پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، استراتژی مدیریت، هوش فرهنگی، استراتژی مدیریت تعارض

دانلود پایان نامه ارشد

مؤید ثبات و پایاپی سؤالات پرسشنامه است.ولي محقق در تحقيق حاضر به محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ پرداخته است.
جدول(3-3): ضریب آلفای کرونباخ مولفه های استراتژي هاي مديريت تعارض
رديف
مؤلفه ها
ضريب الفاي كرونباخ
1
سبك سازگاري
712/0
2
سبك همكاري
765/0
3
سبك مصالحه
834/0
4
سبك اجتناب
924/0
5
سبك رقابت
967/0

كل پرسشنامه استراتژي هاي مديريت تعارض
878/0

جدول(3-4): ضریب آلفای کرونباخ مولفه هوش فرهنگي
رديف
مؤلفه ها
ضريب الفاي كرونباخ
1
هوش شناختي
719/0
2
هوش فرا شناختي
892/0
3
هوش رفتاري
956/0
4
هوش انگيزشي
810/0
5
كل پرسشنامه هوش فرهنگي
852/0
ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم افزار spss جهت سبک های مدیریت تعارض و هوش فرهنگی که كه در جداول (3-3) و (3-4) محاسبه شده است از مقدار استاندارد یعنی 70% بیشتر است. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار قابل قبولی برخوردار است، بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده بلکه به خاطر اثر متغییری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است، زیرا اولاً آنچه را که محقق در نظر داشته است سنجیده و ثانیاً برداشت ذهنی تمام پاسخگویان از آن یکی بوده است.

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل آماری)

قسمت اول:

آمار توصیفی

جدول آمار توصیفی شماره 4-1 :
فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

فراوانی
درصد
مرد
70
63.6
زن
40
36.7
جمع
110
100

همان گونه که در جدول آمار توصیفی شماره 1 مشاهده می‌شود، توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که: 70 نفر معادل 63.3 درصد از پاسخگویان مرد و 40 نفر معادل 36.7 درصد زن بوده اند.

جدول آمار توصیفی شماره 4-2 :
فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

فراوانی
درصد
20 تا 25 سال
**
**
26 تا 30 سال
35
31.9
31 تا 35 سال
43
39
36 تا 40 سال
22
20
41 تا 45 سال
8
7.3
46 تا 50 سال
2
1.8
بیشتر از 50 سال
**
**
جمع
110
100

همان گونه که در جدول آمار توصیفی 2 مشاهده می‌شود، توزیع فراوانی سن پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که: 35 نفر معادل 31.9 درصد از پاسخگویان بین 26 تا 30 سال سن داشته اند، 43 نفر معادل 39 درصد بین 31 تا 35 سال، 22 نفر معادل 20 درصد بین 36 تا 40 سال، 8 نفر معادل 7.3 درصد بین 41 تا 45 سال و 2 نفر معادل 1.8 درصد نیز سن خود را بین 46 تا 50 سال گزارش نموده اند. در گروه های سنی 20 تا 25 سال و بیشتر از 50 سال پاسخی گزارش نشده است.

جدول آمار توصیفی شماره 4-3 :
فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات

فراوانی
درصد
دیپلم
**
**
فوق دیپلم
31
28.2
لیسانس
62
56.4
فوق لیسانس
17
15.4
دکترا
**
**
جمع
110
100

همان گونه که در جدول آمار توصیفی 3 مشاهده می‌شود، توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که: 31 نفر معادل 28.2 درصد از پاسخگویان دارای میزان تحصیلات فوق دیپلم، 62 نفر معادل 56.4 درصد لیسانس و 17 نفر معادل 15.4 درصد نیز میزان تحصیلات خود را فوق لیسانس گزارش نموده اند. گزینه های دیپلم و دکترا گزارش نشده است.

جدول آمار توصیفی شماره 4-4 :
فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه خدمت

فراوانی
درصد
1 تا 5 سال
20
18.2
6 تا 10 سال
45
41
11 تا 15 سال
30
27.2
16 تا 20 سال
10
9.1
بیشتر از 20 سال
5
4.5
جمع
110
100

همان گونه که در جدول آمار توصیفی 4 مشاهده می‌شود، توزیع فراوانی میزان سابقه خدمت پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که: 2 نفر معادل 18.2 درصد سابقه خدمت خود را بین 1 تا 5 سال، 45 نفر معادل 41 درصد بین 6 تا 10 سال، 30 نفر معادل 27.2 درصد بین 11 تا 15 سال، 10 نفر معادل 9.1 درصد بین 16 تا 20 سال و 5 نفر معادل 4.5 درصد نیز سابقه خدمت خود را بیشتر از 20 سال گزارش نموده اند.

جدول آمار توصیفی شماره 4-5 :
فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل

فراوانی
درصد
مجرد
41
37.2
متأهل
69
62.8
جمع
110
100

همان گونه که در جدول آمار توصیفی 5 مشاهده می‌شود، توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که: 41 نفر معادل 37.2 درصد از پاسخگویان مجرد و 69 نفر معادل 62.8 درصد نیز وضعیت تأهل خود را متأهل گزارش نموده اند.

جدول آمار توصیفی شماره 4-6 :
آماره های پراکندگی مرکزی از متغیر استراتژی مدیریت تعارض و شاخص های آن

متغیر
میانگین
انحراف معیار
استراتژی مدیریت تعارض
3.10
0.38
استراتژی اجتناب
3.10
0.33
استراتژی مصالحه
3.001
0.18
استراتژی رقابت
3.16
0.29
استراتژی سازگاری
3.09
0.46
استراتژی همکاری
3.18
0.31

جدول آمار توصیفی شماره 4-7 :
آماره های پراکندگی مرکزی از متغیر هوش فرهنگی و شاخص های آن

متغیر
میانگین
انحراف معیار
هوش فرهنگی
3.11
0.16
هوش فراشناختی
3.08
0.21
هوش شناختی
3.15
0.14
هوش انگیزشی
3.21
0.30
هوش رفتاری
3.01
0.19

قسمت دوم:
آمار استنباطی

جدول آمار استنباطی شماره 4-8 : آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر استراتژی مدیریت تعارض و شاخص های آن
متغیر ها
سطح معناداری آزمون کولموگروف اسمیرنف
استراتژی اجتناب
43/0
استراتژی مصالحه
72/0
استراتژی رقابت
11/0
استراتژی سازگاری
21/0
استراتژی همکاری
58/0
استراتژی مدیریت تعارض
47/0

جدول آمار استنباطی شماره 4-9 : آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر هوش فرهنگی و شاخص های آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جامعه آماری، هوش فرهنگی، روش تحقیق، ضریب همبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، سررسید بدهی، صاحبان سهام