پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 49 درصد یا 50 نفر شغل خود را مشخص نساخته اند و کمترین نسبت یعنی 1 درصد یا 1 نفر دبیر خبروخبرنگار و به همین نسبت دبیرخبرومترجم، تدوینگر، کارمند پخش خبر، ویراستار خبر و گوینده رادیو می باشند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

جدول شماره 5-1-4 : توزیع فراوانی بر حسب نوع رشته تحصیلی

گزینه
فراوانی
درصد
علوم انسانی
89
87.3
علوم پایه
3
2.9
فنی و مهندسی
5
4.9
هنر
2
2.0
اظهار نشده
3
2.9
جمع
102
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب رشته تحصیلی از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 87.3 درصد یا 89 نفر در رشته علوم انسانی و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر در رشته هنر تحصیل کرده اند. 3 نفر به رشته تحصیلی خود اشاره نکرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 5-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نوع رشته تحصیلی

جدول شماره 6-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان سابقه کار

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
5 – 10
8
7.8
7.8
7.8
10 – 15
24
23.5
23.5
31.4
15 – 20
18
17.6
17.6
49.0
بالای 20
7
6.9
6.9
55.9
اظهارنشده
45
44.1
44.1
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب سابقه کار از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 44.1 درصد یا 45 نفر سابقه کاری خود را بیان نداشته اند و کمترین نسبت یعنی 6.9 درصد یا 7 نفر بیشتر از 20 سال سابقه کار دارند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 6-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان سابقه کار

جدول شماره 7-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
کمتر یک میلیون
31
30.4
30.4
30.4
1000000-1500000
42
41.2
41.2
71.6
1500000 – 2000000
16
15.7
15.7
87.3
به بالا2000000
8
7.8
7.8
95.1
اظهارنشده
5
4.9
4.9
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب میزان درآمد از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 41.2 درصد یا 42 نفر بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار و کمترین نسبت یعنی 7.8 درصد یا 8 نفر بالاتر از دو میلیون تومان درآمد دارند. 5 نفر به این سؤال پاسخی نداده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 7-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد

جدول شماره 8-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش خط مشيء بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
9
8.8
8.8
11.8
متوسط
56
54.9
54.9
66.7
زیاد
30
29.4
29.4
96.1
خیلی زیاد
4
3.9
3.9
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش خط مشی در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 54.9 درصد یا 56 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2.9 درصد یا 3 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 8-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش خط مشيء از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 9-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش حرفهاي بودن بر کمیت و کیفیت خبر

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
9
8.8
8.8
11.8
متوسط
32
31.4
31.4
43.1
زیاد
47
46.1
46.1
89.2
خیلی زیاد
11
10.8
10.8
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش حرفه ای بودن در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 46.1 درصد یا 47 نفر آن را زیاد و کمترین نسبت یعنی 2.9 درصد یا 3 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 9-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش حرفهاي بودن

جدول شماره 10-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تصميم گيري بر کمیت و کیفیت خبر

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
7
6.9
6.9
6.9
کم
6
5.9
5.9
12.7
متوسط
25
24.5
24.5
37.3
زیاد
45
44.1
44.1
81.4
خیلی زیاد
19
18.6
18.6
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی بر حسب نقش تصمیم گیری در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 44.1 درصد یا 45 نفر آن را زیاد و کمترین نسبت یعنی 5.9 درصد یا 6 نفر آن را کم برآورد کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 10-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تصميم گيري

جدول شماره 11-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش مديريت بر کمیت و کیفیت خبر

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
2
2.0
2.0
2.0
کم
3
2.9
2.9
4.9
متوسط
54
52.9
52.9
57.8
زیاد
41
40.2
40.2
98.0
خیلی زیاد
2
2.0
2.0
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش مدیریت در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 52.9 درصد یا 54 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر خیلی کم دانسته اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص یافته است.

نمودار شماره11-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش مديريت از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 12-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تکنولوژي بر کمیت و کیفیت خبر از منظر کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
4
3.9
3.9
6.9
متوسط
21
20.6
20.6
27.5
زیاد
51
50.0
50.0
77.5
خیلی زیاد
23
22.5
22.5
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش تکنولوژی در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 50 درصد یا 51 نفر آن را زیاد و کمترین نسبت یعنی 2.9 درصد یا 3 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 12-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تکنولوژي از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 13-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تعهد بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
1
1.0
1.0
1.0
کم
4
3.9
3.9
4.9
متوسط
47
46.1
46.1
51.0
زیاد
40
39.2
39.2
90.2
خیلی زیاد
10
9.8
9.8
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش تعهد در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 46.1 درصد یا 47 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 1 درصد یا 1 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 13-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تعهد از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 14-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش ارزش بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
13
12.7
12.7
15.7
متوسط
51
50.0
50.0
65.7
زیاد
32
31.4
31.4
97.1
خیلی زیاد
3
2.9
2.9
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش ارزش در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 50 درصد یا 51 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2.9 درصد یا 3 نفر خیلی کم و به همین نسبت خیلی زیاد دانسته اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 14-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش ارزش از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 15-1-4:توزیع فراوانی بر حسب نقش يکپارچگي بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
5
4.9
4.9
7.8
متوسط
34
33.3
33.3
41.2
زیاد
37
36.3
36.3
77.5
خیلی زیاد
23
22.5
22.5
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش یکپارچگی در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 36.3 درصد یا 37 نفر آن را زیاد و کمترین نسبت یعنی 2.9 درصد یا 3 نفر خیلی کم دانسته اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 15-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش يکپارچگي از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 16-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش کنترل بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
2
2.0
2.0
2.0
کم
21
20.6
20.6
22.5
متوسط
43
42.2
42.2
64.7
زیاد
30
29.4
29.4
94.1
خیلی زیاد
6
5.9
5.9
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش کنترل در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 42.2 درصد یا 43 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 16-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش کنترل از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 17-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش الگوهاي ارتباطي بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
5
4.9
4.9
4.9
کم
12
11.8
11.8
16.7
متوسط
47
46.1
46.1
62.7
زیاد
31
30.4
30.4
93.1
خیلی زیاد
7
6.9
6.9
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش الگوهای ارتباطی در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 46.1 درصد یا 47 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 4.9 درصد یا 5 نفر خیلی کم برآورد کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 17-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش الگوهاي ارتباطي از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 18-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش استخدام بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
7
6.9
6.9
9.8
متوسط
38
37.3
37.3
47.1
زیاد
46
45.1
45.1
92.2
خیلی زیاد
8
7.8
7.8
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش استخدام در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 45.1 درصد یا 46 نفر آن را زیاد و کمترین نسبت یعنی 2.9 درصد یا 3 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 18-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش استخدام از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 19-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش نگهداري بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
5
4.9
4.9
4.9
کم
27
26.5
26.5
31.4
متوسط
50
49.0
49.0
80.4
زیاد
18
17.6
17.6
98.0
خیلی زیاد
2
2.0
2.0
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش نگهداری در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 49 درصد یا 50 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر خیلی زیاد برآورد کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، فرهنگ سازمانی، تحلیل داده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی