پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه روستایی، توسعه روستا، توسعه پاید، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد که انسان یک ارگانیزم از مجموعه ارگانیزمهای محیط طبیعی است و نه بیشتر و باید روابط معقول و متعادلی با دیگر موجودات نظام هستی کره زمین داشته باشد (زاهدی، 1384: 54).
اکوسیستم بسیار مهم‌تر از درک و تصور فعلی است
کیفیت و کارکردهای اکوسیستمها و خدماتی که اکوسیستمها و محیط طبیعی ارائه میدهند، بهمراتب مهم‌تر از آن چیزی است که در برنامهریزی توسعه و در تصور عمومی وجود دارد و بیان آن‌ها در قالب اصطلاحات و واژهای اقتصادی ممکن نیست.
عدالت و برابری
شامل برابری درون نسلی، برابری درون کشوری، برابری جنسیتی، برابری بین کشورها، و برابری بین نسلها است (زاهدی، 1384: 52).
آشتی توسعه و پایداری
فلسفه اصلی توسعه پایدار آشتی بین توسعه و پایداری از طریق دقت و توجه کافی به همه اهداف از دیدی سیستمی و کل گرایانه است. به‌عبارت‌دیگر درحالی‌که بسیاری از سیاست‌های توسعه درگذشته بر اساس نظریه رشد بود، توسعه پایدار رشد را یک عامل اقتصادی میداند و در پایداری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی یا زیست‌محیطی تأکید میکند.
مشارکت و وفاق
مشارکت وسیع در تصمیمگیری یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار است و موجب مشروع بودن تصمیمها، برنامه و پشتیبانی در اجرای آن‌ها میشود. مشارکت به‌نوبه خود یک هدف است و اصل اساسی برابری را برآورده میسازد و میتواند سبب وفاق در مورد آرمان بلندمدت و حرکت به‌سوی پایداری شود al, 2001: 9) (Kirkpatrick et.
مردم محور بودن
محور بودن انسان یک اصل اساسی است که با پارادایم پایداری و فلسفه آن و نیز با اصل مشارکت و وفاق همخوان است al، 2001: 9) .(Kirkpatrick et al,
برنامه جامع، چرخهای و تلفیقی
فعالیتها و برنامههای توسعه پایدار باید با گسترش مداوم همه را در برگرفته و یک نظام تلفیقی مناسب از همه فعالیتهای مرتبط، ضروری و نیز فعالیتهای کوتاهمدت تا بلندمدت را به وجود آورد. یک مبحث مهم دیگر در برنامهریزی توسعه پایدار قبول مفهوم چرخهای در برنامهریزی است. این به آن معنا است که کار برنامهریزی یک‌باره به اتمام نمیرسد و لذا هیچ ضرورتی برای لحاظ همه موارد ضروری از همان اول نیست و میتوان از ساده و کم شروع کرد تا در چرخههای بعدی تکمیل شود (زاهدی، 1384: 53).
دیدی سیستمی و کلگرایانه
توسعه پایدار با نگرشهای تک بٌعدی یا تک عاملی همخوان نیست و به لحاظ تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توجه کلگرایانه دارد و در بررسی پایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده میکند.
ساخت بر روی آنچه وجود دارد
دلیلی وجود ندارد که همه‌چیز از ابتدا شروع شود. خاصیت چرخهای برنامهریزی توسعه پایدار این است که میتوان از یک پایه موجود (مثل برنامه در حال اجرا) شروع کرد و در طی چرخهها آن‌ها را کامل کرد.
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری، قدرت و ظرفیت یک نظام در حفظ موجودیت خود در مقابل اختلالات و تغییرات بیرونی است. این تغییرات که ممکن است اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی یا سیاسی باشد، دو نوع اثر متفاوت دارند: فشار و ضربه یا شوک. سیستم در صورتی پایدار است که علیرغم وارد آمدن فشار و ضربه یا شوک، توانایی حفظ وضعیت خود را داشته باشد. فشار به آثار کم، جزئی اما مستمر اشاره دارد که آثار تراکمی آن میتواند زیاد باشد، مثل کاهش تقاضای بازار برای محصول؛ درحالی‌که ضربه یک عامل قابلتوجه اما گذرا است مثل خشک‌سالی یا افزایش ناگهانی قیمت نهادها (یانگ برتون، 1381: 11).
استفاده عاقلانه از منابع
به معنای استفاده از منابع تجدید پذیر در حد تجدید پذیری و رعایت کارایی در مصرف منابع تجدید پذیر میباشد.کارایی مصرف منابع نیز به معنای افزایش میزان تولید به ازای واحد مصرف منابع، کاهش هزینه، کاهش مصرف و باقی گذاشتن مقدار بیشتری از منابع برای نسلهای آتی و آلودگی و ضایعات کمتر است.
تفکر جهانی و عمل محلی
جهانی اندیشهکن و محلی عمل کن، شعار اصلی توسعه پایدار است و توسعه پایدار جز با توجه واقعی و کافی به مشکلات محلی و حل آن از طریق مشارکت ذینفعها ازیک‌طرف و همکاریهای بینالمللی از طرف دیگر حاصل نمیشود (زاهدی، 1384: 54).
موارد فوق را میتوان در نگرشی دیگر به‌عنوان ایدئالهای توسعه پایدار عنوان کرد که به‌صورت زیر خواهد بود:
یکپارچگی اقتصادی- محیطی: تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط‌زیست میگذارند اتخاذ شوند.
تعهد بین نسلها: در زمان حاضر، تصمیمات باید با توجه به نتایجی که بر محیط‌زیست نسلهای آینده دارند اتخاذ شوند.
عدالت اجتماعی: کلیه مردم دارای حق برخورداری از محیطی هستند که بتواند در آن محیط رشد کرده باشد، شکوفا شوند.
حفاظت محیطی: محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد
کیفیت زندگی: تعریف گستردهتری از رفاه بشری باید ارائه شود، به‌نحوی‌که از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود.
مشارکت: نهادها باید مجدداً ساماندهی شوند به‌نحوی‌که از طریق آن‌ها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرایند تصمیمگیری فراهم آید (Jacobs,et al. 1995: 471).
سیر تحول توسعه روستایی:
توسعه روستایی نیز همانند خود توسعه درگذر زمان با توجه به تحولات علمی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی از بعد تفسیر مفهومی اندیشهای و تجربهای از تحولات تکاملی برخوردار بوده است. بدین معنی که در هر دورهای از تاریخ توسعه با غالب شدن جریان فکری، مفاهیم هفتگانه در گذار از وضعی به وضع دیگر (تغییر، تحول، پیشرفت، انطباق، روشن کردن، آشکار کردن و ظاهر کردن) تفسیر و تعبیری متناسب با آن جریان فکری داشته است تا جایی که توسعه روستایی در دهه 1950 و 1960 معادل نوسازی در دهه 1970، معادل توسعه ساختاری با دخالت حداکثر دولت، در دهه 1980 معادل توسعه تعدیل ساختاری با جهتگیری بازار آزاد و دخالت حداقل دولت در دهه 1990 و 2000، هزاره سوم، توسعه معادل با مشارکت، نهادسازی، توانمندسازی و ظرفیتسازی و مردمگرایی در چهارچوب توسعه پایدار روستایی قلمداد شده است (افتخاری، 1391: 82).
زمینۀ پیدایش آنچه را که امروزه توسعۀ جامعۀ روستایی نامیده می‌شود می‌توان در اواخر دهۀ 1940، از زمان برپایی اردوگاه‌های پناهندگان پاکستان غربی از سوی دولت هندوستان در سال 1947، بررسی کرد. در اواخر دهه 1970، پس از کسب تجارب ناموفق ناشی از دیدگاههای رشد اقتصادی و صنعتی شدن شتابان مناطق شهری و درنتیجه عمیق‌تر شدن شکاف میان ثروتمندان و فقرای روستایی (شامل کشاورزان خرده‌پا، اجاره‌نشین‌ها، خوش‌نشین‌ها)، نوع جدیدی از فعالیتهای توسعهای در سطح محلی، نظیر توسعۀ بومی، توسعۀ پایین به بالا، توسعۀ همه‌جانبۀ روستایی و غیره مطرح شد که بر عملکرد مردم بومی و مؤسسات محلی تأکید دارد ( مطیعی لنگرودی، 1384: 66).
بررسی تجارب و سوابق کشورهای گوناگون در برنامه‌ریزی توسعه روستایی از دهه 1850 تا دهه 2000 می‌توان به دیدگاه‌های متعددی درزمینه توسعه روستایی پی برد که در این مدت در کشورهای مختلف جهان مطرح‌شده است. در این مدت برخی دیدگاه‌ها به‌صورت پارادایم‌های غالب بوده‌اند که در این میان مکتب تکاملی توسعه تا اوایل دهه 1950،دیدگاه‌های نوسازی و اقتصاد دوگانه از اوایل دهه 1950تا اوایل دهه 1970، دیدگاه افزایش بازدهی در مزارع کوچک کارآمد از اواسط 1960 تا اواخر دهه 2000 و دیدگاه، مشارکت و توانمندسازی از اوایل دهه 1980 تا اواخر دهه 2000 دیدگاه غالب بوده‌اند در جدول شماره این پارادیمها به‌صورت خلاصه آمده است.

جدول2-1: خلاصه از پارادایمها و تجربیات توسعه روستایی از دهه 1960 تا دهه 2000
دهه 2000
1990
1980
دهه 1970
دهه 1960
نوسازی، اقتصاد دوگانه *
توسعه محلی **
سرمایه اجتماعی ***
کارایی کشاورزی کوچک‌مقیاس *
ترویج کشاورزی **
پویایی رشد در نواحی روستایی ***
فرایندها، مشارکت و توانمندسازی *
توسعه یکپارچه روستایی **
فرایندهای برنامهریزی توسعه یکپارچه ***
معیشت پایدار *
حکمرانی، عدم تمرکز
نقش نهادهای حکمرانی محلی
راهنما: *پارادایم **تأکید روی توسعه روستایی *** عناصر برنامه توسعه روستایی یکپارچه پایدار
منبع: (افتخاری و بدری، 1391: 87).
استراتژی‌های توسعه روستایی:
رویکردها و استراتژی‌های توسعه روستایی را این‌گونه می‌توان تقسیم‌بندی نمود:
2-6-1-1 رویکردهای فیزیکی-کالبدی
استراتژی توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی
زیرساخت‌های روستایی را می‌توان سرمایه‌های عمومی و اجتماعی روستاها دانست که بدین‌جهت توسعه این زیرساخت‌های اجتماعی، فیزیکی و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی همچون تسهیلات و خدمات بهداشتی و آموزشی، باعث بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش توانایی‌های آنان (در جایگاه‌های فردی و اجتماعی) خواهد شد. منظور از ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های روستایی، صرفاً تزریق نهاده‌های سرمایه‌ای به یک جامعه با تولید سنتی نیست، بلکه هدف ایجاد سازوکارها، نهادها و مدیریت جدیدی است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان است. درواقع این استراتژی، با همکاری مردم می‌تواند به‌طور آگاهانه، ارادی و موفقیت‌آمیز از دوران طراحی، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گذر کرده و به شرایط مطلوب پایدار وارد گردد.
2-6-1-2 رویکردهای اقتصادی:
استراتژی انقلاب سبز
این استراتژی دارای دو معنای به‌نسبه متفاوت است: یکی به معنی دگرگونی کلی در بخش کشاورزی است به‌طوری‌که این تحول باعث کاهش کمبود مواد غذایی در کشور و مشکلات کشاورزی گردد. دیگری به معنی بهبود نباتات خاص (به‌ویژه گسترش انواع بذرهای اصلاح‌شده گندم و برنج) و تولید زیاد آنان است. بر اساس مطالعات میسرا، انقلاب سبز باعث کاهش مهاجرت‌های روستایی نشده است و بعضاً باعث بروز اختلافاتی مابین نواحی روستایی (به خاطر بازده متفاوت زمین‌ها در این محصولات اساسی) نیز شده است .
استراتژی اصلاحات ارضی
اکثر کشورهای جهان، برای گذار از یک ساخت ارضی به ساختی دیگر، اصلاحات ارضی را در برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی خود گنجانده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تجدید ساختار تولید و توزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه‌های توسعه روستایی خویش قلمداد نموده‌اند. از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران امر توسعه (همچون میردال و تودارو)، اصلاحات ارضی کلید توسعه کشاورزی است. البته در بعضی موارد نیز، به دلیل ساماندهی نامناسب خدمات پشتیبانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز، چیزی به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمی‌شود.
استراتژی صنعتی نمودن روستاها
اگرچه در این استراتژی، توسعه کشاورزی در فرآیند توسعه روستایی حائز اهمیت است اما درعین‌حال باید با توسعه فعالیت‌های صنعتی همراه شود. در بسیاری از کشورها (بخصوص آسیایی‌ها) صرفاً زراعت نمی‌تواند اشتغال کافی و بهره‌ور ایجاد نماید (ظرفیت زمین نیز محدود است) بدین‌جهت باید به ایجاد اشتغال سودآور غیر زراعی نیز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایش نیافته و مهاجرت روستاییان به شهر کاهش یابد. در این راستا باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:
الف) ایجاد مشاغل غیر زراعی و فعالیت‌های درآمدزا،
ب) رواج مراکز روستایی دست پایین. اهداف عمده این استراتژی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
ایجاد اشتغال غیر کشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقه
همیاری در جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری
تقویت پایه‌های اقتصادی در مراکز روستایی
استفاده کامل (بیشتر) از مهارت‌های موجود در یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، سازمان ملل، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رویکرد سیستمی، توسعه پایدار، توسعه پاید، کیفیت زندگی