پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحول گرا، منابع معرفت، شهر اصفهان، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

ر برابر تنبيه و مجازات هاي غيرقانوني از ديدگاه اسلام و قوانين ايران چيست؟ نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه مهم ترين سازوكارهاي فقهي در قالب حرمت ايذاء، ضروت حلاليت طلبيدن، وجوب پرداخت ديه، وجوب آموزش هاي لازم، ضرورت حفظ حرمت كودك، داوري خانوادگي تبيين شده است. از نظر حقوقي نيز وجود نهادهاي نظارتي و حمايتي مانند تاسيس دادگاه هاي مخصوص، به عنوان راهكار حمايتي شناخته شده است.
کليدواژگان: حقوق كودك، كودك آزاري، تاديب، تنبيه، فقه، حقوق، اسناد بين المللي

7-حجيت متشابك منابع معرفت در فهم و تبيين آموزه هاي اعتقادي(سبحانی وافضلی،1392)
سخن از ربط و نسبت منابع شناخت، در نظام معرفت ديني، اهميت خاصي دارد. ديدگاه هاي موجود در اين زمينه، از ره­يافت هاي گوناگوني بهره جسته اند؛ برخي عقل را در مقام ثبوت و اثبات مستقل ديده و برخي ديگر نص را كاملاً خود­بسنده تلقي كرده اند. در اين نوشتار هر دو نگاه، ناتمام معرفي شده و از حجيت متشابك عقل و نقل دفاع شده است. عقل، چه در مقام معناگري و فهم گزاره ها و چه در مقام تبيين و تدليل آن ها و چه در مقام دفاع، در معيت نقل حركت مي كند. نقل نيز در تنبيه، تقرير، تذكر و تعليم حقايق به ديگران و كمال يافتن روش، به عقل مدد مي رساند؛ در غير اين صورت، عقل به تعليق، تقليل و تاويل بي ضابطه آموزه هاي ديني منتهي شده و نقل نيز از پايگاه بين اذهاني محروم مي شود. از آن جا كه عقل امدادهاي نقل را تصديق و در ساختار خود هضم مي كند، روش شناسي نهاييِ مورد قبول، عقلي است.
کليدواژگان: عقل، نقل، فطرت، منابع معرفت، حجيت متشابك، توسعه ظرفيت عقل

8- نقش واسطه اي طرحواره هاي ناسازگار اوليه بين سبك-هاي فرزندپروري ادراك شده و صفات شخصيتي خوشه B (کریمی زارچی و سهرابی و شمس،1392)
مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش واسطه اي طرحواره-هاي ناسازگار اوليه بين سبك هاي فرزندپروري ادراك شده و صفات شخصيتي خوشه B انجام شد. تعداد 177 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه هاي شهرستان يزد با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي تصادفي، انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هاي طرحواره يانگ (فرم كوتاه)، سبك فرزندپروري يانگ و پرسشنامه چندمحوري ميلون 3 مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور
فصل دوم : ادبیات پژوهش

بررسي رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون و به منظور بررسي نقش واسطه اي طرحواره هاي ناسازگار اوليه از روش تحليل ميانجي چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد كه حوزه طرد و بريدگي نقش واسطه اي را بين سبك فرزندپروري ادراك شده والدين طردكننده و صفات شخصيتي خوشه B ايفا مي كند. حوزه خودگرداني و عملكرد مختل نقش واسطه اي را بين هر دو سبك فرزندپروري ادراك شده والدين بيش كنترل گر و هم-چنين والدين بازدارنده و تنبيه گر و صفات شخصيتي خوشه B ايفا مي كند و حوزه هاي طرد و بريدگي و خودگرداني و عملكرد مختل هر دو نقش واسطه اي را بين سبك فرزندپروري ادراك شده والدين سهل انگار و آشفته و صفات شخصيتي خوشه Bايفا مي كنند. نتايج پژوهش حاضر بيانگر ايفاي نقش واسطه اي توسط طرحواره هاي ناسازگار اوليه بين سبك هاي فرزندپروري ادراك شده و صفات شخصيتي خوشه B بود.
کليدواژگان: سبك فرزندپروري ادراك شده، طرحواره هاي ناسازگار اوليه، صفات شخصيتي خوشه B

9-تجارب پرستاران از خطاهاي دارويي (فرضی و همکاران ،1392)
مقدمه:ايمني بيماران نگراني عمده مراكز مراقبت سلامتي مي باشد وامروزه بيمارستان ها جهت كسب تاييديه و اعتبار بايستي ايمني بيماران را تضمين نمايند.از ميان موارد مربوط به ايمني بيماران،ميزان خطاي دارويي به عنوان شاخص عمده كيفيت مراقبت سلامتي محسوب مي شود.با توجه به اين كه زواياي مختلف اين پديده به طور واضح شناخته شده نيست و پرستاران منبع اصلي دانش در اين زمينه هستند، برآن شديم به مطالعه ي تجارب پرستاراني كه با خطاي دارويي مواجه شده اند،بپردازديم تا جنبه هاي مربوط به اين پديده آشكار شود، چرا كه با شناسايي صحيح اين پديده مي توان آن را مديريت كرد.اين مقاله از پايان نامه دانشجويي استخراج شده است.
روش ها: پژوهش كيفي و به روش پديدارشناسي انجام شده است.مشاركت كنندگان در پژوهش، پرستاران داراي تجربه خطاي دارويي شاغل در مراكز درماني شهر اصفهان بودند.نمونه گيري به صورت مبتني بر هدف آغاز وتا اشباع داده ها ادامه يافت. در نهايت، تعداد شركت كنندگان در پژوهش به 10 نفر رسيد.گردآوري داده ها با استفاده از مصاحبه عميق بدون ساختار و تجزيه و تحليل داده ها به روش كلايزي انجام گرديد.
يافته ها:از يافته هاي اين پژوهش،شش مضمون اصلي كه بيان گر تجارب پرستاران از خطاي دارويي مي باشد،استخراج گرديد كه عبارتند از:بستر مهيا كننده ي خطا،گستره ي خطا،اغماض، پيامد خطا،كتمان خطا وگزارش دهي خطا.
فصل دوم : ادبیات پژوهش

بحث و نتيجه گيري: پرستاران زماني اشتباه خود را گزارش مي كنند كه احساس امنيت كنند و گزارش اشتباه آنان نتايج زيان آوري براي آن ها به دنبال نداشته باشد. جا دارد مديران مراكز، خط مشي گزارش دهي خطا را مورد بازنگري قرار دهند و فرهنگ سيستم گزارش دهي غير تنبيه ي را سازمان دهي نمايند تا پرستاران نسبت به گزارش دهي خطا تشويق شوند ومديران بر اساس رويكرد مبتني بر سيستم با خطا برخورد نمايند
کليدواژگان: خطاي دارويي پرستاران، تجارب پرستاران، ايمني بيمار، پژوهش كيفي

10-سيستم هاي مغزي- رفتاري، باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري(شاره و علیمرادی،1392)
مقدمه: سيستم هاي مغزي- رفتاري تاثير زيادي بر شخصيت و رفتار انسان دارند. سيستم بازداري رفتاري با رفتارهاي اجتناب و كناره گيري مرتبط است؛ در حالي كه سيستم فعال ساز رفتاري با رفتار روي آورد در ارتباط مي باشد. بيش فعالي و كم كنشي هر يك از اين سيستم ها مي تواند دامنه وسيعي از اختلالات را تبيين كند. پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين فعاليت سيستم هاي مغزي- رفتاري، باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر فراشناختي در بيماران مبتلا به وسواسي- اجباري انجام گرفت.
روش: در اين پژوهش كه از نوع مطالعات همبستگي بود، 80 بيمار مرد مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري با روش نمونه گيري در دسترس از بين مراجعه كنندگان به مراكز روان پزشكي 22 بهمن و ابن سيناي شهر مشهد در شش ماهه اول سال 1391 انتخاب شدند. آزمودني ها پرسشنامه هاي وسواسي- اجباري مادزلي، شخصيت گري ويلسون، باورهاي فراشناخت- 30 سوالي و راهبردهاي كنترل فكر را تكميل نمودند. داده هاي پژوهش از طريق روش همبستگي و رگرسيون چندگانه گام به گام تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: باور نياز به كنترل افكار و راهبرد تنبيه خود، بيشترين همبستگي را با سيستم بازداري رفتاري داشتند. خودآگاهي شناختي، باورهاي مثبت درباره ي نگراني و باورهاي مربوط به كنترل ناپذيري و خطر؛ راهبردهاي تنبيه خود و نگراني؛ و سيستم بازداري رفتاري قوي ترين پيش بيني كننده هاي علائم وسواس بودند.
نتيجه گيري: بين باورهاي فراشناختي، راهبردهاي كنترل فكر و سيستم هاي مغزي- رفتاري در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري ارتباط معناداري وجود دارد. آشنايي با سطوح فراشناختي و انتخاب راهبردهاي كنترل فكر مناسب در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري، مي تواند چارچوب ارتباط اين اختلال را با سيستم هاي مغزي- رفتاري مشخص تر سازد.

فصل دوم : ادبیات پژوهش

کليدواژگان: اختلال وسواسي، اجباري، فراشناخت، سيستم بازداري رفتاري، سيستم فعال ساز رفتاري، راهبردهاي كنترل فكر

11-ارتباط بين سبك هاي رهبري مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه مك گريگور(پور سلطانی زرندی و همکاران،1391)
هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري تحول گرا و عمل گراي مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه X و Y مك گريگور بود. مطابق فرضيه نظريه Y، انسان موجودي مسئوليت پذير است و علاقه به كار در ذات و فطرت اوست چنين فردي خود كنترل و خود انگيزش است، در حالي كه برطبق مفروضه X، انسان موجودي كارگريز و راحت طلب است و تنها راه واداشتن او به كار اجبار و كنترل مستقيم و ترساندن از تنبيه است. جامعه آماري اين تحقيق تمامي معلمان تربيت بدني استان آذربايجان غربي بود (640=N)، 241 معلم به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تاييد روايي صوري و محتوايي پرسش نامه هاي چندعاملي رهبري (MLQ) باس و آليو (1995) و نيازهاي انگيزشي آلان چاپمن (2002) توسط متخصصان، پايايي آن ها در يك مطالعه راهنما و به روش آلفاي كرونباخ به ترتيب 906/0=α و 940/0=α محاسبه شد. نتايج رابطه مثبت و معني داري بين سبك هاي رهبري تحـول گرا (001/0=sig و538/0=r) و عمـل گرا (001/0=sig و445/0=r) با مـفروضـه هـاي نظـريه Y مك گريگور نشان داد (01/0P). بين سبك رهبري بي خاصيت و مفروضه هاي نظريه Y رابطه منفي غيرمعني دار مشاهده شد (216/0=sig و080/0-=r). همچنين، بين اولويت سبك هاي رهبري مديران مدارس تفاوت معني داري وجود داشت (01/0P) و سبك رهبري تحول گرا (852/0±345/2) در اولويت اول و سبك هاي رهبري عمل گرا (713/0±928/1) و بي خاصيت (972/0±252/1) در اولويت هاي بعدي بودند. از ديدگاه معلمان تربيت بدني، وضعيت موجود در مدارس اين استان با مفروضه هاي نظريه X هم خواني داشت. نتيجه اينكه مديران تحول گرا تمايل و اعتقاد بيشتري به مفروضه هاي نظريه Y دارند و اين مديران با داشتن نگرش Y به كاركنان خود، توانايي ايجاد انگيزش بيشتري خواهند داشت.
کليدواژگان: معلم تربيت بدني، سبك هاي رهبري، نظريه مك گريگور، مديران مدرسه

12-پيش بيني تعهد به تغيير هويت مدار، پيوستگي، مبادله اي و هنجاري از كانون كنترل(براتی و عریضی،1391)
براي اولين بار هرزكويتچ و ماير (2002) دريافتند كه تعهد به تغيير ساختاري مشابه تعهد سازماني دارد و حتي زير مقياس هاي آنها نيز يكسان است. با توجه به يك الگوي پرنفوذ ديگر از تعهد
فصل دوم : ادبیات پژوهش

يعني الگوي بالفور و وكسلر، هدف پژوهشگران بررسي اين موضوع بود كه آيا تركيب دو الگوي بالفور وكسلر و هرزكويتچ ماير مي تواند توسط كانون كنترل كاركنان يك شركت صنعتي در شهر اصفهان پيش بيني شود. 263 نفر از كاركنان يك شركت نيمه خصوصي در مطالعه حاضر شركت كردند. بر اساس مقياس تعهد سازماني بالفور و وكسلر(1996) مقياس تعهد به تغيير ساخته و اعتبار همزمان آن با مقياس تعهد به تغيير هرزكويتچ و ماير(2002) بررسي شد. همچنين مقياس جايگاه مهار راتر(1996)براي سنجش اين متغير به كار رفت. نتايج اعتبار مقياس تعهد به تغيير را تاييد كرد و نشان داد كه كانون كنترل به طور معني داري تعهد به تغيير شركت كنندگان را پيش بيني مي كند. شركت كنندگاني كه كانون كنترل دروني داشتند؛ تعهد هويت مدار ، تعهدپيوستگي و تعهد هنجاري بيشتري به تغيير نشان دادند، در حالي كه شركت كنندگان با كانون كنترل بيروني؛ تعهد مبادله اي بيشتري به تغيير سازماني داشتند. بر اساس يافته ها، مديران بايد تلاش كنند تعهد به تغيير افراد داراي كانون كنترل دروني و بيروني را با استفاده از روش هاي مختلف از قبيل مشاركت يا پاداش و تنبيه بهبود بخشند.
کليدواژگان: كانون كنترل ، تعهد هويت مدار به تغيير ، تعهد پيوستگي به تغيير ، تعهد مبادله اي به تغيير ، تعهد هنجاري به تغيير
13-اشاعه نوآوري از ديدگاه قرآن كريم؛ رويكردي نو در بررسي تبليغ دين(شرف الدین و صابر کیوج،1392)
يكي از مباحث مهم در حوزه ارتباطات، بحث اشاعه و گسترش يك فكر، انديشه، ارزش، مد يا هر مقوله جديدي در جامعه است. بحث از نوآوري (خصوصاً از نوع فكري و فرهنگي آن) و چگونگي گسترش آن را مي توان در قرآن كريم، ذيل بحث از سيره تبليغي انبياء (ع) و شيوه قرآن در اقناع مخاطبان جستجو كرد.
اين مقاله ضمن انتخاب نظريه «اشاعه نوآوري راجرز و شوميكر» به عنوان چارچوب مفهومي، اين سئوال را مطرح مي كند كه «قرآن كريم، معارف وحياني را براي مقبوليت و پذيرش بيشتر توسط مردم، واجد چه ويژگي هايي معرفي مي كند؟» از منظ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تغییر رفتار، وحدت رویه، تنبیه کننده، رفتار کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، داده ها و اطلاعات، مدت استفاده، عام و خاص