پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه آزاد اسلامی، نمایش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

Garland Publishing,1998.
Kennedy, Andrew K. Samuel Beckett. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Kenner, Hugh. A Reader’s Guide to Samuel Beckett. London: Thames and Hudson Ltd, 1973.
Khalfa, Jean, Ed. An Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze. London: Continuum, 2002.
Marowits, Charles. ‘A View from the Gods’ John Pilling, Ed. The Cambridge Companion to Beckett.
New York: Cambridge University Press, 1994.
Parr, Adrian. The Deleuze Dictionary Revised Ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
Plato. Plato Complete Works. Ed. by John M. Cooper. Cambridge: Hacket Publishing Company,
1997. pp 1224-1291.
Royle, Nicholas. Jacques Derrida. London: Routledge, 2003. p 5.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.
گرایش: زبان و ادبیات انگلیسی
عنوان:
خوانش دلوزی سه نمایش نامه ساموئل بکت
آخرین نوار کرپ، آخر بازی، من نیستم
استاد راهنما:
آزیتا آرین
پژوهشگر:
عاطفه موسوی نیا
تابستان 1393

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد this، a، In، Beckett’s Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی