پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، فرهنگ سازمانی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

نظر حجم نمونه تحقیق 112 نفر تعیین گردید. بر همین اساس تعداد 112 پرسشنامه درمیان جامعه آماری، کارکنان وکارشناسان فعال در واحد مرکزی خبر سازمان صدا و سیما شامل: مدیران، سردبیران، دبیران، خبرنگاران، گزارشگران، تصويربرداران، تدوین‌گران و مترجمان توزیع گردیدکه 102 پرسشنامه برای تجزیه وتحلیل دادهها مورد تاکید قرار گرفت.

5-3 متغیرهای تحقیق
با توجه به موضوع تحقيق، فرضيه‌هاي آزمون و هدف تحقيق كه بررسي اثرات عوامل درون‌سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت خبر است متغير‌هاي تحقیق اين آزمون به شرح زير مي‌باشد.
3-5-1 متغیر مستقل: منابع درون سازمانی شامل: ساختار و فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی و منابع مادی و سرمایهای.

جدول شماره 1-5-3 شاخصهای متغیرهای مستقل تحقیق
شاخصهای متغیر ساختار سازمانی
تعاریف نظری:

خط مشیء
چارچوبی را برای تصمیمگیری و برنامهریزی مشخص میکند. خط مشیء هدف را نشان میدهد و مدیران و کارکنان را برای رسیدن به آن راهنمایی میکند.

تصمیمگیری
به معنای برگزیدن یکی از راههای مختلفی است که برای اقدام وجود دارند. در واقع مغز و هسته برنامهریزی را تصمیمگیری تشکیل میدهد

حرفهای گری
به سطح تحصیلات رسمی و آموزشی کارکنان اطلاق میشود. میانگین سالهای آموزش و تحصیلات کارکنان ملاک تعیین سطح حرفهای سازمان را تعیین میکند

مدیریت
مدیریت فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

تکنولوژی
فرایندی است مشتمل بر دانش، مهارتها، فنون مختلف، ساخت و تولید محصول یا ارایه خدمت و فنآوری که با استفاده از تجهیزات از جهات مختلف باعث ارتقاء کمی و کیفی محصول میشود

شاخصهای فرهنگ سازمانی
تعاریف نظری
تعهد
از نظر لغوی به معنای برعهده گرفتن، غمخواری و نگاه داشتن است. در اینجا یک نوع مسئولیت اجتماعی است به این معنا که افراد در کنار اهداف و منافع اقتصادی فردی نسبت به انجام مسئولیت خود در قبال برنامهها و اهداف سازمان متعهد و پاسخگو باشند.
ارزش
ارزشها باورهای عمیق و پایدار افراد سازمان نسبت به بایدها و نبایدها و فرهنگ سازمانی است. وجود ارزشهای قوی میتواند به شکلگیری هویت نهادی کمک کند و به سازمان شخصیت دهد. همچنین ارزشهای مشترک میتواند به هدایت رفتار اعضای سازمان و معنیدار شدن آن کمک کند.
یکپارچگی
هماهنگی و انسجام بین رابطه فرد با محیط سازمان، رابطه بین خط مشیء و قوانین با برنامهریزی و عملکرد مدیران، رابطه بین تصمیمهای مدیران و قوانین و خط مشیء و اهداف سازمان است.
شاخصهای منابع انسانی
تعاریف نظری
جذب
فراخوان همکاری است که از طرق مختلف مانند درج در مطبوعات، از طریق رادیو و تلویزیون، اطلاعیه درون سازمانی و یا موردی با دستور بالاترین مدیر سازمان صورت میپذیرد. در تعریف جذب به جذابیت سازمانها، نیازهای افراد و میزان جاذبه سازمان اشاره شده است که در این تحقیق شیوههای جذب مورد نظر است

استخدام
به خدمت گماشتن افراد است. در سازمان صدا وسیما افراد به دو طریق رسمی، گزینشی و آزاد، قرادادی صورت میگیرد. پرسنل رسمی معمولا در فضای رقابتی از طریق آگهیهای درون سازمانی و برونسازمانی به استخدام در میآیند. و کامندان غیر رسمی و قراردادی در ازای یک پروژه خاص دستمزد دریافت میکنند

آموزش
فرایندی است که از طریق آن کارکنان سازمان پس از استخدام با اهداف، نیازها، برنامه های سازمانی و وظایف و تعهداتشان نسبت به سازمان آشنا میشوند. آموزش عبارت است روشی برای شناخت و رفع اشکالات و معایب فعالیت کارکنان و با هدف ارتقاء دانش، مهارت و توانایی افراد در سازمان صورت میگیرد.

نگهداری
نیروی انسانی مهمترین و در عینحال فرارترین اجزاء سازمان به شمار میرود. برنامهریزان سازمانها وظیفه دارند نیازهای فیزیولوژی و امنیتی و احساسی افراد را تامین کنند. حفظ منابع انسانی کارآمد یکی از مهمترین وظایف برنامهریزان در سازمان است.
شاخصهای مادی و سرمایهای
تعاریف نظری
بودجه
شرحی از مصرف برنامهریزی شده و کسب منابع مالی جهت دستیابی به اهداف خاصی طی یک دوره زمانی مشخص میباشد و جزء جدانشدنی فرایند برنامهریزی است
تجهیزات
میزان استفاده از ابزار، وسایل و امکانات اداری و فنی متناسب با نیاز سازمان که با تکنولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد.
محیط فیزیکی کار
شامل بخشهایی میشود که افراد سازمان بهصورت مستقیم با آنها سروکار دارند و آنها بر تواناییهای افراد اثر میگذارند. مانند میزان مساحت، طراحی و روشنایی محل کار و یا برخورداری از فضای سبز
خدمات
تسهیلاتی است که سازمانها در اختیار کارکنان قرار میدهند. حقوق بازنشستگی، بیمههای درمانی، امکانات رفاهی و تسهیلات مالی از جملا این خدمات بهشمار میروند.

2-5-3 متغیرهای وابسته:
کمیت و کیفیت خبر متغیرهای وابسته تحقیق بهشمار میروند. هریک از این دو متغیر شاخصهایی دارد که ضمن کمک به دست یابی به تعریفی مفهومی محقق را قادر میسازد تا نسبت به سنجش متغیرها اقدام نماید. اگر چه در این تحقیق قصد ما سنجش شاخصها نسبت به هم نیست بلکه دیدگاه کارکنان و کارشناسان رسانه نسبت به رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد سنجش قرار میگیرد.

جدول شماره 2-5-3 متغیرهای وابسته
کمیت خبر
منظور از کمیت همان تعداد، میزان و تنوع محصولات خبری است.
کیفیت خبر
در کیفیت؛ دروازه‌بانی، تنظیم خبر، برجسته‌سازی، ماهیت خبر(رویداد‌محور،فرایندمحور)
سبک خبر(سخت‌خبر و نرم‌خبر)، قالب‌های خبری(مکتوب،گزارش‌،مصاحبه‌)، گرافیک خبري و تدوين خبر مطرح مي‌باشد

6-3 روایی ابزار جمعآوری دادهها
با توجه به تایید پرسشنامه از سوی استاد راهنما و مشاور تحقیق، و جمعی از اساتید و کارشناسان با تجربه حوزه رسانه، روایی ابزار جمعآوری دادهها به صورت صوری بررسی شده است.
جدول شماره6-3 : روایی محتوایی پرسشنامه
متغیرها و شاخصها
شماره سوال

ساختار سازمانی شامل:
خط مشیء
حرفهای بودن
تصمیمگیری
مدیریت
تکنولوژی

28-1
5-2
10-7
14-11
33-13
28-25

فرهنگ سازمانی شامل:
تعهد
ارزش
یکپارچگی
کنترل
الگوهای ارتباطی

51-29
35-30
40-36
43-31
47-44
51-48

منابع انسانی شامل:
استخدام
نگهداری
آموزش
جذب

69-52
57-53
61-58
65-62
69-66

مادی وسرمایهای شامل:
محیط فیزیکی کار
خدماتب
ودجه
تجهیزات

85-70
73-71
79-74
81-80
85-82

7-3 پايايي ابزار جمع آوري داده ها
“پایایی یعنی اگر آزمایشی را چندین بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم در همه موارد نتایج یکسان باشد. می گوییم مطالب به دست آمده دارای اعتبار علمی است. پس منظور از پایایی یا قابلیت اعتماد علمی حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است. بنابراین پایایی دال بر این است که سنجه (وسیله اندازه گیری) دارای خطاهای تغییرپذیری است.” (ساروخانی، 152:13

در این تحقیق برای به دست آوردن پایایی، از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتیجه شاخصها در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول شماره 7-3 : ضرایب اعتبار پرسشنامه
شاخص
تعدادگویه
ضریب همبستگی آلفای کرونباخ
ساختار سازماني
28
0.84
فرهنگ سازماني
23
0.84
نيروي انساني
18
0.81
مادي و سرمايه اي
16
0.76

طبق جدول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ همه شاخص ها، بالای 7. است، در نتیجه از پایایی بالایی برخوردار هستند.

8-3 تکنیک جمعآوری دادهها
با توجه بهاینکه روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع زمینهیابی است و مناسبترین ابزار برای جمعآوری دادهها پرسشنامه است، در این تحقیق نیز از پرسشنامه محقق ساخته برای اندازهگیری دادهها استفاده خواهد شد.

9-3 استخراج و تجزیه تحلیل داده ها
پس از استخراج دادهها به کمک نرمافزار آماری spss نسبت به تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و تحلیلی توصیفی با جداول تحلیلی شامل آزمون فرضیهها از طریق آزمون تی یک طرفه و فریدمن اقدام شده است.
پرسشنامه پژوهش حاضر شامل 85 سوال است که بهصورت طیف لیکرت از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم(5=کاملا مخالفم، 4=مخالفم،3=تاحدی،2=موافقم،1=کاملا موافقم)اندازهگیری شدهاند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه
پس از تدقیق مباحث روش شناختی در فصل سوم و تعیین روش پیمایشی به عنوان روش پژوهش، متغیر های مورد نظر تحقیق، در قالب متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق شامل عوامل درونسازمانی(ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، امکانات مادی و سرمایهای و نیروی انسانی) و کمیت و کیفیت خبرتشخیص داده شد. در ادامه هریک از متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق با شاخصهای مربوطه به طور نظری و عملیاتی تعریف شد. تعریف عملیاتی متغیر های وابسته،مستقل و زمینه ای به طرّاحی یک پرسشنامه با 85 سؤال و در قالب 18 گویه انجامید. در آغاز برای اثبات پایایی پرسشنامه، تست مقدماتی انجام شد و تعداد30 عدد پرسشنامه بین 30 نفر از کارکنان واحد مرکزی خبر صداوسیما توزیع و عمل Pretest انجام شد. پس از اثبات پایایی پرسشنامه، تعداد 112 پرسشنامه در میان 530 نفر از کارکنان توزیع گردید و پس از اتمام کار، داده های آن وارد نرم افزار SPSS شد و پس از پردازش داده ها، فرضیه های تحقیق در این فصل مورد آزمون قرار گرفت. فصل چهارم، شامل دو بخش می شود. در بخش اول، توصیف یافته ها و در بخش دوم، تحلیل داده ها انجام می شود.

بخش اول: توصیف یافته ها

جدول شماره 1-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش جنسيت
گزینه
فراوانی
درصد
زن
30
29.4
مرد
71
69.6
اظهارنشده
1
1.0
جمع
102
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب جنس از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 69.6 درصد یا 71 نفر مرد و کمترین نسبت یعنی 29.4 درصد یا 30 نفر زن می باشند. 1 نفر جنسیت خود را مشخص نساخته است.

نمودار شماره1-1- 4 : توزیع فراوانی بر حسب نوع جنسيت

جدول شماره2-1-4 : توزیع فراوانی بر حسب ميزان تحصيلات

گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ديپلم
1
1.0
1.0
ليسانس
51
50.0
51.0
فوق ليسانس
46
45.1
96.1
دکترا
3
2.9
99.0
اظهارنشده
1
1.0
100.0
جمع
102
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب میزان تحصیلات از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 50 درصد دارای مدرک لیسانس و کمترین نسبت یعنی 1 درصد یا 1 نفر کاردانی می باشند. 1 نفر نیز میزان تحصیلات خود را مشخص نساخته است. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.
نمودار شماره 2-1-4 : توزیع فراوانی بر حسب ميزان تحصيلات

جدول شماره 3-1-4 : توزیع فراوانی بر حسب میزان سن

گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
20-30
2
2.0
2.0
30_40
24
23.5
25.5
بالاي 40
24
23.5
49.0
اظهارنشده
52
51.0
100.0
جمع
102
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب سن از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 51 درصد سن خود را اظهار نکرده اند و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر بین 20 تا 30 سال سن دارند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 3-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان سن

جدول شماره 4-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش سمت
گزینه
فراوانی
درصد
مهندس فنی
2
2.0
دبیر خبر
18
17.6
مترجم خبر
2
2.0
منشی صحنه
2
2.0
گوینده رادیو
1
1.0
مترجم
15
14.7
ویراستار
1
1.0
کارمند پخش خبر
1
1.0
خبرنگار
4
3.9
تدوینگر
1
1.0
سردبیر
3
2.9
دبیرخبر و مترجم
1
1.0
دبیرخبر و خبرنگار
1
1.0
اظهارنشده
50
49.0
جمع
102
100.0
نمودار شماره 4-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نوع سمت

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب شغل از 102

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدل مفهومی، نیروی انسانی، روش نمونهگیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی