پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاهها، ساختار سازمانی، آموزش عالی، بوروکراتیک

دانلود پایان نامه ارشد

نوآوری در یک سازمان نهادینه خواهد شد که به نحو احسن از آن پشتیبانی صورت گیرد و به افراد خلاق در چنین سازمانهایی آزادی کافی داده شود. چنین افراد خلاقی در سازمانها باید از انگیزه کافی برخوردار باشند و منابع و امکانات لازم جهت اجرایی ساختن ایدههای جدیدشان در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند به بهترین وجه توانایی و استعداد خود را به کار گیرند.

2-1-1-12- سازمان نوآور
یک سازمان نوآور میتواند خالق سرمایههای مادی و معنوی زیادی باشد. مدیران و کارکنان هر کدام در نقش معماران سازمان و سیستم ابزارهایی همچون ساختارها، شایستگیها و توانمندیها، فرهنگ سازمانی سود میجویند و یک سازمان پیشرو را میسازند. به عبارت دیگر همه این عوامل که در خلق و توسعه نواوری در سازمانها موثر و مشوق میباشند را میتوان به عنوان داراییهای سازمان نام برد (ابن رسول و احمدی، 1387). موسسات فعال و نوآور همواره در تکاپو هستند تا به تغییرات سریع عصر حاضر به گونهای دیگر بیاندشند به عبارت دیگر با تغییرپذیری در محصولات و روشهای تولیدشان به صورت نوآورانه خود را از رقیبهای خود متمایز کنند علاوه برآن تحقیقات نشان داده است که جویندگان فرصت همواره سعی میکنند تا سازمانی منعطفتر را ایجاد کنند، به طوری که بتوانند به صورت خلاقانه با تغییرات محیط داخلی و خارجی سازگار شوند (سیلوای136، 2008). در واقع سازمانهای نوآور سازمانهای یادگیرنده میباشند. در این سازمانها سعی بر آن است تا اهداف یادگیری را در سازمان مشخص کرده و با توسعه قابلیت یادگیری در سازمان به بینش جدیدی دست یابند. در چنین سازمانهایی آموزش و توسعه دانش کارکنان آن طور که روزآمد باشد تشویق میشود. از طرفی در سازمانهای نوآور با آموزش و ارشاد روحیه نوجویی و نوآوری را در افراد ایجاد کرد و ضمن حرمت نهادن به نطرات و رویههای قدیمی اجازه تغییر و تحول را به افراد نوآور داده میشود (ابن رسول و احمدی، 1387). کشاورز (1392) سازمان نوآور را سازمانی معرفی میکند که نسبت به تغییر نیاز مشتریان، تغییر مهارتهای رقبا، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین الملل و مقررات دولتی واکنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول میسازند. بنابراین دانشگاهها میتوانند با تشویق روحیه نوجویی و ایجاد شرایط مناسب جهت نوآوری به یک دانشگاه نوآور تبدیل شوند.

2-1-1- 13- دانشگاه نوآور
واژه دانشگاه نوآور در سال 2011 با مطالعات کریستنس و ایرینگ در کتاب خود با عنوان دانشگاه نوآور: تغییر در دی ان ای (ساختار سازمانی) آموزش عالی معرفی و مورد توجه ویژهای قرار گرفت از نظر آنان دانشگاه نوآور نشان میدهد که چگونه آموزش عالی میتواند به نیروهای مخل نوآوری واکنش نشان دهد و تجزیه و تحلیلی امید بخش و متنوع از اینکه دانشگاه سنتی در کجای مسیر قرار دارد، سنتها از کجا سرچشمه گرفتهاند و چه نیازهایی برای تغییر آینده دارند ارائه میدهد (کوچکی، 1391)، همچنین وی دانشگاه نوآور به معنای دانشگاهی میداند که فراهم کننده فضای اطمینان بخش جهت بروز ایدهها و عقاید نو در اعضای خود میباشد و همراستا با فرهنگی ایرانی، ملی و اسلامی گام برداشته و پاسخگوی نیازهای رو به رشد و در حال تغییر دوران پیچیده رقابتی برای بقا و حفظ تمامیت خود است. دانشگاهی است که میتواند خود را برای آینده آماده ساخته و خود را با سرعت تغییرات و نیازهای جهانی و ملی سازگار نموده و با آنها نه تنها به رقابت مثبت بلکه بتواند همگام و یا حتی جلوتر از آنها گام بردارد . دانشگاه نوآور، به آن دانشگاهی گفته میشود که توانایی واکنش به نیروهای نوآور، تجزیه و تحلیل دقیق و پاسخگویی به نیازهای متغیر در آینده را داشته باشد (کریستنس و ارینگ، 2011).
اریلا137 (2008) ویژگی دانشگاههای هلندی را اینگونه بیان میکند که دانشگاههای هلندی در سال 1968به صورت دانشگاههایی بودند که به دست چند نفر اداره میشده است. در فاصله بین سالهای 1968 تا 1980 دانشگاهها به صورت دموکراتیک، در فاصله بین سالهای 1980 تا 1995 دانشگاهها به صورت اداری (بوروکراتیک)، در سال 1995 دانشگاهها به صورت حرفهای و در سال 2010دانشگاهها به صورت دانشگاههای نوآور بودهاند. بنابراین میتوان استدلال کرد که با توجه به اینکه مقوله دانشگاه نوآور، مقوله نسبتا جدیدی است، با بررسی و تحقیق بیشتر در مورد آن، نه تنها زمینه گسترش هر چه بیشتر آن فراهم میگردد بلکه جوانب ناشناخته آن نیز به مرور زمان شکوفا میگردد.

2-1-1-14- مفاهیم و تعاریف نوآوری دانشگاهی
جورو138، ادعا میکند که پیشرفتهای فناوری، افزایش انتظارات دانشجویان و تغییر جمعیت شناختی دانشجویان از جمله چالشهای فعلی میباشند که نیاز به نوآوری در آموزش عالی را ضروری میسازند. ترغیب نوآوری، اجرا و بهبود مستمر آن، اغلب برای کالجها و دانشگاهها امری دشوار تلقی میشود. در واقع اکثر موسسات و نهادها فاقد یک چارچوب نظامند هستند تا به آنها اجازه مدیریت تغییر و ترغیب نوآوری را بدهد و از طرفی آنها بتوانند نتایج مثبتی از تلاشهای خود به دست آورند (فورستباو و بائر139،2007). در واقع فورست باو و بائر (2007) نوآوری را به عنوان تغییر معنادار برای بهبود خدمات و فرایندهای یک سازمان و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان آن تعریف میکنند که برای دستیافتن به ابعاد جدید عملکرد، رهبری سازمان در آن نقش مهمی ایفا میکند. نوآوری دانشگاهی در واقع نوعی کند و کاو منظم برای یافتن شیوهها و پاسخهای نو به فشارها و تغییر و تحولات محیطی است. و یا به عبارتی خلق چیز جدیدی است که هدف معینی را دنبال و به اجرا میرساند (کشاورز، 1392). در واقع میتوان نوآوری دانشگاهی را به عنوان هر ایدهای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد. نوآوری به معنی به کارگیری تفکرات جدید ناشی از خلاقیت است که در یک سازمان میتواند به صورت یک کالای جدید، خدمت و یا راهحل جدید انجام کارها باشد (فتحی زاده و همکاران، 1389). به تعبیردراکر (1999) نیز نوآوری دانشگاهی را از نظر علم مدیریت به معنای تغییری میداند که بعد تازهای از عملکرد را خلق میکند. و از نظر سازمانی، نوآوری را به معنی استفاده از یک ایده جدید تعریف میکند. در واقع به فرایند خلق، توسعه و اجرای یک ایده یا رفتار جدید نوآوری دانشگاهی گفته میشود. نوآور دانشگاهی به عنوان توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در عملیات سازمانی است که برای کل سازمان جدید و نو باست (بهرامی، رجاییپور، آقاحسینی، بختیار نصرآبادی و یارمحمدیان، 1390). دامان پور140(2008) نوآوری دانشگاهی را اختراع تازهای از دانش یا توسعه اطلاعات تازه نظیر مفهوم، تئوری یا فرضیه میداند؛ به عبارت دیگر، نوآوری دانشگاهی به معنای چیزی جدید برای استفاده است. نوآوری دانشگاهی مستلزم تبدیل ایدهها به اشکال قابل استفاده سازمانی است این ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد (بهرامی و همکاران، 1390).
نوآوری دانشگاهی هسته سیستم نوآوری منطقهای را تشکیل میدهد، سرمایه انسانی دانشگاهها نیز از دانشجویان با جریان بالای پایان ناپذیر ایده های جدید و فعالیتهای نوآورانه تشکیل شده است. تعداد زیادی از مطالعات تجربی مانند پژوهشهای (پالمر و اکس، 2005؛ اکس و وارگا، 2005؛ اورتچ و کیل باچ، 2004؛ وارگا و اسچاک، 2004141) نشان داد که زیاد شدن دانش میتواند تغییرات مثبت فناوری را ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی شود (یی و شیا142، 2012). بنابراین میتوان نوآوری دانشگاهی را به معنی همگام شدن دانشگاه با تغییرات موجود در زمینههای مختلف و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مرتبط با آن تعریف کرد که همگام شدن با تغییرات و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان تصویر بیرونی مناسبی را برای دانشگاه در پی خواهد داشت.

2-1-1-14-1- تاریخچه نوآوری دانشگاهی
سیر تکامل موضوع نوآوری دانشگاهی را میتوان در پنج موج خلاصه نمود که در زیربه آنها اشاره شده است.
1-موج اول، دیدگاه شومپیتر: نوآوری دانشگاهی را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و حالتهای مختلف یک نظام به عبارتی یافتن یک تابع تولید جدید میداند عوامل این نظام شناخت یک محصول جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به بازار جدید، به کار گیری منابع جدید و نهایتا طراحی یک سازمان جدید میباشد.
2-موج دوم، نوآوری تکنولوژیکی بین سالهای 1950 تا 1960مطرح شده است و دانشمندان و متفکران مختلفی در این زمینه اظهار نظر نموده که به دو موضوع تولید و فرایند نوآورانه توجه بیشتری داشتهاند.
3-موج سوم، نوآوری سازمانی: نگرش نوآوری سازمانی توسط فریمن بین سالهای 1970تا 1980 مطرح گردیده مشخصات این نگرش انجام تحقیقات پایه، اختراع، توسعه و نوآوری است.
فریمن از جمله ویژگیهای نوآوری در این دوره را فرایند بودن آن اعلام میدارد که این موضوع به دلیل امکانات تولید بهتر در دوران صنعتی فرصتهای بیشتری برای خلق ایدههای جدید و نیازهای فزاینده جوامع بشری ایجاد مینماید
4-موج چهارم، نظام نوآوری دانشگاهی: در سالهای 1987 تا 1997 بر نظامهای نوآوری تاکید شده است به گونهای که فریمن نظام نوآوری را شبکه سازمانها برای تحقق تکنولوژی معرفی مینماید.
5-موج پنجم، نوآوری علمی1993 که نوآوری علمی عبارت است از ایجاد، ارزیابی، مبادله و کاربرد ایدههای جدید به منظور برتری یافتن بنگاههای اقتصادی در بازار کالا و خدمات که منجر به شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی میشود (نیکنامی، تقی پور ظهیر و غفاری مجلج، 1389).

2-1-1-14-2- ابعاد نوآوری دانشگاهی
فورست باو و بائر143(2007) سه بعد زیر را برای نوآوری دانشگاهی بیان میکنند:
بعدآموزشی144: بعد آموزشی نوآوری دانشگاهی ارائه انواع جدیدی از رشتهها، مواد آموزشی و طراحی برنامه درسی رشتههای مختلف میباشد. 2- بعد پژوهشی145: بعد پژوهشی نوآوری دانشگاهی فراهم آوردن زمینه پژوهش در دانشگاه و موسسات تحقیقات علمی و همکاری با سایر دانشگاهها میباشد. و 3- بعد سازمانی146: بعد سازمانی نوآوری دانشگاهی دربرگیرنده راههای جدید در جهت افزایش انگیزه کارکنان به کار و اساتید به تدریس و امکان دسترسی به پیشرفت تدریجی و مداوم میباشد. بنابراین برای تحقق نوآوری در دانشگاه باید سه بعد آموزشی، پژوهشی و سازمانی همگام و همجهت با هم حرکت کنند.

2-1-1-14-3- عوامل کلیدی نوآوری دانشگاه
با کنار هم قرار گرفتن عوامل کلیدی گوناگون نوآوری دانشگاهی میتوان زمینه ایجاد یک دانشگاه خلاق و نوآور را ایجاد کرد، که این عوامل به صورت کلی در زیر توضیح داده میشوند.

2-1-1-14-3-1- ساختار سازمانی
انتظارات بوروکراتیک شامل خواستههای رسمی و تعهدات تعیین شده به وسیله سازمان میباشد که اجزای اصلی ساختار سازمانی میباشد، نقشهای بوروکراتیک نیز به عنوان مجموعهای از انتظارات خاص و رفتارهای مناسب برای یک نقش یا موقعیت میباشد. در واقع ساختار شامل انتظارات موجود از نقشها و ارتباطات میان آنها میباشد که از طریق آن وظایف افراد تقسیم بندی و هماهنگ میشود و به دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده تفکیک میشود. (هوی و میسکل، 2008، ص25 و 114). ساختار سازمانی یک هدایت کننده عمده است که چارچوب اصلی را برای تصمیمات و فرایندهای سازمانی مهیا میکند ( خنیفر، حسنزاده و کولیوند، 1388). ساختار سازمان شامل عناصر، روابط بین عناصر و روابط به عنوان یک کل است که یک واحد را تشکیل میدهد. ساختار سازمانی نه فقط شامل عناصر سخت افزاری147 نظیر افراد و گروهها، تیمها، قسمتها و … است بلکه شامل عناصر نرم افزاری148 نظیر روابط بین عناصر سازمانی است. براساس نظر بانگ149 ساختار، روابط میان عناصری است که ماهیت فعالیتهای سازمانی را محدود میکند و شامل عناصر سخت افزاری در یک طرف و عناصر نرم افزاری در طرف دیگر است (خنیفر و همکاران، 1388). سازمانها دارای انواع مختلفی ازساختار هستند که بر حسب نیاز و با توجه به شرایط آن سازمان به کار میرود. به اعتقاد برنز و استاکر موثرترین ساختار، ساختاری است که خود را با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاهها، انتقال دانش، خلاقیت و نوآوری، منابع انسانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، ساختار سازمانی، خلاقیت و نوآوری