پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعهد عاطفی، خرید مجدد، قصد خرید مجدد، اعتماد به برند

دانلود پایان نامه ارشد

اختیار محقق نیست و او نمی‌تواند در آن تصرف یا دست‌کاری به عمل آورد. در غالب پژوهش‌های آزمایشی تنها یك متغیر مستقل و یك متغیر وابسته مورد آزمایش قرار نمی‌گیرد. به علاوه، متغیرها ممکن است مستقل و وابسته یا تعدیل و کنترل‌کننده باشند. (هومن, 1384, ص. 34)
در این پژوهش وفاداری و قصد خرید مجدد متغیر وابسته می‌باشد.
ج) متغیر میانجی
متغیر میانجی: میانجی گری یا اثر غیر مستقیم زمانی رخ می دهد که اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی منتقل شود. متغیر میانجی متغیری است که بین دو متغیر قرار میگیرد و موجب ارتباط غیر مستقیم آنها با یکدیگر میشود. (عزیزی،1392) در پژوهش حاضر، رضایت از برند، اعتماد به برند، تعهد عاطفی و تعهد مستمر متغیر میانجی میباشند.
3-5 تعریف متغیرها
سازه و متغیرها را می‌توان به دو صورت تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی تعریف کرد.

3-5-1 تعریف مفهومی
متغیرهای مستقل:
– ارزش درک شده: ارزش برآمده از مقایسهای است که مشتری بین هزینهای که برای کالا یا خدمت پرداخته در مقابل منفعتی که از آن برند بدست میآورد، میباشد. (Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 2003)
– ارزش ویژۀ برند: عبارت است از مجموعهای از ویژگیها و اعتبارات مرتبط شده به برند، نام و نشان که سبب افزایش یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان میگردد. (Aaker & joachimsthaler, 2000)
– کیفیت درک شده: کیفیت درک شده به ادراك مشتري از كيفيت كلي يا برتري يك محصول يا خدمت – با توجه به مقصود آن محصول يا خدمت – در مقايسه با ديگرجایگزینها اطلاق مي گردد. (Keller, 2008)
متغیرهای میانجی:
– رضایت از برند: نگرش مثبت مصرف کننده که در نتیجه تجربۀ مصرف او از یک محصول خاص است را رضایت گویند. (Kasmer, 2005)
– اعتماد به برند: اعتماد به برند به عنوان اعتقاد مشتری مبنی بر انجام عملکردهای خاص برند بیان شده است. (Suh & Han, 2003) اعتماد به برند از ديدگاه مشتري متغيري روانشناختي است كه به نسبت دادن مجموعه اي از فرضيات يا گمان ها در رابطه با معتبر بودن، صداقت و سخاوت به برند توسط مشتريان منجر مي گردد. (Gurviez & Korchia, 2002)
– تعهد عاطفی: تعهد عاطفی ارتباط عاطفی با برند است که نشان دهندۀ حس قوی هویت شخصی میباشد. تعهد عاطفی برند بر مبنای هویت و ارزشهای مشترک با برند شکل گرفته است. (Pring, 2007)
– تعهد مستمر: تمایل به ارتباط مستمر با برند که ريشه در هزينههاي جابجاي، اقتصادي و روان شناختي و كمبود عوامل جايگزين دارد. & Fullerton, 2003 (Bansal, Irving, & Taylor, 2004
متغیر وابسته:
– وفاداری به برند: وفاداري به برند عبارت است از واكنش رفتاري نسبتاً متعصبانه در خريد كه فرد در طول زمان نسبت به برند پيدا ميكند و اين رفتار باعث مي شود كه در فرايند هاي تصميم گيري و ارزيابي از مجموعه نامهايي كه در ذهن دارد، گرايش خاصي به آن برند پيدا كند. اين واكنش تابعي از فرايند هاي روانشناختي و ذهني فرد. (Chaudhuri & Holbrook, 2001) همچنین آکر در بیان وفاداری اینگونه میگوید: وفاداری برند تمایل به انتخاب مستمر یک برند در میان چندین برند از میان گروه همان محصول و خرید مداوم آن برند میباشد. (Aaker, 2004)
– قصد خرید مجدد: قصد خرید مجدد معمولاً با تعهد برند شناخته شده است. با این حال یک تفاوت مهم بین آنها وجود دارد. تعهد برند به معنای یک ارتباط شبیه دوستی است که مشتری برای برند گسترش(ایجاد) میدهد. اما تکرار خرید بدلیل آنکه آن برند ارزانتر بوده و یا برند دیگری وجود نداشته است رخ میدهد. (Claik, 1997)
3-5-2 تعریف عملیاتی
تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی‌های قابل‌مشاهده استوار است. (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص.40) تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش که بر مبنای شاخصها میباشد در جدول 3-1 آورده شده است.

وفاداری
منبع
خرید مجدد
(Gill & Dawra, 2010)
پیوند احساسی با برند
(Chaudhuri & Holbrook, 2001)
پرداخت هزینۀ بیشتر در مقایسه با محصول مشابه
(Aaker, 1991)
احساس غرور و افتخار (بواسطۀ استفاده از برند)
(Aaker D. A., 1996)
تبلیغات دهان به دهان
(Matzler & Grabner, 2008)
کاهش حساسیت به فعالیتهای بازاریابی رقبا
(Matzler & Grabner, 2008)
حساسیت پایین نسبت به تغییر قیمت
(Palmer, 2001)
توانایی شرکت در ارضای نیاز مشتری
(Shoemaker & Robert, 1999)
ترجیح نسبت به سایر برندها
(Xiaoyu, Zhenquan, & Kenneth, 2008)
مقاومت در برابر سایر برندها
(Xiaoyu, Zhenquan, & Kenneth, 2008)
پشتیبانی از برند
(سید علوی, 1392)
دلبستگی شدید به برند
(Schiffman & Kanuk, 2007)
قصد خرید مجدد

پیامد رضایت
(Quintal & Polczyncki, 2010)
پیامد ارزش درک شده
(Tsai, 2005)
نگرش مثبت به برند
(Oliver, 2003)
اعتماد
(Hui & Pi, 2010)
دفعات خرید
(East, Wright, & Vanhuele, 2008)
حجم خرید
(Blackwell, Miniard, & Engel, 2001)
ارزش درک شده

دریافتنیها در مقابل پرداختنیها
(Cronin, Brady, Brand, Hightower, & Shemwell, 1997)
ارزش دریافتی نسبت به سایر برندها
(Evans, 2002)
ارزیابی دریافتنیها در جهت تحقق اهداف
(Salem, 2004)
ارزش کارکردی(منافع موجود از لحاظ اقتصادی، اشاره به کیفیت و ویژگیهای محصول)
(Tser-yieth, 2005)
ارزش احساسی (توانایی محصول در برانگیختن احساسات)
(Tser-yieth, 2005)
ارزش اجتماعی (وجهه ناشی از دارا بودن محصول)
(Tser-yieth, 2005)
ارزش شناختی (جنبه شگفتی آور و نو آورانه)
(Tser-yieth, 2005)
ارزشهای سودمندی (: صرفه جویی در وقت و …)
(Fernandez & Bonilo, 2007)
ارزش ویژۀ برند

ارزش ذاتی
(Burt, 2000)
وابستگی و تعلق به برند
(نادری, 1390)
تداعیها و باورها نسبت به برند
(نادری, 1390)
آگاهی از برند
(نادری, 1390)
اولویت مصرف کننده
(Gill, Bravo, Fraj, & Martinez, 2007)
کاهش ریسک معامله
(Kapferer & Jean-Noel, 1997)
کیفیت درک شده

قضاوت در مورد عالی بودن جامع یک ماهیت
(Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1991)
عملکرد (سطوحی که ویژگیهای اساسی یک محصول را نشان میدهد)
(Gravin, 1984)
مشخصات (عناصر ثانویه یک محصول که مکمل ویژگیهای اساسی هستند)
(Gravin, 1984)
قابلیت اطمینان (پایایی عملکرد در طول زمان)
(Gravin, 1984)
انطباق با مشخصات
(Gravin, 1984)
دوام (عمر اقتصادی مورد انتظار)
(Gravin, 1984)
خدمت دهی (سادگی و سهولت خدمات محصول)
(Gravin, 1984)
تمام و کمال (شکل ظاهری و اینکه آیا کالا مانند یک کالای با کیفیت به نظر میرسد؟)
(Gravin, 1984)
اعتماد

امنیت احساس شده
(Mooreman, Zaltman, & Deshpande, 1992)
تمایل مشتری به اطمینان کردن به تواناییها و قابلیتهای برند
(Mooreman, Zaltman, & Deshpande, 1992)
شهرت
(Kim, Hong, Min, & et al, 2011)
قابلیت اطمینان (توانایی برند در برآورده ساختن انتظارات مصرف کننده)
(سلامتی شریف آباد, 1388)
عمل کردن به قول
(Sweeny & Swait, 2008)
پشتیبانی از مشتری
(Kunhardt, 2007)
تمایل ماندگار برای حفظ یک رابطۀ بلند مدت
(Ballester, 2005)
رضایت

ارزیابی بعد از خرید تجربیات
(Kurniawan, 2010)
ارتباط بلند مدت با برند
(Sichtmann, 2007)
قرار گرفتن در وضعیتی راحت (رضایت به عنوان سطح احساسی)
(پایندانی, 1386)
توانایی و قابلیت برند در تأمین کیفیت مورد انتظار مشتری
(کاووسی و سقایی, 1384)
شکایت مشتریان
(Broner & al, 2008)
ارتباط با مشتری
(Chen, 2011)
تعهد عاطفی

دلیل ادامه رابطه دوست داشتن و لذت بردن از برند
(Richard & Zhang, 2011)
وابستگی روانی به برند
(Morgan & Hunt, 1994)
انگيزه بالا براي پردازش اطلاعات جديد درباره شركت و برند
(Kim & et al, 2010)
مقاومت در مقابل اطلاعات مخالف و مغاير با نظريات خود در مورد برند
(Kim & et al, 2010)
تعهد مستمر

محاسبه هزینه و مزایای ترک رابطه (اقتصادی و اجتماعی)
(Ruyter, Moorman, & Lemmink, 2001)
ادامه رابطه به دلیل نبودن جایگزین
(Ruyter, Moorman, & Lemmink, 2001)
اجبار به ادامه رابطه با برند
(یزدان دوست, 1391)

3-7 جامعه آماری
3-7-1 تعریف جامعه آماری
با توجه به تعریف، یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر تمایل دارد درباره صفت (صفت‌ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. (سرمد، بازرگان وحجازی، 1384،ص.175)
جامعه آماري تحقيق حاضر متشكل از كليه افرادي است كه به يكي از مراكز اصلي خرید گوشی تلفن همراه: پاساژ علاءالدین، بازار موبایل ایران (خیابان حافظ) و سایر فروشگاههای موبایل محدودۀ خیابان جمهوری مراجعه میکردند.
3-7-2 نمونه‌گیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد متغیر مستقل، خرید مجدد، قصد خرید مجدد، وفاداری برند Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره یادگیری حرکتی، تغییرات ساختاری، منابع محدود، مبانی نظری