پایان نامه ارشد رایگان درمورد توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، تحلیل داده، اثربخشی تبلیغات

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………… 50
3-8 – متغیرهای پژوهش و نقش آنها ………………………………………………………………………………………………… 51
3-9 – روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش …………………………………………………………………………………… 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
4-2 – یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………….. 53
4-2-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه ……………………………………………………………………………… 53
4-2-2- توزیع فراوانی متغیر تاهل در نمونه …………………………………………………………………………………. 54
4-2-3- توزیع فراوانی متغیر سن در نمونه …………………………………………………………………………………… 55
4-2-4- توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ………………………………………………………………….. 56
4-2-5- توزیع فراوانی متغیر تجربه کاری در نمونه ……………………………………………………………………….. 57
4-2-6- توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه …………………………………………………………….. 58
4-2-7- توزیع فراوانی متغیر رشته در نمونه …………………………………………………………………………………. 59
4-3 – آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
4-3-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………. 60
4-3-2- مدل معادلات ساختاری با PLS ……………………………………………………………………………………… 61
4-3-3- روش PLS در ارزیابی مدل …………………………………………………………………………………………… 63
4-3-4- مدل اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 64
4-3-4-1- همسانی درونی ………………………………………………………………………………………………….. 64
4-3-4-2- روایی تشخیص مدل …………………………………………………………………………………………… 67
4-3-5- ارزیابی مدل ساختاری (آزمون و تحلیل فرضیات) …………………………………………………………….. 70
4-3-6- تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. 73
4-4 – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-2 – خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-3 – نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 77
5-4 – محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 80
5-5 – پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 80
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
پیوست 1 (جدول پیشینه ها ) …………………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست 2 (درصد پاسخ های مثبت خبرگان به تفکیک سوال) ………………………………………………………………… 102
پیوست 3 (خروجی SPSS مربوط به محاسبه آلفای کرونباخ) ………………………………………………………………… 104
پیوست 4 (خروجی های فصل چهارم) ………………………………………………………………………………………………. 105
پیوست 5 (نمونه پرسشنامه توزیع شده میان پاسخ دهندگان) ………………………………………………………………….. 113
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 116
جلد انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

فهرست جدول ها

عنوان

صفحه
جدول 3-1 (جدول مورگان) ……………………………………………………………………………………………………………. 48
جدول 4-1 (توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه) …………………………………………………………………………….. 53
جدول 4-2 (توزيع فراواني متغير تاهل در نمونه) ………………………………………………………………………………… 54
جدول 4-3 (توزيع فراواني متغير سطح سن در نمونه) ………………………………………………………………………….. 55
جدول 4-4 (توزيع فراواني متغير سطح تحصیلات در نمونه) …………………………………………………………………. 56
جدول 4-5 (توزيع فراواني متغير سطح تجربه کاری در نمونه) ………………………………………………………………. 57
جدول 4-6 (توزيع فراواني متغیر شغل پاسخ دهندگان در نمونه) ……………………………………………………………. 58
جدول 4-7 (توزيع فراواني متغير رشته در نمونه) ………………………………………………………………………………… 59
جدول 4-8 (نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف در نمونه) ……………………………………………………………. 61
جدول 4-9 (نتايج تحليل عاملي تاييدي) ……………………………………………………………………………………………. 65
جدول 4-10 (بررسی مقادیر (AVE) و پایایی مرکب) …………………………………………………………………………. 67
جدول 4-11 (نتایج بار مقطعی گویهها) …………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-12 (بررسی مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگیها) …………………………….. 69
جدول 4-13 (نتایج آزمون فرضیهها) ………………………………………………………………………………………………… 72

فهرست شکل ها

عنوان

صفحه
شکل 1-1 (مدل پژوهش) ……………………………………………………………………………………………………………….. 6
شکل 4-1 (متغير جنسيت در نمونه) ………………………………………………………………………………………………….. 54
شکل 4-2 (متغير تاهل در نمونه) ……………………………………………………………………………………………………… 55
شکل 4-3 (متغير سطح سن در نمونه) ……………………………………………………………………………………………….. 56
شکل 4-4 (متغير سطح تحصیلات در نمونه) ………………………………………………………………………………………. 57
شکل 4-5 (متغير سطح تجربه کاری در نمونه) ……………………………………………………………………………………. 58
شکل 4-6 (متغير شغل در نمونه) ……………………………………………………………………………………………………… 59
شکل 4-7 (متغير رشته تحصیلی در نمونه) …………………………………………………………………………………………. 60
شکل 4-8 (مدل آزمون شده پژوهش(ضرایب مسیر)) …………………………………………………………………………… 71
شکل 4-9 (مدل آزمون شده پژوهش(مقادیرT)) ………………………………………………………………………………….. 72

چکیده
ازدوران ماقبل تاریخ نوعی ارتباط درباره آگاهی از وجود و دردسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی ازتصویری که برروی دیواره غارهای اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیای ابتدایی هستند. بنابراین، تبلیغ مقوله‌ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سالهای اخیرگردد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسان‌ها داشته است. با این همه آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو و جدید می‌شناسیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل امروزی مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و کسب و کار شد و رفته رفته توسعه یافت، چراکه لزوم آن احساس می‌شد. بعداز انقلاب صنعتی، به دلیل بالارفتن حجم تولیدات دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا اولاً به دلیل تولید انبوه، تمایز دربین محصولات تولیدی ازمیان رفت وبیشتر محصولات، استاندارد و یک شکل شدند، ثانیاً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید وخدمات مانند گذشته به سهولت دراختیار مصرف کنندگان قرارنمی‌گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهومی اثربخشی تبلیغات است، اثربخشی تبلیغات، یکی از مسایل بسیار مهم درقلمرو تبلیغات است. یکی از عواملی که برای ارزیابی اثربخشی یک تبلیغ به کار گرفته می شود قصد خرید مصرف کننده میباشد. بنابراین شرکتها دریک فضای رقابتی برای آنکه متمایز ازیکدیگر باشند به روی عامل مذکور به گونه ای تمرکز میکنند که تبلیغاتشان متمایز از دیگر رقبا گردد. لازم به ذکر است در ابتد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثربخشی تبلیغات، درگیری ذهنی، روش پژوهش، جامعه آماری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف كننده، مصرف کنندگان، مصرف کننده، نام تجاری