پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعلیم و تربیت، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

ن شناسی اجتماعی و تعلیم و تربیت مورد توجه زیاد قرار گرفته است .هدف این جنبش در تعلیم و تربیت ،در گیر کردن متخصص تحقیق و معلم کلاس با مطالعه و کاربردی تحقیق در باره مسایل تعلیم و تربیت و در یک موقعیت خاص کلاسی بوده است .اقدام پژوهشی بر کاربردی فوری متمرکز است ، نه تدوین نظریه و یا کاربردی عمومی یافته های آن . تاکید آن بر مسأله فوری و موقعیت موجود محلی است .یافته های اقدام پژوهشی بر اساس قابلیت اجرایی آن در سطح محل ارزیابی می شوند نه بر حسب روایی عام آن . هدف آن بهبود فعالیت های آموزشگاهی و در عین حال پیشرفت کسانی است که سعی در بهبود این فعالیت ها دارند :ترکیب عملکرد تحقیق با رشد

فصل سوم : روش تحقیق

معلم در خصایصی مانند عینیت ،مهارت در فرایند های تحقیق ،عادات تفکر ،توانایی انجام کار هماهنگ با دیگران و داشتن روحیه تخصصی .
اگر قرار باشد که همۀ معلمان در کار تحقیق شرکت کنند این مشارکت احتمالاً باید در زمینه اقدام پژوهشی باشد . برای بهبود فعاتیت های کلاسی در هر محل می توان تحقیقات کوچکی انجام داد.به نظر نمی رسد که همۀ معلمان وقت ،منابع و یا زمینه های فنی لازم را برای شرکت در جنبه های رسمی تر تحقیق دارا باشند .خدمات اساسی تحقیق بنیادی همواره باید در جهت نظریه های رفتاری و خدمات تحقیق کاربردی باید به بهبود روش ها معطوف باشد .اما این فعالیت ها در وهلۀ نخست وظیفه متخصصان تحقیق است کهبسیاری از آنان از کمک های مالی دانشگاه ها ، موسسات خوصوصی یادولتی ، انجمن های حرفه ای ونهاد های عام المنفعه بر خوردار می شوند .بسیاری از مشاهده گران ،اقدام پژوهشی را چیزی بالاتر از به کار بستن عقل سلیم یامدیریت خوب نمی دانند .اما در اقدام پژوهشی خواه ارزش اطلاق اصطلاح تحقیق را داشته باشد یا نداشته باشد ، تفکر وروش های علمی در مورد مسایل های زندگی واقعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انضباط كاركنان، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت کیفیت، ابعاد سخت افزاری، آزمون فرضیه، مدل مفهومی