پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، خدمات درمانی، شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

76
80
86
92
97
103
108
113
118
123
127
132
136
140
144
148
152
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
10
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
59
63
66
70
73
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

در اين روش ابتدا جامعه را طبقه بندي مي کنند و سپس نمونه اي تصادفي از هر طبقه انتخاب مي نمايند. دلايل استفاده از نمونه گيري تصادفی طبقه بندي شده اين است که اول اينکه : براي هر طبقه نمونه اي به حجم مناسب در نظر مي گيرند، دوم: تخمين دقيق تري از پارامترهاي جامعه را نسبت به ساير نمونه گيري ها ارائه مي دهد (رنجبران، 1385،380). در انجام اين تحقیق از روشهاي نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شد. در جدول (3-2) حجم جامعه در هر شعبه خدمات درمانی شرکت بیمه ایران (تعدادمشتريان هر بخش)، و چگونگي نسبت اين گروه ها و تعداد نمونه ارائه شده است. در واقع براي نمونه گيري ابتدا جامعه را طبقه بندي كرده و سپس نمونه اي تصادفي از هر طبقه انتخاب نموديم.(ضمیمه شماره 1)

جدول (3-2) حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از نمايندگي هاي بيمه ايران
بخش
مركز شهر تهران
شمال شهر تهران
شرق شهر تهران
غرب شهر تهران
جنوب شهر تهران
مجموع
تعداد شعب خدمات درماني شرکت بيمه ايران در هر بخش
10
2
4
2
2
20
% شعب بیمه خدمات درمانی در هر بخش
50%
10%
20%
10%
10%
100%
تعداد نمونه پخش شده در هر بخش
192
38
78
38
38
384

3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات
براي اجراي هر نوع مطالعه تحقيقي، داده هايي جمع آوري مي شود که با استفاده از آنها فرضيه ها مورد آزمايش قرار مي گيرند. براي جمع آوري داده ها، ابزار و شيوه هاي متعدد وجود دارد که هر کدام از آن داده ها را با روش هاي مشخصي از نظر کمي و کيفي توصيف کرده و براي نوع معيني از داده ها مناسب هستند و هر يک داراي نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود ميباشند(صادقي،1387،97)
3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع
براي استفاده از کتابها و نوشته ها به مراکز دانشگاهي و کتابخانه ها از جمله دانشکده مديريت دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، بيمه مرکزي ايران، تحقیقکده بيمه مراجعه شد. با توجه به نوع و روش تحقيق، عمده ترين شيوه جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق، پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارک بوده است.
3-6-1 پرسشنامه
پرسشنامه عبارت است از مجموعه اي از سؤالات که به صورت باز يا بسته(داراي مقياس) طراحي شده است تا وضعيت نگرش افراد نسبت به يک واقعيت را از آن طريق ارزيابي کرد. (خاکي،1378،277)
پرسشنامه يک نوع فرم تحقيقاتي است که پاسخ دهندگان از طريق آنها به پرسش هايي پاسخ داده و يا واکنش خود را در برابر مطالب نوشته شده ابراز مي کنند.
پرسشنامه تحقيق حاضر زير نظر اساتيد محترم راهنما و مشاور به صورت زير طرح ريزي گرديده است. پرسشنامه حاوي 29 سؤال سؤال بوده که گويه هاي پرسشنامه مورد استفاده بر اساس مقياس پنج گزينه اي ليکرت در جدول 1-3 ارائه شده است.(ضمیمه شماره 2)
جدول 3-3- طيف پنجگانه ليکرت
شكل كلي
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
امتيازبندي
5
4
3
2
1

متغيير

شماره سؤال
داشتن پوشش هاي دندانپزشکي

13-2
داراي فرزند بودن

15-14
ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي

22-16
شاخص DMFT

25-23
سن

26
جنسيت

27
سطح تحصيلات

28
وضعيت تاهل

29
3-7- روايي پرسشنامه
منظور از روايي اين است که محتوي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار دقيقا، متغيير ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. يعني اينکه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينکه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغييرها در محتوي ابزار حذف نشده باشد يا به عبارت ديگر عين واقعيت را به خوبي نشان دهد.(حافظ نيا،1377،131)
در طراحي پرسشنامه تحقيق حاضر، تلاش شد تا از سؤالات مبهم و نامربوط پرهيز شود و سؤالات روشن و قابل فهم باشند ودر تدوين آن واقعيات موجود در محيط کار، مفاهيم و نظريه هاي مرتبط با موضوع و اهداف و فرضيات تحقيق توجه شود. پس از جمع آوري داده ها و کسب نظرات مديران و کارشناسان ارشد در زمينه بيمه دندانپزشکي، روايي و پايايي پرسشنامه محقق گرديد.
3-8- پايايي پرسشنامه
مقصود آن است که ابزار اندازه گيري را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم، نتايج حاصل نزديک به هم باشد. براي اندازه گيري پايايي از شاخصي به نام «ضريب پايايي» استفاده مي کنيم. و اندازه آن معمولا بين صفر تا يک تغيير مي کند.ضريب صفر به معني عدم پايايي و ضريب يک، پايايي کامل مي باشد.(خاکي،245،1379)
براي تعيين پايايي پرسشنامه معمولا از آلفاي کرانباخ40 استفاده مي شود.
آلفاي کرنباخ يک ضريب است که ميزان همبستگي مثبت اعضاي يک مجموعه را با هم منعکس مي کند، آلفاي کرنباخ بر حسب ميانگين همبستگي داخلي ميان پرسش هايي که يک مفهوم را مي سنجد، محاسبه مي شود و هر قدر آلفاي کرنباخ به عدد يک نزديکتر باشد اعتبار سازگاري دروني بيشتر است.(صائب و شيرازي،1380،381)
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفاي كرون باخ استفاده گرديد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني
ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود.
براي محاسبه ضريب آلفاي كرون باخ، ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر يك از سؤال‌هاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه نمود.
فرمول آن عبارت است از :

كه در آن:
J = تعداد زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه يا آزمون
= واريانس سؤال i اُم پرسشنامه يا آزمون
= واريانس کل پرسشنامه يا آزمون
مي باشد را محاسبه كرد.
3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه
در صورتي که مقدار آلفاي کرونباخ از 7/0 بيشتر باشد مي توان گفت سؤالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافي برخوردار است و هماهنگي سؤالات يکسان مي باشد.
جدول3-4: بررسي پايايي پرسشنامه
متغير
تعداد گويه
مقدار آلفاي كرونباخ
كل پرسشنامه
29
819/0
داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي
12
803/0
داراي فرزند بودن بيمه گذار
2
721/0
ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي
7
764/0

با توجه به جدول مقابل مشاهده مي شود متغيرها و پرسشنامه داراي آلفاي بيشتر از 7/0 مي باشند بنابراين مي توان نتيجه گرفت سؤالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافي برخوردار است و هماهنگي سؤالات يکسان مي باشد.
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها
گام بعدي در تحقيق جهت نتيجه گيري درست و مناسب تجزيه و تحليل داده ها مي باشد. داده هاي جمع آوري شده بايد دسته بندي شده و در نرم افزار هاي مورد نظر وارد گشته و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
بطور کلي مي توان گفت که در تجزيه و تحليل داده ها يک بعد کمي وجود دارد که آن محاسبات آماري خاص است و يک بعد کيفي، که آن تحليل ها، استدلال ها و استنتاجي است که بر نتايج محاسبات آماري صورت مي پذيرد تا بتوان در نهايت آن را به جامعه آماري تعميم داد.(خاکي،160،1387) شيوه تجزيه و تحليل کمي که به شيوه تجزيه و تحليل آماري نيز شهرت دارد. در موارد اطلاعات و داده هاي کمي بکار مي رود، که دو شکل توصيفي و استنباطي انجام مي گيرد.(حافظ نيا،1377،203)
در تجزيه و تحليل توصيفي تحقیقگر داده هاي جمع آوري شده را با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي خلاصه و طبقه بندي مي کند. به عبارت ديگر در تجزيه و تحليل توصيفي، تحقیقگر ابتدا داده هاي جمع آوري شده را با تهيه و تنظيم جداول توزيع فراواني خلاصه مي کند و سپس به کمک نمودار آنها نمايش مي شود و سرانجام با استفاده از ساير شاخص هاي آمار توصيفي آنها را خلاصه مي کند.(خاکي،327،1388) در اين تحقيق ما از اين روش براي نشان دادن قسمت اول و پرسشنامه يعني نمايش مشخصات استفاده کرده ايم.
در تحليل هاي آماري استنباطي همواره نظر بر اين است که نتايج حاصل از مطالعه گروه کوچکي به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعميم داده شود.(حافظ نيا،1377،208) براي بخش دوم پرسشنامه ازاين روش استفاده شده است.
فرضيه يا سؤالات تحقيق راه و روش تحليل داده ها را تعيين مي کنند. در اين پايان نامه با توجه به سؤالات تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها در ابتدا از آزمون کرموگرف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن، براي بررسي فرضيه هايي که نرمال بودن و با توجه به نوع مقياس متغيرها از آزمون t استفاده شده است. براي فرضيه هايي که نرمال نبودن و همينطور با توجه به نوع مقياس متغيرها از آزمون دوجمله اي استفاده شده است.
و در يافته هاي جانبي تحقيق از آزمون کاي دو پيرسون براي بررسي متغيرهاي تأثير گذار بر ميزن استفاده از خدمات دندانپزشکي که در ابتداي پرسشنامه پرسيده شده، استفاده شده است.و در آخر از آزمون فريدمن براي رتبه بندي متغيرهايي که بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي تأثير داشته است استفاده مي شود.
3-9-1- آزمونt يک جامعه
در اين آزمون، فرضيه مطرح شده در مورد ميانگين جامعه در سطح خطاي α مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آماره t در اين آزمون داراي درجه آزادي n-1 بوده و به کمک رابطه زير محاسبه مي شود.
t=( x ̅-μ_0)/S_x ̅
اين آزمون براي متغير هاي کمّي به کار مي رود و در مواردي براي تشخيص تأثير يا عدم تأثير يک متغير(ها) در وضعيت مورد بررسي استفاده مي شود.(مومني،1389،68)
3-9-2-آزمون دوجمله اي
اين آزمون (که گاهي آزمون نسبت ناميده مي شود) زماني به کار مي رود که مي خواهيم نسبت خاصي را در جامعه بررسي کنيم.
نکته: گاهي از اين آزمون، همانند آزمون ميانگين يک جامعه آماري، براي تشخيص تأثير يا عدم تأثير يک متغير در پديده اي معين استفاده مي شود. معمولاً در طراحي فرض هاي اين آزمون فرض صفر بيانگر عدم تأثير و فرض مقابل بيانگر تأثير متغير مي باشد.(مومني،1389،88)
3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون)
از اين آزمون در يافته هاي جانبي تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف از آزمون بررسي وجود استقلال بين دو متغير کمّي است اگر هر دو متغير کمّي باشند از آزمون ضريب همبستگي استفاده مي شود. آزمون استقلال کاي دو براي بررسي فرضيه استقلال دو متغير که دست کم يکي از آن ها کيفي است و ديگري يا کيفي يا کمّي recode شده (يا کمّي با سطوح محدود) مي باشد، استفاده مي شود. در اين آزمون فراواني هاي مشاهده شده (Fo) با فراواني هاي مورد انتظاري(Fe) که بر اساس استقلال دو متغير محاسبه مي شود، مقايسه مي شود و آماره آزمون «کاي دو پيرسون از طريق رابطه زير محاسبه مي شود.(مومني،1389،166)
X^2=∑▒∑▒〖(F_o-F_e)〗^2/F_e
F_o فراواني‌هاي مشاهده شده و F_e فراواني مورد انتظار است ، كه :
F_e=(n_i*n_j)/n

3-9-4-آزمون فريدمن41
از اين آزمون براي بررسي يکسان بودن اولويت بندي (رتبه بندي) تعدادي از متغيرهاي وابسته توسط افراد استفاده مي شود.(مومني،1389،107) و از رابطه زير محاسبه مي شود:

فصل چهارم
تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

4-1- مقدمه
تجزيه وتحليل داده هاي جمع آوري شده به منزله پل ارتباطي براي رسيدن به نتايج تحقیق
مي باشدکه معمولادرفصل چهارم پايان نامه مي آيد. در اين بخش از پايان نامه تحقیقگر به توصيف حجم نمونه براساس اطلاعات به دست آمده پرداخته و با اجراي آزمون آماري مناسب درمورد معناداري رابطه‌ها و تفاوت‌ها و تعميم نتايج بدست آمده به جامعه مورد نظراقدام مي‌کند. در اين فصل از تحقیق حاضر نيز با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده پرداخته شده است. در سطح توصيفي از شاخص‌هاي فراواني( فراواني ، درصد فراواني و …) و نمودار ستوني استفاده شده است و در بخش استنباطي نيز ضمن کمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، کشش تقاضا، داده ها و اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، فضای مجازی، منافی عفت