پایان نامه ارشد رایگان درمورد ثبت اختراعات، تلفن همراه، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

از دست دهد. بهگونهاي که کلمهها بيشتر بهصورت ارتعاش و نوسان حمل ميشوند و فرد را از خستگي چشم نجات ميدهند. او معتقد بود که گرامافون بزرگ آن زمان، روزي در قالب يک نمايشگر جيبي ظهور خواهد کرد. حتي اين دستگاه ميتواند الکتريسته را با تغيير حرکت در خود ذخيره کنند و قابل استفاده در موقعيتهاي بعدي باشد. نقوش صداي ضبط شده در دفتر ثبت اختراعات، نويسندگان و راويان اين منابع را رسميت ميبخشد. کيوسکهاي خودکار شده بهمنظور بارگذاري محتوا، سيلندرهايي هستند که دوستداران کتاب ميتوانند قسمتهاي مورد علاقه منابع خود را مطالعه کنند. کيوسکها در هر شهري و براي هر خوانندهاي قابل دسترساند اين آينده کتابهاي قابل مطالعه براي افراد بود. پيشرفت کتابهاي الکترونيکي، بهعنوان جديدترين گرايش در صنعت کتاب محسوب شده و بهعنوان گستردهترين تغيير از زمان اختراع گوتنبرگ به حساب ميآيد. کتابهاي الکترونيکي از زمان پيدايش تاکنون پيشرفتهاي بسياري را در عرصه نشر الکترونيکي به خود ديدهاند (جدول 2-1)، سير تحول پيشرفت كتابهاي الكترونيكي بههمراه تاريخچه مختصري از كتابهاي الكترونيكي و فنآوريهاي مربوط به آن ارائه شده است (فهيميفر، 1387، 15).

جدول 2-1. سير پيشرفت كتاب الكترونيكي
تاريخ
شخص يا شركت ابداع كننده
سير پيشرفت
مزيت
1945
وان وار بوش18
نخستين طرح كتاب الكترونيكي با نام ممكس19
نمايهسازي و آرشيو يادداشتها و عكسها
1960
آندريا ون دام20
كاربرد اصطلاح كتاب الكترونيكي

1968
آلن كي21
كتاب الكترونيكي در مفهوم رايانه شخصي تعاملي داينا بوك22
قابليت جابهجايي بايك صفحه نمايش مسطح و ارتباط بدون سيم
1971
مايكل هارت23
پروژه گوتنبرگ24
شبكهاي شدن كتابهاي الكترونيكي و ارسال رايگان آن براي كليه افراد و قابل استفاده در هر رايانه
1980-1990

باب استين25
شركت ويگر26
ارائه كتاب الكترونيكي بر روي لوح فشرده
قابليت حمل و نقل كتابهاي الكترونيكي
1991
شركت سوني
ارائه دستگاه كتاب الكترونيكي خوان
قابليت ذخيره صدها برابر يك لوح فشرده امكان نمايش آسانتر در هر مكان
1991
شركت اپل
ارائه دستگاه كتاب الكترونيكي خوان با نام پاوربوك
كيفيتي بالاتر از دستگاه ارائه شده شركت سوني
نشر مجموعههاي چند رسانهاي قابل ارائه بر روي آن
تاريخ
شخص يا شركت ابداع كننده
سير پيشرفت
مزيت
1991

ارائه دستگاه كتاب الكترونيكي خوان با نامهاي بوك27
توانايي بارگذاري فايل هاي ام پي تري28
1993
زهور كلمث زاپاتا29
ايجاد اولين نرمافزار براي خواندن كتابهاي رقومي و انتشار اولين كتاب رقومي با نام قتل بررسي شده بهعنوان يكي از هنرهاي زيبا30 از توماس د كوئينسي31

1993

كتاب ديجيتال اينك32
ارائه 50 كتاب رقومي در يك فلاپي ديسك با قالب دي بي اف33
1993
براد تمپلتن34
جايزه بهترين رمان هوگو به متنهاي منتشر شده بر روي لوح فشرده

1993
پروژه بيبليوبايتز35
پروژه كتابهاي رقومي پيوسته در اينترنت

1998
اولين دستگاه خواننده كتاب الكترونيكي راكت ئي بوك و سافت بوك36

1998-1999

ظهور وب سايت فروشنده كتاب الكترونيكي به انگليسي نظير ئي ريدر و ئي ريدز37

2000

استفان كينگ
ارائه كتاب در فايل ديجيتال تنها قابل خواندن بر روي رايانه با نام سوار بر گلوله38

تاريخ
شخص يا شركت ابداع كننده
سير پيشرفت
مزيت
2001
تودو ئي بوك39
اولين وب سايت فروشنده كتاب الكترونيكي به زبان اسپانيايي

2002
رندوم هوس و هارپر كولينز40
شروع فروش نسخههاي رقومي عناوين موجود به زبان انگليسي

2005
آمازون
خريد شركت موبي پاكت 41(شركت فرانسوي توليد كننده نرمافزار موبي قابل استفاده در دستيار الكترونيكي شخصي و انواع ديگر دستگاهها نظير تلفن همراه)

2005
شركت سوني
دستگاه خواننده سوني42 با قابليت جوهر الكترونيكي

2006
لايبر ديجيتال43
بوك بروز44 به عنوان خواننده پيوسته براي محتواي ناشر

2007
فنآوريهاي زاهورك45 يعني كورپ
ايجاد اولين كتابخانه كتاب رقومي در محيط اينترنت

2007
آمازون
ساخت دستگاههاي كتاب الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا

2008

توافق شركت ادوبي و سوني در اشتراك فنآوريهاي خود (ريدر و دي آر ام46)

2008
سوني
فروش سوني ريدر پي آر اس47 505 نوع پيشرفتهتر از سوني ريدر در انگلستان و فرانسه

2009
آمازون
عرضه خواننده كتاب الكترونيكي اختصاصي كيندل48 2 در آمريكا

2-1-4. تاريخچه کتابهاي الکترونيکي
ديدگاه رايج در اوايل دههي نود دربارهي كتابهاي الكترونيكي توسط رينولدز مطرح شده است، وي معتقد است كه عبارت كتاب الكترونيكي بيش از 25 سال پيش توسط اندريس ون دام به كار رفته است (كاكل،49 1999، 55). اگرچه توسعه کتابهاي الکترونيکي بهعنوان تازهترين روند در صنعت کتاب در نظر گرفته شده، و از زمان اختراع گوتنبرگ داراي پتانسيل بالايي است (هوکينز، 2000، 15). بيشتر کتابهاي الکترونيکي طرح گوتنبرگ آثار ادبي کهن ميباشند که در ايالات متحده در دسترس همگان هستند و تاريخ حق مولف آنها به پايان رسيده است. مايکل هارت بنيانگذار طرح گوتنبرگ، کتابهاي الکترونيکي را در سال 1971 اختراع کرد و تا امروز کار خلق کتابهاي الکترونيکي و فنآوريهاي مرتبط را ادامه داده است (نبوي، 1385، 75). اصطلاح کتاب الکترونيکي بهوسيله وان وار بوش در حدود 30 سال قبل ابداع شده است (رينولدز، 1992، 263). در واقع منشاء کتاب الکترونيکي را ميتوان به ميمکس نسبت داد (چن، 2003، 8). در سال (1945) “وان وار بوش50″ در مقالهاي با عنوان ” آن چنان که ممکن است فکر کنيم”51 مفهوم وسيلهاي به اندازهي ميز را، بهنام ” ميمکس52″ مطرح کرد که بهعنوان نخستين کتاب الکترونيکي شناخته شد. ميمکس ابزاري است که براي ذخيرهي کتابها، يادداشتها و مکاتبهها استفاده ميشد. اين ابزار داراي حافظهاي بزرگ براي ذخيرهي اطلاعات بود (بوش، 1945، 7). ايده ميمکس در واقع ترکيبي از منابع گوناگون بسيار شبيه به کتابهاي الکترونيکي امروزي است (عرب انصاري، 1390، 1). کاي53 در اواخر دههي 1960 روياي کتاب پويا را در سر ميپروراند. اين پديده از اجداد کامپيوترهاي کيفي امروزي به حساب ميآيد. کتاب پويا، کامپيوتر شخصي تعاملي و قابل حملي به حساب ميآمد که دسترسي به آن همانند يک کتاب بود (عليدوستي و شیخشعاعی، 1386، 104).
با ظهور طرح گوتنبرگ54 در سال 1971 (طرح تبديل کتابهاي چاپي به کتابهاي الکترونيکي)، مزاياي بسياري پيش روي کاربران قرار گرفت و تمايل نسبت به اين کتابها را روز به روز بيشتر کرد. مايکل هارت55 و گروهي از داوطلبان انجام اين کار، شروع به تبديل چيزهايي به نسخهي الکترونيک کردند که هارت آنرا متون بزرگ جهان56 ميناميد. آنها محصول کار خود را بهطور رايگان و بهطور گسترده در اختيار همگان نهادند. در پروژهي گوتنبرگ بالغ بر 3000 متن، بدون رعايت هيچ استانداري در قالب اسکي ذخيره شدند. در اين پروژه، کتابهاي معتبر در دسترس عموم قرار ميگرفت (جانسون، 1389، 285). در دههي 1980 منابعي به شکل الکترونيکي بر روي لوح فشرده به بازار عرضه شد. قابليت حملونقل کتابهاي الکترونيکي يکي از ويژگيهاي اين نوع کتابها در دههي80 است. در دهه 1990، توليد و عرضهي کتابهاي الکترونيکي بهوسيلهي دهها هزار قالب متن اختصاصي ناسازگار، که تنها برروي دستگاههايي ويژه قابل رويت بود و نياز به تجهيزات خاص داشت، دنبال ميشد. در اين زمان کتابهايي با محتواي غير داستاني توسط برخي از ناشران که در حوزهي تجارت، علوم و فنآوري کار ميکردند وارد بازار شد. در سال 1991، شرکت ” سوني” دستگاه کتابخوان الکترونيک را در ايالات متحده آمريکا عرضه کرد. رايانه شخصي بهنام” پاوربوک” توسط شرکت” اپل” در سال 1991 با کيفيتي بالاتر از دستگاه شرکت ” سوني” ارائه شد و شرکت” ووايارژ” به نشر مجموعههاي چندرسانهاي بر روي لوح فشرده براي استفاده در اين دستگاه پرداخت. در اين دو دهه، دو نرمافزار اختصاصي هدفمند بهمنظور يکپارچهسازي در زمينهي خوانش کتابهاي الکترونيکي با استفاده از رايانههاي شخصي و قابل حمل و ديگر وسايل و ابزار الکترونيکي به بازار آمدند و بعضي از نرمافزارهاي اختصاصي براي” دستيار الکترونيکي شخصي”57 از قبيل ” موبي پاکت”58 محصول فرانسه و وسيلهي ديگري محصول کرهي جنوبي بهنام” هاي بوک” يا ” هاي ايبوک”،59 بهعنوان رقيبي با هزينهاي در حد متوسط به نسبت ديگر وسايل الکترونيکي، بهوجود آمد.” هاي بوک” افزون بر امکان مطالعه کتابهاي الکترونيکي مجال استفاده از فايلهاي صوتي”امپیتری” را نيز به کاربر ميدهد.
در اواخر دههي 1990، موسسهي ملي استانداردها و فنآوري گردهمايي ويژهي کتابهاي الکترونيکي را برگزار کرد که بيش از 100 ناشر کتاب، شرکتهاي نرمافزاري اصلي و توليدکنندگان کتابهاي الکترونيکي در آن شرکت کردند و نيز در نمايشگاه کتاب فرانکفورت، جوايزي به محتوا و طراحي کتابهاي الکترونيکي اهدا شد. در نهايت، در پايان اين دهه، نمونههاي بسياري از کتابهاي الکترونيکي براي استفاده با دستيار الکترونيکي شخصي به بازار آمد (فهيميفر، 1387، 80). در پاييز 1998، کتابهاي الکترونيک بهعنوان فعاليت اقتصادي ناشران تجاري همانند پينوت پرس60 و کوستيا مديا61 ظهور يافت. صنعت تجارت کتابهاي الکترونيک الکترونيک بر نشر و توزيع فنآوريها، منافع و مديريت حقوق متمرکز است (جانسون، 1389، 286). در طول دو دهه پيش، عوامل گوناگوني بر نياز به کتابهاي الکترونيکي و توسعه آنها تاثير داشتهاند كه ازجمله آنها ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
– پيدايش انتشارات روميزي
– رشد اهميت انتشار بدون کاغذ
– ايجاد، روزآمدي، روبرداري، اشتراک، توزيع، و جستوجوي آسان اطلاعات الکترونيکي
– دسترسي گستردهتر به شبکههاي ارتباطي محلي و جهاني
– شروع انفجار اطلاعات الکترونيکي
به تازگي نيز چندين عامل سبب موفقيت کتابهاي الکترونيکي در بازار و کسب وجهه عمومي شدهاند. اين عوامل عبارتند از:
– پيشرفتهاي سختافزاري و نرمافزاري کامپيوترها
– پيشرفت اينترنت در تسهيل تبادل الکترونيکي متن و دادهها
– کاربردهاي آسان وب، با استفاده از فنآوريهايي مانند اچ.تي.ام.ال، اکس.ام.ال، و پي.دي.اف بهعنوان استانداردهاي پايه و اصلي (طباطباييفر، 1387، 3).
2-1-5. انواع کتابهاي الکترونيکي
کتابهاي الکترونيکي با توجه به کاربردشان به انواع گوناگون قابل تقسيم هستند. انواع کتابهاي الکترونيکي ميتوانند تحت طبقهبندي زير ارائه گردند.
– کتابهاي قابل تورق62: اين نوع کتابها به انواعي قابل تقسيماند از جمله کتابهايي که از کتاب کاغذي اصلي خود تقليد ميکنند و يا کتابهايي که مشابه کاغذي ندارند و از امکانات بالقوه يک کتاب حمايت و تقليد ميکنند. کتابهايي که مشابه کاغذي دارند، ميزان شباهت آنها با نوع کاغذي خود متفاوت است. اين نوع کتابها از کتابهايي که همه خصوصيات ديداري کتاب اصلي را با استفاده از تصويري از صفحات اصلي در بر ميگيرند تا کتابهايي که از الگوي گرافيکي، بهمنظور تقليد از کتاب اصلي استفاده ميکنند، اين نوع کتابها، ايستاترين نوع کتاب الکترونيکي پذيرفته شده بهطور گسترده هستند. بهعنوان مثال پي.دي.افها از اين دسته هستند. پي.دي.افها، اجازه تعامل با محتوا نظير حاشيهنويسي، نشانهگذاري در کتاب، برجسته نمودن محتوا بسته به نوع نسخه استفاده شده را ميدهند. اما هنوز اين نوع کتابها از نظرگاه قابليت استفاده به دور هستند. ناشران قالب پي دي اف را در ارائه کتاب الکترونيکي ترجيح ميدهند و علت آن را ثابت نگهداشته شدن صورت اصلي متن کتاب، توليد نمودن نشر بهصورت ارزان و آسان، حمايت از آن توسط تامين کنندهي نرمافزاري معتبر و عدم سهولت فرايند کپي و درج کپي ميدانند.
– کتابهاي طوماري63: در اين نوع کتاب الکترونيکي، متن کتاب بهصورت طومار ارائه ميشود، همان شيوه سنتي که متن برروي پارشمن نوشته ميشد با اين تفاوت که در اين عصر اين مورد بسيار نزديک به فعاليتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران، منابع مرجع، کتابخانه مرکزی، قصد استفاده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلسله مراتب، منابع مرجع، زمان گذشته، کتابداران