پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، درآمد سرانه، تابع تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

خانوار براي بيمه درماني خصوصي تابعي مقعر از سن سرپرست خانوار بوده و با فرض ثبات ساير شرايط، در سطح 55 سال به حداكثر مي رسد. وضعيت مشابهي در مورد رابطه سطح تحصيلات سرپرست خانوار با تقاضا وجود داشته و سطح كارشناسي ارشد به حداكثر شدن تقاضاي بيمه خصوصي مي انجامد. ثروت داراي اثري مثبت بر تقاضاي بيمه هاي درماني خصوصي است. نتايج برآوردها نشان مي دهد، ميزان تقاضا براي بيمه درماني خصوصي براساس پيش بيني خانوارها از هزينه هاي درماني شكل مي گيرد. از ديگر نتايج بيشتربودن تقاضا در خانوارهاي داراي سرپرست بازنشسته، به رغم بهره مندي آنان از بيمه هاي درماني عمومي است كه مي تواند نشاني از برتري كيفيت خدمات بيمه درماني خصوصي در قياس با همتاي عمومي آن باشد.
بررسي تأثير عوامل اقتصادي بر تقاضاي بيمه هاي درمان تکميلي 1390
در اين مقاله با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه طي دوره 1387-1369 به رابطه بين درآمد سرانه، نرخ تورم، نرخ بيکاري، نرخ با سوادي و قيمت بيمه با تقاضاي بيمه درمان تکميلي (حقيقت هاي دريافتي) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که رابطه هاي بلند مدت بين درآمد سرانه ملي و نرخ با سوادي تقاضاي بيمه درمان تکميلي رابطه مثبت و معني داري دارد، در حالي که قيمت بيمه، نرخ تورم و نرخ بيکاري تأثير معني داري بر تقاضاي بيمه درمان تکميلي ندارد.
برآورد تقاضاي بيمه درمان مکمل در صنعت بيمه کشور
مقاله اي تحت عنوان برآورد تقاضاي بيمه درمان مکمل در صنعت بيمه کشور در سال 1389 توسط صنم آقاسي کرماني انجام شده . در اين مقاله جهت تعيين عوامل موثر بر تقاضاي بيمه مکمل در ايران، از الگوهاي مبتني بر داده هاي پانل(Panel Data) استفاده شده است. بدين منظور آمار و اطلاعات مربوط به استان هاي کشور در طي دوره 1380-1387 جمع آوري شده است. نتيجه آزمون ها ضمن سازگار بودن تخمين هاي مبتني بر مدل رگرسيوني اثرات ثابت (FEM) را تاييد مي کند. مطابق نتايج، عمده ترين عوامل تعيين کننده تقاضاي براي اين شاخه از بيمه، درآمد سرانه، مخارج بهداشتي، و درماني سرانه و نرخ تورم است.
کشش درآمدي تابع تقاضاي بيمه تکميلي 83/0 برآورد شده است که نشان مي دهد اين محصول در سبد استفادهي خانوارهاي ايراني، کالاي ضروري به حساب مي آيد. همچنين کشش تابع تقاضا نسبت به مخارج بهداشتي و تورم به ترتيب 1/0 و 23/0 محاسبه شده که بر کم کشش بودن تقاضاي بيمه درمان تکميلي نسبت به اين دو متغير دلالت مي کند. در واقع افزايش درآمد خانوارها نقش اساسي تري در گسترش بيمه هاي درمان تکميلي داشته است.
واژگان کليدي: بيمه درمان مکمل، تابع تقاضاي بيمه درمان مکمل، کشش درآمدي تقاضا، تکنيک‌هاي پانل، مدل اثرات ثابت(FEM)
عوامل موثر بر عدم توسعه بيمه هاي تکميلي درمان گروهي از نظر خبرگان صنعت بيمه
مقاله اي تحت عنوان عوامل موثر بر عدم توسعه بيمه هاي تکميلي درمان تکميلي درمان گروهي از نظر خبرگان صنعت بيمه در سال 1386توسط آقاي حسين اسماعيلي انجام شده است.يکي از خطرات پيش روي بشر، بيماري است که از يک سو، مخارج درماني زيادي را به بيماران تحميل مي کند و از سوي ديگر با کاهش توان کار، درآمد فردي و توليد جامعه را کاهش مي دهد. باوجودي که بشر با بکارگيري انديشه و دانش خود توانسته است ويرانگري هاي سيل و زلزله و فجايع طبيعي را به حداقعل برساند، اما نتوانسته است همه جانبه بر بيماري ها فائق آيد و هر چه دانش و امکانات بشر در مقابله با برخي بيماري ها فزوني مي يابد، بيماري ناشناخته ديگري پيدا مي شود و آرامش را بر هم مي زند، بنابراين، نياز به ارائه پوشش هايي در زمينه هزينه هاي بيماري و درمان، همواره ملموس است.
به اين دليل اهميت بيمه درمان تکميلي گروهي در جامعه ايران در اين تحقيق به عوامل موثر بر عدم توسعه بيمه مذکور پرداخته مي شود. جامعه آماري اين تحقيق را کليه کارشناسان و کارشناسان ارشد در شرکت هاي بيمه ايران، دانا، آسيا، البرز که در امر صدور و پرداخت خسارت هاي بيمه تکميلي درمان گروهي فعاليت دارند، تشکيل مي دهند. مدل مفهومي تحقيق، منبع متغير اثر گذار بر عدم توسعه بيمه تکميلي درمان گروهي را در نظر گرفته و آزمون مي کند. نتايج تحقيق، نشان مي دهد که کمبود، کاهش انگيزه و به روز نبودن نيروي متخصص، آميخته بازاريابي شرکت هاي بيمه، عملکرد نامناسب بيمه مرکزي ايران، فعاليت تامين اجتماعي و خدمات درماني و وضعيت مالي مشتريان در عدم توسعه بيمه موثراند و به همين جهت، پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت اين نوع بيمه ارائه مي شود.
واژگان کليدي: بيمه درمان تکميلي گروهي، خبرگان، توسعه
برآورد کشش درآمدي تقاضاي بيمه درمان مکمل،1384
پايان نامه اي تحت عنوان ” برآورد کشش درآمدي تقاضاي بيمه درمان مکمل ” در شرکت سهامي بيمه ايران توسط مريم معيني در سال 1384 و مقطع کارشناسي ارشد انجام شده است. در اين تحقيق به عوامل موثر بر تقاضاي بيمه درمان پرداخته است که نتايج زير بدست آمد:
الف) در اين تحقيق رابطه مثبت بين تقاضاي بيمه درمان مکمل و درآمد ثابت شد. همچنين کشش درآمدي در دو حالت نقطه اي و ميانگين دوره براي بيمه ها برابر07/0 درصد و 08/0 درصد محاسبه شد که نشان ميدهد بيمه درمان مکمل، کالايي نرمال با کشش درآمدي کمتر از يک است.
ب) مخارج بهداشتي انتظاري بر تقاضاي بيمه مکمل درماني اثر مثبت دارد.
ج) تورم انتظاري و تقاضاي بيمه هاي مکمل رابطه مثبت دارند.
بررسي موانع توسعه مطلوب بيمه هاي درماني اختياري در ايران، 1376
پايان نامه اي تحت عنوان ” بررسي موانع توسعه مطلوب بيمه هاي درماني اختياري در ايران ” توسط زهرا عباسي دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، گرايش مديريت بيمه در سال 1376 در دانشگاه تهران انجام شده است. وبا اطمينان 95 درصد موارد زير را بيان ميکند:
سهولت و سود آوري رشته هاي ديگر بيمه اي نسبت به بيمه درماني مي تواند سبب کاهش فعاليت بيمه گران در امر بيمه هاي درماني و گرايش بيشتر به ساير بيمه هاي بازرگاني گردد. در دسترس نبودن يک نظام اطلاع رساني و آماري کارآمد و سامان يافته همچنين مبلغي که بيمه گران بيمه هاي درماني به عنوان حق بيمه، تعيين مي کنند مي تواند مانعي در راه توسعه مطلوب بيمه هاي درماني محسوب گردد. تمايل پايين شرکت هاي بيمه به ارائه طرح هاي گوناگون بيمه هاي درماني و چگونگي اجراي بيمه هاي درماني اجباري توسط سازمان هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني مي تواند بر نحوه اجراي بيمه هاي درماني اختياري و توسعه آن تأثير گذارد.
2-24-2-تحقيقات خارجي
تأثير پوشش هاي بيمه هاي درماني بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي2011
استفاده از متودهاي تخمين زن متفاوت براي بهره برداري کردن متغيرهاي هر ايالت در مزاياي خدمات دندانپزشکي که نويسنده تأثير بيمه دندانپزشکي را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي آناليز و تحليل کرده است. نتيجه رگرسيون که به صورت معني داري نشان مي دهد که مزاياي خدمات دندانپزشکي بزرگسالان احتمال ويزيت دندانپزشک را 22-2/16 درصد افزايش مي دهد. 9/9-4/7 درصد در بين افراد کم درآمد که نوعاً بدترين نوع سلامتي دندان را دارند. تنها مطالعه اي که تاکنون به صورت تصادفي انجام شده توسط RAND HIE صورت گرفته که تخمين زده شده که استفاده از خدمات دندانپزشکي تا 31 درصد افزايش يافته است. برآورد RAND HIE به دو دليل بزرگتر بوده است، اول به اين دليل که در اين مطالعه استفاده از خدمات دندانپزشکي در بين افرادي که به آنها کمک هزينه براي خدمات پرداخت نمي شود را با افرادي که 95 درصد هزينه هاي خدمات پرداخت مي شود مقايسه کرده است. در حالي که بيماران خدمات دندانپزشکي نياز به پرداخت خيلي کم در حدود 1 تا 3 دلار، دارند. هر چند که براي بيماران درماني، حتي کاهش مقدار خيلي کم هزينه باعث مي شود که تقاضا براي خدمات تا حد معني داري کم شود(HEMS و همکاران، 1978). دوم اينکه برآوردها يا تخمين ها در مطالعه RAND بر پايه شرايط قبول خدمات بوده و نه بر اساس پوشش هاي درماني واقعي و وجود اين شرايط باعث تأثير کمتر واقعيت شده است. در برنامه درمان سال 2002 آمريکا تنها حدود نيمي (52 درصد) از بزرگسالان واجد شرايط ، ثبت نام کرده اند (Kaiser Commission on Medicaid and the Unmsured) که از منظر سياست قابل درک است.
تجزيه تحليل هزينه، منفعت نشان مي دهد که مزاياي خدمات دندانپزشکي بزرگسالان حتي بدون دست آورد مستقيم سلامت مقرون به صرفه بوده است. اصلاح هاي جديد پوشش هاي درماني سلامت مي تواند براي ميليون ها نفر که شامل بزرگسالان عقيم نيز مي شود مي تواند گسترش يابد. مطابق با نظر نويسنده، افزايش در چنين مزايايي افزايش مراقبت هاي پيشگيرانه دندانپزشکي را در پي خواهد داشت. از اين رو بهداشت دهان و دندان در بين جمعيت کم درآمد بهبود خواهد يافت و کاهش هزينه هاي افراد بستري در بيمارستان به دليل مشکلات دندان، در طولاني مدت را ايجاد خواهد کرد.
(Moonkyung Kate choi “The impact of Medicaid Insurance Coverage on Dental Service Use” Journal of Health Economics, 12 August 2011:1020-1031[Online]
[12 Des 2012]
اصلاحات بهداشت و درمان دندان در آلمان و ژاپن:مقايسه سياست بهداشت و درمان اجباري ،2008
هدف اين مطالعه مقايسه سياست بيمه اجباري در طي اصلاح مراقبت هاي دنداني در آلمان و ژاپن است. آلمان و ژاپن سيستم بيمه سلامت اجباريشان را طبقه بندي کرده اند. براي مردم در هر دو کشور انواع مختلف از پوشش هاي درماني دندانپزشکي و پروتزها فراهم شده است. مقايسه روند شاخص هاي سيستم مراقبت دهان و دندان در طي اين مدت اشاره به اين موضوع دارد که سياست تخصيص هزينه هاي درماني خيلي مهمتر از مقدار هزينه است. سياست مراقبت دنداني در آلمان به طرف مسائل سياسي و فشارهاي اجتماعي و اقتصادي و به سوي مقرون به صرفه بودن ، سوق پيدا کرده است.در مقابل ژاپن اصلاحات خود را با متمرکز شدن بر روي طرح بيمه سلامت اجباري پيش مي برد که به موجب آن افراد، بيشتر هزينه هاي اجباري بيمه سلامت را با هم تقسيم مي کنند. در نتيجه آلمان موفق شد به طور محسوسي شيوع پوسيدگي دندان را در بين بچه ها کاهش دهد. مقايسه شرايط هر دو کشور نشان مي دهد نرخ جايگزيني دندان هاي از دست رفته در بين بزرگسالان و افراد مسن در آلمان و ژاپن کاهش پيدا کرده که اين موضوع حاکي از تقاضا براي پروتز است .
تفاوت در کاهش DMFT دندان هاي 12 ساله ها در ژاپن و آلمان به دليل سياست بيمه سلامت دنداني است که از درمان گر بودن به پيشگيري گرا بودن تغيير پيدا کرده است. اين يافته ها اشاره به اين دارد که بيمه سلامت اجتماعي براي مردم، فرصت برابر خدمات دندانپزشکي ايجاد کرده است و اصلاح مراقبت هاي سلامت بهداشت دهان و دندان مردم را بهبود بخشيده است. البته در ژاپن بايد ترکيب پوشش هاي بيمه سلامت اجتماعي براي مراقبت هاي دنداني، تجديد نظر شود.(Nomura Mayumi “Dental Health Care Reforms in Germany and Japan: A comparison of statutory health insurance policy” Science Direct,2010 ,4-10[Online]
بيمه دندانپزشکي براي افراد زير 65 سال که داراي بيمه سلامت شخصي هستند: در ايالت متحده آمريکا،2008
حدود سه نفر از چهار نفر، افراد زير 65 سال با بيمه سلامت خصوصي نوعي از پوشش هاي بيمه را نيز داشتند. در بين اين افراد با بيمه هاي دندانپزشکي، بيشتر از 5/1 (نفر) فقط پوشش بيمه دندانپزشکي و يا پوشش دندانپزشکي مازاد بر بيمه سلامت خودشان، داشتند.
افراد فقير (منظور افرادي که درآمدي کمتر از 100 درصد ميزان درآمد خط فقر دارند) بيشتر از افراد با درآمد هاي بيشتر(منظور افرادي که درآمدي بيش از 400 درصد ميزان درآمد خط فقر دارند ) تمايل داشتند که پوشش بيمه دندانپزشکي را نيز با پوشش جامع بيمه خود داشته باشند. تقريباً 45 ميليون نفر از افراد زير 65 سال با بيمه سلامت خصوصي در سال 2008 پوشش بيمه دندانپزشکي نداشتند. حدود 7 نفر از 10 نفر که مستقيما براي خودشان بيمه سلامت خريده بودند در مقايسه با 2 نفر از 10 نفر از افرادي که به واسطه ي اينکه شاغل بودند بيمه داشتند،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، تابع تقاضا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک، کشش تقاضا، داده ها و اطلاعات