
153
8/39
166
2/43
12/4
تا چه حد آگاهي شما در مورد پوشش هاي بيمه نامه دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
21
5/5
38
9/9
45
7/11
136
4/35
144
5/37
9/3
تا چه حد سقف تعهدات پوشش هاي بيمه نامه دندانپزشکي (طبق تعرفه خدمات دندانپزشکي شرکت سهامي ايران)، بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
18
7/4
40
4/10
63
4/16
140
5/36
123
32
81/3
تا چه حد نوع پوشش هاي بيمه نامه دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
18
7/4
35
1/9
55
3/14
159
4/41
117
5/30
84/3
پرداخت خسارت پوشش درمان بيمه دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
19
9/4
38
9/9
45
7/11
169
44
113
4/29
83/3
تفاوت‌ميزان‌هزينه‌هايي‌که‌پرداخت‌کرديدوميزان‌پرداخت‌هايي‌که‌به دليل پوشش بيمه دندانپزشکي انجام مي شود،تا چه حدبر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
26
8/6
30
8/7
77
1/20
143
2/37
108
1/28
72/3
نحوه رسيدگي به تسويه خسارات درمان دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
31
1/8
53
8/13
54
1/14
123
32
123
32
66/3
ميزان حق بيمه پرداختي بابت پوشش خدمات دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
23
6
35
1/9
104
1/27
137
7/35
85
1/22
59/3
قسطي بودن پرداخت حق بيمه تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
34
9/8
43
2/11
46
12
175
6/45
86
4/22
61/3
وضعيت پوشش هاي دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
18
7/4
41
7/10
66
2/17
161
9/41
98
5/25
73/3
ميزان تخفيف هاي بيمه نامه دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
11
9/2
31
1/8
41
7/10
159
4/41
142
37
02/4
ميزان فرانشيز بيمه نامه دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
40
4/10
45
7/11
59
4/15
113
4/29
127
1/33
63/3

جمع کل

79/3
با توجه به جدول 4-7 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار چگونه است. بيشترين ميانگين مربوط به گويه ” تا چه حد موارد تحت پوشش بيمه نامه دندانپزشکي شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 12/4 است و به اين معنا است که موارد در سطح بسيار زياد موارد تحت پوشش بيمه نامه دندانپزشکي شما بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است و کمترين ميانگين مربوط به سؤال ” ميزان حق بيمه پرداختي بابت پوشش خدمات دندانپزشکي تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 59/3 است و به اين بدان معنا است که ميزان حق بيمه پرداختي بابت پوشش خدمات دندانپزشکي در حد متوسط بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است.
4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار
جدول 4-8 توزيع سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

داراي فرزند بودن شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
24
2/6
37
6/9
86
4/22
138
9/35
99
8/25
65/3
تعداد فرزندان شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
22
7/5
25
5/6
38
9/9
192
50
107
9/27
88/3
کل

76/3

با توجه به جدول 4-8 مشاهده مي شود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالات متغير تأثير داراي فرزند بودن بيمه گذار چگونه است. بيشترين ميانگين مربوط به سؤال ” تعداد فرزندان شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 88/3 است و به اين معنا است که تعداد فرزندان زياد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است و کمترين ميانگين مربوط به سؤال ” داراي فرزند بودن شما تا چه حد بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟” با ميانگين 65/3 است که اين بدان معنا است كه داراي فرزند بودن در حد متوسط بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است.

4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي

جدول 4-9 توزيع سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي
سؤالات
بسيار کم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين

فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد
فراواني
درصد

تا چه حد قابليت دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
11
9/2
15
9/3
37
6/9
181
1/47
140
5/36
1/4
تا چه حد سهولت استفاده از خدمات دندانپزشکي در دسترس بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
8
½
23
6
46
12
164
7/42
143
2/37
07/4
تا چه حد کارآمد بودن خدمات در دسترس بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
28
3/7
54
1/14
78
3/20
131
1/34
93
2/24
54/3
تا چه حد سرعت ارائه خدمات مناسب در دسترس بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
12
1/3
36
4/6
72
8/18
164
7/42
100
26
79/3
تا چه حد خدمات با کيفيت در دسترس ارائه شده توسط مراکز دندانپزشکي مشخص شده، بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است؟
12
1/3
29
6/7
74
3/19
181
1/47
88
9/22
79/3
تا چه حد بهبود مداوم خدمات در دسترس بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، فضای مجازی، منافی عفت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک