پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه پایدار، توسعه پاید، توسعه پایدار روستایی، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاومسازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.
خسرو بیگی و همکاران(1390)، در پژوهشی به سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمتغیره فازی- تاپسیس پرداخته است و هدف آن شناسایی روشهای متعدد ارزیابی پایداری و انتخاب یکی از آن روشها با رویکرد یکپارچه به‌منظور سنجش و ارزیابی پایداری است. در ادامه، روستاهای شهرستان کمیجان به‌عنوان مطالعه موردی پژوهش انتخاب‌شده و با استفاده از روش نمونهگیری کوکران از 430 خانوار دادهها جمعآوری گردیده. نتایج این تحقیق نشان میدهد که به ترتیب روستاهای فضلآباد و علیآباد با امتیازهای 696/0 و 666/0 میزان پایداری بالا و روستاهای کسر آصف و چالمیان سطح پایداری کمتری در قیاس با سایر سکونتگاهها دارند.
عنابستانی و خسروبیگی(1390)، در پژوهشی با عنوان سطحبندی پایداری توسعه روستایی با استفاده از فن چندمعیاره برنامهریزی توافقی CP به سطح‌بندی و ارزیابی روستاهای شهرستان کمیجان پرداخته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه چهارچوب و روشی مناسب و جامع شاخصها انتخاب و میزان پایداری روستاها سنجش و ارزیابی شود. سپس با توجه به نتایج ارزیابی به سطحبندی سکونتگاهها جهت دستیابی به سلسلهمراتبی متعادل در نواحی روستایی پرداخته است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آنتروپی و شانون و تحلیل چند متغیره برنامهریزی توافقی انجام‌شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که از بین سکونتگاههای روستایی شهرستان کمیجان، روستاهای خنجین، امام درویشان، سمقاور و محمودآباد در سطوح بالا و روستاهای سلوکر، راستگردان، روشنایی و چالمیان در سطوح پایین پایداری قرارگرفته‌اند.
افتخاری و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی و اولویتبندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرمبید استان فارس، با رویکردی جغرافیای، به بررسی سطح پایداری اجتماعی، نحوه انتخاب شاخصها و ارزیابی روشهای سنجش و اولویتبندی آن‌ها پرداخته است. این پژوهش برای دویست خانوار روستایی مستقر در چهارده مرکز روستایی واقع در شهرستان خرمبید در استان فارس انجام‌گرفته است و نتایج آن نشان میدهد روستاهای قشلاق و مظفرآباد از بیشترین سطح پایداری اجتماعی برخوردارند. به‌طورکلی نتایج اندازهگیری و سطحبندی پایداری اجتماعی در مراکز روستایی در منطقه موردمطالعه، با بهرهگیری از الگوریتم تاپسیس مبین تطبیق کامل این مدل با مشاهدات تجربی است.
کیانی(1393)، در پژوهشی با عنوان بررسی چالشهای توسعه در ناحیه روستایی- ساحلی شهرستان رشت به شناسایی چالشهای عمده توسعه پایدار روستایی پرداخته است و مدعی است عدم وجود استراتژی مناسب برای مدیریت توسعه، سبب ایجاد چالشهایی در روستاهای ساحلی شده است و تنها راه برون‌رفت از این چالشها را شناخت مشکلات اساسی مربوط به سواحل و برنامهریزی بر اساس منطق آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار میداند. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بررسی منابع کتابخانهای، بررسیهای میدانی و تکمیل پرسشنامه اطلاعات جمعآوری گردیده و با استفاده از مدل (AHP) و آزمون ضریب همبستگی کندال (Kendalls) در نرمافزار SPSS مورد ارزیابی قرارگرفته است.
منابع خارجی:
Bossel (1999) ، در کتاب خود تحت عنوان «شاخصهای برای توسعه پایدار، نظریه، روش، نرمافزار» به تعریف مفهوم توسعه پایدار، جستجو و شناسایی جنبههای حیاتی توسعه پایدار و تعیین شاخصهای مرتبط با آن پرداخته است. برای تعیین شاخصها در سیستمهای داینامیکی در یک محیط پویا از رویکردی سیستمی استفاده نموده و پایداری توسعه را با روش کمی و رویکردی اندام‌وار انجام داده است. همچنین در تعیین شاخصهای برای ارزیابی به نقش کارشناسان و فرایند مشارکت توجه داشته و شاخصهای برای سطوح شهرستان، دولت، کشور و یک منطقه جهانی مشخص کرده است. در این کتاب روشهای مختلفی مبتنی بر سیستم شرح داده‌شده و توسعه پایدار به‌عنوان یک فرایند تعاملی و سیستماتیک مطرح میشود و اولین وظیفه برای جستجو مناسب مجموعهای از شاخصها را شناسایی سیستمها و زیر سیستمهای آن، تجزیه‌وتحلیل و تعریف ساختار سیستم مربوطه میداند.
Roldan و همکاران (2002)، پژوهشی با عنوان پیشنهاد و استفاده از شاخصهای توسعه پایدار انجام دادهاند که در آن شاخصهای توسعه پایدار (SDI) و کاربرد آن در منطقه حوضه رودخانه کاتراکالوس بررسی و مطرح‌شده است. این منطقه یکی از مناطق صنعتی مکزیک است و در ایالت وراکروز در حدود 800 کیلومتری جنوب شرقی مکزیکوسیتی واقع‌شده است. شاخصهای مطرح‌شده در چهارچوب نیروهای محرک، دولت، پاسخگویی و فلسفه مطرح‌شده‌اند. این چهارچوب در حال حاضر شامل یک شاخص کلی در مورد حسابداری محیط‌زیست به‌منظور تعیین ارزش پولی ناشی از تخریب منابع طبیعی است. در این مقاله با استفاده از تئوری تصمیمگیری چندمعیاره و 21 شاخص که این شاخصها به‌طور خاص برای این کار طراحی‌شده‌اند به بررسی ویژگیهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی منطقه پرداخته است. همچنین با استفاده از توابع نرم‌افزاری ایجادشده مناطق محدوده موردمطالعه برای هر شاخص سطحبندی شده است. شاخصهای توسعه پایدار طراحی‌شده در مورد هفت شهرداری به کار گرفته شد و با استفاده از آن رتبه عملکرد هر شهرداری نسبت به توسعه پایدار مشخص شد. در پایان این پژوهش مشکلات منطقه تجزیه‌وتحلیل، شناسایی و اولویت‌بندی شده است و پیشنهاد گردیده که به‌منظور بهبود توسعه منطقه باید مشکلات توسط شهرداریها حل شود و مدیریت منابع مطابق با اصول پایداری صورت بگیرد.
Purvis وهمکاران (2004) در این اثر نویسنده به تفضیل درباره مقیاس فضایی تعاملات فضایی در توسعه پایدار، جغرافیا و توسعه پایدار، کشاورزی پایدار برای قرن 21، تغییر جو و انرژی در توسعه پایدار و دیدگاههای توسعه پایدار به بحث میپردازد.
Bohringer و همکاران (2007)، در پژوهشی تحت عنوان تحلیل روشهای سنجش پایداری، به بررسی مهم‌ترین شاخصهای پایداری و مدل و روشهای سنجش پایداری پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از روش تحليلي- تطبيقي و با استفاده از اطلاعات 130 كشور، رابطه هرکدام از روش‌های اندازه‌گيري كه در قالب شاخص‌هاي تركيبي ارائه شدند با استفاده از ضرايب همبستگي بين هرکدام از روش‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS تعيين و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و نقاط اشتراك و تفاوت‌هاي آن‌ها مشخص شد.
Robinson (2008)، در کتاب سیستمهای پایدار روستایی که خلاصهای از جلسات کمیسیون سیستمهای پایدار روستایی است که در سال 1992 تأسیس‌شده و بخشی از کنگره بینالمللی جغرافیایی است که در سال 2004 در گلاسکو برگزار شد و در ده فصل تدوین‌شده که در این فصلها به موضوعاتی مانند مشارکت و نظارت در توسعه پایدار در برنامه محیطزیست کانادا، اقتصاد، فرهنگ و گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار بر اساس مدارک و شواهدی از غرب ایرلند، کاربری اراضی و حفاظت از طبیعت در سایتهای حفاظت‌شده انگلستان، کشاورزی و دامداری پایدار در جوامع روستایی، بررسی انگیزه و تأثیرات ترک کشاورزان از کشاورزی ارگانیک در انگلستان پرداخته است.
فرضیات تحقیق:
عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در پایداری منطقه موردمطالعه مؤثرند و روابط آن‌ها به‌صورت علت و معلولی و دارای بازخورد هستند.
توسعه روستایی منطقه در ده سال آینده پایدار خواهد بود.
با رویکردی سیستمی و توجه یکپارچه و متعادل به همه ابعاد توسعه پایدار در سیاستگذاریهای توسعه روستایی بخش حمیل میتوان انتظار داشت روستاهای منطقه به سمت پایداری حرکت کنند.
اهداف تحقیق:
اهداف کلی:
ارزیابی توسعه پایدار روستایی بخش حمیل با رویکرد سیستمی.
اهداف اختصاصی:
تعریف و تعیین شاخصهای توسعه پایدار روستایی بر اساس رویکرد سیستمی
مشخص کردن روابط علت و معلولی بین هر یک از شاخصهای توسعه پایدار روستایی
انجام سناریوسازی و آیندهنگری برای پایداری توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه
مشکلات و محدودیتهای تحقیق:
انجام یک پژوهش همواره با مشکلات و محدودیتهایی روبهرو است. این مشکلات و محدودیتها گاهی حاصل عوامل و فاکتورهای خارجی هستند و گاهی حاصل کارکرد عوامل و مسائل درونی(مربوط به خود تحقیق)میباشند. مشکلات و محدودیتهای درونی پژوهش در سایه راهنماییهای ارزنده استاد راهنما برطرف شده اما محدودیتها و موانع خارجی تحقیق به قوت خود باقی هستند. که عبارت‌اند از:
عدم همکاری جهاد سازندگی در ارائه دادها و اطلاعات کشاورزی مربوط به بخش حمیل
در دسترس نبودن بعضی از دهیارها برای پاسخگویی به پرسشنامه
در دسترس نبودن سرشماری کشاورزی سال 1390
به‌روز نبودن اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب
نبود شیپ فایل GIS پوشش گیاهی،خاک و آب‌های زیرزمینی منطقه
عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقیق

مقدمه:
با توجه به درهمتنيدگي و پيچيدگي وجوه ساختاري- کارکردي توسعه، از یک‌سو، و برداشت‌ها، باورها و نگرش‌ها و مقتضيات برخاسته از جوامع متعدد و متنوع انسـاني، از ديگر سو، مفهوم و تعريفي جامع و موردپذیرش همه انديشمندان و کارگزاران توسـعه از اين واژه وجود ندارد. بااین‌وجود، صاحب‌نظران بـه ارائه تعـاريف و تعـابيري گوناگون از توسعه پرداختهاند. بررسي روند و گرايشهاي حاکم بر ابعاد انگارههاي غالب توسعه در چند دهه اخير نشان‌دهنده تکامل مفهوم توسعه است؛ اين روند نمايانگر حرکت از انگارههاي قديم بـه برداشتها و باورهاي چند ساختی در انگارههاي جديد است (UNDP, 1994) از ۱۹۸۰، مفهوم «توسعه پايدار» نيز در قالب انگارهاي جديد براي رفع کاستيهـايي چون استفاده گسترده و بیش‌ازحد جهان صنعتي از منابع طبيعي تجدید ناپذیر، آلودگي بیش‌ازحد محیط‌زیست، مشکلات ناشـي از مـواد زائـد صـنايع، مهـاجرت بی‌رویه روستاييان به شهرها، و ايجاد نظامهاي توليدي ناپايدار در انگارههاي قديم توسعه شکل گرفت (Pretty, 1995).
در این فصل ابتدا به تعریف واژههای کلیدی تحقیق، سیر تحول مفهومی و نظری توسعه، تاریخچه توسعه پایدار، اصول توسعه پایدار، سیر تحول توسعه روستایی و نظریات توسعه پایدار روستایی پرداخته‌شده است و سپس به روشهای مختلف ارزیابی توسعه پایدار اشاره میشود و رویکرد سیستمی به‌عنوان یکی از روشهای ارزیابی موردبررسی قرار میگیرد و مزایای این رویکرد در ارزیابی توسعه پایدار روستایی شرح داده میشود.
تعاریف:
تعریف پایداری:
پایداری به‌عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمیکند و از کلمه Sustenere (Sus یعنی از پایین teneres یعنی نگه‌داشتن) به معنای زنده نگه‌داشتن گرفته‌شده است که بر حمایت یا دوام بلندمدت تأکید میکند (زاهدی، 1384: 79). پایداری، نگهداری بدون اضمحلال، پشتیبان و تکیهگاه زندگی است (Gane, 2007 :132).
پایداری در معنای وسیع خود به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق میشود، بدون اینکه به‌طور اجبار درنتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش‌ازحد روی آن‌ها، به ضعف کشیده شود(نجفی، 1384: 47 به نقل ازGilman، 1996). از طرف دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به‌گونه‌ای اجتنابناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب میکند، به‌عبارت‌دیگر پایداری سیستم بهطور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و ازآنجاکه محیط به‌نوبه خود هموار در حال تغییر است، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فرایند پویا و حساس باشد (ری، 1392: 198).بنابراین سیستم پایدار به کارکرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون (در تعامل با محیط) نیازمند است تا درمجموع به‌عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، رویکرد سیستمی، توسعه روستا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، منابع طبیعی، نواحی روستایی