پایان نامه ارشد رایگان درمورد تخلفات اداری، عوامل انسانی، نیروی کار، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند رفتاری معقول و مقبول و در چهار چوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،1390،ص 306) در سازمانها و بنگاههای ااقتصادی یک ضرورت است.
اکنون که با توجه به مشکلاتی که سازمانهای بزرگ امروزی (گوناگونی نیروی کار ،افزایش بهره وری، افزایش قانون گراییو….)با ان مواجه هستند لذا به اهمیت وجود یک مکانیسم انضباطی در سازمانها پی برده ایم.
شرکت لبنیات پاک نیز از این مقوله مستثنا نیست.
پس از پی بردن به ضرورت وجود این ساز و کار انضباطی در ساز مانهای امروزه، از جمله شرکت لبنیات پاک،،اکنون ضرورت است که با بررسی عملکرد این مکانیسم در شرکت لبنیات پاک به میزان کارایی ان پی ببریم و به منظور کارامد تر شدن ان با نقاط ضعف و قوت ان مکانیسم در شرکت مذکور اشنا شویم.
1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی: هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان کارایی مکانیسم انضباطی در شرکت لبنیات پاک میباشد تا از این طریق به منظور کارامد تر کردن ان با نقاط ضعف و قوت ان اشنا شویم.
فصل اول : کلیات پژوهش

اهداف جزیی:
شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کارکنان متخلف
شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر سایر پرسنل غیر خاطی
شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر تعداد تخلفات

1-4 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

دستیابی به مبدا و منشا هر پدیده اجتماعی کمک میکند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد.به علاوه در هر تحقیق محقق به مواردی بر می خورد که عدم شناسایی قبلی انها موجب میشود که تحقیق کامل نباشد و نا رسا بماند. در ضمن باید یاد اور شد که خصلت تجربی علم ایجاب میکند که بدانیم قبل از تحقیق ما چه مطالعات علمی در این خصوص انجام شده است.( صفری شالی،1390،ص31)برای شناخت بهتر مساله تحقیق، محقق نیاز دارد با مراجعه به سابقه تحقیق در زمینه موضوع و مساله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است اگاهی خود را گسترش دهد.(فدایی تبریزی،1390،ص6)
با بررسی های صورت گرفته تحقیقی پیرامون بررسی تاپیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان در شرکت لبنیات پاک تا کنون صورت نگرفته است.
با توجه به افزایش پیچیدگیهای امروزی در محیط کار،علی الخصوص در سازمانهای با نیروی انسانی زیاد و دارای ویژگی های متفاوت(گوناگونی نیروی کار)، و با توجه به این نکته که کارکنان یک سازمان مهمترین و بزرگترین عامل ارزش افرینی ان سازمان هستند (نورتون و کاپلان،1390،ص25).
به منظور پرورش هدایت و نگهداری نیروی کار در سازمانها وجود یک مکانیسم انضباطی کارامد یک ضرورت است.لذا این نیاز احساس میشد که بدین منظور به بررسی میزان کارایی عملکرد مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک در قالب یک کار پژوهشی پرداخته شود.

فصل اول : کلیات پژوهش

1-5 فرضیه ها

1.تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب کاهش انجام تخلف توسط پرسنل میشود.
2.تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط افراد خاطی میشود.
3.تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب عدم تکرار تخلف توسط سایر پرسنل میشود

1-6 روش انجام تحقیق

1.کتابخانه ای
2.پرسشنامه(میدانی)
برای انجام این تحقیق از دوروش مذکور استفاده کرده ایم.
پاره ای از اطلاعات وجود داشتند که برای تنظیم مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفتنه شدندکه به روش کتابخانه ای جمع اوری شدند.
دسته ای دیگر از اطلاعات بودند که برای تحلیل اماری مورد استفاده قرار گرفتند.این اطلاعات نیز بوسیله پرسشنامه جمع اوری شد.
در اینجا یک تذکر جدی می باشد ، در باره روش علی مقایسه ای باد گفت که روشی غیر ازمایشی و پس رویدادی است.(پاشا شریفی،شریفی،1383، ص 95)لذا انجام این تحقیق نمی تواند علی مقایسه ای باشد.
1-7 قلمرو تحقیق
ااز نظر زمان این تحقیق از بیستم اسفند سال 92تا پایان اردیبهشت سال 93واز نظر مکانی در شرکت لبنیات پاک واقع درشهر تهران و با موضوع تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان انجام میشود.

فصل اول : کلیات پژوهش

1-8 ادبیات پژوهش
در زمینه بررسی فنون رفتاری پژوهشهای متعددی صورت گرغته است.اما در باره تنبیهات در سازمانها و بنگاههای اقتصادی تاکنون فعالیت کمی صورت گرفته است.با این حال مواردی که به مباحث مطروحه در این پژوهش نزدیک بودند از قرار زیر هستند که در فصل دوم به آنها اشاره شده است :
1-9 واژگان کلیدی
تخلف: تخلف اداری دربادی امرهرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خلاف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد.ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362
تنبیه:محروم ساختن افراد از چیزی که به ان علاقه دارند (رضاییان،1385، ص 436)
تعریف دیگری از تنبیه:هر عملی است که رفتاری را تضعیف کند و احتمال وقوع و تکرار ان را کاهش دهد.(سعادت ،1390،ص 310)
انضباط:به وضعی در سازمان اطلاق می شود که در ان ، کارکنان بر پایه مقررات و استانداردهای رفتار مقبول عمل کنند.( دولان و شولر ،1381،ص528)
تعریفی دیگر از انضباط:به نظر هنری فایول ،اطاعت وتعهد ناشی از توافق مدیر وکارکنان را گویند،خواه به صورت کتبی،خواه به صورت خط مشی های نا نوشته و شفاهی.(رضاییان،1385، ص 45)
تخلف اداری: دربادی امرهرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خلاف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد.ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 تخلف را نقض عمدی قوانین ومقررات اداری وکوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری اعلام داشته ومصاد یق وموارد تخلف را در ماده 9 بر میشمارد.
یادگیری:صاحب نظران معرفت پذیری (یادگیری)را تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود تعریف کرده اند.(رضاییان،1383، ص 74)
سازمان:مجموعه ای ازافراد که برای تحقق اهداف معین همکاری می کنند.(رضاییان، 1385، ص 10 )
فصل اول : کلیات پژوهش

قدرت:تحمیل اراده و نفوذ بر رفتار دیگران است(رضاییان،1385،صص435)
کنترل:فراگردی است که از طریق آن عملیات انجام شده با فعالیتهای برنامه ریزی شده تطبیق داده می شود.(رضاییان،1385،ص496)
رفتار:عبارت است از یک رشته فعالیت(رضاییان،1383،ص137)
یادگیری:صاحب نظران یادگیری را تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ،که از تجربه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی می شود تعریف کرده اند.(رضاییان،1383،ص74)

فصل دوم
(ادبیات پژوهش)

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه:
این فصل مروریست بر ادبیات تحقیق یا پیشینه پژوهش بدین صورت که به سه بخش زیر تقسیم شده است.بخش اول مباحث نظری است که شامل مفهوم تخلف،تنبیه،انظباط،انواع تنبیه،تعاریف مختلفی از این واژه ها،انواع آنها و سایر مباحث مربوط به این کلمات می باشد.بخش دوم در باره پیشینه پژوهش است که به بررسی پژوهش های صورت گرفته با این موضوع پرداخته شده است.بخش سوم در باره محیط مورد بررسی که همانا شرکت لبنیات پاک می باشدپرداخته شده است.

2-1 بخش اول :مباحث نظری
در این بخش به بررسی تعریف،مفهوم و سایر ابعاد سه واژه کلیدی تخلف،انضباط و تنبیه پرداخته شده است.

2-1-1تخلف

2-1-1-1تعریف تخلف: در فرهنگ لغت عمید عبارت است از خلاف کردن،خلاف وعده کردن،خلاف گفته یا پیمان خود عمل کردن.

2-1-1-2تخلف اداری چیست؟ تخلف اداری دربادی امرهرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی است که بر خلاف ضوابط ومقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره صورت گیرد.ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 تخلف را نقض عمدی قوانین ومقررات اداری وکوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری اعلام داشته ومصاد یق وموارد تخلف را در ماده 9 بر میشمارد.
اگر به تلفیقی از تعریف عرفی وقانونی تخلفات اداری بپردازیم(که درقوانین بعد از سال1362 مربوط به تخلفات اداری از تعریف آن اثری نیست) به این تعریف دست خواهیم یافت:
هرگونه اقدام یا کوتاهی عمدی یا غیر عمدی که منجر به نقض مقررات و قوانین اداری ودر اجرای وظایف اداری باشد تخلف اداری است.که انواع آن که در ماده 8 آمده است از قرار زیر است:
فصل دوم : ادبیات پژوهش

ماده 8 :
تخلفات اداري به قرار زير است :
1 – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .
2 – نقض قوانين و مقررات مربوط.
3 – ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل .
4 – ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت .
5 – اخاذي .
6 – اختلاس .
7 – تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .
8 – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري .
9 – تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10 – تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11 – افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .
12 – ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه .
13 – سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري .
14 – كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده .
15 – سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 – ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري .
17 – گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

18 – تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن را دارند.
19 – تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري .
20 – رعايت نكردن حجاب اسلامي .
21 – رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي .
22 – اختفا، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23 – استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24 – داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي .
25 – هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي .
26 – جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي .
27 – دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آن ها.
28 – دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.
29 – غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي .
30 – سو استفاده از مقام و موقعيت اداري .
31 – توقيف ، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني .
32 – كارشكني و شايعه پراكني ، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
33 – شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني ، يا تحريك به برپايي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
34 – عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

35 – همكاري با ساواك منحله به عنوان مامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.
36 – عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37 – عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38 – عضويت در تشكيلات فراماسونري.(بهروز،1393)

2-1-1-3عناصر تخلف
اگر به این تعریف پابند باشیم عناصر آن را به شرح زیر میتوان توضیح داد:
-تخلف اداری:در حقوق اداری تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است (لنگرودی-ترمینولوؤی صفحه 143) . در حقوق جزا تخلفات انظباطی ارتکاب خلاف قانون است که در اینصورت مرادف جرم است بنا بر این تخلف اداری در بادی امر همان نقض مقررات اداری است.
-اقدام یا کوتاهی : این عنصر از تعریف تخلف اداری مترادف فعل یا ترک فعل در حقوق جزا می باشد .همچنانکه برای ارتکاب جرم میبایست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نیروی انسانی، منابع انسانی، نیروی کار، عملکرد کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار کارکنان، جامعه پذیری، سابقه خدمت، عملکرد کارکنان