پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کسب و کار، شرکتهای کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

است که به مشتریان اجازه میدهد که خودشان قیمت، خطوط هوایی، هتلها، بستههای سفر، آژانسها تعیین کنند و به طور بالقوه آن را با نیازهایشان مطابقت دهند.
2-19-4 مشتری با مشتری (C2C):
شامل معاملات بین مشتریها میباشد. بسیاری از این معاملات شامل یک شخص ثالث آنلاین، مانند خرید آنلاین41 است. یک مشتری میتواند به طور مستقیم اقلام طبقهبندی اعم از خاطرات ورزشی تا بلیطهای مسابقات را به مشتریان دیگر بفروشد (همان، ص 312).

2-20 فناوریهای دیجیتال مورد استفاده در مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی

فناوریهای دیجیتال محور کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی هستند که از آنها برای مدیریت مبادله‌ی محصولات و خدمات ورزشی استفاده میشود. دو فناوری بزرگ دیجیتال استفاده از اینترنت، شبکه جهانی وب سایت و شبکههای داخلی هستند. یکی از تصورات غلط رایج این است که اینترنت و شبکه جهانی وب یکی و یکسان هستند، این درست نیست. اینترنت یک سیستم جهانی از شبکههای کامپیوتری عمومی در دسترس در است که دادهها را توسط یک فرایند به نام بستههای سوئیچینگ برای استانداردسازی آدرسهای پروتکل اینترنت انتقال میدهد.

2-21 اجرای کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی

عملیات در کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی بعضی شباهتهایی به مدیریت خردهفروشی سنتی در ورزش دارد. کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی فروشگاه مجازی است، در حالی که فروشگاههای خرده‌فروشی سنتی ورزش یک محیط فیزیکی است. از آنجایی که مدیر کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی به طور عمده مجموعه عملیات پرداخت، تحویل سفارشات، مسائل امنیتی تمرکز میکند، بازاریابی حرفهای ورزشی به سه حوزه اصلی جایگذاری، اندازه مکان ومعرفی مربوط می‌شود (همان، ص 313).
2-21-1 جایگذاری42
جایگذاری به محل واقعی از جایی که فروش انجام خواهد شد اشاره میکند. در مدیریت سنتی خردهفروشی ورزشی، نگرانیهای عمده در مورد محل شامل رقابت در منطقه، جاذبههای جغرافیایی، فضای کف مناسب و مکان مناسب برای مشتریان است. برای آن دسته از سازمان ورزشی درگیر در کسب و کار و تجارت الکترونیکی، مکان (موقعیت) از لحاظ قابل مشاهده بودن وب سایت بسیار بالا است که به راحتی یافت میشود. ترافیک برای یک وب سایت تجارت الکترونیک با قرار دادن لینک در مکانهای برجسته، و یا قرار دادن تبلیغات در وب سایتهای شرکای کسب و کار و یا همکاران تعیین میشود (همان، 314)
2-21-2 اندازه مکان43:
اندازه مکان به طور سنتی نیاز به مقدار زیادی موجودی و کالا دارد که در دست نگه داشته شود، و تعداد مشتریان بالقوه که به مؤسسه وارد خواهد شد. هم‌چنین به امکاناتی از جمله پارکینگ مناسب، دستشویی، ورودی/خروجی ارتباط دارد. سازمان ورزشی درگیر در کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به اندازه شکلهای دیجیتال پهنای باند، ظرفیت ذخیرهسازی داده‌ها، فرآیند قدرت بستگی دارد.
قدرت پردازش مقدار اطلاعاتی است که در هر زمان معین در وب سایت به کار گرفته میشود که شامل توانایی برای نشان دادن وسعت محصولات و خدمات ورزشی موجود، مسئولیت رسیدگی به شماری از معاملات نسبت به اندازه شرکت ورزشی و سطح تعامل سازمان ورزش که قصد دارد با مشتریان- از جمله ایمیل، تالارهای گفت و گو و در زمان واقعی کمک کند.
ظرفیت ذخیرهسازی دادهها نیز در کسب و کار و تجارت الکترونیکی ورزشی مهم است. کار کردن در یک محیط آنلاین سازمان ورزش با توانایی جمعآوری مقادیر زیادی از اطلاعات از جمله جمعیتشناسی، صدور صورتحساب و سوابق پرداخت، و الگوهای خرید مشتری را فرآهم میکند (همان، ص 314).
2-21-3 معرفی44
معرفی شامل چگونگی مشاهده محصول یا خدمات ورزشی توسط مشتریان است. در مدیریت سنتی خرده‌فروشی ورزشی، و هم‌چنین کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک، دو نگرانی اصلی در مورد معرفی طرح فروشگاه و خدمات به مشتریان وجود دارد. چیدمان فروشگاه بر عملیات مدیریت خردهفروشی سنتی ورزش با تمرکز بر روی تصویر یک فروشگاه برای خود میخواهد به تصویر بکشد، علاوه بر این آنها می‌خواهند تا بعضی از مشتریان حفظ شوند. در کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک، طرح فروشگاه را هر موقع که لازم باشد بررسی کنند که به عنوان رابط کاربری شناخته شده است (همان، ص 315).

2-22 پیشینه‌ی تحقیق
در این قسمت از پژوهش مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور خواهد شد.
2-22-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

ندیالی45 (2013) پذیرش و موانع تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط تانزانیا را مورد بررسی قرار داد. هدف اصلی از این کار به منظور بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط تانزانیا است. که در این تحقیق موانع به شش گروه، موانع سیاسی، موانع سازمانی، موانع قانونی، موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع اقتصادی و موانع فنی تقسیم شدهاند. نتایج نشان میدهدکه موانع فنی از پراهمیتترین موانع و به دنبال آن موانع قانونی و نظارتی است، در حالی که عدم امنیت اینترنت بالاترین مانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط تانزانیا پس از استفاده محدود از بانکداری اینترنتی و ورود به وب میباشد.

عبدالناصر زیاد46 (2012) نیز موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط ​​مصر را بررسی کرد و موانع را به شش دستهی موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع فنی و تکنولوژیکی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع سازمانی، موانع قانونی- مقرراتی تقسیمبندی کرد. نتایج حاکی است که، موانع فنی از لحاظ قانونی و مقرراتی از مهمترین موانع و پس از آن موانع سیاسی و کماهمیت‌ترین آن، موانع فرهنگی و اجتماعی هستند. همه پاسخ دهندهها موافق بودند که فقدان امنیت اینترنت (63/4%) بزرگترین مانع برای جلوگیری از پیادهسازی تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط ​​در مصر است، در حالی که اکثریت ( بالای 80%) از پاسخ دهندهها اهمیت موانع را به شرح زیر دستهبندی کردهاند: محدودیت استفاده از بانکداری اینترنتی و ورود به وب در (33/4%)، هزینههای بسیار بالا (22/4%)، تغییر در سیاستهای دولت و عدم استانداردهای تجارت الکترونیک (20/4%).

آیدریس47 (2012) در تحقیق خود راهحلهای پذیرش تجارت الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط در غنا را مورد بررسی قرار داد. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان میدهد که رایجترین نرم افزار تجارت الکترونیکی استفاده از ایمیل برای برقراری ارتباط و دلیل اصلی برای داشتن وب سایت برای نشان دادن اطلاعات اولیه در مورد محصولات و خدمات و همچنین اطلاعات تماس است. برخی از موانع پذیرش تجارت الکترونیکی شامل فقدان مهارتهای فنی، امنیت تجارت الکترونیکی، هزینه اولیه، مقاومت مردم و فرهنگ جامعه، عدم علاقهمندی مدیران و عدم توسعه سیستم قانونی و نظارتی است.

تیلور و دوروتی48 (2012) در مقاله خود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت و تجارت الکترونیکی صنایع دستی در شرکتهای کوچک پرداختند. یافتهها نشان میدهد که عوامل داخلی که پذیرش اینترنت و تجارت الکترونیکی را تحت تأثیر قرار میدهد، درک مزایای این فناوری از ویژگیهای مالکان و مدیران شرکت، فقدان کارکنان واجد شرایط برای توسعه و حمایت از وب سایت تجارت الکترونیک، محدودیت منابع هزینه و سرمایه‌گذاری میباشد و عوامل خارجی مؤثر نیز محدودیت سرویسدهندههای اینترنت، فقدان فرآیند پرداخت آنلاین، محدودیت دسترسی به خدمات بانکی آنلاین، خرابی برق و رقابت کم در صنعت میباشد.

دانگ جن و همکاران49 (2012) به بررسی عوامل حیاتی موفقیت در توسعه تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری با بهکارگیری فن دلفی و تحلیل سلسله مراتبی پرداختند. برخی از عوامل شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از: فرهنگ شرکت، تیم تجار الکترونیکی، افزایش ارزش مشتری، فرآیندهای داخلی، سیستم تأمینکننده، سهولت بهکارگیری وبسایت، منابع انسانی.

العمرو50 و الطراونه (2011) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که خلاصه عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط در اردن به سه زمینه طبقهبندی شده است: زمینه محیط زیست خارجی (رقابت قوی، اقتصاد جهانی، موافقتنامههای تجاری منطقهای، هزینه بسیار کم نیروی کار در برخی از کشورها، تغییرات مکرر و قابلتوجه در زمینه بازار و افزایش قدرت مصرفکننده). زمینهی سازمانی (تغییر ماهیت نیروی کار، مدیریت، منابع مالی، افزایش اهمیت مسائل اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اجتماعی سازمان و تغییرات سریع سیاسی) و زمینه‌ی تکنولوژیکی (افزایش نوآوریها و فنآوریهای جدید، مزایای تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیک، افزایش موانع و کاهش سریع در هزینههای فن آوری در مقابل نسبت عملکرد است.

لارنس و تار51 (2010) موانع تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه را در تحقیق خود مورد بررسی قرار دادند. تجارت الکترونیک پتانسیلهایی به منظور بهبود کارایی و بهرهوری در بسیاری از مناطق دارد. بنابراین، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. با این حال، برخی شک و تردید در مورد ارتباط تجارت برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. فقدان پایه‌های زیربنایی کافی، عوامل اجتماعی- اقتصادی و استراتژی های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت یک مانع قابل توجهی در پذیرش و رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه ایجاد کردهاند. مطالعه نشان میدهد که، به منظور درک و اقتباس و انتشار از تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه، مسائل فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، بازاریابی ورزشی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، بیمه های الکترونیک، مصرف کننده، تجارت الکترونیکی