پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

بيمه دندانپزشکي
384
79/3
99/23
383
000/0
857/0
727/0
تاييد فرضيه

4-3-2-2- فرضيه دوم
” داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.”

فرض صفر (H_0): داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون t يك جامعه استفاده مي نماييم.
در آزمون t يك جامعه عدد 3 را به عنوان عدد خنثي در نظر مي گيريم. با توجه به كدگذاري ميانگين کمتر از عدد 3 (عدم تأثير) و بيشتر از 3 (تأثير) تعريف مي شود. با توجه به جدول 4-17 مشاهده مي شود مقدار آماره t برابر 117/16 و سطح معني داري آزمون 000/0 مي باشد. مقدار سطح معني داري آزمون از 05/0 کمتر است بنابراين فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 95% مي توان گفت داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد و فرضيه تاييد مي گردد.

جدول 4-17 آزمون t متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار
متغير
تعداد
ميانگين
آماره t
درجه آزادي
سطح معني داري
فاصله اطمينان 95%
نتيجه

حد بالا
حد پايين

داراي فرزند بودن بيمه گذار
384
76/3
117/16
383
000/0
859/0
672/0
تاييد فرضيه

4-3-2-3- فرضيه سوم
” ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.”

فرض صفر (H_0): ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون t يك جامعه استفاده مي نماييم.
در آزمون t يك جامعه عدد 3 را به عنوان عدد خنثي در نظر مي گيريم. با توجه به كدگذاري ميانگين کمتر از عدد 3 (عدم تأثير) و بيشتر از 3 (تأثير) تعريف مي شود. با توجه به جدول 4-18 مشاهده مي شود مقدار آماره t برابر 73/29 و سطح معني داري آزمون 000/0 مي باشد. مقدار سطح معني داري آزمون از 05/0 کمتر است بنابراين فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 95% مي توان گفت ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد و فرضيه تاييد مي گردد.

جدول 4-18 آزمون t متغير ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي
متغير
تعداد
ميانگين
آماره t
درجه آزادي
سطح معني داري
فاصله اطمينان 95%
نتيجه

حد بالا
حد پايين

ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي
384
87/3
73/29
383
000/0
934/0
818/0
تاييد فرضيه

4-3-2-4- فرضيه چهارم
” ويژگي هاي قابل مشاهده بيمه گذار(شاخص DMFT، سن، جنسيت، سطح تحصيلات، وضعيت تاهل) بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.”
4-3-2-4-1- شاخص DMFT
«شاخص DMFT (تعداد دندانهاي پرشده ،کشيده شده، پوسيده) بيمه گذار برميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد»

فرض صفر (H_0): شاخص DMFT بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): شاخص DMFT بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون t يك جامعه استفاده مي نماييم.
در آزمون t يك جامعه عدد 3 را به عنوان عدد خنثي در نظر مي گيريم. با توجه به كدگذاري ميانگين کمتر از عدد 3 (عدم تأثير) و بيشتر از 3 (تأثير) تعريف مي شود. با توجه به جدول 4-19 مشاهده مي شود مقدار آماره t برابر 04/33 و سطح معني داري آزمون 000/0 مي باشد. مقدار سطح معني داري آزمون از 05/0 کمتر است بنابراين فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 95% مي توان گفت شاخص DMFT بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد و فرضيه تاييد مي گردد.

جدول 4-19 آزمون t متغير شاخص DMFT
متغير
تعداد
ميانگين
آماره t
درجه آزادي
سطح معني داري
فاصله اطمينان 95%
نتيجه

حد بالا
حد پايين

شاخص DMFT
384
17/4
04/33
383
000/0
24/1
1/1
تاييد فرضيه
4-3-2-4-2- سن
«سن بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد»
فرض صفر (H_0): سن بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): سن بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون دوجمله‌اي استفاده مي نماييم به عبارتي صحت ادعاي برابري نسبت افرادي كه سن را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر مي دانند و افرادي كه سن را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر نمي دانند بررسي نماييم.
با توجه به جدول 4-20 جامعه آماري به دو دسته کمتر از عدد 3 و بيشتر از 3 دسته بندي شده است. سطح معني داري آزمون (000/0) از 05/0 كمتر است بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت سن بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
جدول 4-20 آزمون دوجمله اي متغير سن
گروه
تعداد
احتمال مشاهده شده
احتمال مورد آزمون
سطح معني داري
گروه 1 (کمتر يا مساوي 3)
133
35/0
5/0
000/0
گروه 2 (بيشتر از 3)
251
65/0

4-3-2-4-3- جنسيت
«جنسيت بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد»
فرض صفر (H_0): جنسيت بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): جنسيت بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون دوجمله‌اي استفاده مي نماييم. به عبارتي صحت ادعاي برابري نسبت افرادي كه جنسيت را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر مي دانند و افرادي كه جنسيت را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر نمي دانند بررسي نماييم.
با توجه به جدول 4-21 جامعه آماري به دو دسته کمتر از عدد 3 و بيشتر از 3 دسته بندي شده است. سطح معني داري آزمون (799/0) از 05/0 بيشتر است بنابراين فرض صفر رد نشده و با اطمينان 95% مي توان گفت جنسيت بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
جدول 4-21 آزمون دوجمله اي متغير جنسيت
گروه
تعداد
احتمال مشاهده شده
احتمال مورد آزمون
سطح معني داري
گروه 1 (کمتر يا مساوي 3)
195
51/0
5/0
799/0
گروه 2 (بيشتر از 3)
189
49/0

4-3-2-4-4- سطح تحصيلات
«سطح تحصيلات بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد«

فرض صفر (H_0): سطح تحصيلات بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): سطح تحصيلات بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون دوجمله‌اي استفاده مي نماييم. به عبارتي صحت ادعاي برابري نسبت افرادي كه سطح تحصيلات را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر مي دانند و افرادي كه سطح تحصيلات را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر نمي دانند بررسي نماييم.
با توجه به جدول 4-22 جامعه آماري به دو دسته کمتر از عدد 3 و بيشتر از 3 دسته بندي شده است. سطح معني داري آزمون (000/0) از 05/0 كمتر است بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت سطح تحصيلات بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

جدول 4-22 آزمون دوجمله اي متغير سطح تحصيلات
گروه
تعداد
احتمال مشاهده شده
احتمال مورد آزمون
سطح معني داري
گروه 1 (کمتر يا مساوي 3)
139
36/0
5/0
000/0
گروه 2 (بيشتر از 3)
245
64/0

4-3-2-4-5- وضعيت تاهل
«وضعيت تاهل بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد»

فرض صفر (H_0): وضعيت تاهل بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.
فرض مقابل (H_1): وضعيت تاهل بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون دوجمله‌اي استفاده مي نماييم. به عبارتي صحت ادعاي برابري نسبت افرادي كه وضعيت تاهل را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر مي دانند و افرادي كه وضعيت تاهل را بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي موثر نمي دانند بررسي نماييم.
با توجه به جدول 4-23 جامعه آماري به دو دسته کمتر از عدد 3 و بيشتر از 3 دسته بندي شده است. سطح معني داري آزمون (507/0) از 05/0 بيشتر است بنابراين فرض صفر رد نشده و با اطمينان 95% مي توان گفت وضعيت تاهل بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد.

جدول 4-23 آزمون دوجمله اي متغير وضعيت تاهل
گروه
تعداد
احتمال مشاهده شده
احتمال مورد آزمون
سطح معني داري
گروه 1 (کمتر يا مساوي 3)
199
52/0
5/0
507/0
گروه 2 (بيشتر از 3)
185
48/0

4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق
در اين بخش به بررسي استقلال و يا وابستگي متغيرهاي سن، تحصيلات بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي مي پردازيم. جهت بررسي از آزمون کاي دو استقلال استفاده مي نماييم ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي را به 2 رده 6 ماه يا کمتر و بيش از 6 ماه اما کمتر از يکسال گذشته دسته بندي کرده و با کمک آزمون کاي دو به بررسي استقلال و يا وابستگي مي پردازيم. آماره آزمون “كاي دو پيرسون” از طريق رابطه زير محاسبه مي شود.
X^2=∑▒∑▒〖(F_o-F_e)〗^2/F_e
F_o فراواني‌هاي مشاهده شده و F_e فراواني مورد انتظار است ، كه :
F_e=(n_i*n_j)/n
در اين رابطه n_i جمع فراواني سطر i و n_j جمع فراواني سطر j و n تعداد كل موردها (مشاهدات) است.
جهت بررسي شدت رابطه بين متغيرها از ضريب گاما استفاده مي نماييم در صورتي که قدر مطلق ضريب گاما برابر 1 باشد نشان دهنده رابطه بسيار قوي بين دو متغير خواهد بود و اگر برابر صفر باشد نشان دهنده عدم وجود رابطه بين دو متغير است. از طريق فرمول زير محاسبه مي‌شود:
γ=(n_s-n_d)/(n_s+n_d )
n_s = تعداد زوج‌هاي هماهنگ
n_d = تعداد زوج‌هاي معكوس
4-3-3-1- تأثير متغير سن
سن بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
فرض صفر (H_0): دو متغير سن و ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي مستقل هستند.
فرض مقابل (H_1): دو متغير سن و ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي مستقل نيستند.
جدول 4-24 جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن
ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي
سن
6 ماه يا کمتر
بيش از 6 ماه اما کمتر از يکسال گذشته
كمتر از 25 سال
26
46
26-40 سال
50
65
41-50 سال
38
87
51 سال به بالا
30
42

جدول 4-25 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن
مقدار آماره كاي دو
درجه آزادي
سطح معني داري
نتيجه
ضريب گاما
341/12
3
001/0
sig0.05 رد فرض صفر- دو متغير وابسته هستند.
320/0
با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون 001/0 کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت دو متغير وابسته هستند. جهت بررسي شدت رابطه دو متغير از ضريب گاما استفاده مي نماييم. مقدار ضريب گاما برابر 320/0 است که نشان دهنده رابطه متوسط بين دو متغير مي باشد.
4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات
تحصيلات بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.

فرض صفر (H_0): دو متغير تحصيلات و ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي مستقل هستند.
فرض مقابل (H_1): دو متغير تحصيلات و ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي مستقل نيستند.
جدول 4-26 جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات
ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي
سطح تحصيلات
6 ماه يا کمتر
بيش از 6 ماه اما کمتر از يکسال گذشته
ديپلم و زير ديپلم
15
24
فوق ديپلم
46
66
ليسانس
59
118
فوق ليسانس و بالاتر
24
32

جدول 4-27 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات
مقدار آماره کاي دو
درجه آزادي
سطح معني داري
نتيجه
ضريب گاما
078/13
3
000/0
sig0.05 رد فرض صفر- دو متغير وابسته هستند.
476/0

با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر رد شده و با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دندانپزشک Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فضای مجازی، هرزه نگاری، فناوری اطلاعات