پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه شیراز، رفتار شهروندی، هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

Intelligence, Strategies, Standards and Debouches”, Available from: URL:
http/www.papers,sssrn.com.
Reybold, L. Earle, Halx. Mark D; Jimenez, Anne L. (2008), “Professional Integrity in Higher Education: A Study of Administrative Staff Ethics in Student Affairs”, Journal of College Student Development, V.49, N.2, 110-124.
Reymond, K; Kimberly, M; Cheryl, B and Charles F (2010), “Work Ethic: Do New Employees Mean New Work Values?”, Journal of Managerial Issues, 22 (1), 10-34.
Roger B. Hill, Susan Fouts (2005), “Work Ethic and Employment Status: A Study of Jobseekers”, Journal of Industrial Teacher Education, N.3, 48-65.
Ryan, John J. (2002), “Work Values and Organizational Citizenship Behaviors: Values that Work For Employees and Organizations”, Journal of Business and Psychology, V. 17, N. 1, 123-132.
Salovey, P. & Grewal, D. (2005), “The Science of Emotional Intelligence”, Current Directions in Psychological Science, V. 14, N. 6, 281-285.
Sharma, J P, Bajpai N and Holani U (2011), “Organizational Citizenship Behavior in Public and Private Sector and Its Impact on Job Satisfaction: A Comparative Study in Indian Perspective”, International Journal of Business and Management, V. 6, N. 1, 67-75.
Sheehy, J. W. (1990), “New work ethic is frightening”. Personnel Journal. 69(6), 28-36.
Simic, Ivana (2005), “Organizational Learning as A Component of Organizational Intelligence”, Information and Marketing Aspect of the Economically Development of the Balkan Countries Journal, 189-196, available at:
http://www.unwe.Acad.bg
Solomon .R C (1994), “Above the Bottom Line: an Introduction to Business Ethics”, 2nd ed., Harcourt Brace, Fort Worth, TX.
Staškevičiūte, I. and Čiutiene, R. (2008), “Processes of University Organizational Intelligence: Empirical Research”, the Economic Conditions of Enterprise Functioning, N. 5 (60), 65-71.
Stys, Y. and Brown, Sh. L. (2004), “A Review of the Emotional Intelligence Literature and Implications for Corrections”, Research Branch Correctional Service of Canada, Available at:
http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r150/r150-eng.shtml
Svensson .G & Wood .G (2003), “The dynamics of business ethics: a function of time and culture – cases and models”, Management Decision, 41(4): 350-361.
Svensson .G & Wood .G (2004), ” Codes of ethics best practice in the Swedish public sector: a PUBSEC-scale”, International journal of public sector management, V. 17, N. 2, 178-195.
Turner N. and barling J (2002), “Transformational Leadership and Moral reasoning”, Journal of Applied Psychology, N. 87(2), 304-311.
Turnipseed, David L. (2002), “Are good soldiers good? Exploring the link between organization citizenship behavior and Personal ethics”, Journal of Business Research, 55, 1– 15.
Uygur, A. and Ulusoy G. (2013), “Manager and Employee Perceptions on Organizational Intelligence’s Effects on Performance in Enterprises. An Application”, International Journal of Humanities and Social Science, V. 3, N. 2,108-124.
Veryard, R (2000), “On Intelligence”, Component-Based Business Background Material, 1-13.
Vimba, C M (2011), “the Role of Leadership Work Ethic for Improved Organizational Performance”, Thesis for the Doctor of Philosophy, University of Johannesburg.

پیوست شماره 1
پرسشنامه تحقیق
پاسخگوی محترم،
با سلام
پرسشنامهای که در پیشروی شما قرار دارد جهت بررسی وضعیت سه متغیر” اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز” طراحی شده است. این بررسی به منظور انجام پایاننامه رشته مدیریت صورت میپذیرد و اطلاعات استخراجی صرفاً در مسیر تحقیقات پایاننامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه زیر حاوی سه بخش از سؤال‬های است؛ بخش اول، شامل سؤال‬های مربوط به میزان وضعیت اخلاقکار؛ بخش دوم، سؤال‬های مربوط به میزان وضعیت هوش سازمانی و بخش انتهایی سؤال‬های رفتار شهروندی سازمانی را در بردارد. خواهشمند است جهت انجام هر چه بهتر شدن این تحقیق همکاریهای لازم را با محقق مبذول نمایید.
با سپاس فراوان
راضیه ذهبی160

جنسیت:
زن
مرد

سن:
20-30

31-40

41-50

50 به بالا

میزان تحصیلات:
زیردیپلم و دیپلم

فوقدیپلم و کارشناسی

کارشناسیارشد و دکترا

بخش اول: سؤال‬های اختصاصی اخلاقکار
به عنوان کارمند اداری دانشگاه شیراز، خصوصیات اخلاقی خود را در هنگام کار چگونه ارزیابی میکنید:
خصوصیات اخلاقی:
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم

1
2
3
4
5
1. فردی دارای آزادی عمل میباشم.

2. کارمندی لجوج هستم.

3. من از دستورات پیروی میکنم.

خصوصیات اخلاقی:
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم
4. کارمندی مستقل هستم.

. فردی بلند پروازم.

. در انجام وظایف تنبلم.

. فردی باهوش هستم.

. در محیط کار درستکار و صادق هستم.

9. کارمندی وظیفهشناسم.

10. در محیط کار کارا و مؤثرم.

11. کارمندی قدرشناس هستم.

12. فردی افسرده و غمگینم.

13. کارمندی شکیبا و صبورم.

14. برای انجام کار وقتشناس هستم.

15. فردی خودخواهم.

16. در محیط کار بیمبالاتم.

17. در کار مصمم هستم.

18. از دید همکاران دوستداشتنی هستم.

19. فردی مفید و یاریرسان هستم.

20. کارمندی خوشبرخورد با دیگران هستم.

21. دارای روحیه همکاری و تعاون هستم.

22. فردی منظم و مرتب در محیط کار هستم.

23. در انجام کارها فداکارم.

24. فردی مؤدب در محیط کارم.

25. کارمندی بیدقتم.

26. کارمندی مولد در انجام کارها هستم.

27. دارای رفتاری دوستانه هستم.

28. فردی وفادار به اخلاقیات هستم.

29. کارمندی مبتکر هستم.

30. فردی با ملاحظه در محیط کار هستم.

بخش دوم: سؤال‬های اختصاصی هوش سازمانی
به عنوان کارمند اداری دانشگاه شیراز میزان توافق خود را با جملات زیر بیان نمائید.

کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم

1
2
3
4
5
1. بیانیهی اهداف دانشگاه شیراز روشن و شفاف است.

2. کارکنان دانشگاه شیراز با یکدیگر روابط مداوم و پایداری دارند.

3. کارکنان به دانشگاه شیراز به عنوان محل کار خود افتخار میکنند.

4. مدیران دانشگاه شیراز، دانش را ارج مینهند.

5. کارکنان قسمتهای اداری به یکدیگر کمک میکنند.

6. تمام کارکنان در برنامهها و دستاوردهای دانشگاه شیراز سهیم هستند.

7. بازخوردها به کارکنان انتقال پیدا میکند.

8. دانشگاه شیراز از نظر جو سازمانی آمادگی پذیرش تغییر را دارد.

9. همکاران درباره استراتژیهای دانشگاه شیراز با یکدیگر بحث میکنند.

10. مبانی ارزشی در دانشگاه شیراز وجود دارد.

11. سیستمهای اطلاعاتی قدرتمند و توانا هستند.

12. یادگیری و رشد حرفهای کارکنانِ دانشگاه شیراز مورد توجه است.

13. مدیران دانشگاه شیراز از مهارتهای کارکنان خود قدردانی میکنند.

14. امکان نقد منصفانه در مورد دانشگاه شیراز وجود دارد.

15. ارزشمند بودن ارباب رجوع(دانشجویان) برای دانشگاه شیراز یک اصل است.

16. فرهنگ سهیم شدن در دانش وجود دارد.

17. ارتقاء کارکنان مبتنی بر شایستگی است.

18. اطلاعات درباره عملکرد دانشگاه شیراز به آسانی در دسترس میباشد.

19. کارکنان از صمیم قلب به دانشگاه شیراز علاقمند هستند.

20. رویههای انجام امور تسهیلکننده است.

21. تفویض اختیار در دانشگاه شیراز انجام میشود.

. فرصتهای پیشرفت شغلی در دانشگاه شیراز وجود دارد.

23. نوآوری در دانشگاه شیراز تشویق میشود.

24. بوروکراسی در دانشگاه شیراز در حداقل است.

25. کارکنان از حس مشارکت بالایی برخوردارند.

بخش سوم: سؤال‬های اختصاصی رفتار شهروندی سازمانی
به عنوان کارمند اداری دانشگاه شیراز، میزان توافق خود را با هر یک از جملات زیر بر اساس طیف ارائه شده نشان دهید.

کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم

1
2
3
4
5
1. من در جلسات رسمی و غیررسمی دانشگاه شیراز مشارکت دارم.

2. من وقفه زیادی در کارهای محوله دارم.

3. من تمایل دارم مسایل جزئی را بزرگ کرده و از کاه کوه بسازم.

4. من زمان زیادی را به شکایت از موضوعات جزئی اختصاص میدهم.

5. من همیشه به کمبودها و نقایص، بیش از آنچه که در دانشگاه شیراز در حال انجام است توجه میکنم.

6. من به وظایفی که لازم نیستند امّا به ارائه تصویر مطلوب از دانشگاه شیراز کمک میکنند میپردازم.

7. من به استمرار و مداومت تغییر دردانشگاه شیراز توجه میکنم.

8. من سرپرست خود را قبل از انجام هر عمل مهم آگاه میکنم.

9. من نگران نتیجه تصمیمات و اعمال خود به روی همکاران هستم.

10. من اقداماتی انجام میدهم تا از ایجاد مشکلات با دیگر کارکنان جلوگیری نمایم.

پاسخگوی گرامی، آیا علاوه بر عوامل بالا عاملی دیگری را مرتبط با میزان وضعیت متغیرهای ذکر شده (اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی) میدانید؟

پیوست شماره 2: ضرایب آلفای کرونباخ
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
N of Items
.896
65

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
akhlaghe kar
225.50
453.969
.250
.895
akhlaghe kar
224.68
455.896
.199
.896
akhlaghe kar
224.70
457.316
.237
.895
akhlaghe kar
225.96
459.141
.106
.897
akhlaghe kar
226.74
464.768
-.039
.899
akhlaghe kar
224.46
459.111
.161
.896
akhlaghe kar
225.32
456.263
.222
.896
akhlaghe kar
224.62
455.628
.199
.896
akhlaghe kar
224.74
452.645
.266
.895
akhlaghe kar
224.90
450.582
.326
.895
akhlaghe kar
225.04
454.488
.187
.896
akhlaghe kar
224.86
450.858
.278
.895
akhlaghe kar
225.38
443.342
.411
.894
akhlaghe kar
224.94
450.670
.291
.895
akhlaghe kar
224.62
454.240
.267
.895
akhlaghe kar
224.58
454.902
.290
.895
akhlaghe kar
224.92
453.177
.363
.894
akhlaghe kar
225.50
449.316
.444
.894
akhlaghe kar
225.14
454.164
.300
.895
akhlaghe kar
224.88
456.516
.210
.896
akhlaghe kar
224.88
457.536
.173
.896
akhlaghe

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی، حکومت قانون، انسجام درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمعیت شناختی، تحلیل واریانس، تحلیل مسیر، عوامل جمعیت شناختی