پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

هاي عمراني يکي از متداولترين مسائل و مشکلات در اجراي اين گونه پروژه هاست. تأخيردراجراي پروژه هاي عمراني موجب راکد ماندن سرمايه و به تعويق افتادن بازگشت سرمايه، افزايش هزينه هاي جاري پروژه، کاهش قدرت خريد بودجه پروژه به علت افزايش نرخ تورم، معطل ماندن منابع و عدم بکارگيري آن در ساير پروژه ها، از دست رفتن موضوعيت پروژه هاي وابسته به زمان و اختلاف طرفهاي درگير در پروژه به دليل تحميل هزينه هاي مازاد و نارضايتي مردم، مشتريان و ذي النفعان مي شود.(فهيمي آزاد ،1381) که در اغلب موارد ادعا را از سوي طرفين ذي النفع پروژه به همراه خواهد داشت .
چنانچه به دلايل بروز اختلافها که نهايتا” منجر به دعاوي مي شوند توجه نگردد، ريسک بروز آنها در پروژه دخالت داده ايم که گاها” توجيه پذيري طرح را نيز زير سوال مي برد. لذا توجه به منابع بالقوه بروز دعاوي که غالبا” در دو حوزه زمان و هزينه رخ مي دهند و نيز مديريت صحيح آنها در پروژه ها علي الخصوص پروژه هاي بزرگ مانند پروژه هاي ساخت که داراي حجم بالاي مالي و نيز عوامل متعدد در گير در آنها مي باشد امري بديهي محسوب مي شود. اين مبحث را مديريت دعاوي ناميدند.
و حتي استاندارد مديريت پروژه نيز در ويرايش سال 2000 خود فصلي را با اين عنوان به حوزه هاي موجود خود افزوده است. مديريت ادعا در استاندارد مديريت پروژه1 شامل فرايندهاي زير مي باشد:
1- شناسايي ادعا
2- کمي نمودن ادعا
3- پيشگيري از ادعا
4- حل و فصل ادعا
در تحقيق حاضر دعاوي در پروژه هاي ساخت مورد بررسي قرار گرفته اند. در مرحله نخست تحقيق به فرايند شناسايي ادعا پرداخته مي شود. در اين مرحله اهم عللي که منجر به دعاوي مي شوند، استخراج و گردآوري مي شوند.
در مرحله دوم تحقيق به فرايند کمي نمودن ادعا پرداخته مي شود. رويکرد اين مرحله بر اساس توصيه استاندارد 2PMI، مشابه مديريت ريسک و با توجه به ماتريس احتمال – اثر اتخاذ مي گردد. دراين مرحله، پارامترهاي کيفي با استفاده از رتبه بندي عبارات توصيفي و مقادير عددي به پارامترهاي کمي تبديل مي شوند. (فهيمي آزاد ،1381)بنابراين بدين طريق اهم دلايل مشخص مي شوند.
از آنجا که در اين تحقيق نهايتا” به دنبال سنجش ميزان توافق ذي النفعان اصلي پروژه هاي ساخت يعني کارفرمايان ، پيمانکاران و مشاوران بر روي عوامل بروز دعاوي در دو حوزه اصلي دعاوي يعني زمان و هزينه هستيم اولويت بندي عوامل را با توجه به نقطه نظرات و ديدگاههاي هرسه گروه مذکور گردآوري نموده ايم ودر نهايت ميزان توافق نظر بين آنها را سنجيده مي شود.

1-Project Management Body Of Knowledge
2-Project Management Institute
با شناسايي منابع بالقوه بروز دعاوي مي توان دانش صحيحي نسبت به ريسک وقوع آنها پيدا نموده و همين امر موجب افزايش توانايي مديريت پروژه در پيشگيري از بروز آنها مي شود. با کمي نمودن نيز مي توان اهم آنها را مشخص نمود تا بتوان بصورت بهينه به مقابله با آنها پرداخته و وقت و انرژي مديران را براي موارد مهمتر تخصيص داد. در پايان نيز بايد از راه حلي منطقي و منصفانه براي حل و فصل ادعاهاي احتمالي باقيمانده بهره گرفت .

1-1 تعريف مسأله
از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر کشور طرح هاي عمراني آن کشور است. درارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش از همه عينيت دارد مهندسي فني آنهاست درحاليکه ممکن است عوامل ديگري که به نظر نامرئي هستند نقش مهمي داشته باشند.
يکي از عوامل بنيادي طراحي و مهندسي پروژه از منظر حقوقي است. بر اساس تعريف پيمان، پيمانکار متعهد به انجام موارد تحت پيمان با کيفيت معلوم و در طي مدت زمان مشخص و بر اساس قيمت خاصي مي باشد. عموما” به دليل آنکه ارکان پروژه نسبت به شرايط تعهدات و قوانين حاکم بر قرارداد بصورت کامل آگاه نبوده يا مطابق آنها اقدام نمي کنند مشکلاتي در حين اجرا و عموما” در پايان پروژه ها اتفاق مي افتد که توافق در راه حل قطعي آنها پيچيده و گاها” غير ممکن شده و عموما” پيمانکار پروژه بخشي از بهاي کارکرد خود را دريافت نمي کند يا آنکه کارفرما بهاي بيشتري از کارکرد حاصل شده در مقدار يا کيفيت پرداخت مي کند و بعضا” نيز کار پروژه بصورت کامل به انجام نمي رسد. علت اصلي ادعا هاي پيش آمده را مي توان در دو عامل زمان هزينه خلاصه کرد.
به منظور ارضاء اهداف عاليه پروژه، مديريت پروژه ملزم است که هرچه بيشتر بتواند به عوامل مؤثر در پيدايش تأخيرات و تغييرات که عوامل اصلي ادعا مي باشند تسلط پيدا کنند تا بتوانند از طريق بکارگيري استراتژيهاي ساختاري مناسب ، از بروز ادعا1 و به تبع آن نزاع که صنعت ساخت را نا توان مي کند جلوگيري کند.
در اين تحقيق سعي بر بررسي موضوعي شناخت علل عمده و ريشه اي ادعاها از منظر ذي النفعان اصلي پروژه هاي ساخت يعني کارفرمايان، پيمانکاران و مشاوران در دو حوزه دعاوي زمان و هزينه در کشور ايران دارد. همچنين تلاش مي گردد تا ميزان توافق نظربر روي عوامل ايجادکننده دعاوي از منظر عوامل اصلي پروژه هاي ساخت سنجيده شود. ودر انتها نيز راهکارهايي جهت پيشگيري و حل موضوع ادعا و نزاع ارائه مي گردد.

1-Claim
1-2 اهميت موضوع
پيچيدگي هاي روز افزون صنعت ساخت در کنار پيشرفت سريع اين صنعت، مواجهه مکرر با ادعا را اجتناب ناپذيرکرده است تا جايي که حتي قراردادهايي که بصورت مناسبي تنظيم شده باشند از گزند هر گونه ادعايي، مصون نيستند. دعاوي قراردادهاي ساخت، زمان گيرو هزينه برو ناخوشايندند. همچنين بر قيمت قراردادها مي افزايند و ارزش مبالغ مورد نياز را تعديل مي کنند. طبق ادعاي سازمان برنامه و بودجه 90٪ طرح هاي عمراني افزايش زمان و هزينه داشته اند و 60٪ پروژه هاي نيمه کاره نياز به 15 سال دارند تا به اتمام برسند ( شاکري، اقبال، قرباني، علي، 1384، دومين کنفرانس مديريت پروژه). لذا دعاوي هرازگاهي اتفاق مي افتد چرا که پروژه هاي ساخت با مخاطرات و ريسک هاي مواجهند که در هنگام عقد قرار داد قابل پيش بيني نيستند وگاه مسائل بسياري که جديد نيز هستند، مطرح مي شوند. امروزه، شمار دعاوي و اختلافات در پروژه هاي ساخت افزايش يافته و در صنعت ساخت مخصوصا” در زمان رکود اقتصادي به صورت يک بار تحميلي درآمده است.(پينگ، 2004،)
به نظرمي رسد علل اصلي پيدايش ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه حادث مي شود.در تحقيقات صورت گرفته در زمينه تأخير پروژه هاي عمراني مشخص گرديده که ميانگين تأخير در ايالات متحده حدود 5/2 هفته و در انگلستان حدودا” يک ماه است. (فرجي،1385 ). در ايران ميانگين ميانگين وزني مدت پيش بيني شده براي اتمام پروژه 9/8 سال مي باشد در حاليکه اين فاکتور در سال 1385 معادل 1/11سال بوده است. (فرجي،1385 )
از اين رو به منظور پرهيز از مشکلات پروژه، حوزه مديريت ادعا، به عنوان بخش مهمي از مديريت پروژه به حساب آمده و استاندارد مديريت پروژه در ويرايش سال 2000، فصلي تحت عنوان مديريت دعاوي را به پيکره دانش مديريت پروژه الحاق کرده است.
به علت نوپا بودن بحث مديريت ادعا و فقدان مراجع وکتاب ويا تحقيقاتي که بتواند صنعتگران ومحققين را با موضوعات و علل اصلي ادعا در دو حوزه زمان و هزينه درايران ازمنظر پيمانکاران، مشاوران و کارفرمايان که درگير پروژه هاي ساخت مي باشند، آشنا سازد تا به تبع آن بتوانند راهکارهاي مناسب پيشگيري ودرصورت حادث شدن ادعا، حل و فصل اختلافات را بکار بندند، ضرورت انجام اين تحقيق احساس شد.

1-3 سوالات تحقيق
1- عوامل بحراني ادعا در پروژه هاي ساخت از منظر مشاوران، کارفرمايان و پيمانکاران در دو حوزه زمان و هزينه کدامند؟
2- عوامل بحراني مشترک ادعا از ديدگاه پيمانکاران، مشاوران و کارفرمايان کدامند؟
3- اشتراک نظر بر سر عوامل بحراني ادعا از ديدگاه مشاوران و کارفرمايان چقدر است؟
4- اشتراک نظر بر سر عوامل بحراني ادعا از ديدگاه مشاوران و پيمانکاران چقدر است؟
5- اشتراک نظر بر سر عوامل بحراني ادعا از ديدگاه پيمانکاران و کارفرمايان چقدر است؟
6– با توجه به عوامل شناسايي شده در پنج بند فوق چه ترتيبي براي عوامل بحراني ادعا ميتوان ارائه کرد ؟
7- از ترتيبات شناسايي شده براي عوامل بحراني چه تحليل و راهکارهايي ميتوان ارائه داد ؟

1-4 اهدف تحقيق
1- بررسي و شناخت علل عمده و ريشه اي ادعاهاي پروژه هاي ساختماني در هردو حوزه زمان و هزينه از ديدگاه پيمانکاران، مشاوران و کارفرمايان شرکتهاي ساختماني ايراني
2- شناخت عوامل مشترک ادعا بين کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران
3- ارائه راهکارهايي جهت پيشگيري و حل موضوع ادعا و نزاع

1-5 پيشينه تحقيق
بحث مديريت ادعا در ايران بحث نوپايي است. و تحليل هاي انجام شده در اين زمينه محدود بوده و در قالب چندين پايان نامه و مقاله مي باشد. از آن جمله :
• ارائه الگوريتمي اجرايي براي مديريت ادعا در پروژه هاي نيروگاهي گازي جنوب اصفهان (خامنه، 1388) ،وجود اركان مختلف سه و در پروژه هاي بزرگ چهار عاملي با مديريت ها و رو شهاي مختلف براي انجام وظايف محوله از ابتدا تا به اتمام پروژه هاي مذكور ايجاب مي كند هر ركني از پيمانكار تا به كارفرما وظايف، تعهدات شرايط و قوانين حاكم بر قرارداد را به دقت آگاه بوده ودر چارچوب آنها اقدام نمايد. عموما” به دليل آنكه اركان پروژه نسبت به شرايط تعهدات و قوانين حاكم بر قرارداد به صورت كامل آگاه نبوده يا مطابق آنها اقدام نمي كنند مشكلاتي در حين اجرا و عموما در پايان پروژه ها اتفاق مي افتد كه توافق در راه حل قطعي آنها پيچيده و گاها” غير ممكن شده و عموما” پيمانكار پروژه بخشي از بهاي كاركرد خود را دريافت نمي كند يا آن كه كارفرما بهاي بيشتري از كاركرد حاصل شده در مقدار يا كيفيت را پرداخت ميكند و بعضا نيز كار پروژه به صورت كامل به انجام نميرسد اين مقاله سعي مي نمايد كه در مورد مديريت ادعاها يا به اصطلاح رايج آن مديريت كليم ها، ضمن ارايه الگوريتمي اجرايي روشي را براي پيشگيري و تسهيل در حل ادعاها در صورت بروز چنين مسايلي معرفي نمايد كه به واسطه اجراي آن محدوده امنيت اركان پروژه در برابر اين مشكلات فراهم و تقويت گردد. در ادامه با استفاده از الگوريتم پيشنهادي پروژه نيروگاه گازي جنوب اصفهان را مورد بررسي قرار داده و چند نمونه از ادعاها پيش آمده در پروژه را به تصوير مي كشد.
• مديريت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهاي پيمانکاران پروژه هاي عمراني (شاکري، 1384)، يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرح هاي عمراني آن کشور مي باشد. در ارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش از همه عينيت دارد مهندسي فني آنهاست در حالي كه ممكن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرحهاي عمراني بر روي آن استوار است طراحي و مهندسي پروژه از منظر “حقوقي” است. براساس تعريف پيمان، پيمانكار متعهد به انجام موارد تحت پيمان با كيفيت معلوم در طي مدت زماني مشخص و براساس قيمت خاصي ميباشد. لذا با بررسي همين تعريف مي توان چنين استنباط كرد كه اگر هر يك از عوامل اصلي پيمان دچار تفاوت گردد مي تواند ادعاي پيمانكار را به دنبال داشته باشد. علت اصلي ادعاهاي پيش آمده را ميتوان دردو عامل تغيير و تاخير خلاصه نمود .هدف اين مقاله بررسي موضوعي علت عمده ادعاهاي مالي پيمانكار مي باشد و سعي شده است كه مروري كلي بر عوامل اصلي ايجاد ادعا صورت پذيرد و در انتها نيز راهكارهايي جهت پيشگيري و نيز حل اين موضوع ارائه گردد.
• روش هاي حل اختلافات و دعاوي قراردادهاي ساخت ( کريمي، 1389) که در به معرفي و بررسي قراردادهاي بين المللي و ادعا هاي محتمل در اين گونه قراردادها مي پردازد. در اين مجموعه کليات و انواع قراردادها و اجزاي آنها معرفي مي شوند. و به ادعاهاي محتمل در قراردادها اشاره مي گردد.
• آسيب شناسي قراردادهاي ساخت در ايران با رويكردي حقوقي به مديريت ساخت ) دهگائي،1382 )در اين مقاله به شکل گيري قرارداد و مديريت قرار داد بررسي شده است. همچنين به نقد و بررسي روشهاي جاري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد درجه توافق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، اسناد و املاک، ثبت اسناد