پایان نامه ارشد رایگان درمورد جامعه شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

(crosstab) 4ـ آزمونهاي آماري است.

فصل 4
تحليل يافته‌ها

مقدمه
در اين فصل مجموعة يافته‌ها در سه بخش كلي ارائه مي‌گردد. بخش اول به سيماي عمومي حجم خبرهاي مورد مطالعه در بازة زماني مورد نظر اين پژوهش (اول فروردين تا سي‌ و يك شهريور 92) اختصاص دارد. بخش دوم، توصيف داده‌های مندرج در جدول‌ها و نمودارها است و در نهایت، بخش سوم به تحليل جدول‌هاي دو بعدي و پاسخ به پرسش‌هاي تحقيق اختصاص دارد.
– سيماي عمومي خبرهاي هويت ملي در بخش خبري مشروح شبكه اول سيما
جدول شمارة 4ـ1 تعداد كل خبرها و ميزان خبرهاي مربوط به هويت ملي
موضوع اخبار بخش خبري 21:00 سيما
فروانی
درصد
ارتباط مستقيم با هويت ملي
260
35
ارتباط غيرمستقيم با موضوع هويت ملي
164
22
بي‌ارتباط با هويت ملي
324
43
جمع كل خبرها
748
100
نتایج جدول شمارة ‌4ـ1 نشان میدهد در بازة زماني مورد بررسي،از مجموع 748 خبر،260 خبر (35درصد) به طور مستقيم به موضوع هويت ملي مربوط بوده‌اند. در اين ميان خبرهايي كه به طور غير مستقيم با موضوع هويت ملي مرتبط بوده‌اند 164 خبر (22 درصد) در بر مي‌گيرد. همچنين 324 خبر (43درصد) نيز به خبرهايي اختصاص داشته است كه با هويت ملي بي‌ارتباط بوده‌اند.
نمودار شمارة 4ـ1 اخبار بخش خبری 21 سیما و موضوع هويت ملي

جدول شمارة 4ـ2چینش اخبار 21 سیما و هویت ملی برحسب( فراوانی و درصد)

چينش خبر
فراوانی
درصد
خبر اول
91
21
خبر دوم
67
16
خبر سوم
42
10
خبر چهارم
35
8
خبر چهارم به بعد
189
45
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ2 نسبت چینش اخبار 21 سیما و هویت ملی

نتايج جدول و نمودار شمارۀ 4ـ2 نشان مي‌دهد از ميان 424 خبر مربوط به هويت ملي 189 خبر (45درصد) با اولويت چهارم به بعد در كنداكتور بخش خبري قرار گرفته‌اند. تعداد 91 خبر (21درصد) با اولويت اول خبري و اولويت دوم، سوم و چهارم كنداكتور پخش خبرهاي مربوط به هويت ملي به ترتيب با 67 خبر (16درصد)، 42 خبر (10درصد) و 35 خبر (8درصد) بوده است. لازم به ذكر است با توجه به اينكه در كنداكتور بستۀ خبري 21:00 شبكۀ اول سيما مورد بررسي اين تحقيق، آيتم‌هايي شامل مشروح خبرها ، اخبار كوتاه و اخبار ورزشي قرار دارد لذا هريك از اين بخش‌ها در چينش خبرها به صورت مجزا و بر اساس آن بخش يا آيتم خود در نظر گرفته شده‌اند.

جدول شمارۀ 4ـ3 موضوع اخبار 21 سیما و هویت ملی برحسب (فراوانی و درصد )

موضوع خبر
فراوانی
درصد
اجتماعی- فرهنگی
108
25
اقتصادی- صنعتی
51
12
سیاسی- امنیتی
97
23
اعتقادی- اخلاقی
20
5
نظامی- دفاعی
2
1
ورزشی
63
15
علمی- فناوری
24
6
هواشناسی و سایر
59
13
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ3 نسبت موضوع اخبار 21 سیما و هویت ملی

همانطور كه در جدول و نمودار شمارۀ 4ـ3 ملاحظه مي‌شود در بازۀ مورد بررسي، از مجموع 424 خبر مربوط به هويت ملي تعداد 108 خبر (25درصد) با موضوع اجتماعي‌ـ فرهنگي و 97 خبر (23درصد) با موضوع سياسي‌ـ امنيتي بوده‌اند. همچنين موضوعات ورزشي به ترتبيب با 63 خبر (15درصد)، اخبار هواشناسي و ساير موضوعات با 59 خبر (13درصد)، موضوعات اقتصادي‌ـ‌صنعتي با 51 خبر (12درصد)، موضوعات علمي‌ـ فناوري با 24 خبر (6درصد)، اعتقادي‌ـ اخلاقي با 20 خبر (5درصد) و نظامي‌ـ دفاعي با 2 خبر (1درصد) ديگر موضوعات بخش خبري را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول شمارۀ 4ـ4 قالب اخبار بخش خبری 21سیما و هویت ملی برحسب ( فراوانی و درصد )

قالب خبر
فراوانی
درصد
خبر مكتوب
177
42
گزارش
170
40
مصاحبه خبری
13
3
ارتباط زنده و کارشناسی
6
1
وي‌سي
58
14
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ4 نسبت قالب اخبار بخش خبری 21 سیما و هویت ملی

داده‌هاي جدول و نمودار شمارۀ 4ـ4 نشان مي‌دهد از مجموع 424 خبري كه به موضوع هويت ملي اختصاص داشته، تعداد 177 خبر (42درصد) خبر مكتوب و 170 خبر (40درصد) در قالب گزارش ارائه شده‌اند. همچنين تعداد 58 خبر (14درصد) در قالب وي‌سي، 13 خبر (3درصد) مصاحبه خبریو ارتباط زنده و كارشناسي با 6 خبر (1درصد) ديگر قالب‌هاي مورد استفاده در ارائۀ اخبار مربوط به هويت ملي را تشكيل داده‌اند.

جدول شمارۀ 4ـ5 تخصیص میزان زمان در اخبار بخش خبری 21 سیما و هویت ملی

مدت خبر
فراوانی
درصد
كمتر از يك دقيقه
136
32
از يك دقيقه تا دو دقيقه
86
20
از دو دقيقه تا سه دقيقه
115
27
از سه دقيقه تا چهار دقيقه
38
9
بيش از چهار دقيقه
49
12
جمع
424
100

جدول شمارۀ 4ـ5 نسبت تخصیص زمان در اخبار بخش خبری 21 سیما و هویت ملی

جدول و نمودار شمارۀ 4ـ5 زمان اختصاص يافته به خبرهاي مربوط به هويت ملي ر ا منعكس مي‌سازد. بر اساس داده‌هاي فوق تعداد 136 خبر (32درصد) با زمان كمتر از يك دقيقه پوشش داده شده‌اند. در اين ميان 115 خبر (27درصد) از خبرها نيز بين دو تا سه دقيقه منعكس شده‌اند و در مرتبۀ بعدي خبرهاي يك تا دو دقيقه (20درصد) قرار داشته است. خبرهاي بيش از چهار دقيقه 49 مورد از خبرها را در برگرفته و (12درصد) را به خود اختصاص داده است.

جدول شمارۀ 4ـ6 ارزش های خبری در اخبار بخش خبری 21 سیما و هویت ملی برحسب( فراوانی و درصد)

ارزش‌هاي خبري
فراوانی
درصد
برخورد
8
2
تازگي
113
28
شهرت
61
14
دربرگيري
211
49
مجاورت
23
5
فراواني تعداد و مقدار
3
1
بدون ارزش خبري
5
1
جمع
424
100

جدول شمارۀ 4ـ6 نسبت ارزش های خبری در اخبار بخش خبری 21 سیما و هویت ملی

داده‌اي جدول و نمودار شمارۀ 4ـ6 نشان مي‌دهد كه در مقولۀ انواع ارزش‌هاي خبري، 211 خبر (49درصد) داراي ارزش خبري دربرگيري بوده است و پس از آن ارزش خبري تازگي با 113 خبر (28درصد) و ارزش خبري شهرت با 61 خبر (14درصد) در مراتب بعدي قرار داشته‌اند.
جدول شمارۀ 4ـ7 نوع اخبار در بخش خبری 21 سیما و هویت ملی برحسب(فراوانی و درصد )
نوع خبر
فراوانی
درصد
رويدادمدار با ظرفيت پرداخت فرايندمدارانه
135
32
رويدادمدار بدون ظرفيت پرداخت فرايندمدارانه
235
55
فرايندمدار
54
13
جمع
424
100
جدول شمارۀ 4ـ7 نسبت نوع اخبار در بخش خبری 21 سیما و هویت ملی

جدول و نمودار شمارۀ 4ـ7 نمايان‌گر نسبت خبرهاي مربوط به هويت ملي و نوع خبرها از لحاظ رويداد‌مدار يا فرآيند‌مدار است. در اين تحقيق صرف‌نظر از تقسيم‌بندي معمول خبرها به رويدادمدار و فرآيندمدار، خبرهاي مورد بررسي در سه گونه رويدادمدار، فرآيند‌مدار و خبرهاي رويدادمدار با ظرفيت پرداخت فرآيندمدارانه، تقسیم بندی شدند. گونۀ سوم در اينجا از آن رو مورد توجه بوده است كه در لابه لاي خبرهايي كه در محدودۀ بازنمايي هويت ملي قرار مي‌گيرند خبرهايي وجود داشته است كه قابليت و ظرفيت پرداخت فرآيند مدارانه را داشته اند و لي ممكن است بخش خبري مورد نظر دراین پژوهش( بخش خبری21:00 شبكۀ اول سيما) به هردليلي پرداخت فرآيندمدارانۀ آنها را مورد توجه قرار نداده و فرصت بازنمايي هويت ملي را در اين گونه خبرها از دست داده است. بر اساس يافته‌هاي منعكس شده در جدول و نمودار بالا خبرهاي رويداد‌مدار بدون ظرفيت فرآيند‌مدارانه با 235 خبر (55درصد) بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده و ميزان خبراهاي رويداد‌ مدار با ظرفيت فآيندمدارانه 135 خبر (32درصد) بوده است و همچنين خبرهاي با رويكرد فرآيندمدار 54 خبر (13درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول شمارۀ 4ـ8 نوع تصاویر اخبار 21 سیما و هویت ملی برحسب (فراوانی و درصد)

نوع تصوير
فراوانی
درصد
تصوير روز ) زنده(
268
64
آرشيوي
87
21
کپشن تصويري
19
4
گرافيک خبري
40
9
تركيبي
10
2
جمع
424
100

جدول شمارۀ 4ـ8 نسبت نوع تصاویر اخبار 21 سیما و هویت ملی

همانطوركه در جدول و نمودار شمارۀ 4ـ8 مشاهده مي‌شود تصوير روز (زنده) 268 مورد (64درصد) در برگرفته است. تصاوير آرشيوي با 87 مورد (21درصد) در مرتبۀ بعدي قرار دارند و گرافيك خبري 40 مورد (9درصد) از انواع تصوير خبري را به خود اختصاص داده است.

جدول شمارۀ 4ـ9 نوع جهت گیری اخبار 21 سیما و هویت ملی برحسب (فراوانی و درصد)

جهت گيري
فرا
وانی
درصد
مثبت
294
69
منفی
11
3
خنثی
119
28
جمع
424
100

جدول شمارۀ 4ـ9 نسبت نوع جهت گیری اخبار 21 سیما و هویت ملی

جدول و نمودار شمارۀ 4ـ10 نسبت ميان خبرهاي مربوط به هويت ملي و نوع جهت‌گيري خبرها را نشان مي‌دهد.
بر پايۀ داده‌هاي به‌ دست آمده 249 خبر (61درصد) با جهت‌گيري مثبت پوشش داده شده‌اند و 119 خبر (28درصد) داراي جهت‌گيري خنثي بوده‌اند؛ و در اين ميان، 11 مورد (3درصد) از خبرها با جهت‌گيري منفي منعكس شده‌اند.

جدول شمارۀ 4ـ10 تنوع نمادی و نشانه ای در اخبار 21 سیما و هویت ملی برحسب ( فراوانی و درصد)
نشانه ها و نمادهای هویت ملی
فراوانی
درصد
پرچم ایران
105
25
پرچم ایران، تصویر رهبران انقلاب
65
15
استفاده از واژه های وطن، کشور، سرزمین، ایران
107
25
نقشه جغرافیایی ایران و نقاط مختلف آن به صورت گرافیک خبری
58
14
استفاده نشده
56
13
بیرق های مذهبی، کتاب آسمانی و نمادهای اسلامی
33
8
جمع
424
100

نمودار شمارۀ 4ـ10 نسبت تنوع نمادی و نشانه ای در اخبار 21 سیما و هویت ملی

جدول و نمودار 4ـ18 نشان‌دهندۀ نسبت استفاده خبرهای مربوط به هویت ملی از نمادها و نشانه های ایرانی ـ اسلامی است. بر پایه داده های بالا از مجموع 424 خبر مورد بررسی، استفاده از واژه های وطن، کشور، سرزمین، ایران درگفتار با 107 خبر (25درصد) و پرچم ایران با 105 خبر (25 درصد) بیشترین فراوانی را در ارائه خبرها داشته اند. پرچم ایران، تصویر رهبران انقلاب با 65 خبر (15درصد)، نقشه جغرافیایی ایران و مناطق آن به صورت گرافیک خبری 58 خبر (14درصد)، بیرق های مذهبی، کتاب آسمانی و نمادهای اسلامی (زیارتگاه، مساجد) 34 خبر (8درصد) به ترتیب در خبرها مورد استفاده بخش خبری قرار گرفته اند. همچنین در 56 خبر (13درصد) از هیچ‌يك از مولفه‌های شش‌گانۀ هويت ملي در اين پژوهش استفاده نشده است.

4ـ2ـ1 توصيف داده‌هاي جداول و نمودارهاي ابعاد شش‌گانۀ هويت ملي

در تحقيق حاضر هويت ملي تركيبي از شش مولفه بوده است. اين مولفه‌هاي شش‌گانه عبارتند از: جامعه‌اي، فرهنگي، سياسي، تاريخي، جغرافيايي و ديني.

جدول شمارۀ 4ـ11 اخبار 21 سیما و ابعاد شش گانه هویت ملی برحسب ( فراوانی و درصد)

ابعاد هويت ملي
فراوانی
درصد
بعد جامعه‌اي
135
32
بعد فرهنگي
51
12
بعد سياسي
112
26
بعد تاريخي
12
3
بعد جغرافيايي
64
15
بعد ديني
33
8
ترکيبي از چند بعد
17
4
جمع
424
100

نمودارشمارۀ 4ـ11 نسبت اخبار 21 سیما و ابعاد شش گانه هویت ملی

بر اساس ابعاد شش‌گانۀ هويت ملي كه در بالا به آن ها اشاره شد داده های جدول و نمودار شماره 4ـ10 نسبت میان خبرهای مربوط به ابعاد شش گانه هویت ملی را نشان می دهد. بر پایه داده های بدست آمده 135 خبر (32درصد) به بعد جامعه ای هویت ملی اختصاص داشته است، 112 خبر (26درصد) به بعد سیاسی و 64خبر (15درصد) به بعد جغرافیایی اختصاص داشته است. همچنين 51 خبر (12درصد) بعد فرهنگی، 33خبر (8درصد) بعد دینی و 12 خبر (3درصد) بعد تاریخی خبرها را تشکیل داده اند. همچنانكه مشاهده مي‌شود خبرهايي كه تركيبي از چند بعد هويت ملي را در خود داشته‌اند نیز با 17 خبر (4درصد) را به خود اختصاص داده است.

جدول شمارۀ 4ـ12 اخبار 21 سیما و بعد جامعه شناختی هویت ملی ( بر حسب فراوانی ودرصد )

بعد جامعه اي
فراوانی
درصد
احساس تعلق و عضویت در جامعه ملی ـ ایرانی
21
5
اعتقاد به داشتن سرنوشت مشترک و دغدغه نسبت به آینده
5
1
احساس افتخار نسبت به عضویت در جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پردازش اطلاعات، رسانه‌های جمعی، قابلیت اعتماد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، اقوام ایرانی، دفاع مقدس