پایان نامه ارشد رایگان درمورد جامعه آماری، متغیر مستقل، روش تحقیق، زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای بهتر تحقیق را آشکار میسازند، هر چند تعداد محدودی از پیشینههای مطرح‌شده مستقیماً با موضوع مورد مطالعهی این پژوهش ارتباط دارند و هر کدام از موضوعات مطرح‌شده فقط به بررسی یک یا دو متغیر مرتبط با این تحقیق، پرداختهاند. هر چند به صورت کلی پیشینههای مطرح‌شده، هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینهها و زاویه‌های دید مناسب را به منظور اجرای بهتر تحقیق فراهم ساختهاند.

3-1- مقدمه
روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، 1376، ص 20).
پژوهشگر به منظور تبین روش تحقیق، در بخشی از پژوهش به توضیح روش آن میپردازد. در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمعآوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت میکنیم. سپس فرآیند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار میگیرد. پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا میشویم. نحوه نمونهگیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل است. ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیق پرسشنامه میباشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
از نظر دانشمندان علوم اجتماعی یا پژوهشگری که در علوم کاربردی کار میکنند، تحقیق عبارت از فرآیندی که پژوهشگر میکوشد بدان وسیله پیچیدگیهای روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روشهای منظم (سیستماتیک) درباره کنشها و واکنشها، اطلاعاتی را جمعآوری میکند، درباره معنی و مفهوم آنها میاندیشد، به نتیجههای میرسد، آنها را ارزیابی میکند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه میدهد (اعرابی، 1382، ص 49).
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: الف) هدف تحقیق، ب) نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض میشود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علیالخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (دلاور، 1382). تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به چهار دسته تقسیم میشود (سرمد و همکاران، 1380):
1) تحلیل رابطه همزمانی متغیرها
2) تحلیل رگرسیون
3) تحلیلهای عاملی
4) مدل معادلات ساختاری
تحقیق حاضر از آنجایی که هدفش تعیین رابطه و اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت است، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است. بر اساس آمار ارائه شده از طرف مسئولان مربوط تعداد کل شرکتهای این شهرک 877 مورد است که از این تعداد 568 مورد به بهرهبرداری رسیده است.
3-4- نمونهگیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونهگیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است. به طوری که مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه، قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضاء جامعه آماری تعمیم دهیم (سکاران، 1381).
با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد نمونه با استفاده فرمول کوکران 182 شرکت خواهد بود. این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین شرکتهای مربوط به جامعه آماری انتخاب شده است.
n : تعداد نمونه
N : جمعیت جامعه = 568
: مقدار اشتباه مجاز = 6%
Z : توزیع نرمال با سطح اطمینان 95% = 96/1
P : برآورد نسبت صفت متغیر= 0.5
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری یا نسبت صفت متغیر (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P دست یابد، میتواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0P= در نظر گرفته شده است. () دقت برآورد است و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته میشود. در صورتی که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته شد، حجم نمونه حداکثر میگردد. در این تحقیق مقدار برابر 6/0 در نظر گرفته شده است.
3-5- قلمرو تحقیق
3-5-1- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر مربوط به شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی در شهر تبریز است.
3-5-2- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر نیمه دوم سال 1392 است.
3-6- روشهای جمعآوری اطلاعات
هر پدیدهای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی و تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آنها بتوان فرضیههایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد.
در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، با استفاده از روش میدانی از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز تحقیق حاضر، از یک پرسشنامه استاندارد که از مقاله پژوهشی لیؤ و همکاران (2012)، اقتباس شده، به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال در رابطه با بررسی اثرات میان یکپارچگی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت است.
جدول 2-3- گویههای تحقیق و تعداد آنها
ردیف
نام متغیر (گویههای تحقیق)
تعداد سؤالات
ترتیب سؤالات
1
یکپارچهسازی زنجیره تأمین
به اشتراکگذاری اطلاعات
5
1 ،2 ،3 ،4 و 5

هماهنگی عملیاتی
5
6 ،7 ،8 ،9 و 10
2
جهتگیری بازار
جهتگیری رقبا
3
11، 12 و 13

مشتریمداری
5
14، 15، 16، 17 و 18
3
هماهنگی درون کارکردی
4
19، 20، 21 و 22
4
عملکرد شرکت
عملکرد عملیاتی
4
23، 24، 25 و 26

عملکرد کسب و کار
4
27، 28، 29 و 30

جمع
30
1 تا 30

لازم به ذکر است که در ابتدای پرسشنامه سؤالاتی در جهت شناخت ویژگیهای فردی و سازمانی جامعه آماری مطرح شده است. ضمناً سؤالات پرسشنامه براساس مقیاس ترتیبی و طیف 5 گزینهای لیکرت و موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است. نحوهی امتیازدهی نمرات پرسشنامه براین اساس به شرح زیر است:
جدول 3-3- طیف پنج گزینهای لیکرت
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاً موافقم
1
2
3
4
5
(منبع: تحقیق حاضر)
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق
3-8-1- روایی یا اعتبار48 تحقیق
به طور کلی دو سؤال مهم در بررسی یافتههای یک طرح تحقیق مطرح میشود، اول اینکه نسبت به یافتههای تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سؤال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سؤال با اعتبار بیرونی تحقیق سر و کار دارد. روایی و پایایی از ویژگیهایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روشهای جمعآوری دادهها شرط اساسی به شمار میروند (بست، 1377).
همان طور که بیان گردید پرسشنامه تحقیق حاضر از مقاله پژوهشی لئو و همکاران (2012)، اقتباس شده و استاندارد میباشد، با این حال جهت اطمینان بیشتر از نظرات برخی از اساتید روش تحقیق دانشگاه تبریز و نیز اساتید راهنما و مشاور بهره گرفتهایم و در نهایت بعد از دخالت دادن نظرات اصلاحی، پرسشنامه نهایی تدوین و در اختیار نمونه انتخابی از جامعه آماری قرار گرفت.
3-8-2- پایایی و اعتماد49 تحقیق
کسانی که برای تحلیل دادههای خود از نرمافزار SPSS استفاده میکنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هرچه درصد به دست آمده به 100% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است (مقیمی، 1377، به نقل از نظری، 1386). در این پژوهش که از پرسشنامه برای اندازهگیری دادهها استفاده گردیده و برای تحلیل دادهها، نرمافزارهای SPSS و لیزرل به کار گرفته شدهاند، پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند به کار میرود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد (سرمد و همکاران، 1380). ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه میشود:
که در آن:
n = تعداد سوالهای تست
Si2 = واریانس سوال i
St2 = واریانس کل تست
در این تحقیق مقدار آلفا با توجه به فرمول بالا و با استفاده از تحلیل دادههای بدست آمده از 163 پرسشنامه توزیع شده، 754/0 درصد به دست آمد که نشان میدهد پرسشنامه استفاده شده پایا است.
جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد مدل (متغیرها)
تعداد سؤالات
ضریب آلفای کرونباخ
ضریب کل
به اشتراکگذاری اطلاعات
5
731/0
754/0
هماهنگی عملیاتی
5
712/0

جهتگیری رقبا
3
717/0

مشتری مداری
4
734/0

عملکرد عملیاتی
4
802/0

عملکرد کسب و کار
5
828/0

(منبع: یافتههای تحقیق)
3-9- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد (سکاران،1381).
متغییر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به چهار دسته تقسیم میشود:
الف) متغیر مستقل
ب) متغیر وابسته
ج) متغیر واسطهای یا تعدیلگر
الف) متغیر مستقل، متغیری محرک یا درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری، یا انتخاب میشود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل، مقدمه و وابسته، نتیجه است.
ب) متغیر وابسته، متغییر پاسخ، برونداد یا ملاک است و. عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود (دلاور، 1382).
ج) متغیر واسطهای یا تعدیلگر: دیدگاه سنتی درباره پژوهش این گونه است که پژوهشگر ابتدا رابطه یک متغیر مستقل را با متغیر وابسته و سپس رابطه متغیر مستقل دیگری را با آن متغیر وابسته مطالعه و این کار را ادامه میدهد و سرانجام یافتهها را کنار هم میچیند. امروزه چنین طرحی کهنه و منسوخ شده است در واقع به سبب تعامل پیچیده متغیرهای مستقل و تأثیر این تعامل در متغیرهای وابسته، پدیده ها را نمیتوان به سادگی فهمید و تبیین کرد. به علاوه اینکه رابطه مورد انتظار اصلی و اولیه بین متغیرهای مستقل و وابسته گاه در حضور یک متغیر سوم، تغییر میکند. در چنین حالتی، رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر سوم میشود و متغیر سوم در واقع نقش تعدیلگر را ایفا میکند. بدین ترتیب میتوان گفت که متغیر تعدیل کننده، از نوع متغیر مستقل است به همین دلیل برخی آن را متغیر مستقل دوم مینامند زیرا محقق میل دارد آن را کنترل و دست‌کاری کند، تا مشخص شود آیا این متغیر، رابطه متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه؟
د) متغیر کنترل: پژوهشگر همواره میخواهد رابطه دو متغیر یا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، عملکرد شرکت، بازاریابی، کارآفرینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، متغیر مستقل، معادلات ساختاری، عملکرد شرکت