پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه آزاد اسلامی، نمایش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

Garland Publishing,1998.
Kennedy, Andrew K. Samuel Beckett. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Kenner, Hugh. A Reader’s Guide to Samuel Beckett. London: Thames and Hudson Ltd, 1973.
Khalfa, Jean, Ed. An Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze. London: Continuum, 2002.
Marowits, Charles. ‘A View from the Gods’ John Pilling, Ed. The Cambridge Companion to Beckett.
New York: Cambridge University Press, 1994.
Parr, Adrian. The Deleuze Dictionary Revised Ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
Plato. Plato Complete Works. Ed. by John M. Cooper. Cambridge: Hacket Publishing Company,
1997. pp 1224-1291.
Royle, Nicholas. Jacques Derrida. London: Routledge, 2003. p 5.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.
گرایش: زبان و ادبیات انگلیسی
عنوان:
خوانش دلوزی سه نمایش نامه ساموئل بکت
آخرین نوار کرپ، آخر بازی، من نیستم
استاد راهنما:
آزیتا آرین
پژوهشگر:
عاطفه موسوی نیا
تابستان 1393

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی، ایجاد اشتغال، نیروی انسانی، حیات اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع طرح هادی