پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحلیل مسیر، ضریب تعیین، مدل تحلیل مسیر، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ارشد-دکترا
زیردیپلم-دیپلم
*7329/15-
000/0

کاردانی-کارشناسی
*2430/11-
000/0

تفاوت معناداری در سطح خطا 0.05
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانگونه که در جدول مشخص است، اختلاف میانگین سطح تحصیلات زیردیپلم-دیپلم و کارشناسی ارشد-دکترا 73/15 شده است یعنی میانگین سطح تحصیلات زیردیپلم-دیپلم 73/15 بیشتر از کارشناسی ارشد-دکترا است، همچنین میانگین سطح تحصیلی کاردانی-کارشناسی 24/11 بیش از کارشناسی ارشد-دکترا میباشد. بنابراین میزان هوش سازمانی در سطح تحصیلی کارشناسی ارشد- دکترا به نسبت دیگر سطوح تحصیلی پائینتر است.
4-4) یافته‬های جانبی:
به منظور اطمینان از صحت نتایج بدست آمده در ترسیم مدل اصلی، آماره‬ها با استفاده از مدل تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت و میزان و نحوه تأثیر ابعاد بر متغیرها و مابقی ابعاد تعیین شد.
4-4-1) بررسی میزان تأثیر ابعاد متغیرها:
به منظور پاسخ به فرضیه اصلی تحقیق، می‬توان نحوه و میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از ابعاد بر روی متغیرهای اخلاق‬کار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را با در نظر گرفتن ضریب بتا در مدل تحلیل مسیر استخراج کرد. بدین ترتیب که پس از جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل نتایج، با توجه به ضریب بتای بدست آمده از مدل تحلیل مسیر میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از ابعاد بر متغیر مورد نظر تعیین گردید تا از صحت نتایج بدست آمده از مدل معادله ساختاری اطمینان حاصل شود.
4-4-1-1) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد چهارگانه متغیر اخلاقکار:
در این بخش به جهت بررسی میزان و تأثیرپذیری چهار بعد دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار بر متغیر اخلاق کار از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده بعد روح جمعی و مشارکت در کار بیشترین تأثیر را بر متغیر اخلاقکار و همچنین بعد روابط سالم و انسانی در محل کار کمترین تأثیر را بر متغیر ذکر شده دارد.
جدول شماره 4-22 نتایج تحلیل مسیر ابعاد چهارگانه اخلاقکار را نشان میدهد.
جدول 4-22) اثرات مستقیم ابعاد چهارگانه اخلاق کار
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
دلبستگی و علاقه به کار
355/0
1/4
000/0
پشتکار و جدیت در کار
250/0
2/3
000/0
روابط سالم و انسانی در محل کار
157/0
9/1
000/0
روح جمعی و مشارکت در کار
406/0
3/4
000/0
ضریب تعیین مدل
00/1
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانطور که در جدول بالا مشخص است، هر کدام از ابعاد که ضریب بتا و T بالاتر و همچنین سطح معناداری پائینتری را داشته باشند، تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته خواهند داشت. بدین ترتیب بعد روح جمعی و مشارکت در کار و بعد روابط سالم و انسانی در محل کار بیشترین و کمترین میزان تأثیر را بر متغیر اخلاقکار دارند. همچنین ضریب تعیین مدل تحلیل مسیر اخلاق‬کار به همراه ابعاد چهارگانه 1 تعیین شد که نشان می‬دهد ابعاد پیش‬بینی‬کننده‬های کاملاً مناسبی برای متغیر میباشند.
نمودار 4-6 مدل تحلیل مسیر کلی متغیر اخلاقکار به همراه ابعاد آن را نشان میدهد.

نمودار 4-6) تحلیل مسیر ابعاد چهارگانه اخلاقکار
با توجه به اینکه بعد روح جمعی و مشارکت در کار بیشترین میزان تأثیر را بر متغیر اخلاقکار داراست، در مرحله دوم این بعد به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد تا میزان تأثیر ابعاد دیگر بر آن مورد سنجش قرار گیرد. جدول 4-19 نتایج حاصل را نشان میدهد.

جدول 4-23) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روح جمعی و مشارکت در کار
ابعاد
میزان تأثیر
ضریب T
سطح معناداری
دلبستگی و علاقه به کار
432/0
994/7
000/0
پشتکار و جدیت در کار
311/0
089/6
000/0
روابط سالم و انسانی در محل کار
193/0
448/3
001/0
ضریب تعیین مدل
5/62
متغیر وابسته روح جمعی و مشارکت در کار
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به نتایج بدست آمده بعد دلبستگی و علاقه به کار و بعد روابط سالم و انسانی به ترتیب به عنوان بیشترین و کمترین عوامل مؤثر بر بعد روح جمعی و مشارکت در کار تعیین شدند. همچنین ابعاد روابط سالم و انسانی در محل کار، پشتکار و جدیت در کار و دلبستگی و علاقه به کار برروی هم 5/62 درصد از واریانس (تغییرات) متغیر روح جمعی و مشارکت در کار را تبیین میکنند.
در مرحله بعد، بعد دلبستگی و علاقه به کار به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و میزان تأثیر ابعاد دیگر بر آن مورد سنجش قرار گرفت.

جدول 4-24) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دلبستگی و علاقه به کار
ابعاد
میزان تأثیر
ضریب T
سطح معناداری
پشتکار و جدیت در کار
241/0
933/3
000/0
روابط سالم و انسانی در محل کار
488/0
974/7
000/0
ضریب تعیین مدل
8/42
متغیر وابسته دلبستگی و علاقه به کار
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر
بر اساس تحلیل انجام گرفته بعد روابط انسانی تأثیر بیشتری بر بعد دلبستگی و علاقه به کار دارد. ابعاد پشتکار و جدیت در در کار و روابط سالم وانسانی در محل کار 8/42 درصد از تغییرات بعد دلبستگی و علاقه به کار را پیشبینی میکنند.
در مرحله آخر بعد روابط سالم و انسانی در محل کار به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
جدول 4-25) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روابط سالم و انسانی در محل کار
ابعاد
میزان تأثیر
ضریب T
سطح معناداری
پشتکار و جدیت در کار
560/0
094/10
000/0
ضریب تعیین مدل
1/31
متغیر وابسته روابط سالم و انسانی در محل کار
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به نتیجه استخراجی بعد پشتکار و جدیت در کار 1/31 درصد از تغییرات بعد روابط سالم و انسانی در محل کار را تبیین میکند.
مدل تحلیل مسیر با توجه به نتایج بدست آمده به شرح زیر است.

نمودار 4-7) مدل تحلیل مسیر اخلاقکار با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد
4-4-1-2) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هفت‬گانه متغیر هوش سازمانی
به جهت بررسی میزان تأثیر ابعاد هفتگانه (چشمانداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، دانش کاربردی، روحیه و فشار عملکرد) بر متغیر هوش سازمانی نیز از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج ضرایب بتا با توجه به تحلیل های صورت گرفته در جدول شماره 4-26 خلاصه میگردد.

جدول 4-26) اثرات مستقیم ابعاد هفتگانه هوش سازمانی
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
چشمانداز راهبردی
137/0
861/34
000/0
سرنوشت مشترک
164/0
492/39
000/0
میل به تغییر
170/0
005/40
000/0
اتحاد و توافق
185/0
042/51
000/0
دانش کاربردی
211/0
341/45
000/0
روحیه
165/0
561/41
000/0
فشار عملکرد
153/0
289/41
000/0
ضریب تعیین مدل
9/99
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به نتایج، بعد دانش کاربردی و چشمانداز راهبردی به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر هوش سازمانی دارند. همچنین ضریب تعیین مدل نشان میدهد که ابعاد نام برده 9/99 درصد از تغییرات مدل را پیشبینی میکنند. نمودار تحلیل مسیر کلی ابعاد هوش سازمانی به شرح زیر است.

نمودار 4-8) تحلیل مسیر ابعاد هفتگانه هوش سازمانی

بر همین اساس بعد دانش کاربردی برای سنجش میزان تأثیرپذیری دیگر ابعاد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و نتایج به شرح زیر گزارش میشود.
جدول 4-27) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دانش کاربردی
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
چشمانداز راهبردی
080/0
398/1
163/0
سرنوشت مشترک
343/0
159/6
000/0
میل به تغییر
332/0
781/5
000/0
اتحاد و توافق
011/0-
210/0-
834/0
روحیه
068/0
177/1
241/0
فشار عملکرد
176/0
347/3
001/0
ضریب تعیین مدل
9/72
متغیر وابسته دانش کاربردی
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به جدول بالا، ابعاد چشمانداز راهبردی، اتحاد و توافق و روحیه دارای رابطه معنادار با بعد دانش کاربردی نبوده و بنابراین ارتباط مستقیم آنها رد میشود. از میان ابعاد مؤثر بر بعد دانش کاربردی به ترتیب سرنوشت مشترک و فشار عملکرد بیشترین و کمترین تأثیر را بر بعد مذکور دارا هستند. همچنین با در نظر گرفتن بعد دانش کاربردی به عنوان متغیر وابسته ابعاد دیگر 9/72 درصد از تغییرات دانش کاربردی را تبیین مینماید.
در مرحله بعد، بعد سرنوشت مشترک به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شد.

جدول 4-28) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد سرنوشت مشترک
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
میل به تغییر
386/0
498/6
000/0
فشار عملکرد
421/0
087/7
000/0
ضریب تعیین مدل
00/53
متغیر وابسته سرنوشت مشترک
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

بعد فشار عملکرد با در برداشتن ضریب بتا و T بالاتر تأثیر بیشتری بر بعد سرنوشت مشترک دارد. ضریب تعیین مدل نشان میدهد که 53 درصد از تغییرات بعد سرنوشت مشترک به وسیله ابعاد فشار عملکرد و میل به تغییر پیشبینی میشود.

جدول 4-29) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد فشار عملکرد
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
میل به تغییر
637/0
351/12
000/0
ضریب تعیین مدل
04/40
متغیر وابسته فشار عملکرد
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

همانطور که ملاحظه میشود، سطح معناداری نشان از مطلوبیت مدل تحلیل مسیر دارد و بعد میل به تغییر پیشبینیکننده مناسبی برای بعد فشار عملکرد میباشد.
با در نظرگرفتن تمامی نتایج، مدل تحلیل مسیر هوش سازمانی به همراه اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد بر هم بدین صورت می‬باشد.

نمودار 4-9) مدل تحلیل مسیر هوش سازمانی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد
4-4-1-3) بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ابعاد پنج‬گانه متغیر رفتار شهروندی سازمانی
به منظور بررسی میزان تأثیر ابعاد پنجگانه (نوع دوستی یا رفتار یاریدهنده، رفتار مؤدبانه کاری، وظیفه‬شناسی و وجدان کاری، جوانمردی و مروت، اخلاق اجتماعی) بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی نیز از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج ضرایب بتا با توجه به تحلیل های صورت گرفته در جدول شماره 4-30 خلاصه میگردد.
جدول 4-30) اثرات مستقیم ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
نوع دوستی
334/0
008/24
000/0
رفتار مؤدبانه کاری
311/0
008/25
000/0
وظیفه شناسی و وجدان کاری
276/0
008/22
000/0
جوانمردی و مروت
389/0
008/29
000/0
اخلاق اجتماعی
334/0
008/25
000/0
ضریب تعیین مدل
00/1
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به نتایج، بعد جوانمردی و مروت و وظیفه‬شناسی و وجدان کاری به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارند. همچنین ضریب تعیین مدل نشان میدهد که ابعاد نام برده تغییرات مدل را به طور کامل پیشبینی میکنند. نمودار تحلیل مسیر کلی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به شرح زیر است.

نمودار 4-10) تحلیل مسیر ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی

با توجه به ضرایب تی بدست آمده، بعد جوانمردی و مروت برای سنجش میزان تأثیرپذیری دیگر ابعاد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود.

جدول 4-31) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد جوانمردی و مروت
ابعاد
میزان تأثیر(ضریب بتا)
ضریب T
سطح معناداری
نوع دوستی
296/0
548/4
000/0
رفتار مؤدبانه کاری
076/0
213/1
226/0
وظیفه شناسی و وجدان کاری
081/0
311/1
191/0
اخلاق اجتماعی
254/0
998/3
000/0
ضریب تعیین مدل
2/48
متغیر وابسته جوانمردی و مروت
منبع: نتایج تحلیل آماری پژوهشگر

با توجه به جدول بالا، ابعاد رفتار مؤدبانه کاری و وظیفه شناسی با بعد جوانمردی و مروت نبوده و بنابراین ارتباط مستقیم آنها رد میشود و از مدل حذف میگردند. از میان ابعاد مؤثر بر بعد جوانمردی و مروت به ترتیب نوع دوستی و اخلاق اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، سطح معنادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق مدنی، حقوق فرانسه، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان