پایان نامه ارشد رایگان درمورد حمل و نقل، انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

کابل و دستگاه برش)، هزينه تجهيزات و حمل و نقل اشاره كرد .
 تکميل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهي بالاي پيمانکار بوده و همه پيمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحويل آن به کارفرما و شروع پروژه جديد هستند. زيرا امکانات هر پيمانکار داراي ظرفيت محدودي است. 

2-3-2 تأخير در پروژه هاي ساخت و نصب در برخي کشورها و مقايسه آنها با ايران تحقيقات و بررسيهاي فراوان شناسايي عوامل ايجاد کننده تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. به عنوان مثال در تحقيقات انجام گرفته در کشور اردن با نظر سنجي و بررسي نظرات پيمانکاران و مشاوران، دخالتهاي کارفرما و يا مالک، کم تجربگي پيمانکاران، مشکلات تأمين اعتبار و پرداختها، بهره وري اندک نيروي کار، تصميم گيري هاي کند و آهسته، برنامه ريزي مناسب و مسائل مربوط به پبمانکاران جزء، به عنوان عوامل اصلي ايجاد کننده تأخير در اجراي پروژه ها شناسايي شدند. (اوده، 2002،ص67-73)

2-3-2-1 غنا
به همين ترتيب ياوپريمپونگ(2003) و همکارانش با بررسي نظرات کارکنان کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران کشور غنا، الف) مشکلات پرداخت هاي ماهيانه توسط سازمانها، ب) ضعفهاي مديريتي پيمانکاران، ج) تأمين مواد اوليه، د) کارکرد ضعيف فني و ه) افزايش مداوم قيمت اوليه را مهمترين دلايل ايجاد کننده تأخير در پروژه هاي عمراني بيان نمودند. ( ياوپريمپونگ،2003،ص326-321)

2-3-2-2 ويتنام
نگويان دولانگ (2004) و همکارانش با تأکيد بر تأثير متغيرهاي جغرافيايي در مت اجراي پروژه ها و نيز با گرداوري نظرات گروهاي درگير در اجراي پروژه هاي عمراني کشور ويتنام 5 گروه
الف) ناشايستگي طراحان و پيمانکاران ، ب) تغيير مديران و پيش بيني هاي ضعيف، ج) مسائل اجتماعي و فني، د) مسائل مربوط به زمين و يا ساختمان، ه) تکنينکها و ابزارهاي نامناسب را به ترتيب به عنوان مهمترين دلايل ايجاد کننده تأخير در پروژه هاي عمراني معرفي کردند.
(دولانگ ،2004،ص553-561)

2-3-2-3 مالزي
در تحقيق ديگري براي شناسايي دلايل و نيز اثرات تأخير در پروژه هاي عمراني کشور مالزي، مورالي سامباسيوان و ياوون سون (2007) ده عامل اصلي ايجاد کننده تأخير را اين گونه شناسايي کردند:
1- برنامه ريزي نامناسب پيمانکار، 2- ضعف مديريتي پيمانکار در محل اجرا، 3- تجربه ناکافي پيمانکار، 4- ضعف اعتباري مشتري و پرداخت پس از اتمام پروژه، 5- مشکلات ايجاد شده با پيمانکاران جزء، 6- کمبود مواد اوليه، 7- تأمين نيروي کار ، 8- در دسترس نبودن تجهيزات، 9 – ضعف ارتباط ميان گروههاي در گير در پروژه و 10- اشتباهات به وجود آمده حين عمليات عمراني.(سامباسيوان ،2007،ص526-517)

2-3-2-4 نپال
در کشور نپال نيز در بررسي عوامل ايجاد کننده تأخير در اجراي 22 پروژه بزرگراهي به ترتيب ضعفهاي سازماني، قصور و کوتاهي تأمين کنندگان مواد اوليه، قوانين و مقررات دولتي و وجود تأخير در سيستم حمل و نقل به عنوان موارد اصلي ايجاد کننده تأخير اعلام شدند.
(رضا زاده ،2006،ص27-22)

2-3-2-5 اردن
در تحقيق ديگري در کشور اردن، تأخير پروژه هاي عمراني عمدتا” ناشي از ضعف طراحان، تغييرات ايجاد شده توسط مالکان، اوضاع جوي، شرايط زمين و محل، تأخير در تحويلها، شرايط اقتصادي و افزايش در کميت شناسايي شدند. (الموماني ،2000،ص59-51)

2-3-2-6 عربستان
درخصوص بررسي علل تأخير در اجراي قراردادهاي ساخت و نصب تحقيقات مختلفي در عربستان سعودي انجام شده و نتايج جالبي به دست آمده است که با توجه به شباهت نسبي شرايط ايران و عربستان سعودي، امکان استفاده از نتايج تحققات مزبور و تعميم آنها به قراردادهاي پيمانکاري، اعم از داخلي و بين المللي وجود دارد. از جمله اين که 56 علت عمده در بروز تاخير در پروژههاي بزرگ ساخت و نصب شناسايي شد و اين دلايل در 9 گروه عمده با درجه اهميت متفاوت براي هر يک از طرفهاي قرارداد دسته بندي شدند. يکي ديگر از نويسندگان، تعداد دلايل تاخير را 60 مورد ذکر کرده است. مهمترين تحقيقي که در اين زمينه در عربستان سعودي انجام گرفته است توسط سعدي اساف و همکاران بوده است که نتايج آن مورد استناد بسياري از محققان زمينه قراردادهاي ساخت و نصب قرار مي گيرد. در اين تحقيق مهمترين عوامل بروز تاخير، از منظر سه طرف مختلف قرارداد مورد بررسي قرار گرفته است:
1. کارفرما   2. پيمانکار    3. مشاور
 پيمانکاران و مشاوراني که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند از هر دو بخش خصوصي و دولتي بودند و تلاش شده بود که نتايج تحقيق کامل و دقيق باشد. از جمله نتايج اين تحقيق اين است که 73 دليل مهم براي بروز تاخير شناسايي شدند و به 9 گروه اصلي تقسيم بندي شدند:
1.   خودپروژه
2.   کارفرما
3.   پيمانکار
4.    مشاور
5.   تيم طراحي
6.   مواد اوليه
7.   تجهيزات
8.   نيروي انساني
9.   عوامل خارجي
اين تحقيق نشان مي دهد که 76% از پيمانکاراني که در پروژه هاي اين کشور فعالند معتقدند که به طور متوسط بين 10% تا 30% بيش از مدت معين شده در قرارداد، تأخير در اجرا بروز ميکند. 56% از مشاوران شرکت کننده در تحقيق نيز ميزان مشابهي از تأخير را گزارش کرده اند.
همچنن مشخص شد که از منظر کارفرمايان، واگذاري پروژه به پيمانکاري که کمترين قيمت را در مناقصه پيشنهاد داده است بيشترين فراواني را در ميان دلايل تأخير دارا مي باشد. زيرا عموما” اينطور است که پيمانکاراني که کمترين قيمت را پيشنهاد مي دهند واجد توانايي و شرايط لازم براي اجراي پروژه نبوده و در خلال اجراي پروژه با کمبود منابع مواجه مي گردند و همين امر موجب کاهش کارايي و نهايتا تأخير مي گردد. مطابق نتايج حاصل از اين تحقيق، “دستور تغيير کار” نيز يکي از مهمترين فاکتورهاي ايجاد تأخير در پروژه مي باشد.
در بررسي عوامل ايجاد کننده تأخير در پروژه هاي عمراني ملي کشور عربستان سعودي وابستگي مثبت ميان رتبه فني پيمانکار و فراواني پروژه هاي داراي تأخير اثبات گرديد. (الخالي ،1999،ص106-101)

2-3-2-7 امارات متحده عربي
در تحقيقي که توسط عسام زين الدين انجام گرفته است، قراردادهاي ساختماني در مورد بررسي قرار گرفته و مشخصا پروژه هاي زيربنايي در حال اجرا در امارتهاي دبي و ابوظبي مورد بررسي قرار گرفته است.
 دراين تحقيق 73 شرکت و نهاد مختلف مورد بررسي قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اطلاعاتي در خصوص نوع پروژه ها، خسارات مورد ادعا، مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما، انواع دعاوي مطروحه و دلايل آنها و فراواني دلايل و روش مورد استفاده براي حل اختلاف ارائه نمايند. پروژه هايي که براي اين تحقيق انتخاب شده بودند همگي در پنج سال اخر منتهي به تاريخ تحقيق انجام يافته بود.
 دراين تحقيق انواع مختلف دعاوي که در پروژه هاي مزبور اقامه شده است در 6 گروه طبقه بندي شده و مورد بررسي قرار گرفته اند که عبارتند از:( محفوظي موسوي، 1388)
1.   دعاوي مربوط به ابهام در قرارداد   
2.   دعاوي مربوط به تاخير
3.   دعاوي مربوط به تسريع دراجراي پروژه
4.   دعاوي مربوط به تغيير قيمتها
5.   دعاوي مربوط به کار اضافي
6.   دعاوي مربوط به شرايط سايت

2-3-2-8 ايران
در ايران نيز تحقيقاتي به منظور شناسايي عوال ايجاد کننده تأخير در پروژه هاي عمراني انجام گرفته است. به عنوان مثال در مطالعه انجام گرفته جهت مشخص نمودن عوامل ايجاد کننده تأخيرات در پروژه هاي سد سازي، با گردآوري نظرات کارفرمايان، پيمانکاران و مشاورين، موارد زير بعنوان مهمترين موارد شناسايي شدند.(رضا زاده ،2006،ص27-22)

-پرداخت براي پروژه هاي تکميل شده
– مديريت محل اجراي پروژه
-تصويب نقشه کارگاه
-شرايط پيش بيني نشده زمين
– تجربه ناکافي پيمانکاران
– ناکارآمدي برآوردهاي هزينه
-کمبود نيروي کار توانا
-عدم وجود اطلاعات کافي به روز در شروع طرح
-واگذاري خدمات به مشاورين و پيمانكاران بدون توجه به ظرفيت هاي خالي آنها
-واگذاري خدمات به مشاورين و پيمانكاران به صرف قيمت پايين تر
-عدم ساختار سازماني مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي طرح
(جدول1-2)- عوامل شناسايي شده ايجاد تأخير در کشورهاي مختلف

2-3-3 علل تأخير در پروژه هاي عمراني ملي ايران
بر اساس گزارشهاي نظارتي پروژه هاي عمراني ملي، به طور کلي علل ايجاد کننده تأخير پروژه هاي عمراني ملي به نه گروه تقسيم مي شوند که عبارتند از: تأخير ناشي از مطالعه و امکان سنجي پروژه ها ، تأخير ناشي از شرايط زمين و محيط اجراي پروژه، مشکلات ايجاد شده توسط دستگاه اجرا کننده تأخير به وجود آمده توسط مشاور طراح، مشاور ناظر، پيمانکار، تأخير ايجاد شده به دليل مشکلات ماشين الات و تدارکات، مشکلات تخصيص اعتبار و ساير مسائل که شامل کليه عوامل ايجاد کننده تأخيرند. جدول 2-2پيوست الف اين عوامل را به تفکيک سال و گروه نشان مي دهد. (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ايران گزارشهاي نظارتي عمراني سالهاي 85-81 تهران)

2-3-4 عوامل مؤثر تأخير در يک پروژه EPC
2-3-4- 1تأمين پيش پرداخت و هزينه هاي پروژه
قراردادهاي پيمانکاري ساخت و نصب، متشکل از بخشهاي متمايزي است و هر يک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگيري تکنولوژيها يا رويکردهاي فني جديد براي رسيدن به نتيجه مطلوب باشد. شاخص اجراي موفق هر قرارداد اين است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کيفيت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد يا زمان مورد توافق طرفين تحويل گردد. متاسفانه تعلل کارفرما ها در تأمين مبلغ پيش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به اين مي شود که پيمانکار شروع کار موضوع قرارداد يا خريد تجهيزات ضروري را به تأخير اندازد. (اردشيريان ، 1390)

2-3-4- 2تأثير طراحي مهندسي در زمان پروژه
بخش عمده اي از تاخيرات پروژه مربوط است به تغييراتي که در حين اجراي کار در مواجهه با مقتضيات فيزيکي پروژه ضرورت پيدا مي کند و ناشي از محاسبات غير دقيق و غير واقع بينانه است. در صورتي که طراحي مهندسي پروژه به نحو مناسبي انجام گيرد موجب پيشگيري از بروز بسياري از ايرادات در خلال کار شده و از بسياري از تاخيرها جلوگيري مي شود. (اردشيريان ، 1390)
در ادامه درمورد علل تأخيرات بخش طراحي مهندسي توضيح داده خواهد شد.

2-3-4- 3فرايند خريد و تأثير آن بر زمان بندي پروژه
يکي از مباحث اصلي و تعيين کننده تأمين به موقع تجهيزات پروژه هاست. چرخاندن کليد به معناي آماده بودن تمام تجهيزات است. در اين ارتباط جهت کاهش تأخيرات در پروژه هاي بزرگ پيشنهاد مي گردد در صورتي که کارفرما اصرار بر تأمين تجهيزات از منبع خاصي دارد، پيمانکار از امکان يا عدم امکان دسترسي به آن، عدم شمول محدوديتهاي قانوني داخلي و بين المللي اطمينان حاصل نمايند. به علاوه وجود يک تيم قوي و با تجربه خريد متشکل از کارشناسان بازرگاني و حقوقي و فني بسيار کارآمد خواهد بود. (اردشيريان ، 1390)

2-3-5 عوامل مؤثر ايجاد تأخير در بخش مهندسي (E) پروژه هاي EPC
عوامل تأخير در پروژه هاي مهندسي به دو دسته عمده عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. (آقايي ديبايي ،1384)

2-3-5-1 عوامل داخلي

➢ عوامل تأخير مرتبط با برآوردهاي نيروي انساني و زمان:
اين عوامل شامل مواردي چون عدم تناسب نفر ساعت براورد شده با مجموعه فعاليتهاي تخصيص داده شده به آنها، تخصيص ناکافي نيروي انساني براي فعاليتها، عدم تطابق کيفيت نيروي کار با آنچه در برآوردها پيش بيني شده، بررسي ميزان حجم کاري در نفرات کليدي بخشهاي مهندسي، بررسي اولويت در تخصيص منابع کمياب و محدود ميان عناصر ساختار کارهاي پروژه و ارزيابي ضوابط، معيارها و دستورالعمل اولويت گذاري ميان فعاليتها مي باشد.
(آقايي ديبايي ،1384)
➢ عوامل تأخير مرتبط با نارسايي سيستمهاي اطلاع رساني بخشهاي مهندسي
اين عوام شامل مواردي چون ميزان و کيفيت اطلاع رساني از جانب مدير پروژه و بخش کنترل پروژه به تيمهاي مهندسي ، ميزان آشنايي و اشراف کارشناسان به فرايند توليد مدارک و انتقال اطلاعات به بخشها ، نحوه ارتباط مؤثر بيم مهندسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عدم امکان اجرا، اندازه شركت، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتقال اطلاعات، نقض قرارداد، عملکرد شرکت، جبران خسارت