پایان نامه ارشد رایگان درمورد توانایی ها، مصرف كننده، تحقیق و توسعه، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

معایب، سختی کارکردن و هزینه های مرتبط با هر محصول را کاهش دهد(قاسمي نژاد و شاه ميري، 1392، 5). تنوع و پذیرش در شرکت به افزایش عملکرد نوآوری و رشد و ترقی شرکت کمک می کند. افزون بر این شرکت ها می توانند مزایای را در جهت بهبود عملکرد و نوآوری بدست آورند. که مزیت اول شامل، متمایز سازی شایستگی و صلاحیت شرکت، در بخش تولید و تنوع محصول شده و مزیت دیگر آن به اشتراک گذاری منابع و توانایی تحقیق و توسعه است(Chen, 2012, 119).
توسعه ي محصول جديد فرآيندي است كه در آن محصول يا خدمتي جديد به بازار عرضه مي شود. موفقيت اين فرآيند را مي توان با تعريف شاخص هايي كه نشان دهنده ي ميزان اين موفقيت يا عدم موفقيت است، اندازه گيري كرد(مانيان و همكاران، 1390،136). کاربرد و موفقیت پروژه یا محصول جدید ممکن است به عنوان ابعاد عملکرد نوآوری در نظرگرفته شوند. در واقع مي توان گفت عملکرد نوآوری به معنای پاداش بازار برای کمک به محصولات نو و جديد جهت فروش و سودهایي می باشد كه سازمان به آن دست مي يابد(Wu, 2013, 1995). پژوهش های قبلی نشان می دهند که اندازه گیری های عملکرد نوآوری شامل معرفی محصولات جدید، خطوط تولید جدید، و اصلاحات و تعدیل ها می باشند و مشتقات آنها می توانند به عنوان بهترین فعالیت های یک شرکت محسوب شوند. از طرفی، استراتژی نوآوری تحقیق و توسعه به طور مثبتی بر عملکرد نوآوری یک شرکت تاثیر می گذارند(Wu, 2013, 1995).

2-1-1- تاريخچه عملكرد نوآوري
شومپتر، نوآوري را معرفي يك تركيب جديد از عوامل توليد و حالت هاي مختلف يك نظام يا به عبارتي يافتن يك تابع توليد جديد مي داند. عوامل اين نظام، شناخت يك محصول جديد، يافتن يك فرايند توليدي جديد، دستيابي به بازار جديد، بكارگيري منابع جديد و نهايتا طراحي يك سازمان جديد است. نوآوري تكنولوژيكي بين سال هاي مطرح شده است و دانشمندان و متفكرين 1960-1950 مختلفي در اين زمينه اظهار نظر نموده اند كه به دو موضوع توليد و فرآيند نوآورانه توجه بيشتري داشته اند. در اين مرحله ابداع و اختراع به مرحله تجاري سازي منجر شده و تأثير بسزايي در رشد اقتصادي كشورها داشته است، پس از اين مرحله به نوآوري سيستماتيك و فرآيندگرايي توجه بيشتري شده است. به گونه اي كه ديويد و نورث در سال 1971 ادعا مي كنند كه تغييرات سيستماتيك و رشد اقتصادي امريكا، از اين مرحله شروع مي شود. نگرش نوآوري صنعتي توسط فريمن بين سال هاي 1980-1970 مطرح گرديد. مشخصات اين نگرش انجام تحقيقات پايه، اختراع، توسعه و نوآوري است. فريمن از جمله ويژگي هاي نوآوري در اين دوره را، فزاينده بودن آن اعلام مي دارد كه اين موضوع به دليل امكانات توليد بهتر در دوران صنعتي، فرصت هاي بيشتري براي خلق ايده هاي جديد و نيازهاي فزاينده جوامع بشري ايجاد مي نمايد. در سال هاي 1997-1987 بر نظام هاي نوآوري تاكيد بيشتري شده است. نوآوري علمي در سال 1993 مطرح شد و اين نوآوري عبارت است از ايجاد، ارزيابي، مبادله و كاربرد ايده هاي جديد به منظور برتري يافتن بنگاه هاي اقتصادي در بازار كالا و خدمات، كه منجر به شكوفايي اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي مي شود(آقا داود و همكاران، 1389، 135-137).

2-1-2- اهميت عملكرد نوآوري
نوآوري در صنايع به واسطه مقابله با رقابت روزافزون، رفتار متغير مصرف كننده و رشد سريع تكنولوژي اهميت دارد. عملكرد اقتصادي سازمان ها و صنايع به طوركلي وابسته به ظرفيت آنها براي نوآوري است. نوآوري مفهومي چندوجهي است كه عاملي در جستجوي روش هاي جديد انجام كارها ذكر شده است(سلطانی و همکاران، 1391، 2). نوآوری به عنوان یک ایده یا رفتار مربوط به یک محصول، خدمت، دستگاه، سیاست و برنامه ها که جدید و مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است، قلمداد می شود. نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح ایده نو، کسب دانش لازم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار(مشتری) و پذیرش آن از سوی مشتری دانست(کزازی و شول، 1392، 4). با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار، اندازه گیری عملکرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است(کزازی و شول، 1392، 4). نوآوری سازمانی به عنوان منبع مهم مزیت رقابتی پایدار می باشد. فرایند نوآوری شامل کسب، انتشار، استفاده از دانش جدید و موجود می باشد. نوآورپذیری یک سازمان دقیقا با توانایی آن سازمان در استفاده و به کار بردن منابع دانش خود مرتبط است(برومند و رنجبری، 1388، 50).

2-1-3- ابعاد عملكرد نوآوري
نوآوری تولیدات در واقع به طور عمده ایی به اهداف بازار مربوط می شود، درحالیکه نوآوری فرایند به طور عمده ایی پیرامون موضوعات مربوط به تولیدات و کارآمدی داخلی می چرخد. هر دوی این اهداف به میزان وسیعی از طریق نوآوری های سازمانی تسهیم می شوند که در نتیجه بر عملکرد نوآوری نیز تاثیر می گذارند. هدف نوآوی تولید به طور کلی در بهبود یک محصول و یا دستیابی به تبلیغات در یک بازار جدید می باشد. در واقع، توسعه ی محولات جدید به طور مثبتی به نوآوری های بازاریابی مربوط می شوند(Hervas- Oliver & Sempere- Ripoll, 2014, 4). براي تبديل ايده هاي جديد به محصولات و خدماتي سودآور و مورد نياز، لازم است فرايند نوآوري مديريت شود؛ يعني هر نوآوري در محصولات و خدمات بايد در قالب مدل يا طرح كار، كه شامل مواردي چون تأمين مالي، توليد، بازاريابي، حمل و نقل، تبليغات، خدمات و غيره، تعريف شود و سپس فرايند مذكور، در طول زنجيره ارزش تا مرحله تحويل به مصرف كننده نهايي، مديريت شود(سلطانی و همکاران، 1391، 2). مطالعات نشان داده اند كه بسياري از شركت ها تعداد زيادي ايده دارند كه نمي توانند به طور اثربخش آنها را پيگيري كنند و به نتيجه برسانند. بدون تحقق نتيجه نوآوري به صورت يك برونداد قابل استفاده، نوآوري همچنان در حد يك ايده خوب باقي مي ماند. مديريت نوآوري در واقع همان فعاليتهاي سيستماتيك است كه در سازمان براي تبديل نوآوري به يك نتيجه قابل استفاده انجام مي شود(سلطانی و همکاران، 1391، 3).

2-1-4- رويكردهاي عملكرد نوآوري
در اين قسمت به دو ديدگاه در رابطه با عملكرد نوآوري مي پردازيم.
رويكرد استراتژيك عملكرد نوآوري
مطالعات اخیر شواهدی را برای ارتباط مثبت بین عملکرد نوآوری یک شرکت و عملکرد کلی آن فراهم کرده اند. عملکرد نوآوری ممکن است مایه ی سرافرازی دانش داخلی و خارجی، منابع و قابلیت ها و توانایی های یک شرکت باشد. به طور ویژه، پژوهش ها به طور صریحی دو رویکرد استراتژیک مکمل را جهت کاربرد منابع شرکت برای عملکرد نوآوری شناسایی کرده اند. رویکرد اول، جهت گیری داخل به خارج، بر منابع و قابلیت هاو توانایی های داخلی مختص شرکت تمرکز می کند. موفقیت این رویکرد بر مبنای توانایی یک شرکت جهت جذب و بکارگیری دانش و توانایی ها و قابلیت های موجود در سازمان از طریق فرایندهای درون به بیرون می باشد. رویکرد دوم، جهت گیری درون سازمانی می باشد، که بر دانش و منابعی تمرکز می کند که به موارد بیرونی شرکت نظیر مشتریان، تامین کنندگان، عرضه کنندگان، رقبا اشاره دارند(Saeed et al, 2015, 1).
رويكرد كاملو و همكاران
کاملو و همکاران13 سعی در بررسی تاثیر دیدگاه استراتژیک تیم مدیریت ارشد سازمان و تیم های کاری بر نوآوری در سازمان و تیم های کاری بر نوآوری در سازمان داشته اند. در بیان تاثیر دیدگاه استراتژیک بر عملکرد نوآوری می توان گفت، فعالیت های نوآورانه و سودآور در یک شرکت به وسیله ی فرصت های شرکت اداره می شوند(داستاني، 1388، 32).

شکل 2-1- دیدگاه استراتژیک و تیم کاری
این فرصت ها شامل موقعیت های محتمل سودآوری است که گروه مدیریت ارشد سازمان قادر به درک و بهره برداری از آن هستند. هنگامی که مدیران قادر به درک این فرصت ها نباشند یا نخواهند از آنها بهره برداری کنند یا حتی قادر به پاسخگویی آنها نباشند، فرصت های کمتری برای نوآوری وجود خواهد داشت. کمبود تخصص های ویژه علمی و مهارتی مدیران به خودی خود، محدودیت های جدی برای نوآوری در شرکت نیستند، ولی به هر حال در صورتی که گروه مدیریت ارشد به اندازه کافی برانگیخته نشده باشد و حالت ایستایی داشته باشد، قوه ی خلاقیت و چشم انداز سازی پایینی دارد و از جاه طلبی کمی برخوردار است و هنگامی که قدرت ذهنی مدیران بر اساس تغییرپذیری و انعطاف پذیری پایه ریزی نشده باشد، این مشخصات مانع از خلاقیت خواهد شد. سطح بالاتر مدل بیان می کند که گروه مدیریت ارشد در شرکت و در نتیجه بر روی پاسخهای آنها تاثیر بنیادی را اعمال می کند(داستاني، 1388، 32).

بخش دوم

عملكرد كيفيت

2-2- تعاريف عملكرد كيفيت
با استفاده از عملكرد كيفيت ضمن بهبود کیفیت محصول امکان کاهش زمان و هزینه تولید نیز بوجود می آید. در محیط پرتلاطم و رقابتی امروز، سازمان هایی در عرصه رقابت پیشرو خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته هاي مشتریان گوي سبقت را از سایر رقباي بازار بربایند. مشتري و مشتري مداري از جمله مباحث پر اهمیت و از موضوعات جالب توجه در ادبیات مدیریت است. بنا به تعریفی که از یوجی آکائو14 بنيانگذار روش گسترش عملكرد كيفيت بيان شده، گسترش عملكرد كيفيت مترجم نیازها و انتظارات مشتري در قبال یک محصول است که تبدیل به ویژگی هاي محصول می گردد؛ هدف از اجراي توسعه عملكرد كيفيت برآورده کردن خواسته هاي مشتري در قالب شی اي ملموس است به طوري که بتواند مطلوبیت مورد نظر مشتري را به وي ارائه دهد. در تعریفی دیگر که پیتمن15 و همكاران ارائه نمودند؛ گسترش عملکرد کیفیت، یک سیستم تضمین کیفیت است که در به وضوح شنیدن صداي مشتري به ما کمک می نماید و همچنین با استفاده از این فرآیند از گسترش کالا و خدمات اطمینان حاصل می شود(زارع مهرجردي و همكاران، 1389، 72).
شركت هايي كه به كيفيت و نيازهاي مشتريان توجه مي كنند، در صف مقدم رقابت قرار گرفته و مي توانند در اين بازار رقابتي به بقا ادامه دهند. براي رسيدن به اين هدف ابزارهاي مختلفي در دسترس سازمان ها قرار دارد. توسعه عملكرد كيفيت يكي از مهمترين ابزار مديريت كيفيت است كه براي طراحي و توسعه محصول مفيد است(مظفري و كاوسي، 1389، 31). روش گسترش عملکرد کیفیت به عنوان یکی از روش هاي نوین مهندسی کیفیت از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرایند بررسی و تحلیل خود، ضمن شناسایی خواسته ها و نیازمندي هاي مشتریان سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید را دارد(سیدی و همکاران، 1391، 134). برای ارزیابی کیفیت، نگرش های سنتی مشخصه های کالا یا خدمت را به عنوان معیار کیفیت تعریف می کردند، ولی شیوه ها و نگرش های جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند(Kebriaei & Roodbari, 2005, 57).
در تعریف دیگري که از اسپراش16 ارائه شد، به مشارکت اعضاء نیز تاکید شده است؛ به اين صورت است كه توسعه عملكرد كيفيت سیستمی است که از آن براي طراحی کالا یا خدمات بر مبناي خواسته هاي مشتري و همه اعضاي سازمان تولید کننده استفاده می شود. ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق درآوردن آنها از کیفیت محصولات و خدمات، در مرحله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته هاي آنها و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید می شوند. همیشه انتظارات مشتریان با توجه به رشد روز افزون علم بالاست و منابع بسیاري از سازمانها محدود است. همچنین اگر در نظر گرفتن و دخیل کردن صداي مشتري در محصول لحاظ شود، نه تنها سود چندانی عاید سازمان نمی شود، بلکه سازمان را در مسیر ورشکستگی قرار می دهد. بنابراین سازمان ها براي تولید محصول نهایی خود، نیازمند آشکار سازي خواسته هاي مشتریان و محدودیت هاي پیش روي خود هستند. خانه کیفیت به عنوان مهمترین بخش توسعه عملكرد كيفيت، می تواند خواسته هاي مشتري را با ویژگی هاي فنی مرتبط سازد(زارع مهرجردي و همكاران، 1389، 72).

2-2-1- اهميت عملكرد كيفيت
گسترش عملکرد کیفیت یکی از آن دسته تکنیک هایی است که سازمان را از همان مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول (کالا یا خدمات)، یعنی فاز طراحی در کسب رضایت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب و کار، شرکت های تولیدی، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت فراگیر