پایان نامه ارشد رایگان درمورد جهانی شدن، بلایای طبیعی، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

کاهش پیامد های زیانبار ومخرب بحران های طبیعی وبرگشت اوضاع به شرایط عادی دارند. حوادث وبلایای طبیعی با برهم زدن نظم عمومی وآسیب رساندن به ساختارهای فیزیکی وروانی امنیت اجتماعی احتمال گسترش نا امنی را به شدت افزایش می دهند. تخریب اماکن مسکونی، راه های ارتباطی واماکن عمومی، وضعیت نا مطلوب آسیب دیدگان و موارد فراوان مشابه دیگری راه را برای بوجود آمدن یک فضای ناامن هموار می کند. بی نظمی محیطی، ناامنی ساختاری موجب شکل گیری تهدیدات و نیازهای جدید امنیتی – انتظامی میگردد. در این حالت اگر جامعه ونهادهای آن بویژه متولیان امنیت توانایی سازمان دهی مجدد وحفظ نظم اجتماعی را نداشته باشند، ساخت امنیتی – انتظامی جامعه دچار بحران میگردد. از مشخصه های بحران میتوان به مواردی چون تهدید جدی، ایجاد فوریت در مقابله با آن، غیرمنتظره وناگهانی بودن، کوتاه بودن زمان برای واکنش در برابر آن ولزوم برخورد خاص ومتناسب با ویژگی های آن می باشد. لذا پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه با در نظر گرفتن این مشخصه ها باید به مدیریت بحران بپردازد. مخصوصاً در کشور ما که ازدیرباز به عنوان یک کشورحادثه خیزشناخته شده است. طی نود سال اخیر 120 سال هزار نفر از هموطنانمان براثر بلایای طبیعی جان خودرا ازدست داده اند که از این تعداد 76 در صد براثر زلزله 6 در صد براثرسیل و18 در صد دراثر سایربلایای طبیعی بوده است. زمین لرزه مخرب ترین نوع سانحه درایران میباشد. در فاصله بین سالهای 1980تا 2000 ایران با رقمی معادل 47 هزار و267 نفر قربانی بالاترین میزان مرگ ومیر ناشی از زمین لرزه را به خود اختصاص داده است. واز این حیث در رتبه اول دنیا قرار دارد43 . عوامل زیادی بعداز وقوع این حوادث وشکل گیری بحران باعث بوجود آمدن مشکلات امنیتی میگردد که ازجمله می توان به موارد زیراشاره نمود : برهم خوردن نظم عادی زندگی روزمره، ناتوانی درحفاظت از اماکن مهم وجان ومال افراد، عدم آشنایی نیروهای کمکی پلیس اعزامی از دیگرمناطق، مشکل تردد و ترافیک، احساس ناامنی در مردم منطقه، کمبود در توزیع کالاهای مصرفی مردم واعتراضات مردمی، فرار زندانیان وبزهکاران از زندان ها، افزایش جرائمی چون سرقت وحمله به کاروان های امداد نجات، بیماری های مسری و…. .
برای مقابله با عوامل مخل امنیت نظم عمومی فرماندهان پلیس باید در خصوص نحوه مدیریت در شرایط بحرانی آموزشهای ویژه ایی راداشته باشند. توان هوایی نیروی انتظامی برای دسترسی سریع به مناطق آسیب دیده باید تقویت شود. یگان های ویژه ای برای انجام عملیات در شرایط بحرانی آموزش داده شده باشد. تجهیزات پلیس نیز باید پاسخگوی شرایط مختلف بحرانی باشد تا پلیس با تسلط بروضیعت بحرانی مدیریت خودرا به نحو شایسته ای اعمال نماید. فرصت طلبان وبزهکاران از وضیعت پیش آمده نتوانند به نفع خود سود برده وناامنی را درمناطق مذکور بوجود آورند .
گفتار پنجم : عصر اطلاعات وچالش های فراروی پلیس
انسانها در مسیر زمان همواره با شرایط و رویدادهای جدیدی مواجه می شوند که آنهارا به تفکر و تامل در مورد وقایع جدید وا می دارد وپیوسته به دنبال یافتن راه هایی جهت انطباق با تحولات پیش آمده می باشند. هرروزدر رسانه ها وکتابها ومجلات واژهای تازه ای مانند اینترنت، بورس، بانک مجازی، پول الکترونیکی ویا تقسیم بندی های جدید مثل تقسیم دنیا به کشورهای جهان اول، درحال توسعه و عقب مانده ویا تقسیم دروه های زندگی بشر به موج اول، دوم، سوم منتشر می شود که هرکس از نظرخود برداشتی از این مفاهیم دارد تا بتواند جایگاه خودرا منطبق باشرایط تعریف کند وتصمیم گیری نمایند . یکی ازمسائل جدید، موضوع جهانی شدن است. برخی از صاحب نظران فرآیند جهانی شدن را یک روند می دانند وآن را به پنج بخش تقسیم می کنند44 :
الف) روند اول:
ازدهه 1990 تاکنون اهمیت شرکت ها درنظام جهانی بیش از اهمیت دولت ها شده است وکشور ها بر حسب شرکت ها ی خود شناخته می شوند . به عنوان مثال درامد شرکت جنرال موتورز.(178 میلیارد دلار در سال ) است که تقریبا معادل تولید خالص ملی 40 کشوردرحال توسعه است .
ب) روند دوم :
روند دوم گسترش وبه هم پیوستگی بازارهای پولی، مالی وبورس جهانی است .

ج) روند سوم :
گسترش ارتباطات ماهواره ای وشبکه های رایانه ای ودرنتیجه گسترش داد وستدهای فرهنگی واطلاعاتی درسطح جهان است به طوری که در فنلاند 1/4 وآمریکا 1/2 مردم کاربر اییترنت می باشند.
د) روند چهارم :
گسترش شبکه حمل ونقل بین المللی وکاهش شدید هزینه های آن است به طوری که شاخص هزینه ها ازسال 1920تا سال 1990 از 100 دلار به 18 دلار تقلیل یافته است. هزینه مسافرت هوایی برمبنای نفر /مایل از68 درصد دلار درسال 1930 به 11 درصد دلار درسال 1990 کاهش یافته وقیمت رایانه نیزطی سی سال گذشته جدای از تحولات کیفی درقابلیت های آن ها تقریبا 125 برابر تقلیل یافته است.
ه)روند پنجم :
تقسیم کارگسترده درهمه شاخه ها بویژه در سطح جهان است .این امربه افزایش کیفیت محصول وکاهش شدید هزینه ها منجر شده است .
مارشال مک لوهان تمدن را به سه تمدن شفاهی، چاپی والکترونیکی تقسیم کرده واعتقاد دارد چون جامعه کنونی با بهره گیره از پیشرفت های الکترونیکی درحال حرکت به سوی مبادله اطلاعات به صورت چهره به چهره پیش میرود پس جهان امروز مانند دهکده متعارف درپی اشاعه فرهنگ شفاهی است45 .
مائوئل کاستل جهانی شدن راظهور نوعی جامعه شبکه ایی میداند که درادامه حرکت سرمایه داری، اقتصاد بهینه، جامعه وفرهنگ را دربر میگیرد46 .
لذا از مفهوم جهانی شدن، بین المللی شدن، باز شدن مرزها، همسان سازی تفکر و یکسان سازی آحاد مردم استنباط میشود .جهانی شدن آثارمثبت ومنفی به همراه خود دارد که می بایستی به نحوی مدیریت نمود که از آثار مثبت آن بهره برد وآثارمنفی را دفع نمود .کاهش قدرت سیاسی دولت، کاهش روحیه ملی گرایی، ایجاد جوامع بدون مرز، رشد فقر به علت انتقال ثروت به بازیگران اصلی این فضا، وقوع بحران های مالی وآسیب پذیری کشورهای ضعیف، اتخاذ تدابیر مالی وپولی توسط موئسسه های بین المللی، اعمال فشار به کشورها برای تغییرقوانین اساسی، بحران اشتغال، فرارمغزها، نظارت وکنترل دقیق برمردم در کشورهای توسعه یافته وعدم امکان کنترل مردم کشورهای درحال توسعه و… ازمعایب فرآیند جهانی شدن میباشند .در مقابل حضور بیشترمردم در قلمرو جهانی نظام سرمایه داری، افزایش رفاه درنتیجه کاهش هزینه ها، سهولت درامر مهاجرت، تبادل سریع وآسان تکنولوژی واطلاعات درعرصه جهانی، کاهش اقدامات غیرمسئولانه از سوی دولت ها، افزایش بهره وری محصولات تولیدی، امکان جذب نیروهای متخصص وافزایش سطع علمی نیز میتواند ازآثار مثبت فرآیند جهانی شدن باشند . لذا دراین شرایط جدید باویژگیهای مذکور، پلیس متأثر از تحولات بوجودآمده نیازمند مطالعات عمیق ودقیق برای کنترل نظم وبرقراری امنیت خواهد بود . بعنوان مثال باحذف مرزها، دیگرمرزهای فیزیکی مفهوم خود را از دست می دهند . وپلیس دیگرنمی تواند به همان شکل سنتی وایجاد دیوارهای محافظ ودفاعی به کنترل ومحافظت ازمرزها بپردازد. اشکال جدید انتقال سرمایه وروش های گوناگون پولشویی، پلیس را ملزم به آموزش درسطح جدید ی مینماید. رواج تفکرات و روشهای زندگی غیربومی وکثرت وتنوع عقاید، حذف حمایت های دولتی از صنایع داخلی وافزایش بیکاری منجربه افزایش خشونت وبزه کاری میگردد. لذا جذب واستخدام افراد مستعد وتحصیل کرده در مجموعه پلیس جهت افزایش بهره وری عملیات های پلیس بیش ازپیش ضروری مینماید. تنوع درساختارنرم افزارهای بانکهای اطلاعاتی طراحی شده در نهادهای دولتی وخصوصی، سرعت دستیابی پلیس به اخبار و اطلاعات مورد نیاز را کاهش میدهد وپیامد آن تاخیر در ارائه خدمات انتظامی به شهروندان میباشد واین امر میتواند به سهولت موجب افزایش ناامنی روانی درجامعه گردد. بطورکلی اگرمعایب فرایند جهانی شدن کنترل ومدیریت نشوند می تواند به شکل یک بحران منجربه به شکل گیری اعتراضات عمومی، خراب کاری ها، جرم و جنایت، فرار سرمایه از کشور ها، استحاله ی فرهنگی و…شود. بنابراین پلیس در این شرایط باید طرح های منطقی، کارا و اجرایی را متناسب با تحولات وشرایط پیش آمده، آماده سازد. که این امر می تواند از طریق راه کارهایی چون کوچک سازی، ایجاد محیط مناسب برای بهره وری زیاد از طریق شنا سایی وجذب افرادی که کارایی بالایی دارند وحذف افراد با بهره ی کم، سیاست مبتنی برتنبیه وتشویق درداخل سازمان پلیس وتغییر درنظام پرداخت، تهیه دکترین انتظامی، آگاه سازی کارکنان ازتحولات جهانی وایجاد تعامل مناسب وپویا بین پلیس وسایر نهادهای دولتی وبه ویژه مراکز آموزشی وصداسیما، میسرشود .
گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور:
دانش سازمانی برآیندی ازترکیب دانش فردی ودانش جمعی است. ویژگی بارز نیروهای دانش محور قابلیت وتوان نوآوری و خلاقیت آنهاست. لذا سازمان پلیس نیز با یافتن مرز بهینه بین نظم پلیسی ونوآوری خلاقانه درتلاش است تا ساختارسازمانی با رسمیت کمتر ودرمقابل با قابلیت انعطاف بیشتر برای نیروهای خود تدارک ببیند. ساختاری که درآن روابط غیررسمی وسیع مبتنی برسطح تخصص ودانش بین نیروها جریان داشته باشد. نیروی پلیس دانش محور برای گرفتن حقوق وامرارمعاش خود درلباس پلیس فعالیت نمی کند، بلکه براین باور است که به خاطرنقش تاثیرگذارش درتامین امنیت حقوق می گیرد .لذا شغل او برایش یک ارزش محسوب شده درتلاش برای رسیدن به ارزشهای والای سازمان وارائه خدمات هرچه بیشتر وبهتر جهت پاسخگویی به مطالبات شهروندان میباشد. لذا مدیریت منابع انسانی دانش محور درسازمان پلیس ازاهمیت زیادی برخوردارمیباشد. فرمانده پلیس باید داناترین وتواناترین فرد مجموعه باشد تا بتواند در توسعه پلیس دانش محور موفق عمل کند برای تحقق پلیس دانش محور افزون براقداماتی همچون گسترش مراکزتحقیقاتی، ارتقای نقش وسهم علوم دانشگاهی پلیسی وبرقراری تعامل مناسب وایجاد زمینه های جلب مشارکت وهمکاری شهروندان باپلیس، تقویت مدیران دانشگروتوسعه نیروی پلیس یادگیرنده را نباید ازیاد برد. پلیس با درک بهتر محیط پیرامونی میتواند راه حل های موثرتری درمبارزه با عوامل ناامنی پیداکند که این امر فقط درسایه کشف نادانی ها از طریق افزایش دانایی ها ممکن خواهد بود. سازمان دانش محور سازمانی است که مبدأ ومقصد خودرا میشناسد وبرای رسیدن به مقصود میداند که نیازبه دانش روز دارد. افزایش جرائم سازمان یافته، گسترش جرائم یقه سفیدها، ظهور جرائم رایانه ای در فضای سایبر، بخشی از تهدیداتی است که پیش روی سازمان پلیس قرار دارد که برای مقابله بااین گونه جرائم ضرورت توسعه مراکز تحقیقاتی وبکارگیری دانشگرایی برای بالا بردن ظرفیت پلیس وحرکت به سوی دانش محوری را بیش از گذشته آشکار مینماید .

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله :
ناهنجاری ها ورفتار های اخلال گرایانه مانند اعتیاد، ولگردی، تکدی علاوه بر آن که موجب ترس واحساس نا امنی عمومی می شوند زمینه گسترش جرائم را نیز فراهم می آورند. برخی از اندیشمندان براین باورند که پلیس باید بلافاصله پس از وقوع حتی کوچک ترین جرمی با آن برخورد نموده وآنرا سرکوب نماید تازمینه برای ارتکاب جرائم بزرگتر فراهم نگردد. لذا پلیس مبادرت به ایجاد گشت های سواره وپیاده مینماید تا در محله ها برگشت زنی پرداخته و مردم بامشاهده آنها احساس امنیت داشته باشند. وجود ایستگا ه های پلیس در محلات باعث افزایش گزارشات مردمی از وقوع جرائم ودر نتیجه کشف آن میشود. مردم وقتی که با پلیس بتوانند ارتباط نزدیکی داشته باشند وباافسران پلیس به راحتی صحبت کنند بسیاری از جرائمی را که از دید پلیس نیز مخفی میماند، گزارش می دهند ودرواقع خودشان نیز پلیس محله میباشند. اما رفتارپلیس نیز باید منطبق با معیارهای محله باشد وبتواند با شرایط محیطی قابلیت انطباق داشته باشد. لذا بسنده نمودن پلیس به صرف سرکوب جرائم به محض وقوع، در عمل باعث کاهش جرم وبرقراری امنیت نمی گردد. وپلیس باید نقش زیادی در تقویت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد حکومت قانون، مشارکت مردم، صدور انقلاب Next Entries دانلود تحقیق در مورد هتک حرمت