پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، دوره متوسطه، عدالت جنسیتی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

می‌دهد. (صافی، 1390)
این دوره در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منبع اصلی تولید نیروی انسانی نیمه ماهر است. این دوره از سه جهت برای پسران و دختران دوره انتقالی است:
– انتقال از آموزش عمومی، همگانی و غیر تخصصی به آموزش دانشگاهی
– انتقال از محیط آموزشی به محیط کار و زندگی
– انتقال از دوره میان کودکی که نیازهای فرد تحت نظر و مراقبت دیگران تأمین می‌شود و جوانی و بلوغ که فرد استقلال و مسؤولیت می‌دهد.
در قانون اساسی معارف مصوب 1290، مدارس متوسطه به عنوان مدارسی که بعد از دوره ابتدایی و قبل از مدارس عالی تشکیل می‌شود مطرح شده است. در دوره متوسطه برنامههای درسی متنوع، در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی برای پسران و دختران دانش‌آموز تقسیم شده است و در نتیجه‌ فرصتهای مناسب برای انتخاب درس و رشته تحصیلی، بر اساس استعداد، علاقه، معلومات پایه و نیازهای آینده بهتربرای هر جنسیت فراهم می‌شود.
سرآغاز مدرسه متوسطه به سبک جدید در ایران را باید با تأسیس دارالفنون در سال 1228هـ.‌ش همراه دانست. الگوی این مدرسه از نظر ساخت، برنامه‌های درسی و مقررات آموزشی از کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه اقتباس شده است.
با مساوی دانستن پسران و دختران در امر آموزش پس از دارالفنون در تهران، تبریز، ارومیه، اصفهان، همدان و رشت مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه توسط فرانسویها، انگلیسیها و آمریکاییها تأسیس شده است. (مشایخی، 1379)
در دستور تحصیلات شش ساله متوسطه مصوب1310 پس از دوره شش ساله ابتدایی، دوره متوسطه به صورت دوره اول و دوم اعلام گردید و مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین شد.در سال 1313 محل تحصیل دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی را «دبستان» و مدرس این دوره را معلم و محل تحصیل دوره متوسطه را «دبیرستان» و مدرس این دوره را دبیر نام نهادند.
همزمان با ایجاد و گسترش دبیرستانهای نظری، تأسیس مدارس متوسطه فنی و حرفه‌ای نیز مورد توجه قرارگرفت، تا سال1335 در مدت دوره اول متوسطه تغییری ایجاد نشد.
درطرح اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران در سال 1344، دوره ابتدایی پنج سال اعلام شد و بعد از آن دوره‌ای به نام دوره راهنمایی تحصیلی به مدت سه سال اعلام شد، که البته این دوره از سال 1350 با اهداف و برنامه معینی در سراسر کشور آغاز شد. از سال تحصیلی 1353-1354 تا1370-1371 مدت تحصیل در دوره متوسطه دخترانه و پسرانه چهارسال تعیین شد.
در سال 1369 طرح جدید آموزش دوره متوسطه در دوازده ماده و شش تبصره به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و اجرای آزمایشی آن از سال 1370 در مناطقی از ایران آغاز شد تا اینکه در سال تحصیلی 1377-1378، همه دانش‌آموزان ایرانی اعم از دختر و پسر بر اساس این طرح به تحصیلات خود ادامه دادند.
در طرح جدید آموزش دوره متوسطه بر آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کار دانش دخترانه و پسرانه جهت توجه بیشتر به استعداد‌ها و علایق دانش‌آموزان دختر و پسر و امکان خروج از تحصیل و ورود به بازار کار تأکید شده است.
بررسی روند رشد کمی دانشآموزان دوره آموزش متوسطه نشان می‌دهد که در سال 1297شمسی، در سراسر کشور یازده دبیرستان با دو هزار و392 دانش‌‌آموز وجود داشته است. طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1375-1376، تعداد 3 میلیون و587 هزارو980 دانش‌آموز در دوره‌های روزانه تحصیل می‌کردند که رشدی معادل 1/11 درصد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. نسبت دانش‌آموزان دختر در آموزش متوسطه 78/47 درصد و در پیش‌دانشگاهی 54/54 درصد است.
طبق آمار سال تحصیلی 1381-1382 تعداد 18378آموزشگاه دخترانه و پسرانه در دوره متوسطه در سطح کشور دایر بوده است، که از این تعداد 2767 باب آموزشگاههای غیر انتفاعی بوده است که 1502 مرکز آن غیر انتفاعی اعلام شده است.16 که این خود با اصل رایگان بودن آموزش و پرورش و تکلیف و تعهد دولت ایران وفق اصول قانون اساسی و قوانین عادی دیگر در این زمینه مغایرت دارد.
بالاخره در سال تحصیلی 1392-1393 دوره تحصیلات همانند سال 1310 پس از دوره شش ساله ابتدایی، دوره متوسطه به صورت دوره اول و دوم اعلام گردید و مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین شد.
دولت ایران موظف به رعایت عدالت جنسیتی در خصوص آموزشدوره متوسطه بر اساس اسناد و کنوانسیون‌هایی است که تاکنون به آنها پیوسته و ملزم به رعایت آنها شده است، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر- قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات دسامبر 1960 یونسکو(قرارداد مذکور مشتمل بریک مقدمه و 19 ماده است که دولت ایران به آن ملحق گردیده و با تصویب پارلمان در سال 1346 رسماً جزو منابع حقوق داخلی شد.)- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- میثاق حقوق سیاسی و مدنی- بند3 اهداف توسعه هزاره سوم و کنوانسیون حقوق کودک، که دولت موظف به تأمین آموزش متوسطه تا پایان دوره متوسطه به صورت رایگان برای همگان می‌باشد.
مبحث دوم: عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق بشر
گفتار اول: اصول عدالت جنسیتی در اسناد بینالمللی حقوق بشر
2-1-1. اصل رایگان و اجباری بودن آموزش و پرورش در اسناد بینالمللی
اگر عدالت جنسیتی در بهرهمندی از آموزش را بخشی از حقوق بشر بدانیم، عدالت جنسیتی در اصل رایگان و اجباری بودن آموزش هم جزئی از بنیادیترین حقوق بشر بینالمللی است. پر واضح است که حمایت بینالمللی از حقوق بشر نمیتواند از حمایت ملی از حقوق بشر جدا باشد. حقوق بشر به عنوان نیروی مخالف قدرت دولت، تکامل و تحول یافت. (تاموشات، 1386) حقوق بشر در مراحل ابتدایی و اولیه شکلگیری برآزادیهای منفی تأکید داشت. منظور اصلی در این مرحله تعیین جنبههایی در زندگی فردی بود که میبایست از مداخله دولت و قوانین آن در امان بماند و بر این نکته تأکید میشد که دولتها در این زمینه مداخلهای ننمایند اما در مرحله بعد اندک اندک این طرز فکر مطرح شد که تنها تعهد دولت به مداخله نکردن کافی نیست بلکه دولت در مواردی باید مکلف گردد که از حالت ناظر بیطرف خارج شده و خود را موظف به انجام اقداماتی برای حفظ و تحکیم حقوق و آزادیهای فردی بنماید.
حق بر آموزش در میان حقوق بشری اساساً نوعی حق ادعا یا مطالبه است که عبارت است از ادعا یا مطالبهی یک طرف در مقابل وظیفهای که برعهده دیگری است، طرفی که مدعی حق است افراد ملت و طرف دیگر که در مقابل این حق، تکلیف و وظیفه دارد دولت است. از اینرو فضای غالب در گفتمان حقوق بشر،فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت است. فضایی که دولتها را موظف به تضمین حقها میداند به همین دلیل ادبیات حاکم بر اسناد بینالمللی حقوق بشر در رابطه با دولتها ادبیاتی تعهدآور و در ارتباط با افراد ادبیاتی حقمحور است، به گونهای که اسناد مختلف حقوق بشر بینالمللی که عدالت جنسیتی حق بر آموزش در آنها مورد تأکید قرار گرفته نقش مهم دولتها را در ایجاد و توسعه این حق از طریق ایجاد و تأسیس مدارس، تأمین امکانات مختلف از قبیل کتابهای درسی،استخدام معلمین و برنامهریزی و سیاستگذاری آموزش به صورت رایگان و اجباری موردتوجه قرار گرفته است.
تعهد و نقش دولتها در تأمین آموزش رایگان و اجباری همراه با عدالت جنسیتی یک تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله، چرا که نویسندگان حقوق بشر معمولاً بین دو گونه تعهد تفکیک قایل میشوند تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان،متعهد به تدارک حق ذیحق خواهد بود. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حقذیحق میباشد،که این تعهد و تکلیف قطعی بوده و حتی مقید به امکانات موجود نمیباشد. (قاری سید فاطمی، 1388)
حق برآموزش رایگان و اجباری بدون تبعیض بر مبنای جنسیت یکی از حقوق اجتماعی و اقتصادی است که دخالت مثبت دولتها را میطلبد، بدین معنی که دولتها باید امکانات و برنامههای لازم به منظور بهرهمندی از این حق را فراهم آورند،خصوصاً در جهان امروز که مسئله پیشرفت و توسعه انسان و جوامع بشری با وجود و گسترش علوم و فنون گوناگون در سطوح مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست و آموزش مانند گذشته بهصورت پراکنده و تحت سلطه افراد و قدرتهای خاص و بدون هماهنگی و سیاستگذاری وسیع در جامعه نیست،بنابراین تکلیف حمایتی دولت بسیار بیشتر از گذشته لازم و ضروری بهنظر میرسد که اگر دولتها ملتهای خود را از قید نیازهای اولیه رها سازند، انسانها وقتی به درجهای از کمال و معرفت و استقلال مادی برسند،حقوق خود را به دست خواهند آورد.
یکی از مبانی اصلی کهحق آموزش و پرورش رایگان و اجباری بدون تبعیض بر مبنای جنسیت را توجیه میکند این است که این حق به عنوان یک حق طبیعی برای انسان قلمداد میشود و دولتها مکلف به تضمین و تهیهی امکانات مادی و معنوی به منظور بهرهمندی از آموزش هستند، به همین دلیل گفته شده به جای اعطای حق باید مردم را کمک کرد تا به درجهای از رشد و توانمندی برسند که خود به احقاق حق خود و حفظ آن بپردازند. (مورژئون، 1390)
کمک دولت به آموزش باید به نحوی هماهنگ و قانونی و در جهت توسعه همه جانبه شخصیت انسان بهعنوان موجودی که خود ذاتاً هدف و غایت است بر پایهی استعداد، توانایی، و نیازها و علایق وی باشد که در نهایت به رشد و تعالی جامعه انسانی و افراد ملت منتهی شود. هنگامی که در پی محرومیت، تنگدستی،طرد و تبعیض دستیابی عادلانه به آموزش نفی میشود، حق آموزش نیز نقض میگردد واینجا است که دخالت و حمایت دولت جهت ارائه و در دسترس قرار دادن آموزش رایگان و اجباری معنی پیدا میکند به نحوی که دولت باید با استفاده از قدرت و امکانات قانونی خود که ازاراده و گزینش مردم نشأت میگیرد، وارد جریان شده و رنگ محرومیتهای مادی، فرهنگی و نیز تبعیضهای نارواخصوصاً تبعیض مبتنی بر جنسیت را در بهرهمندی از آموزش زدوده وبا ایجاد فرصتهای برابر زمینه بهره‌مندی همه افراد را آماده سازند،این امور هم تنها با رایگان و اجباری کردن آموزش ابتدایی و متوسطه محقق نمیشود بلکه امکانات و فرصتهای برابر آموزشی را میطلبد، که این برابری از طریق محل استقرار مؤسسات آموزشی، میزان کم یا زیاد سرمایهگذاری در زمینه آموزش، کتابخانهها و تجهیزات آموزشی و یا سطح آموزشی معلمان شکل میگیرد. (لوین،1387)
مبنای دیگری که حق برآموزش رایگان و اجباری بدون تبعیض بر مبنای جنسیت بر آن استوار است عامالشمول بودن تعهد دولتها در این زمینه است، زیرا این تعهد نسبت به همه انسانها بدون تبعیض حتی بیگانگان در یک کشور مانند پناهندگان و آوارگان نیز وارد شده و باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولتها نسبت به جامعه جهانی در کل و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک انجام داد،تعهدات دسته اول به لحاظ ماهیت شامل کلیهی دولتها میشوند. با توجه به اهمیت این حقوق کلیه دولتها میتوانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند که چنین تعهدات، تعهدات عامالشمول تلقی میگردد. (سانخوزه، 1389)اینچنین تعهداتی به کلیهی دولتها در مقابل جامعه جهانی بار میشود و از سوی دیگر همبستگی کلیهی دولتها را برای تضمین سریعترین راه برای حمایت جهانی و مؤثر حقوق بشر هموار میکند. بنابراین از آنجا که تعهد دولتها در مورد حق انسانها در آموزش، تعهد در برابر دولتها یا دولت خاصی نیست بلکه تعهدی در برابر افراد بشر در جامعه جهانی است، یک تعهد عامالشمول است.
عنصر اجباری این واقعیت را برجسته میسازد که نه والدین،نه سرپرستان و نه دولت حق ندارند تصمیم در زمینه دسترسی کودک به آموزش ابتدایی را اختیاری تلقی کنند. همچنین ممنوعیت تبعیض جنسیتی در دسترسی به آموزش که در مواد 2 و 3 میثاق (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) مقرر شده، با الزام به اجباری بودن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. (کریون، 1387)
ماهیت شرط رایگان روشن و بیابهام است.این حق به صراحت چنان بیان شده است که در اختیار بودن آموزش ابتدایی را بدون هزینه برای کودک، والدین یا سرپرستان تضمین میکند. وجوهی که دولت، مقامات محلی یا مدرسه تحمیل میکنند و سایر هزینههای مستقیم در حکم ضد انگیزه‌هایی برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش و پرورش، دوره ابتدایی، عدالت جنسیتی، دوره متوسطه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، عدالت جنسیتی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پرورش