پایان نامه ارشد رایگان درمورد خود کارآمدی، فرزند پروری، توسعه حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

در فرزندان می انجامد در فرایند تصمیم گیری فرد در مسیر رشدی انتخاب شغل مؤثر باشد (لانکار،1995؛ گیل53، 2002 به نقل از شفیع آبادی،1392).
ویستون و کلر(2004)، با انجام یک بررسی از متغیرهای ساختار خانواده به عنوان مثال، دستاوردهای آموزش و شغلی پدر و مادر و روند متغیرهای فرایند خانواده به عنوان مثال، پشتیبانی، انتظارات، الگوهای ارتباطی، دلبستگی، سبک های فرزند پروری که تأثیر قابل توجهی در پیشرفت نوجوانان در یادگیری توسعه حرفه ای دارد، به این نتایج دست یافتند که بهره برداری از این متغیرهای پیچیده، غیر مستقیم است و اهمیت مساوی ندارد. به نظر می رسد متغیر فرایند خانواده، آرمان ها و انتظارات حرفه ای را بیش از متغیرهای ساختار خانواده تحت تأثیر قرار می دهد.
ایمانوئل54 (2009) در تحقیقی با بررسی رابطه بین دلبستگی به پدر و مادر، اعتماد به نفس و دودلی حرفه ای به این نتیجه رسید که احساس وابستگی نوجوانان به والدین با تصمیم گیری شغلی آنها رابطه دارد. کوماندرا، سواس و کاننا (2011) نیز با بررسی نقش والدین در مشکلات تصمیم گیری شغلی به این نتایج رسیدند که سبک فرزند پروری اقتدار گرا و انسجام خانواده، بطور قابل توجهی به پیش بینی مشکلات تصمیم گیری حرفه ای دانش آموزان پسر کمک کرده است. مشکلات تصمیم گیری حرفه ای در پسران تحت تأثیر هسته خودارزیابی قرار نمی گیرد. بر خلاف پسران، در دختران بطور کامل بین سبک استبدادی و مشکلات تصمیم گیری آنان رابطه وجود داشت.
نقش پدر و مادر در آموزش و توسعه حرفه نوجوانان به طور گسترده ای شناخت شده است. نفوذ والدین در این فرایند شامل سبک های فرزند پروری، حمایت والدین، صمیمیت و نزدیکی بین پدر و مادر و فرزندانشان، دلبستگی به پدر و مادر، الگوهای ارتباطی در خانواده و انتظارات و خواسته پدر و مادر برای موفقیت فرزندان خود است. علاوه بر این پژوهش های اخیر نشان می دهد که مسیرهای حرفه ای نوجوانان از طریق اقدامات مشترک پدر و مادر و نوجوانان با اهداف مشترک در حال شکل گیری است. در نهایت محیط خانواده به عنوان یک زمینه قوی برای برنامه ریزی شغلی نوجوانان و اهداف آموزشی و حرفه ای نوجوانان است. بطور کلی محیط خانواده با گرما، پشتیبانی و انتظارات بالاتر با آرمان های شغلی بالاتر و جهت گبری حرفه نوجوان مرتبط است. رفتار پدر و مادر از طریق ارتباط، مدل سازی، حمایت، تقویت، صراحت و شفافیت و قابل دسترس بودن به توسعه نگرش اکتشاف و برنامه ریزی شغلی مربوط می شود. به نظر می رسد احساس وابستگی به پدر و مادر برای دختران به تمایل به تنظیم برنامه ریزی حرفه ای بر اساس دیدگاه های پدر و مادر مربوط می شود (آرایو، تاوریا، موتا و الیویرا، 2012).
با توجه به داده ایی از بریتانیا بر اساس یک مطالعه 18 ساله، ارتباط عوامل زمینه خانوادگی مانند موقعیت اجتماعی خانواده و آرمان های پدر و مادر و عوامل فردی در نوجوان، بطور خاص، مانند آرمان های حرفه ای و ارزش جاه طلبی در دستیابی به موقعیت اجتماعی و درآمد در بزرگسالی مربوط می شود. این یافته ها تأیید کرد که تعامل عوامل زمینه خانوادگی، آرمان های حرفه ای نوجوان و ارزش جاه طلبی دستیابی به موقعیت اجتماعی و درآمد در بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می دهد (اشبی و اسکون55،2010).
مطالعات تحرک شغلی دیویدسون و اندرسون56(1937)، نشان داد که خانواده ها تمایل دارند، فرزندانشان در همان شغل خودشان باقی بمانند. با این حال، این گرایش بطور چشم گیری تغییر کرده است. نرخ بالای رقابت برای مشاغل معتبر و پر سود بین خانواده های فقیر و غنی دیده شده است. پدر و مادر ثروتمند، فرزندان خود برای آموزش برای موفقیت های معتبر و سود آور در جهت حفظ وضع موجود قانع می کنند و خانواده های فقیر، به آموزش برای موفقیت های معتبر و پر سود به منظور رهایی خانواده از فقر، بر فرزندان خود اعمال فشار می کنند (یورو، آنتونی، سانی و بیمبو،2012).
تحقیقات نشان داده است که نوجوانان در خصوص آنچه که در مورد اشتغال می خواهند با پدر و مادرشان بحث می کنند. پدران و بویژه مادران زمانی کمک کننده و مفید هستند که با داشتن انتظارات بالا برای فرزندان در مورد برنامه های شغلی صحبت کنند. گفتگوهای معنی دار درباره دستاوردهای آموزشی و شغلی و برنامه آینده و همچنین اطلاعات در مورد دنیای کار و منافع شخصی، ارزشها و انتظارات از فعالیت های مهم در بستر خانواده است (آرایو و همکاران،2012).
یورو و همکاران (2012)، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که نگرش پدر و مادر نسبت به مشاغل، سطح تحصیلات و شغل پدر و مادر در انتخاب حرفه دانش آموزان دوره متوسطه اعمال نفوذ می کند. نگرش والدین به مشاغل به 4 گروه عمده طبقه بندی می شود و به شرح زیر است :
1. نگرش ساکت : در اینجا پدر و مادر به دلیل عدم علاقه به کارشان آشکارا در مورد زندگی حرفه ای با فرزندانشان بحث نمی کنند.
2. نگرش رنجش : پدر و مادر با این نوع نگرش تنها سخنان اتفاقی در مورد کار خود می کنند و هرگز با تلاش آگاهانه با فرزندان خود در مورد حرفه صحبت نمی کنند.
3. نگرش مشارکت : پدر و مادر با این نگرش مشتاق در شغل خود هستند و آزادانه و با شور و اشتیاق در مورد آن صحبت می کنند، در نتیجه فرزندان خود را در معرض این مشاغل قرا می دهند.
4. نگرش رک : این توصیف پدر و مادری است که آشکارا و با صراحت در مورد تمام جنبه های کار، مزایا و معایب آن با فرزندان خود بحث می کنند. فرزندان این گروه از والدین نگرش متفاوتی نسبت به کار دارند (یورو و همکاران، 2012). حمایت والدین پیش بینی کننده انگیزه استقلال و کنترل والدین مربوط به انگیزه درون فکنی کردن شغل والدین است (شرودر، اشمیت و رودرموند57،2013).
تناقض والدین بیشترین اثر را در شکل دادن به نگرش پاتولوژیک (بیمارگونه) به کار است و ممکن است روند توسعه حرفه ای را تحت تأثیر قرار دهد. مشاهده شده است تمایل به کمال گرایی افراطی و کار وسواسی در نوجوانان با عشق مشروط در خانواده رابطه دارد (لیون دسکا، والتر و ودرا58،2011).
والدین از طریق فرزندپروری، جهت گیری و رفتار،شرایط کارشان، دیدگاه جامعه شناختی فرزندان و ارزشها و آرمانهای حرفه ای آنان را تحت تأیر قرار می دهند. والدینی که کارشان، جهت دادن و نظارت دیگران است، بیشتر احتمال دارد که فرزندان خود را در تصمیم گیری حرفه ای، مطیع خود کنند (براون و اسکولت59،2006).
سویتری، کرید، زیمر و جی ام بک (2014) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که انتظارات شغلی پدر و مادر ، برنامه ریزی و آرمان های حرفه ای نوجوان را پیش بینی می کند و همخوانی آرمان های حرفه ای پدر و مادر با نوجوان پیش بینی کننده اکتشاف حرفه ای است.
روابط خانوادگی یک نقش کوچک و در عین حال مهم در پیش بینی برنامه ریزی نگرش حرفه ای بازی می کند. وایترا60(2007)، نشان داد که رابطه مثبت و قوی بین سازگاری خانواده و اطمینان از انتخاب شغلی دانش آموزان در مقطع متوسطه وجود دارد (کوماندرا و همکاران،2011).
سطح رسمی تحصیلات پدر و مادر یکی از عواملی است که منافع حرفه ای فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهد. سطح تحصیلات والدین در تعیین امکانات مؤثر است. پدر و مادر مسلح به تحصیلات اغلب مشاغل درآمدزا دارند، بنابراین با سطح درآمد خود بیشتر متمایل به تهیه مواد آموزشی برای فرزندان خود و بحث در مورد فرصت های شغلی یا آنها هستند. فرزندان خانواده های کم درآمد، به دلیل ضعف آموزش از پدر و مادر خود، قادر به توسعه علاقه خود در بدست آوردن آموزشهای حرفه ای نیستند (یورو و همکاران ،2012).

انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن :
از نظر هاپاک (1997) زمانی که مردم عاقلانه برای انتخاب شغل عمل نمی کنند ناکامی آنان را در این کار می توان به یکی از دلایل سه گانه مربوط دانست : اطلاعات ناکافی درباره خودشان، عدم کفایت اطلاعات درباره مشاغل ، ناتوانی در تفکر و داشتن اندیشه روشن. ناتوانی در مواجه شدن با حقایق یکی از انواع ناتوانی در تفکر و داشتن اندیشه روشن است (اردبیلی،1387).
گاتفردسون معتقد است نوجوانان هنگام تصمیم گیری شغلی با سه مشکل مواجه هستند : الف- اطلاعات محدود : نوجوان تمایل دارد که اطلاعات کمی در مورد شغلی که گرایشی به آن ندارد، داشته باشد. ب – کسب اطلاعات به شکل نادرست : برخی از نوجوانان بجای آنکه خودشان در پی کسب اطلاعات باشند، منتظرند تا اطلاعات را خود به خود دریافت کنند. آنان معمولا اطلاعات شغلی را از خانواده، دوستان و محیط کار بدست می آورند. بنابراین اغلب با کمبود اطلاعات درباره نحوه انتخاب مشاغل مواجه هستند. ج – گزینش نامناسب : گاهی نوجوانان انتخاب های شغلی نامناسبی دارند که با فرایند مصالحه (این واژه به معنای تعدیل آرزوها با واقعیات بیرونی است) همخوانی ندارد (شفیع آبادی، 1392).
مشکلات شغلی می تواند از عوامل مختلف نشأت بگیرد که ممکن است از ابعاد درونی مانند تفکر غلط و یا ابعاد بیرونی مانند عوامل فردی و اجتماعی سرچشمه گرفته باشد. یکی از مشکلات ممکن خانواده است که انتخاب های شغلی مراجع را محدود می نماید (زونکر،2006 ترجمه نظری،1388).
انتخاب شغل به یک مشکل پایدار برای دانش آموزان در جامعه معاصر تبدیل شده است. گرایشات والدین تنها عامل تأثیر گذار در انتخاب شغل دانش آموزان است. اغلب اوقات، پدر و مادر با توجه به تمایلات شخصی خود، فرزندان خود را تحت فشار قرار می دهند تا مشاغلی را انتخاب کنند که هیچ گونه توانایی لازم را برای احراز آن دارا نیستند. اگر این اتفاق بیفتد، نتیجه آن نا امیدی و بی کفایتی است که نارضایتی شغلی را در پی دارد و در دراز مدت منجر به بحران اقتصادی ملی می شود (یورو و همکاران،2012).
انتخاب شغل از نظر فردی و اجتماعی با مشکلات گوناگونی مواجه است. برخی امشکلات انتخاب شغل به خود فرد مربوط می شود و گروه دیگری از مشکلات از طرف جامعه – به معنی عام – به وجود می آید. تایلر(1961) بی تصمیمی را یکی از مشکلات انتخاب شغل می شمارد. به نظر تایلر چهار عامل باعث بی تصمیمی و تردید فرد در انتخاب شغل می باشند. اولا گفتار و خواستار خانواده و دوستان می تواند بی تصمیمی و تردید فرد را در انتخاب شغل باعث شود. اگر تمایلات و خواسته والدین با رغبت های فرد مغایرت داشته باشد فرد در انتخاب شغل مردد خواهد بود. ثانیا طرز تلقی فرد نسبت به شغل خاصی ممکن است مشکلاتی را در مناسب دچار تردید کند. ارزش اجتماعی شغل و حرفه نیز ممکن است فرد را در انتخاب دچار شک کند. ثالثا بی تصمیمی و تردید در انتخاب ممکن است زائیده تساوی در استعدادهای فردی باشد. رابعا انسان ممکن است بر اثر عدم یادگیری و نیز محدود بودن فرصت ها دچار شک و تردید شود (شفیع آبادی،1389).
جوانان ممکن است با مشکلات متعددی برای انتخاب شغل مواجه شوند که برخی از آنها عبارت است از : اجبار برای انتخاب شغل پدر بر اساس آداب و رسوم و قیود اجتماعی، عدم درک درست ماهیت پیچیده جامعه، تأثیر پذیری از تجارب عاطفی و خواسته های سطحی و عدم آگاهی والدین در زمینه راهنمایی فرزندان (گینزبرگ و همکاران، 1951 به نقل از شفیع آبادی،1392).
بلوغ حرفه ای با اعتماد به نفس و بی تصمیمی شغلی با نبود اعتماد به نفس مرتبط است (کوماندرا و همکاران، 2011).
نقص در خود کارآمدی می تواند به تعلل یا اجتناب از تصمیم گیری شغلی ختم شود. خود کارآمدی یک صفت واحد یا ثابت نیست بلکه بیشتر مجموعه ای از باورها درباره ی یک بعد عملکردی خاص است و زمانی تقویت می شود که موفقیت در بعد عملکرد تجربه گردد. به این ترتیب زمانی که فرد شکست های مکرر را تجربه می کند، خود کارآمدی ضعیف می شود. یکی از مشکلات ممکن موقعیت خانواده است که انتخابهای شغلی فرد را محدود می نماید. انتخاب شغل ممکن است از اهداف خانواده نشأت بگیرد و اهداف خانواده ممکن است در تعارض با تمایلات و خواسته های فرد باشد (زونکر،2006 ترجمه نظری،1388).

نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه
الگوی رشدی گینزبرگ
برخی از مهمترین مفاهیم نظریه گینزبرگ عبارتند از : 1) مجموعه عوامل ذهنی و عینی که می تواند در انتخاب شغل مؤثر باشد به سه دسته عوامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد خودپنداره، طبقه اجتماعی، منزلت اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دوران کودکی، انتخاب رشته، خودکارآمدی تحصیلی