پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمعیت شناختی، نظریه زمینه ای، کدگذاری باز

دانلود پایان نامه ارشد

انتظارات شغلی فرزندان مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق نشان داد که رابطه زیادی بین درآمد پدر و مادر و انتخاب شغل فرزندان وجود دارد. این تحقیق نشان داد که گویا فرزندان در نظر داشته اند همان شیوه پدرانشان را تعقیب نمایند لذا درآمد خانواده اثر مهمی در تعیین انتظارات شغلی فرزندان دارد(پور بختیار،1372).
گرین و پارکر74 (1965) در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوجوانان پسری که با خانواده های خود روابط با محبت و گرمی داشته اند بسوی مشاغلی که بیشتر با مردم سرو کار داشت تمایل نشان دادند در حالیکه نوجوانان دختر به این صورت نبوده اند. نوجوانان پسری که با خانواده های خود رئابط سرد داشته اند بسوس مشاغل سخت و صنعتی علاقه نشان نداده اند ولی دخترانی که در خانواده هایی تربیت شده اند که رابطه آنها با والدین سرد بوده است بسوی مشاغل صنعتی تمایل نشان داده اند (شفیع آبادی،1389)
کنیان پی بل75(1962) کوشیدند رابطه بین زمینه خانودگی و گرایش شغلی نوجوانان را مطالعه کنند. آنها تعداد121 نفر دانش آموز پسر در کلاس یازدهم را انتخاب نمودند و پرسشنامه شغلی سوپر را که تعیین کننده زمینه فرهنگی روابط خانوادگی و استقلال نوجوانان است با این افراد اجرا کردند. محققان پیش بینی نمودند که با توجه به نظریه رو باید محیط خانوادگی گرم افرادی را پرورش دهد که بسوی مردم گرایش دارند. نتیجه این تحقیق نشان داد که این بخش از نظریه رو در مورد این نوجوانان صادق است(شفیع آبادی،1389).
برونکان و کرایتز76(1964) با استفاده از پرسشنامه روابط خانوادگی در صدد بر آمدند تا نظریه رو را مورد بررسی قرار دهند. آنها این پرسشنامه را با 298 نفر دانشجوی روانشناسی اجرا کردند. نمرات پرسشنامه با چگونگی انتخاب شغل که توسط رو پیشنهاد شده است رابطه داشت لذا نتیجه گرفتند که انتخاب شغل با تربیت اولیه و تجارب زمان کودکی ارتباط دارد(شفیع آباد،1389).
یونگ و فریزن (1960) تحقیقی روی تمایلات والدین و تأثیر آن روی انتخاب و توسعه شغل فرزندان انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان داد، گرچه والدین ضرورتا سعی نمی کنند که بر فرزندان خود در انتخاب شغل تأثیر بگذارند ولی با این حال والدین در انتخاب شغل و پیشرفت شغلی فرزندان بسیار مؤثرند(آقاجری،1374).

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه :
در این فصل ابتدا به بررسی نوع و روش پژوهش پرداخته می شود تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده که هدف این روش توصیف واقعیت های اجتماعی از دیدگاه افراد است. در این پژوهش از الگوی نظریه مبنایی استفاده شده است. در ادامه به تعریف نظریه مبنایی و فرآیند آن می پردازیم سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش و پس از آن ابزار پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود.

جامعه آماری :
جامعه آماری را دانش آموزان پایه اول متوسطه مجتمع آموزشی غیر انتفاعی شهید قرچه لو شهرستان پاکدشت مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 و نیز مادران آنها ، تشکیل می دهد.

نمونه و روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری هدفمند می باشد. نمونه گیری هدفمند به این معنی است که واحدها به جای انتخاب تصادفی به علت ویژگیهای آنها نسبت به پدیده مورد مطالعه انتخاب می شوند. نمونه گیری به این صورت بود که در دو کلاس پایه اول موجود در مجتمع اعلام شد که تحقیقی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه از سوی محقق که در این مجتمع مشاور نیز می باشد صورت خواهد گرفت و کسانی که مایل هستند می توانند در مصاحبه شرکت کنند. دانش آموزان نیز تمایل زیادی برای شرکت در مصاحبه از خود نشان دادند. به دانش آموزانی که از آنها مصاحبه شده بود، دعوت نامه هایی به منظور حضور مادرانشان در مدرسه برای انجام مصاحبه داده شد. لازم به ذکر است که نمونه گیری از دانش آموزان و مادران، در جریان مصاحبه و با توجه به میزان اشباع پاسخها مشخص شد. در پژوهش حاضر تعداد دانش آموزانی که با آنها مصاحبه صورت گرفت، 23 نفر و تعداد مادرانی که با آنها مصاحبه شد، 17 نفر بود.

ابزار جمع آوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه(نیمه ساختاری) می باشد. هدف مصاحبه پی بردن به آنچه در ذهن مردم است، می باشد. این نوع مصاحبه بین مصاحبه های ساخت دار و اکتشافی قرار دارد و شامل سوالهای خاص است ولی پرسیدن آنها به صورت باز پاسخ می باشد. از همه مصاحبه شوندگان سوالهای یکسانی پرسیده می شود ولی آنها در پاسخ گویی به سوالات آزادی دارند. مصاحبه مورد نظر با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور توسط محقق نوشته شد. مصاحبه بصورت آزمایشی با سه نفر از دانش آموزان اجرا شد و مصاحبه های ضبط شده روی ورق پیاده شدند و به اساتید ارائه شد. ایرادات توسط آنها برطرف شد و پس از آماده نمودن کامل سوالات مصاحبه و تایید نهایی توسط اساتید، به مجتمع آموزشی شهید قرچه لو در شهرستان پاکدشت مراجعه شد. محقق چون در این مجتمع آموزشی مشاور است ، با همکاری کامل مدیر و دانش آموزان مواجه شد. دانش آموزان پایه اول که با آنها در مورد تحقیق در زمینه انتخاب رشته صحبت شده بود به صورت داوطلبانه به محقق مراجعه کرده و مصاحبه با آنها صورت گرفت. در ضمن دعوت نامه هایی به دانش آموزان جهت حضور مادرانشان ارائه شد. در این پژوهش بدلیل اینکه امکان مصاحبه با پدر نبود، نظر پدر را از مادر پرسیدم. اگردر طول مصاحبه پاسخهای داده شده از سوی مصاحبه شوندگان کافی نبود، مصاحبه گر با طرح سوالات لازم اطلاعات کافی و روشنی بدست می آورد. در طول مصاحبه یادداشت برداری نمی شد و مصاحبه ها با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط می شد. سپس مصاحبه های ضبط شده یادداشت برداری شدند.

روش اجرای تحقیق :
روش پژوهش حاضر کیفی است و از الگوی نظریه زمینه ای استفاده شده است.
نظریه زمینه ای (بنیادی)، از اهمیت قابل توجهی در میان انواع روش شناسی کیفی برخوردار است. این نظریه، عنوان نوعی نظریه کلان قابل طرح است که محقق می تواند بر اساس آن، اقدام به تولید یک تبیین عام (یک نظریه ) از یک فرایند، کنش یا تعامل کند که بر اساس دیدگاه تعداد بسیاری از مشارکت کنندگان شکل گرفته است. سه خصوصیت کلیدی در زبان روش شناختی نظریه بنیادی وجود دارد که کمک جدی به مطالعات کیفی نموده است. این خصوصیت ها عبارتند از : حساسیت نظری، نمونه گیری نظری و اشباع نظری. در طراحی مدل پارادایمی نظریه بنیادی، محقق به طور مداوم، میان تفکر استقرایی ( ایجاد مفاهیم، مقولات و روابط بین آنها ) و تفکر قیاسی ( آزمون مفاهیم، مقولات و روابط بین آنها ) در رفت و برگشت قرار می گیرد. نظریه زمینه ای به عنوان مسیر و بستری سازمان یافته برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات با هدف تولید نظریه معرفی گردید (ایمان،1391).
نظریه زمینه ای یک نظریه مسئله – محور است و بر ارتباط دادن مراحل و گام هایی استوار است که به تعیین ساختار نظری مسئله کمک می کند. در فرایند ساخت این نظریه، داده های گردآوری شده در سه مرحله کد بندی شده و به هم متصل می شوند که عبارتند از کد گذاری باز، کد بندی محوری و کد بندی گزینشی یا انتخابی (محمد پور،1390).

روش تجزیه و تحلیل داه ها:
پژوهش حاضر از نوع کیفی(مصاحبه نیمه ساخت یافته) بود و برای تجزیه و تحلیل مصاحبه به روش تحلیل محتوا، ابتدا با شیوه کدگذاری اقدام به طبقه بندی داده ه به صورت کلی و در مرحله بعد کدگذاری به صورت جزئی تر انجام شد. بدین منظور محتوای داده ها بررسی و کدگذاری و مورد تحلیل قرار گرفت. در کدگذاری باز، متن هر مصاحبه چندین بار خوانده شد و جملات اصلی آن استخراج و به صورت کدهایی ثبت شد. سپس کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، در دسته های مشترک قرار گرفتند. در کدگذاری محوری کدها و دسته های اولیه که در کدگذاری باز ایجاد شده بودند با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه، دسته هایی که به یکدیگر مرتبط بودند حول محور مشترکی قرار گرفتند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده

مقدمه :
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین بوده است. برای دسترسی به این هدف کلی، سؤالاتی برای پژوهشگر مطرح بوده است (میزان همسویی گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین به چگونه است؟ میزان همسویی گرایشات شغلی دانش آموزان با والدین چگونه است؟)، که در این فصل داده های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه ابتدا جداول جمعیت شناختی و سپس جداول حاصل از کدگذاری و فراوانی مربوطه ارائه می گردد.

یافته ها :
جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان)
ردیف
معدل
تحصیلات پدر
شغل پدر
تحصیلات مادر
شغل مادر
1
88/18
لیسانس
بخشدار
سیکل
خانه دار
2
17
فوق دیپلم
نظامی
دیپلم
خانه دار
3
64/19
لیسانس
کارمند دانشگاه
سیکل
خانه دار
4
18/19
دیپلم
کارمند
دیپلم
کارمند
5
14
ابتدایی
مکانیک
سیکل
خانه دار
6
48/19
دیپلم
مغازه دار
سیکل
خانه دار
7
80/19
فوق دیپلم
دامدار
فوق دیپلم
خانه دار
8
79/19
سیکل
فروشنده
دیپلم
خانه دار
9
50/19
فوق لیسانس
معاون سیاسی
دیپلم
خانه دار
10
17
ابتدایی
کابینت ساز
دیپلم
خانه دار
11
95/19
دیپلم
کارمند
دیپلم
خانه دار
12
17
سیکل
کارگر
سیکل
خانه دار
13
50/19
سیکل
آزاد
دیپلم
خانه دار
14
80/18
سیکل
آزاد
دیپلم
خانه دار
15
80/19
دیپلم
بازنشسته ارتش
دیپلم
خانه دار
16
50/17
سیکل
کارمند
ابتدایی
خانه دار
17
56/19
دیپلم
آزاد
دیپلم
خانه دار
18
20/18
سیکل
مشاور املاک
ابتدایی
خانه دار
19
50/19
سیکل
آپاراتی
دیپلم
خانه دار
20
16/19
ابتدایی
کارگر
سیکل
خانه دار
21
90/18
سیکل
ویزیتور
دیپلم
خانه دار
22
78/19
فوق دیپلم
کارمند
سیکل
خانه دار
23
66/17
دیپلم
آزاد
دیپلم
خانه دار
جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر اعضای گروه نمونه در وضعیت تحصیلی خوبی قرار دارند. بیشتر والدین از سطح تحصیلات پایینی قرار دارند و هیچ کدام از مادران شاغل نمی باشند. 3 نفر از اعضای گروه نمونه، پدرانشان فوت کرده است.

جدول 2- 4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران)
ردیف
تحصیلات
شغل
تحصیلات همسر
شغل همسر
1
سیکل
خانه دار
لیسانس
بخشدار
2
دیپلم
خانه دار
دیپلم
کارمند
3
دیپلم
خانه دار
فوق لیسانس
معاون سیاسی وزارت دفاع
4
دیپلم
خیاط
سیکل
آزاد
5
سیکل
خانه دار
ابتدایی
کارگر
6
فوق دیپلم
خانه دار
فوق دیپلم
دامدار
7
سیکل
خانه دار
لیسانس
کارمند دانشگاه
8
دیپلم
خانه دار
دیپلم
بازنشسته ارتش
9
ابتدائی
خانه دار
سیکل
کارمند ایران خودرو
10
دیپلم
خانه دار
سیکل
فروشنده
11
دیپلم
خانه دار
فوق دیپلم
نظامی
12
سیکل
خانه دار
فوق دیپلم
کارمند صنایع دفاع
13
دیپلم
خانه دار
ابتدائی
کابینت ساز
14
دیپلم
خانه دار
سیکل
آپاراتی
15
ابتدائی
خانه دار
سیکل
مشاور املاک
16
سیکل
خانه دار
دیپلم
آزاد
17
سیکل
خانه دار
دیپلم
ویزیتور مواد غذایی

جدول 2 –4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، همه مادران خانه دار می باشند و بالاترین سطح تحصیلات آنها، فوق دیپلم می باشد. اکثر همسران آنها نیز از سطح تحصیلات بالایی برخوردار نیستند.

جدول 3-4 میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
محتوا و عبارات مهم
کدگذاری باز
فراوانی
درصد
کد گذاری محوری
رشته ها در حد اسم می شناسم.
رشته ها را در حد اینکه ریاضی، تجربی و انسانی است می شناسم.
در حد تجربی، انسانی،ریاضی و انسانی.

شناخت در حد اسم

11

47.82

میزان شناخت دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، دانش آموزان دبیرستانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد علوم انسانی، علوم تجربی، کدگذاری محوری