پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشجویان دختر، روزنامه‌نگاری، رسانه‌های جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

تازه‌ای از خبررسانی مواجه هستند، تمام سعی و تلاش آن‌ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات جهان به مخاطبان است، به‌طوری‌که این شبکه‌ها، خبرپراکنی را به‌مثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیت‌های خود در نظر گرفته‌اند. با توسعه شبکه‌های تلویزیونی در جهان و ورد اینترنت – ماهواره تلویزیونی به صحنه، مرحله تازه‌ای از شیوه اطلاع‌رسانی است زیرا در این برهه دیگر دروازه‌بانی و یک‌سو بودن اخبار معنا ندارد زیرا مخاطب به دلیل دسترسی داشتن به منابع مختلف اطلاعاتی به مقایسه اخبار از منابع مختلف می‌پردازد.
در این زمان بیشترین تکیه به عنصر گیرنده با مخاطب است، این مخاطب است که تعیین می‌کند رسانه از چه شیوه‌هایی و جه نوع اخباری را منعکس سازد.
گرداندن وسایل ارتباط امروز در تمامی مراحل فرایند تهیه و پخش خبر مخاطب حاضر و ناظر خویش می‌بیند.
از سویی دیگر طی چند سال اخیر با گسترش مطبوعات به همان نسبت گسترش رشته تخصصی بنام ارتباطات و روزنامه‌نگاری در کشور ما و پرورش نیروهای متخصص در این زمینه موجب شده چند وقت یک‌بار اخبار را از دید کارشناسانه این رخداد بررسی کنیم لذا در این تحقیق سعی شده تا نگرش دانشجویان دختر این رشته در مورد اخبار سیما بررسی شود

1-2بیان مسئله
خبر محصول باارزش وجودشان رسانه و عامل معنا بخشی به پدیده‌ها و رخدادهاست، این فعالیت رسانه‌ای از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را طبیعی‌ترین کارکرد رسانه دانسته‌اند و بخش عمده‌ای از توان، منابع مالی و امکانات هر رسانه اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب به آن اختصاص می‌یابد.
یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت می‌گیرد، ازاین‌رو سیاست‌گذاران رسانه‌ها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخاب‌گرند و گستره وسیع شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.
در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش به‌عنوان گروه نفوذمندان به‌حساب می‌آیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیل‌کرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانواده‌ها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان به‌عنوان جوانانی کنجکاو و تحلیل‌گر می‌باشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیده‌اند.
با توجه به مطالب گفته‌شده، کوچک‌ترین بی‌تفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاه‌های این قشر در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بی‌اعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجه‌ای نخواهد داشت.
نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

1-3بيان اهداف تحقيق
1-3-1 هدف كلي
شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات
1-3-2 اهداف جزئي
در كنار اهداف كلي به اهداف جزئي اين تحقيق می‌پردازیم :
1- شناخت میزان بهره‌برداری از اخبار ساعت 21 شبکه اول توسط دانشجویان دختر رشته ارتباطات
2- شناخت اخبار موردعلاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات
3- شناخت مهم‌ترین منبع کسب خبر برای دانشجویان دختر رشته ارتباطات
4- دستیابی به میزان علاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به اختیار جنجالی و هیجان‌انگیز
5- بررسی دیدگاه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به میزان بی‌طرفی اخبار ساعت 21 شبکه اول
6- دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد نقاط ضعف اختبار ساعت 21 شبکه اول
7- دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان اعمال گرایش‌های سیاسی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول
8- بررسی نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان تأثیر لحن و چهره گوینده در افزایش اعتماد به اختبار ساعت 21 شبکه اول
9- دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد مدت‌زمان اخبار شبکه اول ساعت 21
10- دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار و گزارش‌های تصویر در خبر شبکه اول ساعت21
11- دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار گزارش‌های تصویری خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول
12- دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد شیوه‌های مطلوب ارائه خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق
1-4-1 سؤالات تحقیق
1- آیا بین سن دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین سال ورود دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
3- آیا بین میزان علاقه به اخبار سیاسی شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
4- آیا بین میزان رعایت بی‌طرفی در اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
5- آیا بین میزان نقاط ضعف اخبار ساعت 21 شبکه اول با میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات به آن پخش خبری رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
6- آیا بین میزان اعمال گرایشات سیاسی جناحی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان به این بخش خبری رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

1-4-2 فرضیه
1- به نظر می‌رسد میان سن دانشجویان دختر رشته ارتباطات با میزان اعتماد آنان به اخبار شبکه اول ساعت 21 رابطه معنی‌دار وجود دارد.
2- به نظر می‌رسد میان‌سال ورود دانشجویان دختر رشته ارتباطات با میزان اعتبار و اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد.
3- به نظر می‌رسد میان علاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به اخبار سیاسی و میزان اعتبار و اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد.
4- به نظر می‌رسد میان رعایت بی‌طرفی در اخبار ساعت 21 شبکه اول سیما و میزان اعتبار اعتماد به این بخش نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد.
5- به نظر می‌رسد میان نقاط ضعف اخبار ساعت 21 شبکه اول با اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات به این بخش رابطه معنی‌داری وجود دارد.
6- به نظر می‌رسد میان اعمال گرایش‌های سیاسی و جناحی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان به این بخش خبری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی
خبر:
خبر یک واقعیت عینی است اگر رویدادی پدید نیاید خبری ایجاد نمی‌شود بنابراین وقایعی به‌عنوان خبر تلقی می‌شوند که حقیقی باشند، و افسانه‌سازی و خیال‌پردازی راهی به آن‌ها نداشته است.
متقاعدسازی
متقاعدسازی به‌صورت ارتباط انسانی فرایند پیچیده‌ای است که جهت تأثیرگذاری باهدف تغییر در اعتقادات، ارزش‌ها یا نگرش‌ها انجام می‌گیرد.
تحریف:
تحریف در خبر را می‌توان به مفهوم دست بردن در خبر و عوض کردن معنای آن دانست.
دروازه‌بانی:
به کسانی که در تحریریه رسانه‌های خبری در فرایند تهیه، گزارش و ارائه پیام‌های خبری فعالیت دارند. دروازه‌بان می‌گویند.
مخاطب:
اگر طرف اول ما در هر سیر ارتباطی فرستنده باشد، عامل با طرف دیگر را گیرنده، پیام یا مخاطب تشکیل می‌دهد.
تناقض‌گویی:
تناقض در خبر به مفهوم ارائه خبرهای ضدونقیض در رسانه‌های جمعی است.
تعریف نگرش:
نگرش عبارت از نوعی آمادگی، تمایل به عمل یا عکس‌العمل خاصی در مقابل محرکی است.
سانسور:
« مقصود از سانسور، اعمال‌نظر در جریان خبررسانی به‌منظور جلوگیری از انتشار اخباری است که ممکن است انتشار آن‌ها برای مردم مفید باشد. ولی برای کسی که این اعمال‌نظر را انجام می‌دهد مفید نباشد.(زورق،1368،205)
سوگیری در خبر:
زمانی که در ارائه خبر، جهت‌گیری خاصی بر اساس جریانات و گروه‌بندی‌های جامعه صورت می‌گیرد.
اغراق و مبالغه:
بزرگ جلوه دادن بعضی از خبرها برای مقاصد خاص را اغراق و مبالغه گویند.

فصل دوم :
تدارک نظری تحقیق

بخش اول
2-1 خبر
2-1-1تعريف خبر
براي خبر، بر اساس شرايط و نيازهاي جوامع گوناگون و شيوه كاربردي كه از آن انتظار مي‌رود، تعریف‌های زيادي ارائه‌شده است. هرچند بايد گفت دست‌یابی به يك تعريف مشترك و جامع و به‌عبارت‌دیگر، ارائه يك تعريف جامع‌ومانع در اين زمينه بسيار دشوار است، بااین‌حال، می‌توان با كنار هم گذاردن تعریف‌های گوناگون، عناصر مشترك آن‌ها را استخراج و به‌عنوان اركان تكوين خبر، از آن‌ها یادکرد. اكنون، به برخي تعریف‌های ارائه‌شده اشاره می‌کنیم:
ـ خبر، گزارشي عيني از واقعيت‌هاست كه داراي يك يا چند ارزش خبري بوده و احتمالاً تحت تأثير عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی شکل‌گرفته است.( محسنيان راد، 1371، 13)
ـ خبر، انتشار منظم جريان وقايع و آگاهي‌ها و دانش‌های انساني و نقل عقايد و افكار عمومي است. .( . يونس‌‌شکر خواه،1374 ،5.)
ـ خبر، اعلام و بيان وقايع جالب زندگي اجتماعي و نقل عقايد و افكار عمومي است.(همان منبع،5)
ـ خبر، گزارش بي‌طرفانه، دقيق و درعین‌حال، صحيح و عيني از يك رويداد است.(عباسی1380،25)
ـ خبر عبارت است از اطلاعات تازه‌ای در مورد رويدادهاي مهم كه بر شنوندگان و بينندگان تأثير می‌گذارد و موردعلاقه آن‌ها واقع می‌شود. ( نعمتي اناركي 1380، 204)
بر اساس تعريف‌هاي ارائه‌شده، براي خبر يا اطلاع، دو عنصر اساسي منتشر شدن و نو بودن را می‌توان در نظر گرفت. انتشار خبر، هر نوع ارتباط مستقيم مانند گفت‌وگو و مكاتبه را از حوزه شمول خبر خارج می‌کند و صفت خصوصي و شخصي بودن را از آن می‌زداید. به‌این‌ترتیب، خبر، در قلمرو امور جمعي، اجتماعي و عمومي قرار می‌گیرد و عنصر نو بودن و تازگي هم از گسترش شمول آن به اطلاعات مربوط به گذشته يا رخداد و فعالیت‌های تكراري جلوگيري می‌کند؛ زيرا این‌گونه رخدادها و فعالیت‌ها معمولاً موضوع مطالعات ادبي، هنري و علمي قرار می‌گیرند. به‌عبارت‌دیگر، اطلاعاتي كه درباره حالت‌های مستمر پدیده‌های قبلي يا جريان وقايع گذشته تهيه می‌شوند، جنبه خبري ندارند و تنها به يك اقدام جديد و يك واقعه يا حادثه تازه می‌توان عنوان خبر را اطلاق كرد. .(همان منبع،204)
بايد توجه داشت كه اهميت تازگي اخبار مراتب گوناگوني دارد و همين عامل است كه تعيين می‌کند كدام رويداد را بايد يك خبر معمولي1 دانست و کدام‌یک را در تازه‌ها 2 بررسي كرد؛ «زيرا خبر معمولي، شامل اطلاعاتي است كه درباره امور و وقايع جاري به دست می‌آیند. در اين نوع اطلاعات، هرچند عنصر نو بودن، اهميت فراوان دارد، درعین‌حال اگر در انتشار آن‌ها تأخيري رخ دهد، اشكال اساسي ايجاد نمی‌شود. درصورتی‌که در خبرهاي تازه، چنان‌که از نام آن‌ها پيداست، عنصر نو بودن اهميت بيشتري دارد، به‌گونه‌ای كه اگر اين نوع خبرها بلافاصله انتشار نيابند، ديگر براي روز بعد يا حتي در ساعات و دقايق بعد، قابل‌استفاده نيستند. به همين سبب است كه خبرهاي تازه را به فاسدشدنی‌ترین كالاها مثل سبزي و ميوه تشبيه کرده‌اند كه اگر همان روز ورود به بازار، مصرف نشوند، روز بعد فاسد می‌گردند و ديگر نمی‌توان از آن‌ها استفاده كرد». ( معتمد نژاد1355، 46)

2-1-2 ارزش‌های خبري
ارزش‌هایی كه در روزنامه‌نگاری معاصر تقريباً حالت معیار مطلوب (استاندارد) به خود گرفته‌اند. اين ارزش‌ها در سراسر جهان براي روزنامه‌نگاران آشنا و شناخته‌شده هستند.(شکرخوا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، استان کرمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد و املاک، ثبت اسناد، شرکت مخابرات