پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانش محتوایی، برنامه درسی، محتوای آموزشی، ماهیت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

اصلی دانش مدل محتوایی تربیتی فناورانه است (استفاده از کامپیوتر، نرم افزار و غیره). دانش فناورانه به صلاحیت فناورانه مدرسان و میزان آشنایی آنها با استفاده از محیطهای کامپیوتری به منظور طراحی فعالیتهای آموزشی، اشاره می‌کند. دانش فناورانه با پیشرفتهای جاری در زمینه فناوری دیجیتال رابطه دارد. اگر چه باید تأکید کرد که در این زمینه در آموزش، خصوصیات و محدودیتهای خاصی وجود دارد. مدرسان نیز باید محدودیتهای فناوری و نیز محیطهای کامپیوتری خاص مناسب که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد را درک کنند. همچنین آنها باید با فن‌آوریهای موجود و کاربرد آنها در آموزش و نیز محدودیتهای کلی فن‌آوری در سطح خاص آموزش، آشنا باشند (آنجلی و والانیدس، 2015، ص 214 و 215). دانش فناورانه به دانش مرتبط با فناوریهای مختلف، اعم از فناوریهای ساده، مانند خودکار و کاغذ تا فناوریهای دیجیتال مانند اینترنت، دیجیتال، ویدئو، وایتبردهای هوشمند تعاملی و برنامههای نرمافزاری را شامل میشود (اشمیت؛ باران، تامپسون، میشرا، کهلر و شاین182، 2009 و کهلر، میشرا و یحیی183، 2007). میشرا و کهلر (2006) از دانش فناورانه به عنوان جز سوم از دانش معلمان یاد کرده و آن را قسمتی از دانش محتوایی تربیتی ندانسته اند، بلکه آن را جزیی مستقل از دانش معلمان فرض کردهاند. بنابراین همانطور که در مطالب فوق مشاهده میشود میتوان دانش فناورانه را به عنوان دانش مرتبط با فناوریهای مختلف، از فناوریهای ساده تا فناوریهای پیچیده در نظر گرفت.

2-1-2-8-2- دانش محتوایی
یکی از سازه‌های اصلی دانش محتوایی تربیتی فناورانه، دانش محتوایی است. دانش محتوایی به محتوای آموزشی اشاره می کند که شامل دانش برنامه درسی، دانش هر حیطه موضوعی در آموزش ، و اهداف تدریس مرتبط، می باشد (آنجلی و والانیدس، 2015، ص 213). دانش محتوایی به معنی دانش مرتبط با موضوع واقعی است که باید آن را یاد گرفت و تدریس کرد (میشرا و کهلر، 2006؛ کهلر و همکاران، 2007 و هریس و همکاران، 2009). معلمان باید درباره محتوایی که قصد دارند تدریس کنند و همچنین در مورد چگونگی ماهیت دانش که برای حوزههای محتوایی گوناگون متفاوت است، بدانند (اشمیت و همکاران، 2009). به عنوان مثال شولمن (1986) اشاره میکند که محتوا شامل دانش مفاهیم، تئوریها، ایدهها، چارچوب سازمانی، روشهای اثبات و همچنین شیوههای استقرار و روشهای مورد استفاده در جهت توسعه چنین دانشی در یک رشته خاص میباشد.
دانش محتوایی دارای سه زیردامنه، دانش محتوایی عمومی184، دانش محتوایی تخصصی185 و دانش محتوایی افقی 186میشود (بال و همکاران، 2008).
دانش محتوایی عمومی: بال و همکاران (2008) دانش محتوایی عمومی را به عنوان دانش کلی ریاضیات میدانند که در همه رشتهها و مشاغل مرتبط با ریاضیات مورد نیاز است. همچنین آنان دانش محتوایی تخصصی را شامل دانشی میدانند که فقط برای تدریس ریاضیات (حوزه تخصصی) مورد نیاز است به علاوه آنان دانش محتوایی افقی را نیز به عنوان طیف گستردهای از درک و فهم محتوای ریاضی (حوزه تخصصی) میدانند که بین موضوعات ریاضیات (حوزه تخصصی) در برنامه درسی ارتباط برقرار میکنند.
-دانش محتوا و دانشآموزان187: این نوع دانش شامل ترکیب دانش محتوایی و دانشآموزان میباشد (بال و همکاران، 2008).
دا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانش محتوایی، برنامه درسی، آموزش عالی، مواد آموزشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اطلاعات حسابداری، قلام تعهدی، قیمت سهام، اقلام تعهدی